Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

525358 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 14 Avril. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/jd4pk0843f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL Nr. 96 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen 14? April 1917 εen en ander over bestuurlijke scheiding T.usschen Walen en Vlamingen willen wij de eéndracht en verfoeien wij de eenheid. (J. Destrée. Déf. Wall. 13 bl 510.) De ehineesche raad heeft zijnen staart afgekapt, vele chineezen zullen zijn voorbeeld volgen. (Telegram.) Wie, eenigszins bekend met het nationaliteiten-vraagstuk, twijfelt nog aan 't recht op bestaan der kleine nationaliteiten en 't recht op leven hunner taal ? Wanneer het nieuws van de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool ons uit 't vaderland overwaaide, juichten wij omdat de lste en lastigste stap gedaan was. Maar nog tuitte in onze ooren 't zegegegons toen daar al opeens de blijde mare ons bereikte dat de bestuurlijke scheiding uitge-roepen was. In dagen van vrede zou die tijding een feestgejubel hebben doen losbarsten over gansch het Vlaamsche land. Doch nu is ze deels met nijd, deels met onverschilligheid, deels met vreugde aanhoord geworden, en dit wel omdat zij voltrokken is binst de bezetting. Een oud spreekwoord zegt : " Tusschen twee kwalen kiest men de geringste". Welnu, wanneer de Vlaamsche hoogeschool in Ylaanderen verrees als dam tegen den altoos buiten-zijne-oevers-tredenden-stroom der verfransching, die 't over-stroomde gebied tôt zijne bedding rekende, moest de bestuurlijke scheiding onvermijdelijk volgen, wilde de hoogeschool niet te midden 't overzwalpte gebied uitsteken als een kale, alleenstaande rots en was het grootste kwaad, namelijk 't gémis aan zelfstandigheid, uit den weg geruimd, om er een veel kleiner in 't leven te roepen : "'t is ailes gebeurd binst de bezetting ". Dit laatste is dan ook het eenige bezwaar dat het meerendeel der onverschilligen er tegen hebben en 't is dan nog eene gevoelskwestie die in politieke zaken van geenen tel is en ook niet zijn zal wanneer de Belgische en Duitsche diplomaten aan de groene tafel zullen beraadslagen. tt Wij moeten wachten tôt de regeering terug en 't land geruimd is". Eilieve, lamme goedzak, aan de schoolkinderen leert men in de laagste klassen dat met wachten en zijnen tijd verspillen, de haas het verloor tegen de schildpad. De bestuurlijke scheiding is te vroeg gekomen zeggen anderen. Het antwoord is kort en bondig : " Beter nu dan nooit Hoe welgezind de regeering den Ylamingen ook moge zijn, nooit zou zij de Vervlaamsching en de bestuurlijke scheiding hebben kunnen door-voeren zonder slag of stoot, terwijl zij nu gerust mag terugkomen, het nieuwe zal er al af zijn, ze zal reeds kunnen bouwen op de gelegde grond-vesten. (Maar daarom zal ze moeten afsnijden den sleep van journalisten en schrijvelaars, die den oorlog meegemaakt; hebben aan hunne schrijftafel, en in 't Zuiden achterlaten al die zwartejasbeulen die haar wenschen terug te zien keeren met een gevulde cartouchière in plaats van met een gezond verstand dat 't hart van 't vooroordeel doorboren zal. De bestuurlijke scheiding is een keerpunt in de geschiedenis van Vlaanderen en België en de Vlamingen zullen mogen juichen dat zij eenen beteren uitslag bekomen hebben dan de Nerviërs tegen César of de Nederlanden tegen Philip. Indien 't waar is dat vaderlandsliefde een produkt van 3 factoren is: a) eerbied voor 't verleden, b) tevredenheid met het heden, c) hoop in de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes