Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

1639 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Mars. Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pn8x922p99/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ROND DEN YZER Letterkundig tijdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel groot is. Eendracht maakt macht. Een land zal groot blijven aïs het zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-Uitgever : A. TEMPERE-MUYLE, 17, Rue do Vie, Calais (France). De bijdragen uit Vrankrijk of Engeland te zenden naar den Drukker-Uitgever. Deze van gesehiedkundigen aard naar : E. H. HOSTEN, 60, Rue des Francs Bourgeois, Paris Dez® uit het onbezette land naar : Villa Leopold, De Panne. ZIJN VL0EK door HEINTEN HERTENAGELS. — Vervolg. — Hier heb ik, reeds te veel tegengekommen zucht-te hij ; en 'k sta hier weère. Wat heb ik hier verloren ? Daar.... wandelden nu, in de eenigheid van dien gruwelijken nacht 'n ander slag van mannen. Ze ïaten van hais tôt hielen in lange zwarte mantels, en hielden 'ni-varerolleperkament in hun handen. Ze kwamen rechte op hem aan, en daar was er een die tôt op ne vo^t van hem naarzde, zijn hand op zijn schouder lai, en sprak : als wettige maan-der's lands maan iku om stappans, zonder vorm of leesc van taie of wedertaie, bij hoogster hand, uw vonnis te hooren afkonden... Willens nillens wierd hij geleed tôt voor nen grooten vierkanten tafel, in z ^arteekenkout, waar op er 'n bloot zweerd lag, en 'n lange rolle perka-ment.'t Stond daar ook ne knielbank, twee drie stap-pen er vooren, waarnevens er aan iederen hoek ne schildwacht hem boutrechte hield, met ne goedendag in de hand wel tien voeten lang. Op zijds rees 'n verhoog, en daarop ne grooten zetel met welvenden troonhemel er boven, en daar-nevens twee mindere zltsels ook met nen hemei overwelfd. Al die mannen gingen neere zitten rings om den vierkanten tafel, op vier banken, en bleven daar vaehten teekenloos en sprakeloos. Ze zaten daar, zoo genomen, voor ne stond ; maar die stond duurde lijk 'n eeuwigheid. Te langen laatste, in de vale klaarte van het laaiend vier dat weg end weere sloeg door het geluchte, zag men 'n gestalte aankommen lijk ne reuze. Ne goudlakend mantel bebloemwerkt en met wapens doorzaaid wabberde rond zijn leden. Hij hield 'n sehrikkelijk zweerd in de hand. Op de kele van dit heldenzweerd stond er gegrift : Karolus Magnas Sanctse Romanae Ecclesiaa De-fensor. — nen eeretiteldie maarschaars ne keer in tien eeuwen te verdienen is — Als hij wat toegenaderd was, 'n zag m'n dan nog maar dat er 'n geheel gevolg, ne gfheele stoet in optocht kwam — men koste er Keizers, Koningen, en Graven uitkennen — De groote man met gouden mantel beklom Int verhoog, en zette hem neêre in den hoogen zetel. In zijn rechter hand hield hij het machtig zweprd ; in ziin slinker hand hield hij de wereldbolle. Zijn baard was sneeuwwit en viel op ziinen borst ; zijn oogen pinkelden in zijn hoofd, straalden van nijd ; zijn lippen spanden toe van gramschap, en zijn pouden kroone stond te schok-kenop zijn hoofd. Aan zijn rechterhand zetelde er ne keizer, met ne gouden mantel doorwrocht met zwarte leeuwen ; hij hield 'n lang zweerd in handen met kenspreuke : Balduinus Flandriae Comes imp. Constanti — Baldwin Grave van Vlaanderen, Keizer van Constantinopel. Aan zijn slinker hand zat ook ne keizer, met bruinen mantel, zonder wapen en kenspreuk. Zijn breeden rosten baard kronkelde van zijn kin tôt beneden zi n knieën. 't Was den held der KijfhuizerSagen Frederik Bar-barossa die zijn eeuwenoude puinen verlaten had, om hier de nieuwe gade te slaan, en zijnen zeg te i# Jaar — 4. Het nvunmer 1& oentiemen Ma&rt (1« kelft) 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Stavele du 1916 au 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes