Conseil des Flanders

Conseil des Flanders

Le 4 février 1917, une centaine de militants flamands se sont réunis pour signer un manifeste dans lequel ils se prononçaient de la division bureaucratique/ formaliste du pays. En plus, ces militants ont construit un ‘Conseil de Flandre’ dissident. Mais désormais on n’a pas réussi à garantir l’anonimité de ces membres du conseil: les journalistes étaient vite à annoncer qu’une délégation avait visité la capitale allemande, Berlin.
Découvrez les réactions atterrées d’entre autre des personnes éminentes du Mouvement flamand dans cette collection ici.


Redactie's picture
Redactie

Partie de

De grote oorlog

De Goedendag

DE GOEDENDAG 23** jaargang, 19!6-17. HALFSLACHTIGHEID — CENTRALISATIE Geen roodgeverrefd water, neen, Geen rogge in terwemeel, Geen loodvergulde Vlaming. Geen, En zulk œn 's even veel. Die Vlaming is, moet Vlaming zijn, Dat moet hij ! Niet een dee! Van Vlaming en al 't andre schijri, Maar Vlaming zijn — geheel ! {Vlaamsche Nieuws, 10 Ma art.) ...

De Vlaamsche wachter

DenVaderlant ghetrouwe BlIJF ick tot inden doot. Den vrede oni den vrede, den vrede ten allen prijze willen is laf en goddeloos; wij mogen niet met gelijkmoedige onverschilligheid aanvaarden het redit en het onrecht, de waarhetd en de leugen; het onrecht moet gewroken, de wanorde hersteld worden, de waarheid zegevieren ! Kardinaal Mercier. DE ...

Door Vlaanderen heen

Door Vlaanderen heen Geïllustreerd biibl&d De Raad van Vlaanderen roept de Zelfstandigheid uit. De Vlaamsche Betoogîng te Rntwerpen. Op 2on. januari werd Vlaanderen door zijnen Raad zelfstandig verklaard te Brussel en te dier gelegenheid vverden over het heele land betoogingen gehouden, waaruit duidelijk blijkt, dat er in Vlaanderen een wil ...

De Vlaamsche leeuw: vaderlandsch propagandablad

Vaderiandsch propagandabl ad In deee tijden van rôuw en beproeving, schâren wij ons, Vlamingen. Z"nder oorwaardt'i, samen met onze Waalsche broeders rond onze BKLGISCHE iRIKKLFUR en deelen met hen, denzelfden nood en dezelf^e gevaren. Wij zljn overtuigd dat, wanneer de eindzegepraal zal behaald zijn, wij sa-len ook, dezelfde rechten ...

Vrij België

No. 81. VRIJDAG 9 MAART 1917. TWEEDE JAARGANG. VRIJ BELGIË onder LStDiNQ van FRAN8 VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. verschijnt elken vrijdag ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr. ALLE STUKKEN ...

Informations belges

La Réponse dés Leaders du Mouvement Flamand aux dernières intrigues de l'Allemagne pour diviser la Belgique. L'Allemagne impuissante à faire triompher par les armes ses ambitions pangermanistes, a imaginé de s'inféoder la Belgique en la divisant en deux tronçons administratifs : Flandre et Wallonie, et en s'arrogeant la tutelle culturale et ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 53 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgisch orpn voor de provincie Anfwerpen y/erschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze vvelgemeende leuze is : Noch Vlaming, nuchWaal, inaar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Eerste Jaargang, Nr 24. — 10 Februari 1917. Prij s : 10 centiernen Eerste Jaargang, Nr 24. — 10 Februari 1917. DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche Volk ABONNEMENTSPRIJS : Ecn jaar fr. 5.20 Zes maanden .... » 2.60 Drie maanden .... » 1.30 Geene abonnenten worden aangenomen die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 99. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 5? Mei 1917 -m SLAVEN! m*- De Belgische Regeering heeft weer hare wrekende vuist uitgestoken naar hen die zoo onvaderlandslievend geweest zijn aan den Rijks-kanselier de wenschen van 't Ylaamsche Volk voor te leggen, die onvoorwaardelijke rechten die het gedweeë, verschopte ...

Door Vlaanderen heen

Door Vlaanderen heen Geïllctstreerd bijbla.d De Paus en de Vlaamsche beweging! Vlaamscfie soldaten t Wat wordt er toch veel ge-schreven voor en tegen de Aktivisten, dié het Vlaamsche recht aarivaard-den uit Duitsche handen omdat de Regeeringhet halsstarrig bleef weigeren ! De eenen verdedi-gen ze met gloed en huldigen ze als redders van ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

aie JAARCANC, Nr §29. VRÏJDAG, 15 FEBRUABI 1913 HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. « ■ ■ .rawiinr, „ WKïSCaauS» « Belgisch dagblad, voorloopig ¥ Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur H et nummer : 5 centiem ...

Ons recht: Vlaamschgezind weekblad

16e jaargane Nummer 14 10 Centiemen Zondag 5 April 1914/ ONS RECHT A.BONNEMENTSPRIJS 5 Fr. voor één jaar. 2,50 Fr. voor 6 maanden 1,25 Fr. voor 3 maanden Uitwisseling van bladen en tijdschriiten wordt volgens overeenkomst geregeld. Voor insc-hrijvingen en briei wisseling wende men zich tôt h;jt bureel : MARKGRAVESTRAAT, 19 ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 96 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen 14? April 1917 εen en ander over bestuurlijke scheiding T.usschen Walen en Vlamingen willen wij de eéndracht en verfoeien wij de eenheid. (J. Destrée. Déf. Wall. 13 bl 510.) De ehineesche raad heeft zijnen staart afgekapt, vele chineezen zullen zijn voorbeeld volgen. ...

De bestuurlijke scheiding

Ie Juni 1041/ 10 centiemen het nummer Ie Jaar Nr 2 in E BESTUURLIKKE SCHEIDNG — ABONNEMENT — 1 franlc 's jaars REDACTIE EN BEHEER : CENT, " Vlaamsch Huis „ St Baafspleïn, CENT — ABONNEMENT — 1 frailit '«s jaars De abonnés worden verzocht den abonne-mentsprijs zelf op te zenden aan 't adres van redactie en beheer " VLAAMSCH ...

Ons land

Derde Jaargang, , Nummer 34 PRIJS: 5 CENTIEMEN 22 December 1917 ABONNEMENTSPRIJS: Per jaar 3.— Voor 8 ma*ud«n 1.75 Vo*r 3 œaanden I.— ONS LAND ALUUMEWI vvKcniiLAij VUUK HET VLAAMSCïifi YOLK ■ ■imp.»*""—» ■ ,.m««pw—miaiia m garn—wm—m—"nmrf MM | mil Maa (okrijft in tca blinde van bet blai! Opstelraad en Beheer ...

Belgisch dagblad

M 3 fiîii'gansr- MAANDAG ÎO SEPTEMBER lOXÎKrs i^o. 304. abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland I 2.60 franco per post. Losse nnmmers. Voor Nederland 5 cent, ▼oor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126, Telefoon Red. en Admin. 7433, BELGISCH DAGBLAD lferschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. D1IDETAIIY norw ...

Vrij België

No. 79. VRIJDAG 23 FEBRUARI 1917. TWEEDE JAARGANG. r* «m ONDER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NtDERLAND 10 cent ENGELAND . 2 pence. FRANKR1JK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ! ABONNEMENTS PRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr ALLE STUKKEN ...

Vrij België

ONDER LEIDINQ VAN FRAN8 VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAN'D 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND . . . / 1.25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELGIË 3.— fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: 81, GEVERS ...