Vooruit: socialistisch dagblad

677994 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 09 Octobre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 29 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p843r0rj7r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

30 faar W, 281 Prijs p#r mimmer ; voor België 3 eenticmen, voor den Vrsemds 5 esritieracB TeSefcoîî ? Rf»îaclîa 247 « Administrai!e 2845 Vrïs«l3«-* S- Oetofes!» 1314 *wj^^-TO,î'»*ss-v;T¥"'»atr? .... arag" î'^gm^crrnortfwrrgw! wjnjmu. % Omkster-UItfeef»t«f §aai;M8atsch«ppij MET LÎCHT btttunfdert P, DR VISCK. L«<l*b*rg-0*pf , . REDACTIE . . adminsstratie HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT upgaan aer Belgisehe Wei°khedenpai*Lj. — fermmfmme aile clapet?. ABGNNEMENT&P^IJS BEE CÎE Diic maanden. . » , . fr. 3.23 Zcs maanden • . . . . fr. 6.59 Een jssr. fr. 12.50 M en abonnecrt zich op aile postbareeîea DEN VREEMDE Drie maanden 'd8ge*'^ss verzonden). « . . 0 « fp; ®.?S Wij zijn vijanden van den eigendom De socialisten ltunnen den persoon-1 lijke eigendorn niet gerieken, 't is verre van hem te zien, en 't is er uog veel verder af van hem goed te keuren. Zoo wordt het verteld en door de dut-<en geloofd, in aile ordelievende kringen I yan de hoogsten tôt de laagsten. Verbeeldt U welke_ verontwaardigmg Jat zulks verwekt, bij al diegenen die er warmpjes in zitten. De eigendorn ! Peins ne keer hem ver-! nietigen, hem, het doel van het mensche-lijk leven, het ideaal van al diegenen die j iroomen van te bestaan van renten, van njker en rijker te vvorden op den arbeid, op 't zweet dcr arbeidende klasse, man-neu, vrouwen en kinderen, die al te sa-i men het kanaille uitmaken. De eigendorn aanranden staat gelijk | met godloocheniug., met eene daad van | liéiligschennis en nog meer als het mo-[ gelijk ware. En daarop zijn t'akkoord de rogge-croodrenteniers zoo goed als de milliard-dairs, de geloovigen van aile godsdiens-tcn, die toch allen een gemeenschappe-[ lijke religie hebben door de aanbidding ,van het Gouden Kalfj dat in den wereld de God der godheden is, gelijk Jupiter den God der mythologische goden \vas. Daarop zijn t'akkoord al de burger-hijke geleerden, al de burgerlijke recht-îbanken, al de burgerlijke priesters die ' hun brood winnen met het rondventen can God en zijne geboden, gelijk de lleurders het hunne verdienen die appels i en peren aanbieden. Ah dat die vervloekte en vermaledijde fjroode bandieten zich bepaalden met te-gen den eigendorn te zijn in theorie, i«at ware nog zoo erg niet. Jfaar die omverwerpers -stjreven naar ie Hiacht, om eens in het bezit daarvan, •zich meester te maken over den eigendorn en deze van persoonlijk tôt alge-taeen bezit te maken. Die lawijdmakers zijn toch maar [groote kiekens. Zij begrijpen niet eens dat den eigendorn van vorm veranderen, niet eens be-teekent hem vernietigen. 1 Zij verstaan niet dat de socialisten den eigendorn een hoogeren vorm willen geven, die meer en meer den algemee-jnen welstand zal doen stijgen en vele onheilen, veel twist en tv/eedracht, jaloe-'zie en ikzucht aan de menschheid zou ■feparen. 1 Kortom onze vijsndschap aan den -.eigendorn is een blague en een leugen, (zoowel als onze geweldadigheid. Een eigendorn verdwijnt niet, hij is fiiet vernietigt, zoomin als een huis ver-i dwijnt of vernietigd is omdat het ver-anderd van bewoner of zelf overgaat Aan een anderen eigenaar. ïfc * * Wij willen op dat vraagstnk voor den j oogenDiuc nier oieper ingaan. Maar nu rijst er eene vraag op en wel deze : zijn er dan geen vijanden, geen vernietigers van den eigendorn? Iedereen zal nu met ons in dezen oogenblik met treurnis en diepe overtui-ging moeten antwoorden : helaas -ja, en heel velen. Maar zie, het komt nu uit dat het de socialisten niet zijn die de eigendoms-vijanden en -verwoesters zijn, maar juist degenen die zich voorstelden als zijne beëedigde apostels, als zijne verdedigers in titel. Inderdaad, niemand heeft er tôt hier-toe aan gedacht de socialisten te be-schuldigen van de vernieling van de hoofdkerk van Reims. Het zijn toch de socialisten niet die schade aanrichtten te Luifc en te Namen, het zijn zij niet die Leuven verwoestten, die Mechelen, Denderm.onde' en dozijnen andere steden en gemeenten tôt puin-hoopen maakten. Dat deden de duitsche legers, aange-voerd door veldmaarschalken, waaronder prinsen van keizerlijken bloede. 't Is de oorlog die de schuldige is. Natuurlijk, 't kind moet een naam hebben en het heet nu oorlog. Maar de verontschuldigde explikatie is zonder waarde. De oorlog is HET WERK der e'gert-doîrtsvsî'deiiigers, en niet van ons, socialisten, bestrijders van den oorlog en aanhangers van den vrede, en in aile geval zien wij maar moeilijk in wat hoofdkerken, huizen, hoeven, îokalen, muséums, boekerijen, enz., aan de duit-schers misdaan hadden. En zie, partijgenooten, als de werk-lieden in eene ^angdurige, - oijnlijke staking. waarin zij al het gelijk en al het recht op hunne zijde hebben, eene dozijn ruiten in stuk slaan, wat opgang in de pers en in geheel de openbare bur-gersopinie.Die brutalen, die schurken, die verwoesters enz., in plaats van loonsopslag of werkurenvermindering, verdienen.... 5 frank boet meent gii ? Pardon, proces-verbaal, tribunaal en gevang. Dat ailes voor eenige ruiten! En nu? De ordelievende bende ver-riielt, plundert, onteert, verkracht, sticht rampen en onheilen zonder naam, en niemand stelt proces-verbaal op, voor haar geen tribunaal, geen straf en geen prison. Die bende mag den eigendorn vernietigen, jaren werkzaamheid, jaren be-schaving nutteloos en ongedaan maken. Ha, als zij verliest die duitsche bende, dan zal zij het duur bekoopen en de kri-tieksui zullen haar niet gespaaxd blijven, zoomîn als de vervloekingen en de ver-maledijdingen.Maar wint ze, dan zullen al de aan-bidders van den eigendorn op hunne knieën kruipen, bukken, groeten en om genade smeeken. De helden! Wij zullen de slechte biijven! Het zij zoo, maar de feitçn spreken te hoog en klaar opdat wij door dit spektakel van eerbied yoor den eigendorn, geen hon-derden en duizenden zullen hebben doen klaar zien en zullen overtuigd hebben van de juistheid onzer zienswijze. F. H. Eoropeescte Oorlog De strijd rond Antwerpen 6s bsschieting m Ântwerpen 1s lipimi Onze «Laatste Tijdingen» van gisteren worden bevestigd : Wocnsdag avoiid, rond 1® urc, wcrd de bescliieting van Anhverpen be^oniien. J)e ecïste bommen vieleit op eene kazem. De beschietiag duurde heel den nacht. Zeer grootc sehade werd aangericht. ïal-rijke vineliteiingen verlaten de stad. Het nieuws van het nemen der îorten is door de Duitschers aïs volgt te Brussel aangakondigd: Gedu-rcnde den aanval van Antwerpcn, zijn de forten van Lier, Waelhetn, Konings-hoyclct en de redoutes gevallen. In de tua-tchchgevoegde stellingen iijrt 30 kanonnen genomen. De opening gemaakt in den ter-sten fortcnring. laat toc den cmnval op den tueeden fortenring en op de stad te bcgin-nen«Wij îtondea gisfer avoiid spreken met ge-vluefite i.BtwerpcKasjt'g. ,zij warea om 5 1/2 uro 's morgens op tîen tftin gegaan eu zijn hier om 7 1/2 nî'e '« aroiads aangekomen. Zij sprakeu met afsehuiv over het boni-bardement dat den avoïid te voien om 11 nre was begonnca. Het gerneht liep ook te Aittwerpen dat do Duitsehers er in gelukt waren de îîetho over te steken en drie îorten langs dien lcant in gevaar verkeerden. De Engelsehen, — die het volledig kom-mandement over de versterking zouden hebben, — waren naarstig bezig, hunne reuzen-kanonnen op te stellen en bereidden zich tôt den hardnekkigsten Meerstand. Enkelen bevestigen het nieuws dat de «Journal de G and» gister gaf, namelîjk dat het Zuiderkwartier der stad in brand was geschotcn door de Duitschers. Anderzijds wordt gemeld dat het de petrooltanks waren die door de Belgen wa-ren in brand gestoken. Gister namiddag kon men van op den Dont van «Ons Huis» zware rookkolommen zien opstijgen in de richting van Àntwerpen. Was het die brand 2 Mogelijks wel, want bij den grooten brand van de houtbassijns in )Antwerpen, kon men te Gent den gw:ed idcif. — I ) De ministerraad te Oostende Do gansche ndnisterr&ad is nu te Oostende. ' "* ^ r \ ; tmam i ujjtjr MB» ggwn ■ ' nu» De Duitschers oirer de Schelde Lokereo gebombardeerd Gister avond, om 8 ure. werd ons bericht dat M. Rasmdonck, katholiek volksverte-genwoordiger en burgemeester van Loke-ren, van een overste vaq den staatsspoorweg het bericht had ontvangen, dat de Duitschers begonnen waren met Lokeren te bombardeeren. Àls dit nieuws juist is dan moet den vijand de Scheid© ?tjju overgestoken, het-geen Ons gister avohd uït cène andéte bron werd verzekerd : 5000 man zouden dàarin zijn gelukt. De Belgisehe soldaten haddcD te Sciioon-aerde een 400-tal Duitschers over de Schel-de laten komen. Dan hebben onze soldaten lien bij middel hunner mitrailleuzen als weggema<aid. Waar de 5000 man dan overgeraakt zijn weet men niet te zegg«n, maAr hoogst waarschijnlijk zal dat te Uytbenger zijn ge-v/eest. waar eerst 150 man overgetrokken zijn, die men ons verzekert, ail en werden gedood te Calcken. Semeeossiiep afgesniiisn Het zal niet heel gemakkelijk meer gaan spoedige en juiste oorlogsberichten te vernemen. Te Antwerpen werden gister geene oîfi-cieeie mededeelingen gedaan ; de telegra-fische gemeenschap is opgesehorst, de trei-nen rijden niet meer voor het publiek en de bladen komen niet meer aan. Had iemand over drie maanden moeten voorspellen dat zulken toestand ging gebo-ren v/orden, men hadde hem voorzeker in een kranbzjnnigengesticht gedaan ! De noodzaKdzkelijkheid van oïlaeleli bestaan iir kleine natien als factor van beschaving ïîe leerstellingen van generaal ron Bernhardi in dezen oorlog in toepassing gebracht Macht is recht De « Daily Chronicle » bevat het volgend »(t,ikel van James Bryce, geleerde, oud mi-fciafcej- ea oud-gezant van Engeland te Washington:De oorlog, die nu gaande is, zoo begint 'iioes Bryce, heeft de aandacht van de we-leld gevestigd op zekere leerstellingen, die Duitschland worden verkondigd en die "lia volkenmoraal en volkenrecht in den Mortel aantasten en die ons dreigen terug 0 voeren naar roeroude barbaarsehheid, elko sfcam gewoon was zijn buren te be-tooven en te vermoorden. Die leerstellingen ,lJQ neergelegd in een boek van generaal î(® Bernhardi, getiteld Duitschland en de ,ùisende Oorlog, uitgekomen in 1911, en be-'ustend, naar bij zegt, groofcendeela op de ^eringen van den vermaarden historicus "eiarich von ïreitschke. iJie begiaselen ziefc Bryce in 3esen oorlog u°r Duitschland in toepassing gebracht, >aar hij vertrouwt zonder instemming van duitsche volk. Hij denkt er ook niet û om die beginselen toe te dichten aan v 3 geleerden stand in Duitschland, waar-L0t "ij diepen eerbied heeft en welks oiensten aan wetenschap en kennis ambtenaren. een korps welks bekwa-amheid en eerlijkheid heel de wereld kent, en minst van al aan het Duitsche volk in het alge-meen. Dat dit volk er niet in deelt, bllijkt uit het boek van Bernhardi zelf, die her-haaldelijk klaagt over de vreedza-amheàd van zijn landgenooten. I Een gevaar voor de onaîhanlse-lijkheid der kieine staten Bryce geeft dan een aantal voorbeelden van Bernhardi's uitspraken. De oorlog is op zich zelf goed. «Het is een biologische noodzakelijkheid van het grootste gewichfc.» »Gedurig behoorfc in het licht gesteld te worden, dat de oorlog onvermijdelijk, ideëel. een zegen is als een onmisbare en prikkelende wet van ontwikkeling. î>De oorlog is de grootste factor ter be-vordering van besehaving en macht. sPogingen vçor behoud van den vrede zijn buitengewoon verderfelijk zoodra zij in-vloed op de politiek oefenen. sWapeningen zijn eene noodzakelijke voorwaarde voor onze nationale gezond-heid.Het een en al van eea staat is macht... De hoogste zedelijke plicht van een staat is zijn macht te vermeerderen. De staat is gerechtigd verordeningec te maken, zoodra zijn voordeel uitbreiding van grondgefaied sçhjint te sisçhea. Macht is recht. > > Erkende rechten (d. z. verdragsrechten) zijn nooit volstrekte reehten ; zdj zijn van menschenlijken oorsprong, derhalve onvol-maakt en veranderlijk. Kr zijn omstandig-heden waarin zij niet beantwoorden aan de werkelijke waarheid der dingen. In dat geval schijnt inbreuk op het recht zedelijk gerechtva&rdigd.» De staat is zich zelf tôt wet. Bryce ontkent nu, dat de staat het recht heeft om te moorden, wat aan de enkelen verboden is. Een staat is ten slotte slechts een aantal enkelingen onder een regeering georganiseerd. Hij is niet wijzer of gerech-ter dan de menschelijke wezens waaruit hij bestaat en die hij moet besturen. Wat beteekenen Bernhardi's leerstellin-gen voor de kleinere en zwakkere staten. die tôt nog toe in betrekkelijke veiligheid naast de groote mogendhederi hebben bestaan t Zij zouden aan de genade oî onge-nade van de sterkere zijn overgeleverd. Geen verdragen zullen heu beschermen, waDneer die niet langer beantwoorden aan de werkelijkheid, d. w. z., wanneer de sterkere vindt dat ze hem iri den weg staan. «1s een land rijlr aan delfstoffen, zooals Zweden ijzer heeft, België steenkool en ltoemenië petroleum, of bezit het over-vloed van waterkracht, als Noorwegen, ZWeden en Zwitserland, of mondt er een bevaarbare rivier, waarvan de bov<nloop in een ander land ligt, in uit, dan mag de groote staat dien kleinen staat veroveren en inlijven zoodra hij vindt, dafc liij de delfstoffen of de waterkracht of den rivier-mond noodig heeft. Hij heeft de macht, en macht geeft recht. De belangec, de gevoe-îens, de vaderlandsliefde en de onafhan-kelijkheidszin van het kieine volk doen er niets toe... > N- Aan de kieine natiën heeft de menschheid grootendeels zijn beschaving te danken Na een vluchtigen blik in de geschiede-nis toen zelfs staten die op verovering uit waren de leerstellingen van Bernhardi geenszins als een ideaal beschouwden, gaat Bryce het belang van de kieine staten be-pleiten.De kieine staten die nu dreigen opge-slokt te worden, zijn machtige en nuttige — misBchien de machtigste en nuttigste — factoren ter bevordering van de beschaving gevroest. In heii eu door hen is het meoste voortgebracht van wat het kost-baarste is in godsdienst, wijsbegeerte, let-terkunde, wetenschap en kunst. De Grieken waren een klein volk, niet vereenigd in een grooten staat, maar ver-spreid langs kusten en over de bergen in on-aanzienlijke stadsgemeenschappen, gering in aantal, maar elk met haar eigen leven, levendig, veelzijdig, diep. Zij hebben ons de rijkste, meest verscheiden en meest sterken-de literatuur geschonken. l'oen na den langen nacht van de donkere eeuwen poëzie en kunst weer verschenen, bloeiden zij op het schoonst in de Lieine republieken van Italie. Wat danken wij in het nieuwe Europa Diet aan Zwitserland, dat zeshonderd jaar ge-ledeE reeds de toorts der vrijheid ontstak toen despotieke monarchiëen het overige deel van het Europeescho vasteland onder zich hadden : en wat niet aan het vrije Hol-land, met zijne groote geleerden en zijn schilders, overtreffende die van aile aadere landen behalve Italiëî fï'pTTo'jt; en slot morsea.l _ lu ie mû tiisÉin Oendariîionda en Aalst Men verwiacht zich voor morgen zatordag aan een ernstigen veldslag lusschsri Aalst en Dendermonde. Verleden nacht heeft men geen het min' a te kanongebulder meer gehoord langs de Scheldeboorden, wat schijnt te bevestigen dat de Duitschers over de Scheld# ^era^>. ten. Oe siag «an Sctoosaerli Ziehier eenige bijzonderheden over dea slag, die woensdag gedurende gansch dea dag, op de oevers der Schelde heeft plaats gehad. \ De aangegane strijd duurde tôt i ur® van den nanoen. De Duitschers trokken zich vervolgens terug op Schoonaerd«„ segem en Hofstade. Verscheidene inwwners die niet intijds waren weggegaan zifn tus^ schen het vuur der twee artilleriestellingen genomen en gedood. Er was een oogenblik dat, niettegenstaande de krachtinspanning onzer troepen en der verbondenen, de duit> schers begonnen aan het bouwen eenesrj brug over de Schelde. Maar de mannea welke hielpen aan het bouwen dezer brug#; werden weldra gedood door soldaten die tofe1. aan den gordel in 't water moesten gaasxj, om hen te bereiken. — m • m i Oe bolBing te Nazareth Deze botsing, die wij gister, reeds g&ven, -en die over het grondgebied dier gemeente plaats had, wordt bevestigd als volgt Là , Woensdag, kampeerden 500 DuitscharsJ van Kortrijk komend, te Wortegem. 400 gingen naar Wannegem, waar de tele-i, graafpalen werden afgezaagd en verder naar Huysse waar, dich bij den molen Auwegem de botsing plaats had. De li^lgen v.-aren enkel ten getalle van iO. De Pruisen hadden 7 dooden en ge^ kwetsten : de Belgen tien dooden en eenig® gekwetsten. ; De baas uit de herberg «Het Lammeken», van Auwegem is slachtoffer geweest zijner nieuwsgierigheid : hij is gedood. j De Duitschers hebben daarbij twee wer-»! kerswoningen in brand gestoken, waarnai zij, langs Tieghem, weer Kortrijk hebbeaj bereikt. Tusschen Worte~em en Oycke, stondea i onze troepen goed in positie om met suc*.' ces de vijandelijke bende af te maken, voor» aleer deze naar Auwegem trok. Zij zijaj belet geweest door de aanwezigheid van een groep boeren-gapers die onder scho* stonden. Die lummels zijn dus oorzaak geweest dat' onze jongens den dood vonden te Auwegem ! Nog mm è Luiksche Forten {TJit het dagboek van een Belgisehe soldaat) De a Times » openbaart het dagboek van ' een belgisch mécanicien gehecht aan het fort van Boncelles, te Luik, die dag per dag het bombardement beschrijft tôt het oogenblik der ôvergave. De schrijver van het dagboek werdi door de duitschers krijgsgevangen gemaakt, maa* kon ontsnappen en over enkele dagen in Engeland aanlanden. Se Oogst. — De duitschers dringen in Bel» gië. Do generaal Léman beveelt de platleg-ging van het dorp Boncelles, gelegen op 600 meters van het fort en dat bijgevolg in' de schietlijn ligt. Tusschen 11 uren 's avonds en 11 uren 30 's morgens (4 Oogst) worden 133 huizen verbrand. De inwoners hadden 15 minuten om te vluchten. Paniek in 't dorp. Eenieder loopt om zijn leven te vrij-1 waren, de kinderen worden op wagens en kruiwagens geladen, de beesten worden in vrijheid gelaten en worden door de dorp®-lingen v66r zich gedreven maar velen blij-1 ven in den brand. \ j 4e Oogst. — 4 ure 's morgens. •— De me*, canicien van het fort en 5 volontairen krij-gen bevel do nog rechtstaande muren van het dorp te doen springen: 15 mijners van Oockerill die ter plaats kwamen gaven hnn» no medehulp. 5e Oogst, *— Het dynamiteeren der huizen' gaat voort; men hoort in den bosch van Beauregard het gerucht van geweer«chote« en da galop van paarden, men vreest dat de aftocht der mannen gelast met de œijnen te leggen afgesneden is. j Wij vernemen dat de ruiters Belgen sija van het 4e lanciers, overschot van eene kom» pagnie van 50 mannen die tegea de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection