t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

535554 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 17 Août. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Accès à 16 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sf2m61d49d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE VOLKERENBOND. Van eerst af aan, en niets ontziendo, heeft Paus Benedictus XV het liefdesbeginsel verkondigd, do vrodestem Verlieven; ver-klaard dat de ooi'log onnoodig was en kon vermeden worden, indien onder de Regee-Pingen goedwilligheid tôt wede bestond. Onophoudend, doch vruchteloos, heeft de Paus gedurende den oorlog, vredespogingen te werk gesteld. In zijn laatsten brief ver-wittlgde de Paus dat alleen het gebed hulp en redding kon aanbrengen. « Vorst van Vrede » zal de eeretitcl zijn waarmode de volkeren der toekomst den Paus van Rome zullen eeren. " Sommige socialistische groepen hebben j. insgolijks gepoogd de baan tôt den vrede g te openen. 't Is Imn niet gelukt. Socialisten ' der oude en nieuVve wereld waren nochtans, eer do oorlog uitbrak, bij millioonen inter-nationaal vereenigd ! Herhaaldelijk dreUB.de * op de socialistische congrcssen het lied der . Internationale; wenschen tôt algomeene volkerenverbroedering, tôt beslechting der ^ landsgrenzen werden uitgedrukt, en zie, ^ juist als dio wereldbond scheen tôt zijn ^ hoogste macht gekomen, brak de oorlog uit, ^ sprong de Internationale los en ioder volk schaarde zich rond zijn nationale vlag ! Ook de christen werklieden hadden vôôr den oorlog wederlandsche betrekkingen tot-da,t ze eveneens door den nationalen strijd-Inst vaneen gescheiden werden. Zien ze voor 't oogenblik elkander wéer, 't is met wantrouwig oog ! Hoc die wondo geheeld, die afkeerig-heid weggenomen ? Zien we wat in de verschillende landen de punten van verdeeldheid en vergelijk zijn. De punten van verdeeldheid zijn de econo-mische wederlandsche wedijver; de naijver tôt bezitting van koloniën, het trekken der scheidsgrenzen tusschen de Staten; de voor-waarden van leefbaarhcid van do kleine bufferstaten. Zal het te treffen vergelijk over die louter stoffelijke zaken door de wapenmacht geschieden of zal het anders gaan? Mysterie. Een mirakel is noodig om den twistappel, opzichtens al die zaken, weg te nemen. De punten van vergelijk en overeenkomst zijn de volr/cnâc : Onder 't volk eene neiging tôt vrede op «en reehtvaardigen grondslag gesteund; 't verlangen naar ontwapening; eene stroo-ining om het algemeen stemrecht in te voeren en de Eegeeringen eene volksziel in te storten. Kwame daarbij de erkenning van 't zede-lijk gezag, door groot en ldein, 't ware ge-ruststcllend. 't Is mogelijk dat ertoe in zekere landen eene strekking bestaat, doch onze gezichteinder is op dit oogenblik te beperkt om dit met zekerlieid te bestatigen of te looehenou. Eindelijk, mon gewaagt van een Volkerenbond.Volkerenbond, wat is dat eigenlijk? We hebben menig blad doorsnuffeld en «ve zijn tôt de overtuiging gekomen dat de Regeeringen, die er over spreken, er geen bepaalden uitleg over geven. Hot débat van 1 Augustus 1918 in het Engjlsch Lagerhuis, toonde dit duidelijk aan. Van liberale Z'jde sprak Sir Dickinson als volgt : « Om de oorlogsuitgaven te wettigen, — hetzij 8 millioen pond sterling— is 't noodig dat die fondsen dionen om voor een hooger ideaaltc strijden, namelijkeen Natiënbond. Tôt dat doel zouden de ambtenaars van den Sta-at een programma dienen te schetsen zooals dit in ïr&nkrijk is geschied. Daarbij zou dienen in acht genomen : 1. dat do ver-dragen geheiligd zijn; 2. dat geen Natie het geweld zou mogen aanspreken zonder vooraf den Natiënbond te hebben aangesproken; 3. dat de geschillen door een gerechtshof worden bygclegd— een gerechtshof in den vorm van het hooger Rechtshof der Veree-nigde Staten; 4. dat de Natiën trachten dien Bond duurzaam en levendig te houden, anderszins is de vernieuwing van den oorlog binnen 20 of 30 jaar in 't vooruitzicht. » Voor de Werkliedenpartij sprak Thomas : «de weg tôt inrichting van een Natiënbond moet geschetst worden ». Namens de TJnionistische partij zeî major Word : « Een Natiënbond waar Duitschland uit verwijderd is, is niet wenschelijk. Als voorwaarde tôt oprichting van dien Natiënbond is de algemeene ontwapening noodig. Die ontwapening zal slechts naderhand, als de Natiënbond enkele jaren bestaat, tôt stand kunnen komen. » Redenaars uit verschillende partijenlicht-ten bovenstaande verklaringen nog als volgt toe : — De Natiënbond zou moeten ingericht worden door Staten waar men dooi'-en-door overtuigd is van de ongérechtigheid van den oorlog. — Niet uit diplomaten, regeer-dei's en boambten maar wel uit de Parle-menten der verschillende Staten zou de Natiënbond moeten bestaan. Lord Robert Cecil, ondersecretaris van Staat, bevestigde dat de Regeering een programma aan 't opmaken was en dat binnen lcort bepaalde verklaringen zouden voorgebracht worden. « De moeilijkheden van uitvoering van den Natiënbond, zeî hij, zijn groot, maar 's menschen toekomst hangt van deze oplossing af, en de gemeenzame ki'achtsinspanning van aile menschen van overtuiging en rechtzinnigheid is noodig om.er top te komen ». En ten slotte zij nog aangebracht wat liloyd George onlangs zeî : « Er zijn reeds twee volkeienbonden : de eerste zijnde het Britschc Rijk, de tweede, het groot Verbond tegen de Centralen. Tôt welke regeling zij ook komen, moet de Volkerenbond er een zijn, waai'in wij hand in hand gaan met de twee groote volkerenbonden waarvan wij leden zijn... De Entente-regeeringen zijn er eens mode, maar de Vereenigde Staten hebben er zich niet over uitgcsproken. Laat ons hopen dat die UitSpraak luiden zal : er 28e Jaar.- — W190; Gousîllsnst — Hulsgsziii — Elgendom Z:t&rda?j. 17 Au:astS 1918 'T VOLK mmmM VERSCHIJNT 3 MAAL PER WEEI 5 CENT1EM EN HE X NUMMEf kome één enkele Statenbond, waarin voor aile vrije volkeren zonder voorrechten of voorkeur plaats is. » Bovenstaande verklaringen van Engelsche politiekers toonen duidelijk aan dat men tôt hiertoe nietweethoe den Volkerenbond in te ricliten. Zoolang in Europa Keizerrijken, Konink-rijken, grondwettelijke îederatieve Konink-rijken, Republieken, neutrale Staten en veroverende Staten, 't is te zeggen Staten van elkander zeer verschillende in vorming en opvatting bestaan, zal de inrichting van een Volkerenbond met moeilijkheden ge-paard gaan. In Amerika is de Volkerenbond er gemakkelijk geweest, hij is als door de omstandigheden zelf opgegroeid doordat de Staten, — die de Vereenigde Staten van Amerika uitmaken,—ongeveer allen dezelf de democratische grondwet hebben. 't Is waar, in gansch Europa is er een strooming naar démocratie; de lantlet voeren het gelijk stemrecht in; konden de oude vormen zich tôt de démocratie aan-passen en de -uitvoerendo regeeringsmachl niet liggen in de hand van een gezag buiter het Parlement staande, maar vlôeiend ui1 het Parlement, dan zou er mogelijklieic bestaan tôt innigér verband van de Stater onderling die in de plaats der wapenbeslis-sing de scheidsgerechtsbaarheid zouder stellen in geval van moeilijkheden, mel dwangmaatregelen tegen zxllke Staten, welke zouden pogen zich aan dio gerechtsbaarheic I te onttrekken. In Augustus 1917 heefl Benedictus XV de zending van don volkeren t bond tôt die enkele doeleinden bepaald. De toekomst zal aanwijzen wat en hot ' en of de Volkerenbond er komen zal. Wie verhoopt dit niet, daar het streld [ tôt vrede tusschen de volkeren? ; OfîlGiesle ieflsfieellmes ; fn Vlaandcrea, Ppaukrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 14 Augustus. — Uit het groot lioofdkwartier : — Légergroep van kroonprtns Rupprccl i van Beicren. — Gevolgrijke gevcchtcn op he 9 voorterrein tusschen den IJzer en de Scarpc a Ten Zuiden van Merris en ten Zuiden de Leic mislukten aanvallen van den vijnnd ^ — Legergroep van kolonet-generaal vo, Bochn. — Kleinere gevecliten aan beidi v kanten van de Somme en ten Noorden vai de Avre. Ten Westen en ten Zuidwesten vai 1 Lassigny vlel de vijand opnieuw aan. Aai beide Icantcn van Cunny zalcte de aanval ii ons vuur ineen. Meer naar het Zuiden sloegei a- wij den vijand in te gens1 an val af. = — Legergroep van den Duitsehen kroon I prins. — Kleinere voctvolkgevechten aai de Vesle en ten Oosten van Reims. Q Luitenant Bolle behaalde zijn 36°, opper n luitenant Loerzer zijn 29° en luitenant Toetl ij zijn 20e luchtzegepraal. — Avondbericht. — Van het gevechts t front niets nieuws. j — 15 Augustus. — Legergroep van broonprin Rupprecht van Beicren. — Xe.yeiîdige verken j nirgsbedrij\âgheid tusschen den User on d Searpe. Zuidoostelijlc van Ayette mislllkte eei II Engelsche deelsaanv»l voeu oni.e linies. Noorde lijk de Ancre ontrllimden wij in den laatste; n iiacht het scherp op den vijand iriRpringeii1 i, stellingsdeel bij Suisieux en Beaumont-Hamel g Het werd gisternamiddag door oeli vijand bezet — Lcgergfoap van kolonel-generaal von Boehn Geen groote gevaehtshajidrlingen. Met de] : avond nam de vuurbedrijvigheid uuC tussehe: de Ancre en de Oise. Deelsaanvallen van de: vijand werden afgewezen op beide zijden de r AvreonZuidelijkvanLsssigny. d — Legergroep van den Duitsehen kroonprim s — Bij een vooruitstoot op den Zuidelijken ove _ der Veslo nameii wij de bezetting der spoorstati , Breuiigevangeji. — Onze jachtkaehten stelden een Engelse ® bomm3neskader, dat iich op aanvalsvlueli tegen vaderlandsgebied bevond, vôôr het bcrc: ken van zijn doel ten strijd en dwongen het te > omkecr onder inboeting van vijf vliegtuiger ;s Gister werden 24 vijandelijke vliegtuigen en eo kab lbaiion afgeschoten. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, dinsdag 13 Augustus. — Officieel : Van don naeht is geen gebeurtenis van belang te melden. Verscheidenp vijandelijke overvallen in de Vogezen en in Opper-Elzas hadden geen gevolg. — Avondbericht. — In den loop van den dag hsrr,amen onze troepen hun aanvallen in de bosehitreek tusschon de Mat z onde Oise. Niet-tegenstaande sterken vija.nd' lijken woerstand g lukte het ons verder vooruit te rukken. Noor-delijk van Gury vatteden wij voet in het park van Ples3is-la-Roy en bereik:■ n Belva], Verder Oostelijk, Noordclijk het dorp Cambronne, schoven wij onze linies ongeveer twee kilometer vooruit . Van het overige front is ni ta te melden. — Wocnsdag 14 Augustus. — Tusschen do Avio m de Ois.; van weerskanten bedrijvigheid der artillerie, bijzonder in den sector van Roye-sur-Matz en Conchy-les-Pots. Aaji het Vesîe-front vijandelijke aanvallen zonder gevolg. Onzerzijds inbrcuk in de vijandelijke linies in do streek van Mesnil en Les Hurlus ; dit oracht gsvangonen op. A«iderszins was de nacht rustig. — Avondbericht. — In den loop van den dag zettedenonzetroepsn hun vooruitgang tusschen de Matz en de Oise voort en nemen Ribecourt in. Oostelijk van Belval gelukte het aan onze infanterie -een heden, die do voorbereiding tôt een vijandelijken tegenaanval ontdeldeir, ge-vangenen te nemen, namclijk zeven offioieren, waaronder twee aanvoerderB van bataillons, en een zeker aantal manschapiien. in «o ^treken van Roye en Lassigny werd de artilleriestrijd zeer levendig voortgezet. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, dinsdag 13 Augustus. — Officieel : Wij deden een verderen vooruitstoot Noordelijk den straatweg naar Roye en , brachten nog gevangencn in. Een vijandelijke aanval op onze stellingcn in den sector van Merris werd afgeslagcn. Aan verschillen-' de punten namen wij eenige gevangenen. QP SE «ALKANS. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 14 Augustus. — Ambt;lijkc mededeeling : „ Albanie: Oostelijk het dal der Devoli bemachtigden onze bataillons een'go steun-punten van den vijand. (BULGAARSCHE MELDING.) s SOFIA, 12 Augustus. — Van den generaal-staf : K In de Cerna-boclit was, het vljandelp . artillerievuur bijwijlcn leve^diger. Na artil-lerievoorbereiding beproefdi&r verschcidenc " vijandelijke storma.fdeelingen Westolijk van 1 Dobropolje onze voorpostèn te naderen; zij " werden evenwcl door vuur verstrooid. Bij ^ Altschak drong cen onzer aanvalsafdeelingen 5 in de vijandelijke graven binnen, van waar zi. 1 verschillend oorlogsmatcriaal wegbraclit. Oi 1 beide oevers van de Wardar en in het voor-1 terreln Zuidelijk van Barakli Dschumaja 1 werden afdeelingen Engelsche en Gricksche 1 infanterie bij een gevccht van man tegen mari verjaagd. — 13 Augustus. — Macedonlsch front 1 Noordelijk van Bitolia drong een onzer aanvalsafdeelingen in do vijandelijke graves binnen en bracht van daar Fransche gevan 1 genen weg. Oostelijk de Cerna, tusscheii Gradesnitza en Tamowa, korte yuuraanval lcn vanwege den vijand. Zuidelijk en Zuid oostelijk van Dobropolje verstrooiden onze s vooruitgeschoven eenheden met sterke bom-menworpen vijandelijke aanvalsafdeelingen 3 Noordelijk van Lyumnitza was de vuurbe 1 d.rijvigheid van weerskanten bijwijlen ta me lijk levendig. Oostelijk de Wardar en in d< | vlalste vôôr de stcllingen Westclijk van Serei verjoegen wij door vuur Engelsche verken • ningsafdeelingen. (ITALIAANSCHE MELDING.) i ROME, maandag 12 Augustus. —■ Gffi - cicel: t In Albaniê : Op 10 Augustus is de vijant r aan d,e Semeni gedwongen' geworden lie' bruggehoofd, van Jagodina prijs to geven ei . terug te trekken op den rechter oever de: r rlvior. e Gister zijn vijandelijke afdeelingen tei Westen van Berat, die een aanvalspogini l; deden op onze stellingcn. afgeslagen ei t achtcrvolgd. ; Duitsch-Oostenriiksch-Staiiaanscïie 0«rîoi (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) n WEENEN, 14 Augustus. — Ambtelijke me dedecling : In het Ton"lcgebied ging de vijand gister Over tôt de door onssindslangen tijd vcrwachteaanvallen. Hij leidde ze 's voormiddags in door vooruitstooten tegen onze posteeringeii in het bronnengebied van Noce en Sarca di Genova. Na sterke artillerievoorbereiding volgde 's na. middags het vooruitgaan op onze Tonalestelling-De govechten verliepen gunstig voor ons. Ongc-rekend •dën terugdraiig van eenige hooggebergte" posten, bahaalden de Italianen nergens voordeel. Anders geen gebeurte nissen- (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, maandag 12 Augustus. — Officieel : Langs het front vrij matige gevechtsbedrij-vigheid. In de streek van de Tonale, in het La-garinada),in de Oftstflijke strcok der hoogvlakto van Asiago bestookten de Italiaansche batterijen krachtig de vijandelijke linies. Aan den Col--Rosso dwongen etoutmoedige patroelj?s een vijandelijken voorpost zich terug te trekken. Luehtschepen en vliegtuigen hebben gister met bevreigenden uitslflg militaire doelwitten i n do vijandelijke stroken beschoten- Vijf vijandelijke toestellen zijn in luchtgevechten geveld. — Dinsdag 13 Augustus. — In het hoogdal van Zebu (Veltlin) viel oen onzer patroeljes, na overwmning van gi'oote terreinmoeilijkheden, op 26S2 meters hoogte een vijandelijK.cn j'O^' ann, VcTnieJde den post en nam de overlevendec gevangen. Onze kleine afdeeling keerde daarop zonder verliezen tôt onze linies terug. Op het pverige front hevige hinderingsbedrij-vigheid vanwege de vijandelijke batterijen in den Riva-sector, in het Lagarina-dal, in Vall Arsa en in dé streek der Ponte la Priula, Zuid-oostelijk van Montello. Vliegtuigen en luchtschepen van leger en marine bombardeerden vijandelijke vliegplact-sen en spoorwegwerken. Twee vijandelijke machinen worden in luchtstrijd afgeschoten. — Wocnsdag 14 Augustus. — la het dal der boven-Zebu (Veltlin) beproefden vijandelijke posten op het Paverjuk (hoogte 3434) en op de Koniugsspits (hoogte 3839); zij werden ecliter teruggewezen door het vuur van artillerie, machicngewcren en hand-granaten.In de Tonale-streek, tusschen de bron der Noch-beck en den Val di Genova, deed ons ; geschut gister doeltreffende samenvattingen . van vuur, die den vijand zware ver lie zen toebrachtcn. Onder vuurdekking deden onze afdeelingen koeno vooruitstooten. Het gelukte hun, - de Nantella (hoogte 1557), de spits van den San Matico (hoogte 2684) en den Castone, C Zuidoostelijlc de Zigola-hoogte (hoogte 2468) " te bezetten, waarbij zij na elkander meer dan ; honderd gevangencn namen en macbienge-' weren en verschiilig gerief buitmaakten. î Op het overige front hinderden onze bat-î terijen bewegingen op verscheiden punten L, van het «chtertcrrein des vijands en zetteden j materiaalkampen in brand. 3 Op den linker oever van den Piave was de vliegersbedrijvigheid levendig. Magazijnen 1 en, de spoorwegwerken van Fucine en Asiano ! in het Sole-dal (Tonale) werden door onze i vliegtuigen doeltreflend gebombardeerd. ; Kleiiî-Azië, Kaukasus en Syrie. [ (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 13 Augustus. — Uit x hat hoofdkwartier : Palestina-front: VerkonniagaaWeelingen van - den vijand, aan verscheidene plaatsen van hèt. î front vooruitgedreven, werden overal door ons - afgewezen. Bijwijlen artilleriegevechten en le-• vendige vliegersbedrijvigheid Oostelijk den Jor- - daan. Aan de overigo fronten heeft zich niets ge-e wichtigs voorgedaan. s 14 Augustus. —• Palestina-front î Artil- - leriegcvechten bij levendige vliegersbedrijvigheid. In den kustenseotor werden vijandelijke verkenningsafdeelingen door ons verdreven. Onze vliegers wierpen met waargenomen , goede uitwerking veel bommen in een opstan-} iieliiiskamp Zuidelijk van Tafilcli. Op de overige fronten is de toes</ind on-jl veranderd. OP 'T g PoïnGarré en Glémeiceau ?an 't front n Genève, 12 Aug. — Zoowel Poir.earré als Clemenceau hebben den zondag aan het front „ doorgebracht. Poincarré bezocht de generaals 3 Humbert en Debesmey die , het Fransch offen-sief leider. Clemenceau begaf zich naar Mont->• didier vergezeld van den minister van financiën Klotz, die afgevaardigde is van Montdidisr. MENGELWERK 13 EENE HELDIN Vrij naar het lUi i-.lii'i door ISnaiel 3B"CJSSOI5. (*) — xo» — — Het schijnt mij toc dat hij, integendeel den slag zeer wel heeft bemeesterd. Ach Concha, wat is het goed dat de dooden nid cen oogenblik te midden hunner naastbe-staanden kunnen tcrugkeercnl — Uwe droefheid maakt u onrechtvaardig mevrouw de Sapincourt, de moei var Edmond, heeft hem meer dan twintif prachtigc keuzen voorgesteld, daar zij oor-deelde dat het voor den man niet goed wa: alleen te blijven; de graaf Weigerde ailes Alleenlijk veertien maanden geleden, toeri hij zich naar de Pyrénéen had begeven on er zijne geschokte gezondheid te herstellen ontmoette hij er eene jonge Amerilcaansche dochter van een miljocnrijkcn bankier. Dez< juffrouw liad op hem den diepsten indrul gemaakt, hij had groote moeite een besluii te nemen- Hij raadpleegde mij vooraleer zijne aan-vraag te wagon en ik beken het rondborstig 1k raadde hem dit ontwe-rp niet af. Hij ncheer (*) Verbodoo nadruk. mij zoo afgetrokken, zoo cllendig; kon ik de waarheid raden? —• Zij is jong, zij is sclioon, en hij bemint zel Antwoord rond weg; tlians kan ik .ailes vernemen. —. Waarom dwingt gij mij de bloedige wonde te verbreeden? Gij zijt overigens, volgens de wct, de eerste, de eenige Wettige vrouw. Gij hoeft u enkel te vertoonen om uwe rechten te vergen, om tiwe mcded.ingster van den huiselljken haard de plaats te doen ontruimen, die gij zuit beklecdcn. — Vergeet gij dat ik op de boeken van den burgerlijken stand ond-^r de dooden opge-schreven sta? Hadde de heer de Merinvillc geen ni»uw huwclijk aangegaan. ik zou ; ongetwijfeld gepoogd hebben mij te doen herlcennen, op gevaar af verstooten of be-; ticht te worden van jaloerschheid, zooals het , straks met u iiet geval was... De fcoostmd is cchter zeer verschillend; zou ik, die door Edmond bemind werd toen ik jong en schoon was, dienzclfden Edmond verplichten voor eene afgevallen en verou-! derde vrouw haar te verjagen, welke thans door hare slanke gestalte, harc bevalligheid ; zijn oog heeft bekoord, zijn hart heeft veroverd ^ Neen, aan die zaak va a g ik mij niet. Dat Edmofld ail? lieil geniete, de arme Eva zal hem nowit storen. Ik wil (oiiter tôt u een verz.-ek richten, Concha. Gelief lict mic'del op te sp">ren om mijne lieve kind'-i vii te zien zonder dat zij mij kunnen herlcennen; ik verlan g naar het oogenblik dat ik hen een-maal aan het hart drukke, wel te verstaan als mijn aangeziclit hem niet te veel afschrikt. Daarna zal ik met gerust gemoed sterven.. — Wat lioor ikl Ongelukkige, gij hebt. sleclite gedachten, gij zoudt zelfmoord plegenl Moest gij daarom in het gevang zoo wreed het leven betwisten? Reken er vast op, Eva, ik zal u geen oogenblik uit liet zioht verliezen- — Ik zal Wel aan uwe waakzaamhcid kunnen ontsnappen. Wat blijft er mij voor-taan op deze wereld over? Ik moet ver-dwijnen, begrijpt gij het niet? Eva had dezen zin nauwelijks uitgespro-lten, als zij in tranen losbarstte. Conclia, zeer opgcwonden, wandelde lieen en weer in de spreekplaats. Eensklaps bleef zij voor hare vriendin staan : — Dua, gij zijt wel besloten? Gij wilt uw geheim behouden, geen tnkel uwer rechten tenigeisohen. — Volkomen. j — Luister. Een zonderling. dwaas gedaent komt mij in den gecst op, ik heb misscliien ongéHjk het u mede te deelen. De onder-wijzeres uwer twee dochters, Carmen en Paquita, is juist afgedankt ; hunne stief-moeder lieeft mij dezen morgen geschreven om te weten of ik haar geen vcrtrouWelijk pérsoon kan aanwijzen. Eva sprong réélit. ('t Vejvâigt.* IN DUITSCHLAND' In 't Greoî iloofîlkwartier. BERLIJN, 1» Augustus. — Uit het groofc Hoofdkwartier wordt geschreven op den 14 Augusti : Sinds eenige dagen toont het Groot Hoofdkwartier, waar zich den Rijks* kanselier, generaal-veldmaarschalk von. Hin« denburg, de eerste generaal kw irtiermeester, staatssekretaris voor 't buiteniand von. Hintze rond den Keizer bevinden, teekens van gewiclitige en vruchtdragende besprekin-gen over loopende militaire en politieke vrar. gpunten. Voile belangrijkheid wordfc nu gehecht aan die besprekingen, door liet aan ko men van Keizer Karel en zijnen naast-bijstaande polifeieken en militairen raad-gever.° Keizer Wilhelm, die den uniform droeg ,, van eenen Oostenrijicschen veldiàaarscIra 1k, wachtte zijnen hoogen gast aan de statie, ir Vergezeld van den Duitsehen gezant, graaf Wedel, staatssekretaris von Hintze en zijn gevolg, af. Keizer Karel Was nauwelijks in ï' de statie wanneer de beide Keizers op elkan-,[ der toekwamen en een hertelijk gesprek hielden. Van de statie trok men naar lut huia van j, den algemeenen staf, om daar bij den genc; raai-veldmaarschail", von Hindenburg en bij generaal Ludendorff het verslag te hooren over den militairen toestand. ' * * j" berlijn, 14 Augustus. — De besprekin-U gen met Keizer Karel en den Oostanrijkschen e Hongaarschcn staatsman in t Groot Hoofd-? kwartier, zullen wàarschïjnlijk alleen van-daag (woensdag) plaats hebben, daar Keizer n Karel morgen reeds teruglccert naar Wceiren omop zijn gc-boortedagin zijnland te kunnen :r verblijven. Men denkt dat de te bespreken 11 Kwestiën reeds zoo ver gevorclerd zijn, dat î' heden (woenstlag) reeds eene besiissing zou kunnen gevallen zijn in de Poolsche kwestie. n', Geen biisenrospen ôer feoofêcommissïe* BERLIJN, 14 Augustus. — TerwijI de dagbladen van de linkerzijde in den laatsten )p tijd herhaaldelijk den wensch uitdrukten, zoo spoedlg mogelijk de hoofdkoinmissie van den ij- Rijksdag samen te roepen om de kwesttëa in uit het Oosten te bespreken, geloolt de Louai 11' Anzeigcr bepaald te kunnen verzekeren d,afc 1- toongevende parlement-lire middens niet alleen van dit gedacht niet zijn, maar^ ook m van de hand wijzen zulks te verwezenlijken» ;t- te Hindenburg over de Toskomst van Duitscîiland. « Wij werken met het hciligste wat er is t al met het leven en 't bloed van het Duitsche a- volk. Wij dragen er de verantwoordelijkheld voor, en tôt den vrede brengen willen W'ij het zij Duitsch leger en daarmede het Duitsche volk, ur sterk en in 't voile bezit van al zijn krachten d" welke het, tôt ons aller doel, in den vrede niet minder noodig heeft dan het ze heden •er belioeft. Zegerijkc ved.lsagen worden vrûcht-nS baar in de hand der kracliten, aan welke hun en benuttiging toevertrouwd is. Onze zegerijke 011 vrede moet ons d,an eerst de beste vruchten aanbrengen door den duizendvoudigen arbeid dergencn, die hem voor het vaderland moeten n» tôt waarde maken. Onze laatste reserven en Zullen de sterke, arbeidslustige mannen zijn, ie, ^ie uit liet krijgsveld huiswaarts keeren en 8) den vredesdienst weer op hun scliouders an nemen. Dezen Willen wij ons behouden! Niet als ontredderd tuig willen wij voor licV doel staan, maar wel als sterk, onverzwakfc xt" volk, dat d'eenen dag de wapens neerlegt en den volgenden reeds opbouwend werkt en T-u handelt 11 » t-„ntn de ce paus en ds Vreds. en Men leest in de Liberté, uit Freiburg il no Zwltserland : ZC s De Osservatore romano wijdt een artikei aan de verjaring der oorlogsverklaring ir 1914, en van den oproep van den Paus op ' 1 Augustus 1917. Hij doct opmerken dat de voorstellen van Benedictus X\, weinig Jit praktisch gcacht door eenigen die ze niet ernstig hadden ingestudeerd, en oneerbiedik •an door anderen als droombeelden bestcmpeld, ^èt geëmdigd hebben met de uitdrukkelijkc ms of stilzwijgcndc bijtreding te bekomen van le- de meest uitstclccnde staatsmannen der oor-or- logvoercndc volkeren. Inderdaad, voorzitter Wllson, M. Lloyd George en andere invloed-g6. rijke politiekers hebben zonder voorbehoul de voorstellen goedgekeurd, die de kern van til- den oproep van Benedictus XV uitmaken, ,c- namelijk de zegepraal van het recht op de .en kraclit, de vrijheid der zeeën, de ontwape->ns ning, het scheidsgerecht en de oplossing der gebiedsvraagstukken volgens de binijkc ien betraclitlngen der volkeren. De pauzelijke nota verdedigend, heeft een lid van de Lordskamer mogen zeggen, dat on- ' degene die ze miskende, zou eindigen met op zich een zoo zware verantwoordelijk-heid te laden als deze die op de aanleggcrs van den oorlog weegt. » De oproep van den Paus, zoo vervolgt do Osservatore, komt meer en meer voor als een sehitterend bewijs der bezorgdheid en der liefdo ont van cl)?n h. Vader - wat overigens ledereen <als prient, _ enin'tbijzonderalseendaad van hoogo an- politieke wijsheid, als een liistoriseh feifc, be-'nt- stemd om een diepen invloerî te plegen op den :iën loop der hsdendaagsehe gebeurtenissen, een historiseh feit dat met den tijd langsom grooter geai zal blijken. , ., , tb- «Indien iedereen, aldus besluit het blatt van prl 't Vatikaan, thans overtuigd is van de noodza-kelijkheid van een billijken en duurzamen vredo welken men enkel door overeenkomsten zal kunnen verwezenlijken, allen zijn tevens over-ebt t-uigd dat de grondslagen van den vredo geen ord andere zullen kunnen zijn dan deze. welke door zoo den H. Vader geschetst. werden in zijn gedenk- -rast waardigen oproep van 1 Augustus 1917. » cht Aan 't Oostsnrijkscft front- ield Zurich, 13 Aug. — Do Oôstenrijksche en ook >or" de Italiaansche grenzen zijn op het onverwaehts •'er" gesloten geworden. TER "ZEE. een BERLIJN, 14 Augustus (Ambtelijk). -- I» leef het afsperringsgebied rond Engeland hebben onze duikbooten 18000 b. r. t. in den gronci ïvilt gob .ord. De orersle v. d. admiraalstaf d. marine. wer Twee Fransche poststoombooten verzonken. — Parijs, 14 Auguatus (Ha,vas, Ambtelijk). — I « postatoomboot Djenaeh van de Measagerios cht Maritimes, varende van Biserta naar Alexandrin lien met passagiers en militairen aan 1)0ord, werd 1er- in den nacht van df n 15 Juli door eene dmkbooi en uit een feleidtreU1 weggeschoten en in den gront ,ief- geboord. 442 personen worden vermist. EveneoiiH ven in 'de Jliddallandsche Zce werd den 19 Juh, de •lijk poststoomboot Autralien, aan dezclfde maat-scliappij toebehoorende, door een torpédo ver troffçn, iQ brand geschotou en verzonken. 12

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1891 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection