Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1340 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 24 Mars. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j38kd1rq37/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL. Nr. 4. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 24? Maartl915. Een bladzyde geschiedenis Ik denk niet dat wy nog zullen moeten dui-den op het belang, dat wy moeten voelen, voor een doorgrondiger kennis van het land, waarin wy ons tegenwoordig moeten ophouden. My duiikt dat wy best het karakter van een volk kunnen opzoeken en leeren in het overloo-pen van zyn geschiedenis. Yoor het begrip van het ontstaan van dit machtig ryk, is het noodzakelyk dat wy een kort kykje slaan in het geschiedkundig boek van het hoofdryk Pruissen. Ontegensprekelyk boezemt ons die geschiedenis een groot belang in, daar zy zoo een wichtig deel heeft aan die van Duitschland. Zoo wy ons oog op de kaart van Duitschland slaan, zien wy dat het grootste gedeelte 1s inge-nomen door het koninkryk Pruissen. In het midden van Duitschland is de provintie Brandenburg gelegen, die de eigenlyke kern vormt van het huidig zoo uitgestrekte Pruissen. Eertyds, was deze streek bewoond door de Slaven, die in 928 door den duitschen keizer, Hendrik I, onderworpen werden. In de XIIe eeuw viel deze „Mark" (provintie) Albrecht den Beer ten deel, die aan het huis van Askanien bybe-hoorde : het is de eerste markgraaf van Brandenburg. In 1320, stierf de lyn Brandenburg-Aska-nien uit en de gouw ging aan Beieren over. Na een eeuwlangen stryd tusschen de ver-schillende heerschersgeslachten van Mittelsbach en Luxemburg, kreeg, in 1411, Frederik van Hohen-zollern, wiens voorzaten in Wurttemberg verble-ven, de Brandenburgsche mark in leen en werd met de keurvorstelyke waardigheid bekleed. (Steinrecht voor het noemen van een duitschen koning). In 1417, verbrak Frederik I de macht van den adeldom en, na hem, onderwierp Frederik II de steden. Yan nu af aan, breidde zich het kleine Brandenburg naar Oosten en Westen uit. In 't begin der XVIIe eeuw verwierf Julich Kleve de tegenwoordige Ryn provintie, in 't westen, en Oost-pruissen, in het Oosten. Pruissen, wel te verstaan de provintie en niet de staat, is verdeeld in Oost- en West-Pruissen. Yroeger was het een staat, die aan een Ridderorde onderworpen was, waar zich de ridders, die uit het Heilig Land verdreven waren zich hadden nêergezet om de inwoners naar het waar geloof te bekeeren. In de XVIe eeuw, tydens de godsdiensther-vorming in Duitschland, kreeg de Grootmeester van het Ridderorde toelating naar de nieuwe geloofsbelydenis over te gaan. Het land van de Orderidders werd een staat, die later aan het huis van Hohenzollern overging. Door het traktaat van Westfalen, dat een einde stelde aan den 30 jarigen oorlog, kwamen groote gouwstreken (onder andere, Pomeranië) zich by Brandenburg aansluiten. Eindelyk viel den Grooten Keurvorst de eer te beurt den staat Pruissen-Brandenburg te stichten (midden der XVIIe eeuw). Zyn zoon Frederik, prachtminnende vorst, zette zich te Konigsberg in 1701 de koningskroon op het hoofd. Hy begunstigde de Kunst en de wetenschappen ; maar het staatsgeldwezen verviel in een hachelyken toestand. Maar Frederik-"VVillem I, zyn zoon, was niet alleen uiterst spaarzaam, maar hy stichtte daarby nog een machtig leger. Zyn opvolger, Frederik II, bygenaamd de Groote, verwierf een wereldschen roem door zyne talryke veldtochten, byzonderlyk door den 7 jarigen oorlog, waarby hy in 't bezit kwam van iSilesië, dat hy aan 't bestuur van Maria-Theresia onttrok. Maar weldra onder zynen navolger, Frederik-Willem II, verviel deze bloeiende staat. Nochtans tydens de verdeeling van Polen, ging een groot gedeelte van dit ongelukkig land onder zyn gezag over. Gedurende de regeering van Frederik-Wil-lem III, die aan de zegevierende legers van Keizer Napoléon het hoofd niet kon bieden, werd de pruissen-staat verbrokkeld. Nochtans, na Napoléon 's val, richtte zich Pruissen ongeloofelyk snel wêer op. Van dan af, vond men in Duitschland twee maclxtige staten: Pruissen en Oostenryk. In 1864, verpletterden zy samen het kleine Denemarken en veroverden de vroegere duitsche gouwen Slesvig en Holstein. Korts daarop, in 1866, brak een oorlog uit tussehen de beide staten: het was te doen om de opperheerschappy in het Duitsche Ryk ; Oostenryk werd verslagen en hield op deel te maken van den duitschen staat. Door den oorlog van 1870 tegen Frankryk, vond Pruissen de gelegenheid gansch Duitschland onder zyne leiding te vereenigen en een groot-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes