t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

1728 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 25 Juillet. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Accès à 12 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7h1dj59b2c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

BRUGQB 25 JULI 1914. BSN CENT FER NUMMEïL 3* JAAR — 30 WET BRUGSCWE VOLK K/ITHQLiEK VOLKSCEZiN D| WEEKBLflO VOOR yé&k. BRUGGE EN OMSTRCKf M Geloofsonderricht. Het mirakel. I. Wat het is. Nemen we de bepaling vaa den catechismus ; is duidelijk en klaar. « Het mirakel, zegt d« techismus, is een woaderlijk teekeu dat all< achtea der schepselea te bovan gaat «n dooj zondsrlinge huip Oods gedaan wordt », Voor-eld : de verrijzenis van Lazarus (1). Nauwkeurige bepaling die we dadelijk her-men en vsrklaren. 1°) Het mirakel is een teeken — en dat wil se diagen zeggen. Dat wil zeggen tes «erste, [«nom dexea die bewerea dat een miraksl t wetenschappelijk kaa onderzocht wordeo : er toch in elk woadsr iets « uitwtndigs > iigt, ; zichtbaars en tastbaars dat ook de gswoae .a met zijne zinnen kan vatten. Zoo b. v. dat zarus dood was, dat hij vier dagen reeds te t«n lag in zija grat, dat hij weerom levend rd, en met den Christus aaa tafel was gezeten. Dat wil zeggen ten tweede, tegenover dezen het elken oogenblik, en juist vôôr huant *en dààr, zouden willen ziera gebeurea, dat mirakel nitt ttn nutteloos spel is, maar la an wordt < met een bijzonder doel, om iets ««teekenen », om der menschen iets in 't ge-:ht te brengen, namelijk, om de waarheid te estigea van eene leering of de heiligheid va s en persocn : dat het geschiedt dus.wanneer d het wil, en dààr waar hij het wil verrichtea. !°) 't Is een wonderlijk teeken, een feit, e daad, eene gebeurtenis die verwoadering ,rt (2) — en wel die verwonderiag baart uit eigen, niet ®akel in zulk of zulk tijdstip waar t wetenschap en min geleerdheid is, niet :el bij zulken o! zulken die het zien voorvallen liet verstaan, maar vooral, bij allaa en te n tijde, oradat het iets is dat aan de krachten natuur niet kan en nooit zal kunnen toe-chreven worden. °) Het heeit immers — en hieria Iigt het rnaamste— het heeft geene natuurlijke oor-k en kan er ook geene hebbea, het qaat al krachten der schepselbn te boven (3). de gewone medewerking van God en uit zijn m kan geen enkel geschapen. wszen, ook n engcl o! duivel een mirakel verrichten. geschiedt buiten den gewonen gang van de le geschapene wereld, in weerwil van zakcr® rasle wetten vas Gods bestaande natuur, en rom ook vereischt het eene buiteagewone ichetikotnst van zijsentwege, met andere jrden, 3) Het wordt gedaan door de zonderlinqe ,p van God. God alleen dus kan een akel doea gebeurea en van daar de afdoende ijskrachtdie, voor de waarheid eener leering, jet mirakel Iigt. Inderdaad wanneer een isch ter bevestiging vaa zijne leering «eu t, een waar mirakel doet, doet hij het niet r zijne eigene krachten maar doer eene andere iusschenkamst van God, en 't is dus eatlijk God zelf, niet hij, die zijne leering estigt. Zulk een mensch kan oamogelijk een :helaar en een bedrieger wezen, aaagezien 1 zijne leering goedkeurt, aangezien Hij zelf îulp van zijn almacht verleent en dat Hij, erbeste waarheid, geen leugen bekrachtigcn . — Aan het mirakel dus, aan het wonder, nen we oamiddellijk erkeonen dat een leering God komi, aaa het mirakel zien we met trheid dat hij, die de leering predikt, in naam God zelf tôt ons kwam spreken (4). aten wij echter vrag&n nu of het mirakel wel ;elijk is, en of we wel ooit kunasn wetea dat mirakel is gtschïed. Evangelie van den H. Joannes, XI hoofdstuk. Vr.n daar zijn naam (miraculum, van mirari = ver-lerd zijn). Hoewël men soms den naam van mirakel geeft aan lerbare werken, die wel geen mensch of geen aardsche it, maar die toch een geest, een engel b. v., kan :hten. Als teeken van eene goddelijke veropenbaring iok, zooals we verderzullen zien, zulk wonder engelen-geldend gemaakt worden: edoch, dat is het eigeiitlijke tel niet. Het eigentljke mirakel gaat ook de krachten ngelen te boven. En daarom ook zeggen we van de mirakelen dat ze isitieve, de stellioe teekens van de openbaring zijn. vens deze nu, komen er ook ontkennende teekenen Teekenen die aanwijzen, niet zooats de positieve dat leering van Qod komt, maar dat ze van God niet kan n, zoo b. v. kan een leering die onzedelijk is, geene ïlijke veropenbaring uitmaken. Onzedigheid, tegen-igheid, onredelijkheid enz... zijn zooveel ontkennende Mpn van rftti ftnpnhnrïnir O n (i s. Nog îeîs over de opvoedîng der kinderen. De straf. De straf is een noodzakelijk, oaaaageaaam gevolg vaa de oagehoorzaamhcid. D« belooais^ is eene aangeaams gunst welke men als gevolg zijner gehoor<.aamheid bekomt. De straf mag nooit het karakter van wlllekeur of grilligheid dragen, en moât altijd passea op de fout vaa het kind, ja moet voortkomen als he! aatuurliik en noodzakelijk getrolg vaa dezs fout. Het is even gewichtig als moellijk in het straffeu ds juiste mate te houden. Wee de ouders, die geene andere sfraf aanweadea daa het slaan ! iVlet lichamelijks straffsa moet men menig kinc-badreigen, maar weinig tôt dezfifde zijn toe vlucht nemen. De straffen zija twjsërlei 1° het onttrekkem van iets aangenaams ; 2* het toepassea vaa iets onaangeaaams. Is het kind teeder ea gevo@lig, dan zal reeds eea ernstige, streage blik of een klagead, beris-pecd woord diepen iadruk makea. Het zal hein veel pija veroorzakea te ziea dat vader en moeder hem mindtir bemiaaea, hem — me; tegeczia — ergeas eene aangename ^kleiaigheid (een blikj ean woord, eeae liefkozing, eea appel) ontzeggea. Als men dergelijke straffen voor-zichtig weet aaa te weaden, zullea zijjlangea tijd voldoirade zija. Lichamelijke straffen echter mogea maar in warea nood gebruikt wordea, en zullea dus zeer zeldea,eain rustige sireaghsid gebruikt wordea. Men moet trachtea aile andere tuchtmiddelec te do«a vooraf gaaa ; vèrm'àaëc, bëdireigeat streng bedreigea. Most men toch eindelijk tôt eene lichamelijke straf komen, dan zal men, als hst kiad verstand geaoeg heeft, hem tooaea hoe die straf noodzakelijk ea onvermijdelijk is, hoe oageern de ouders ze toepassea. Die straf zal daa streng zijn, ea zoo onaange-naam dat het kiad ia 't vervolg «r eeae zalige vrees voor beware, die rijkelijk opwegea kan tegea al de aaatrekkelijkheid waarmede eene nieuwe oagehoorzaamheid hem zou bekorea. zeldenr maar dan streng en duchtig : dit is dus de regel voor lichamelijke straffen. Het zija immers en blijvea gevaarlijke handelingen, die men maar mag aaaweadea als 't zake is eea grooi kwaad, eea groot misdrijf te belettea. Zeer zsl-den voerea dergelijke kastijdiagea tôt vrijwillige gehoorzaamheid, gewoaalijk bskomea zij enkel eea uitwendig, slaafsch volbreagea van heî bsvel. Wee de ouders die zich door hua luimea en driftea latea leiden ! Wes.indisn zij zoo de liefde hunner kiaders verliezen, en — wat maar al te dikwijls het gevolg is — hua kiaders leugeaaars ea valschaards makea. Stokslagea ia toora en opgewoadenheid — ea over het algemeen alje oarechtvserdige straffen — zijn eeae hagelvlaag voor de oatwikkeliag vaa edele gevoeleas, Inwendige wrok ontwaakt bij de kiaders, afkeer v oor de ouders, afkeer van aile gehoorzaamheid, eigeazin, trots ea jaloerschheid verstikkea al de edele deugdea dis ia het kinderhert oatkiemdea. Dat de opvoeder zich bij iedere fout vaa het kind afirrage : « Heb ik daar geea schuld aaa?»; «a dikwijls zal hij moetea bekeaaeu : « Deze fout is rnijn eigen schuld ! » 't Is eea meesterstuk ia de opvoediag, het kiad al zijae kinderlijkheid, opeahertigheid, oagekunstelde eenvoudigheid te bewaren. loon en straf moeten het kind tot nadenken brenqen, ea zoohaast het gevoels-levsn ea de zelfbewustheid bij h«t kiad helder en klaarder wordea, moet de blinde gehoorzaamheid ten spoedigste overgaan tôt be-wuste, vrijwillige ea vreugdevoile gehoorzaamheid. De doelmatigheid der voorschrifWa wordt au aangttooad, «n het kiad leert gehoorzamen uit inaige, in zijn verstand gewasstn beweeg-redenea. Die Tbezielde vrijwillige ffehoorzaamheia is toch eerst de Giqrexilijlze zeçrepraal der opvoeding.♦- Ze zijn tegen den godsdienst niet ! Wat zoudsa ze wel ! Zoadag giag, te Brussel, naar eteuweaoude geplogsudheid, de orocessie uit geisid vaa het H, Sakrameat vas Mirakel. Te dier gelegeaheid haddsa de « vrijdenkers » eea schaadslijk plakkaat aaageplakt tegea deze godsdicsstigs pkchtighiid. Ea tijdens de Bcne-diktie wilden ze lawiid maken. « Ôns Brood. » Ocizft Katholieke Volksbakkerij belooft goed. Enkel bij de wsrkiieden, ledea var> onze wsrkea, wifd er propagaada gemaakt en z® lukt boven mate. Dit is 't klaarste bewijs dat dit werk gege«îrd en gewenscht werd door d« katholieke werklicdea. De groote voordeska die zij geeft hebben de werklisded goed bggrepea ea 'l is gmet hoader-dea dat zij bijkomsa. Waarom, zoo redenserea zij, zoudea mi ook 't voordeel niet hebbea van goedkoop aaa goe brood vaa voile gfiwicht te gerakoa ? Waarom — als't werkmansleven zoo lastig is — niet blij zija vaa bij geboorte en ia ziekte «a ia werkloosheid ea tijdens sierfgeval, kosteloos brood te krijgen, nifet als etsu aalmoes, maar als een voordeel ? Zoo is 't, werklied^a, ea 'i is juist omdat gij hst alzoo verstaat, dat uwe bakkerij zal trekkea. Wssst er daa ook fier op. 't Gebouw ea de iarichting zija eerste klas. De ledea zullea het •veaveei zija. Binnsa eekels dagen gaat zij aaa 't werk. Dia nog ialichtingsa bsgeert of aog aiet iageschre vec is wende zich tôt d$a bestuurder M. Léo Yperman, 't zij in de bakkerij 't zij ia het burarî der Maatschappelijke Wsrkeat Oudsaburg. Na t Syndikaal Congres van Oent. Onze werkers ea propagaadistea zullea wel doeu.de bestuitseka vaa dit Coagras goed voo? oogea ta houdea. 't Is Pater Ruttea die ze voordrosg ea de besle wijze vaa hem te helpea zija prachtig werk voortzetten, zal zija vaa mee te we.kea tôt de uitvoering sijaer besluitselea. 1. Zoodra mea kans zidergens «eae vakrer-eeaigiag in 't levea te roepwi, zal men onver-wijld de betrokkea laadelijke verbonden daar van verwittigea, alsmede het Alg«meea Secretariaat ea hei Sscretariaat vaa het arrondissement, in w«lker omschrijving de iocaliteit der nieuw te stichtea vereeniging voorkomt. Teveas zal mec de aamea ea adresser! aaaduidsa vaa parsonea, op wie desgevallend kan gerekead wordea voor het voorbsreidead propagaada-werk. Laadelijk Verbond, Algemeea Secretariaat ea Gewestelijk Sscretariaat zullea zich dan oaderliag rerstaas ea ia gemeeazaam overleg hand«l«n, dit om ails mogelijke misverstand te venaijdea en noods-loozg krachtverspilling ts keer te gaaa ; 2. Meer daa ooit dienea onze vriendea zich toe te leggea op het stichten van vakvereeaigia-gen ea voor vrouwea m voor bedieadoa. Zeker hebbea we hier met ved moeilijkhed'în te kam-pen, waarvaa we nu maar alicen vermelden de soms te overdravsn afhanke'ijkhcid en den staat van afzondering waarin vooraoemds nijverh*ids-elemeatea zich veelal beviadea. Maar met aaa-houdead te werkea krijgt mea tea slotte de baan toch vrij vaa dergelijke hiudcrpalîn. Men ont-houde echter dat eea taktvoi optreden hier aller-eerste vsreischte geldt. Voor wat h*t stichten van vrouweu-vakver-eeaigiagea betreft, zal mea zich voor aile ialich-tingen — organiseerea vaa voordrachtea, studie-dagea, aaz. — bevragea bij het Algemeen Secretariaat voor vrouwen-vakvereeaigingea, Vsreeoigingstraal, 40, Brussel ; 3. Oaze propagandisten hebben harhaaSdelijk oadervoaden welke doeltreffende uitefagen het huisbezoek opievert, aî is de taak, die velen daasmeê op zich gsnomsn hebbe ?, ook lastig en ondankbaar. Wij rekenea het ons tea plicht dit machtig propagaadamiddel hier, eeas te m«er, warœ aan te bevelea ; 4. Meer daa ooit dringeu we aaa, opdat er gfflschikte sociale cursuss#n zoudea ingericht wordea ia patroaaten voor jongens en meisjes en ia de werkmanskricg«n ; 5. Wij herinneren insgslijks onze vriendeo aan de weaschea der vorige congressea, strekkeade tôt hat organisesren eener regeîmatige propagaada ia den schoot der ziekcnbeurzea^ ten voordefile dfr vakvereenigiDgea. Wederkeerig zullea <ie ziekenbeurzen hetzetfde trachtea te dosa, tea hunnea voordeeîo ia den schoot der vakv . reenigiagea ; 6. Wij hebbea niet opgehoudsa sedert jaren de acadacht onzer propagaadisten ia te roepea op de aoodzakelijkheid «eaer alîijd nauwer slui-tende csatralisatie oazer syndicale krachten op voorwaarde nochtans dat het persooitlijk iciti?-hefaoch de plaaîselijke zelfst-'iidigheid hierWJ ni (nttolniAti «tfnrWMn i i ■ Onverschilligheid. 't Sport of de pinte, de duivea ef de vinksa, die hebben al wat hcofdea verdraaid en khûten gekost. Al wat licht ea getnakkelijk is, al wat verzet en verstrooiïag bijbreagt, dat trekt. Ea de ernstige zaken ? De menschea hebben daar lijk schrik van, of tea minstea j de groote hoop is oaverschillig. Werkliedea — 't is voor u dat we dit schrijvcn — opder uwe klas is het oagelukkiglijk ook alzoo. Jawel. Zonder de H. Sakrameatea stervea dat zou eea christen werkman niet willea, maar biast zijn leven, 't 1s alsof hij daa geen christea moest zija ; ea velen zijn daar gerust in. Oaverschillig.Bskwame vakmaa. Maar elksadeea wil er voor aaaziea wordea, en als 't er op aaakomt school of lessea te volgen, of gelijk welke opoffering te doea, 80 op 100 ea ziia niet t'huis. — Oaverschillig. Groote looa. — 't Is de droom van aile werk-lieden ea aïs mea hua zegt : g'hebt dèa middîl in haaden, vereeaigt u, velea oniziea 't zich eeae vergadeHng bij te worea, en twee kluilca er voor betalea is al te vecl. — Oaverschillig. Politiek® rechtea. — Waar is er aog esa werkman die zija woord aiet wilt te zeggen hebbea ia de politiek — ea als mea hem cens ernstige gazette ia haaden geeft of uitnoadigt aaar eeae voordracht om hem bekwaam te makea in ailes mec te spreken, hij heeft dat al aiet aoodig. — Oaverschillig. E?i bsiet wel, hetgeea ws zeggen is ongeluk-kiglijk niet ailesa foepasselijk op seaige domme-rikken of broskvagers, maar zelfs op velc goede werkliedea. Om dat maar op de politiek toe te passen.We j spreken au aiet vaa die karakterloozen die ia iijd vaa kiîzicg zich latea uiikoopea. We spre-kca eakel van de overtuigden die wetea voor wat en waarom ze kiezsa. Velea denkea dat 't geaoeg is als zs wel stem-mea ; ea voor 't overigs ze trekken zich niets aan. Onverschilligsc, gs komt aan uwea plicht te kort : eea ware katholiek stelt belacg ia 't Ievea dsr partij en leeft dat mee ; eea echte werkman stre«ft er aaar ook ia zija partij zija werkmaaswoord mee te spreken. Anderea denkea het toppuut van politi#k« wflrkzaamheid bereikt ts hebbea wanaeer zo lid zija van een katholieke wacht ea tijdeas de kie-zingwat helpea meeroepen. Oabedachtea, en ja ook, oavcrschilligea, dat is bijna aiets aog. Zegt me, volgt ge regelmatig de vergaderiagea, Isest ge ernstige artikelea ia uw blad, durft ge als werkmaa uw woord doea geldea, om te dosa inzien wat de katholieke partij voor dea werk-mansstand doea moet ; stelt ge belaag in de wsrkzaamheid vaa «ens maatschappij, ia haar bestuur ; aeeuit ge deel aan de verkieziagea ia uwe maatschappij, aaa hare volkseezinde werking, aaa hare polilieke leefkracht ? want dat ailes moet gij dosa cm uw plicht te volsiaan vaa katholieke werkliedea. Ge moet maer aog. Buitea de algemesce katholieke politiek, most ge rechtstreeks rnee-doea aan de katholieke werkmaaspolitiek. En daartoe is uwe plaats ia inrichtingen zooals dea katholiekea werkliedsaboad, die 't recht van dea werkman ia politieke vraagstukken bestudeert en verdsdigt. Oaverschilligea blijvea daar builaa, maar aile bswustfc werklleden tredea daar ia. Welaaa dan, werkliedea, de oaverschilligheid afgeschud en mee voorop in elke bawcgirjg die uw katholiek-zija en uw werkmaa-zija aan-belangt.. In de Leopoldsorde. Bij koniaklijke besluitsa van 17-Juli zija be-ao«md tôt ridder ia de Lsopoldsorcîc : MM. de baroa W. de Crombrupghe de Loorlaghe, onder-voorzittfr bij ds rechtbaak vaa l" aaale«? Se Brugge ; M. Sticls, kr:jgsauditor van de provia-cie Wcst-Vlaaîidersa ; ridder M. vaa de Wall?, oadervoorzitter bij de rechtbank vaa 1» aanleg te Brugge ; G. Hodttm, refereadaris *an de handaîsrechtbank te Brugge ; Z. E. H. C. Callewacri, voorzitter van het groot Sernmarié sy Brugge ; Z ' , H, E De Jaegher, eer«-kaauaaik le Bruarge ; M. A. Vaader Moere, substitut-[)rocu! î-ur-g«t ei'eal bij hei ho! vau berœp vaa

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brugge du 1911 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes