Vooruit: socialistisch dagblad

1122 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 16 Octobre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 24 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cj87h1fs0j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Europeesche Oorlog la West-Vlaandsrea m la Fraakrijt ITlt Duitsche bron BERLIJN, 13 Oct. — Des avonds: (OS.) Geene groote kamphandelingen. GROOT HOOFDKWARTIER, 14 Oct. (Oaj: Westelijk terrein. Leger van kroonprins Rupprecht: Aanvallen van den vijand tegen de kanaalfrontafdeeling langs weers-kanten van Douai werden afgewezen. De vijand. die voorloopigdoorgedrongen was tôt in Aubigny-au-Bois, werd in tegenaaaval teruggedreven. Ten noordoosten van Cambrai zijn sterke engelsche aanvallen tusschen Bouchain en Haspres zijn mislukt. Ten zuiden van Solesmes zuiverden wij een . aldaar achtergebleven nest van engelsche troepen uit. Leaer van den duiischen kroonprins: Ten noorden der Oise zijn herhaalde aanvallen der Franscften rond en ten zuiden van Aisonville afgewezen. Ten noorden van Laon en verder langs de Aisne staan wij in onze nieuwe stellingen. De voor ons goed geslaagde gevech-ten der laatste dageiï, langs den Chemin-des-DameS en langs onze nieuwe stelling aan de Suippes. voor de-welke de vijand bij zijne aile dagen herhaalde maar steeds vergeefsche aanvallen zujke zware verliezen on -derging, hebben daar zoo wel a's over de slagvçlden der Champagne de gladde doorvoering van al onze ontwor-pen bewegingen mo.;elijk gemaakt. Leger van generaal ven Gallwitz: Langs weerskan-ten der Mass çeene aanzienlijke kamphandelingen meer. Bij goed geslaagde aanvallende ondernemingen namen wij eenige deelen van stellingen, die na den afioop van de gevechten van 12 October nog door vijandelijke troepen waren bezet gebleven, terug in ons bezit. TJe eerste generaal-kwartiermeetter. LUDENDORFF. BERLIJN, ,14 October (Officieel). — Avondbe-richt : In Vlaanderen viel de vijand op breeder iront «usschen Diksmuide en de Leie aan. Wii vingen den •toot op. Aan de Oise en Aire en Westelijk der Maas fijn aanvallen der Fransclien en Amerikanen mislukt. tFit Fransche bron. PARUS, 13 October (Off.) — 's Namiddaas j Wij hebben La Fère en de spoorbaan van La Fère naar Laon, ter hoogte van Danizy en Versigny. in bezit. Noordelijk en oostelijk daarvan branden de dorpen der Serre. In het massief van St Gobain hebben igf, Saint-Nicolas au-Bois en Suzy bezet. De Italiaansche troepen «ijn noordelijk der Ailette vooruitgegaan. Verder ten ,oosten houden wij de Unie Aizelles, Berrieux, Ami-foitaine. Wij hebben de laatste nesten van den vijan-delijken weerstand in de Aisne-bogen gezuiverd. Avondbericht » De troepen van ons 10e armee zijn heden morgen te Laon binnengetrokken. Wij hebben in breeder iront de siad op de gansche Dreedte lusschen 'Oise en Ailette overschreden. Oostelijk van La Fère *eronîrusten wij den zuidoever der Serre tôt aan de ,statie Courbes. Onze linie loopt over Couvron en Aumenancourt, Vivaise, Aulnois-sous-Laon, Gizy, Marchais. Verder ten oosten bereikt onze linie den rand van deCamp-de-Sissone, LnMalmaison en Villers-devant-Ie-Thour, waar ze bij Avre het Aisne-kanaal bereikt. Uit Sngelsche bron. LONDEN, 13 Oct. — (Off.): Oostelijk van het Scheldekanaai namen wij Mootrecourt in bezit en be- Vrukstei -Uitgeefster Sam. M H ET LI'JHlî, Best.: P. De Vtsch, Ledebert/.Gent, Red.-Adm.: Hoogpoort S9, Gerit. Orgaan der Belgische Wepkliedenpartij - Verschijnende aile dagen. ! 34ejaar— N. 27S 5 centiemen per nummer (25 on par 6 amaners) Woensdagl60ctob.t9l8 reikten den rand van Lieu-St-mand. In den sektor van Douai bevinden wij ons weiaige 100 yards van de stad verwijderd en namen Faubourg des Querchin, Douai-Prison en de groote helft van Fiers. Gedurende den dag duurden de plaatselijke gevechten «usschen onze eigene vooruitpeschovene afdeelingen en deze van den vijand aan de Selle-Iinie voort. Onze bruggenkopstel-ling in de omgeving van Solesmes werd verbreed. Aan den westenlijken oever vin den stroom hoofdzakelijk in het gebied van Haussy en Saulzoir werd vooruit- fans bekoman. Gevechten met plaatselijk karakter addtn 00k in 'tjgebied van Lieu-St-Amand plaats. Wij maakten een aantal gevangenen. In den vroegen morgen gelukte het heden onze voorhoeden, het Zeekanaal bij Aubigny-au Bac over te gaan en 200 man gevan-gen te nemen, maar daar sterke tegenaaavallen aanvin-gen, waren ze riet in staat, hunne stellingen te houden. Noordwestelijk Douai zetten onze troepen haren voor-uitgang voort. Wij houden Courcelles-les-Lens en Noyelles-Godault en naderen de linie Haute-Deuleka-naal op het gansche front tusschen Douai en Vendin-Le Bieil. Bij onze operaties in dezen sektor maakten wij een aantal gevangenen. Ondanks het slechte weder op 12 October werden 3 374 ton bommen door onze laag vliegende vliegtuigen neergeworpen. Ba aorlag îassîta Italia an Oastaarljk-Hiiiarlja Uit Oostamiiksche oron T7EENEN, 13 Oct. —Italiaansch oorlogsterrein: De vijanden hebben hunne aanvallen in de Sieben Ge-meinden niet meer herhaald, orer de gewone gevechten.Balkanooriogsterrein: In Albanië werd de aftocht volgen3 de gegeven bevelen planmatig voortgezet. In het gebied van Ipek stelt man tochten van sterke ben-den vast. Nisch werd na de vertcheidene dagen geduurd hebbende gevechten aan den vijand overgelaten. Westelijk oorlogsterrein : In den omtrek van Beau-mont weerden wij met goed slagen de Amerikaansche aanvallen ai. WEENEN, 14 October (Officieel). Italiaansoh oorlogsterrein : Plaatselijke artillerie en patroelje-gevechten.Zuidooslelijk oorlogsloomél: Onze terugtrekkende Albaneesche troepen hadden nahoede- en bendenge-vechten te bestrijden. In het gebied ten Noorden van Nisch duren de terugtochtsgevechten, aan dewelke de burgerlijice bevolking deelneemt, voort. Een bijzonder sterke druk maakt zich in het Morawa-dal voelbaar. Westelijk oorlogsterrein : Bij de k. en k. troepen geene groote gevechtshandelingen. Uit Italiaansche bron. ROME, 13 October (Off.). — Van den top Foch tôt aan den Montello vele vuurschoten door onze artillerie «n levendig geschutvuur langs beide deelen van de Piave. In het Chiesa-dal hebben wij vijandelijke ver-kennersafdeelingen verdreven. Op de hoogvlakte van Schlegcne hebben Fransche strijdmassas bij verkennin-geu eenige schildwachtcn gevangen genomen. In het Brent*-dal hebben onze strijdwachten den vijand schietmateriaai en wapen» «Igenomen. Gi»t«r CMaid- dag heeft een onzer vlieger eskaders de werven van Muggia in de golt van Triest werkzaam beworpen. Vijandelijke vliegtuigen die ter vervolging opstegen, werden onmiddellijk atges agen. Albanie : De Italiaansche troepen zetten haar voor- , uitdringen voort, zonder den vijand rust te gunnen. Op 12 October namen wij Kawaja. Andere kolommen rukten van Elbassan uit op Tirana vooruit. De vliegtuigen n. 10 en 11 der koniuklijke marine en Engelsche vliegtuigen hebben in de bocht en de omgeving ran Durazzo met uitslag bommen neergeworpen. OP ZEE WASHINGTON, 12 Oct. (Router, Off.): De «Toconderoga» is op 30 Septeiuber getorpedeerd ge-weest. Tien officierai en <11 mannen worden vermist. LONDEN. i3 Oct. — Lord Freasch deelde hier mede dat er van de 790 personen, die zich aan boord van de «Leicester» bevonden, 193 gered zijn. DE STRIJD VA 'T WEST EN De Engelsche berichtgever Perceval Philipps geelt op 11 Okt. volgende scliildering van den groei enden weerstand «an Duitschland. De Engelsche strijdkracluen troffen op sterkeren en beter georganiseerden weerstand. Hun vooruitgang verlanczaamde zich naarmate zij aaij den nieuw schut-muur der blijkelijke verde .igingsstelling naderen. De hardnekkige tegenweer is thans overal aan gang. Zwaar artillerievuur bleef op 't grooiste deel van de opmarsch-zone. Harde gevechten hadden in 't oostelijk deel van Le Cateau tijdens den nac ît en den morgen plaats. Mannen der 66 en 25e divlsie, die de stad gisteren na glaze'nden vooruitaang passcerJ^n, botsten op heftigen weerstand der macliiengeweren die zich in zorgvuldig verschanste stellingen ingenesteid hadden. DE VREDEKWESTIE Een manifeat'îSsr «Fédération Génoraio du Travail» GENEVE, 12 Oct. — IJ2 Fransct>e Confédération du Travail publiccerde nu ôok (na de Fransche socia-listische partij) een maniiest, om Wilson te steupen. Het betoog verklaart aanvahkelijk, dat de Conléiéta-tion du Travail zich steeds voor eene openlijko en positieve diplomatie en vooi eenen volkenvreda uitge-spro ;en heeit, die op de ba.'.is « Geene annexaties en zelfbestemmingsrecht dsr volken » zou moeten be-werkt.Eene simpele afwijzing der nota der middenmachten aan Wilson zou dus niet het antwoord zijn welke de arbeiders en rte soldaten aan het tront verhoopten. Het betoog gaat dan voort : « Wij rotpen de regeering van ons land op zich tegenover de aanvragen der middenmachten niet in zwijgen te verhullen. De Confédération Générale du Travail ziet in de voorstellen van Wilsoa waarborgen voor het sluiten van- een wapenstilstand en het begin vredesonderhandelingen, maar hij verlanqt dat deze waarborgen den arbeiders van het lacd de z«kerheid bieden, dat de^veroorzaakte schade weer goed gemaakt, dat aile voilteu bevrijd woidea en de mogelijkheid van nieuwe oorlogen uitgeschakeld weze. Als deze garantie» verzekerd zijn zal de Bond het niet begri jpen, al s de reqeeringen der Entente de voorstellen afwijzen. De Confédération Général du Travail ziet zich in dat geval gedwongen aan het oordeel der arbeiders Van het land te appeleeren. Zij wijst aile verant-woordelijkheid af voor 't geval dat de oorlog buiten de perken voortgezet worde, die Wilson in zijne 14 punten Depaald heeft. De Arbeidsbond verlangt in deze ern-stige uren van de arbeideraklasse, dat zij haren invloed ten gunste van eene openijke diplomatie en van eeneti volkenvrede galden J make, die zich over de gevoelens van haat heen en in de richtliniei van't internationaal recht bewe,egt. De» intergessllîeerde Konferentie to Parijs GENEVE, 12 Oct. — De intergeallieerde konferen-tie te Parijs is, naar de bladen melden, geeindigd. Aan de konferentie hadden deel genomen : Lloyd George, Bonar Law, Lord Robert Cecil en de Engelsche nlge-meene chef van den staf, Clemenceau en Pichon, Orlando en Sonnino, evenats aile zee- en militaire attachés der geallicerde staten. Orlando heeft zich, naar «Le Progrès de Lyon» meldt, van Parijs uit direkt daar het Italiaansch front begeven, waar hij in't Groot Hoofdkwartier cen onderhoud met den koning en Diaz had. De Kamerkommissie tôt onderzoek der Malvv-aan-gelegenheid heeft met 25 stemmen tegen 5 en 6 ont-houdingen besloten, dat Malvy zi|ne politieke rechten en dna 00k zijn Kamermandaat blijft behouden. Aanstaande verklarlnp van Balfour BAZEL, 14 October.— De «Times» meldt, dat bij de konferentie der Engelsche dominions in vervanging van den minister-president Lloyd George, Balfour officieel van de moeelijkheid van onderhandelingen, over een ecrvol sluiten van den oorlog, mededeeling geven zal. De parlementarische mede-arbeider van den «Manchester Guardian» meldt dat in het Engelsch La-gerhuis eene 3/4 meerderheid voor opneming van vredesonderhandelingen op grond der 14 punten van Wilson voorhanden is. AMSTERDAM, 14 October. — Reuter verneemt dat het Engelsche ministerie van buitenlandsche zaken door tusscbenkomst van het Engelsche ge?amschap in Den Haag de Duitsche nota ontvangen heeft. Balfour en Bonar Law verlieten Londen, om met Lloyd George te konfereeren. (Lloyd George it 110g niet hersteld; volgeus de « Kôlniscbe Zeitung » Terneemt, gaat het meer om eene zware ziekte.) Reuter verneemt verder, het is voor het oogenblik onwaartcnijnlijk, dat een verantwoordelijk minitter eene uitvoerige verklaring over den toestand zal geven. De nu te treflen maatregelen stonden Wilson toe, deze •erst mtt de geallieerden to moeten overleggen; de manier van uitdrukken der Duitsche nota is 00k niet duidelijk genoeg, of Wilson's voorR-aarden zonder meer aangenomen, ofwel of ze alechts als grondilag voor onderhandelingen aanzien worden; het kan na-tuurlijlt geene redeu ziju van eene «chorting der mili- tsfre opwirtft, en vtpcntfiiud i> nogit^k dm onder de zekere waarborg, dat de .vijasd niet enkel van de ademhaling gebruik maakt, om fiiter opnieuw «an te vsngen. In v&rhoor bij don Kans«liei* BERLIJN, 14 Oktober : De «Norddeutsche Allge» meine Zeitung» meldt : De Riikskanselier ontving Jen nieuw beneemde overs'e van het fiehei-na civiel-kabi-net, Dr von Delbrûck en den gezant te Den Haag, Ro-sen.Over de regeeringsverandering !n Ei^s-Lotharingen STRA ATSBUl'ti, i40ktober: Bij bel verzoek t4 ontslag van den stadnouder en staatssekretaris hebben zich de drie onderstaatssekretarissen Kôhler, Menge enCronau aangesloten. De bekendmâking der nieuwe regeering staat, naar het schijnt, onmiddellijk voor. De opvolgsrvan den heei* von Borg BERLIJN, 14 October. — Zooal» het «Berliner Tageblatt verneemt is als opvolger van den uit ziju ambt getreden heer.von Berg de gewezen staatssecreta-ris dr. Qemens DeU^ùck als overste van het burger-lijk cabinet aangewezen. Zooals men weet werd de heer DelbrQck op 22 Mei 1916 door dr. Helfierich verlan-gen in zijne hoedanigheid van staatssecretaris van lroi-tcnlandsche zaken. * , s ; ■' <HI» Afnefs van dan DultscHon gezant te Sofia WEENEN, 12 Okt. — De gezant graaf Oberndorf i« uit So ia vertrokkea, nadat de koning hem tevoren in eene aischeidsaudientie ontvangen had. De legatie- 1 raad, baron v. Richthofen werd gelait de zaken verder . te regelen. De nieuwe stadhouder voor Elzas-Lotharlngen FRANKFURT, 13 Oct. —De «Iranckfurter Zeitung» meldt uit Berlijn: De Straatburgtche burgemee»-ter Dr Scbwander heeft het hem voorgelégd verzoek, om stadhouder ven Elzas-Lotharingen te worden. aan-, genomen. Ter zeifder tijd is besloten geworden dat de, Reichslandsche Reichstagafgevaardigdc Hausz staatssecretaris wordt in de regeering van Elzat-Lotharingen, 1 . .î. ... .1 .-m.. m. OICft» ■ ■■■■. i„t De oerste indruk der Duitsche nota te Washington DEN HAAG 14 October. — Reuter meldt uit Washington : Het duitsch wederantwoord aan het Wit Huis is op weg langs de officieele baan. Na keas nis genomen te hebben van den radiotelegraficchen tekst heeft men in de officieele kringen in Washington verklaard dat het duitsch wederantwoord op den eer« sten blilc uitloopt op het volledig «annemen der voor*. waarden van piesident Wilson, zoowel als op eene b»> vredigende toegeving op zijne nieuw gestelde vragea,' Aftreden van Hussarefc WEENEN, 14 Oktober : De middagsbladen met» den, dat de keizer het verzoek om ontslag van den ad»' nister-president vrijheer von Hussarek aangenomen en' den graaf Sylva-Tarouca met de vorming van het kabi-net heeft toevertrouvvt. Eene bestatiging der meldiog ligt niet voor. Turkije ontruimt den Kaukasus BERN, 14 October. — De radiotelegraafstatie van! het Sowjetagentschap meldt dat Turkije zich bereid verklaard heeft om den Kaukasus te ontruimen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes