Vooruit: socialistisch dagblad

1394 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 02 Octobre. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 24 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kh0dv1f968/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Oe alitai® ! eestael Oe lesclMttog fer Âolwsrg-sobs firt» iisrt vwrf, zîsi» W§sp$# uhii BE A AN Y ALLE H DEE BUITSCME ISTFAOTEBIE WORDE3Ï KEAOMT-BADIG ÂF&S&LÂ&Elï Antwcrpen (ofîicieel). — I>e D aitschc ar-tffitei'ïe Meef woerisdag . e faïteu der eerst-e ver4eâï!|!ingsMja, in iiei ZuideHjk deel der stelUng, bes«k4cion. De we*feen henfeen weiaig geleden en blij-ven voortdsrend al huutie kracht behon-den.Tussehen de Zenne en de Nef lie kwam geene vijandeJijke i ai airt crie b ew e g in g voor. In den sccior Sckeld«-S5enne, werien stoatinoedige en gcweldige aanvaîlen aige-sîagen door de B#lgfeeiie troe^en, (lie op koldhattige wijee de artillerie der vordeûi-gingswerken steunden. Se DuUselie veriie-7jin z;|ii in vorhoudèag met het roekelooze liUnner pogingaa. Ycrawiiden wij eene weinig belangr^j&e aanvaEende bowegiag ja de riekting van Dendertooivde. Dcae »&weglàig giag gepaa?d met eene besokieiing op yéxroa aferineà, zou-cter »©rfc&aa? BÉtwteteei op de aMeoiîngen oitaer troepen, die de uitgaagen der stad bewaken. Tussehen den Bender en de Sebclde, niets van belang te vcrœelden. Sortons, ondanks het geweld der beseàie-tiiig, zyn de uHsla^n voor de Duitscàers niet în verhouding met de aangewcnde in-gpanniHgcn.De inoraal der Relgisohe troepen is uit- Oe alfiiseiie foestaod Ue lesclMttog fer Âolwsrg-sûbe firt» dusrî vwrf, zîsi» W§sp$# uhii BE A AN Y ALLE H DEE BUITSCME ISTFAOTEBIE WORDE3Ï KEAOMT-BADIG AF^rESfiACrEH Antwerpen (ofiicieel). — De D aitsche ar-tiîk-rie Meef woensda-g e faïten der eerst-e ver4edï!|!ingsMja, in het ZuideHjk deel der steiiiag, feeseàicica. De weïken henfeen weinig geleden en blij-ven voortdarend al huune kracht beiiou-den.Tussehen de Zenne en de Nefhe kwam geene vijandeJijke i ai airt crie b ew e g in g voor. In deit sccior Schelde-genne, werden stoatmoedige en gcweldige aanvaîlen aige-sîagen door de B#lgfeehe troe^en, (lie op liôldkaîiige wsjeie de artiSexie der verdedi-gingswerken steunden. Se DuUsehe veriie-zaa zïjn in vurli«ittiieg met het roekeiooze hunner pogingan. Ycrawiiden wij eene weinig belangr^j&e aanvaEende bowegiag ja de riehting van Dendertooivde. Dcae »&weglàig giag gepaa?d met eene besohieting op yéxroa aisrinsd, zon-dur »»rhfeaaT udtwï:rhsr| op de aîde.oikigen oitzer troepen, die de «itgaagen der stad bewaken. Tussehen den Dender en de Sehelde, nlets van belang te vermelden. Sortons, ondanks het geweld der beseàie-ting, zyn de uHslaj^n voor de Duitsciere niet în verhouding met de aangewende in-gpanniHgen.De inoraal der IteJgisohe troepen is uit- 3© iaar —> 274 Prijs per nuœœer : voor Bslgi'o S centiemen, vooi den îreemde 5 contiemen Telofeon s ISedte©tle 247 - ^«Smfnïstr'H'M© f iJ4§ P^^j74C3TWSÎHÎ SSS83ÎS8EB• !S * '•SrtoApn 2 ZiC' ahet" 1&14 Drttktter-U èt£z$ï'4btt imî Maatscîsappij HET LICHÎ . I»e«ttttirder > p. OC VISCîf. Lei!e!»«r2-Oen» . . REDACTIE .. ADMIN3STRATIE H00GP00RT. 29. GENT VOORUIT Orgaan der BeigisGhe WeM'edeflpaphj* — Ver&chjjnende alk dagers. ABONNEMENTSPRsjS | BELQIZ ' \ Sfîe rasasse». , . , , (r. 3.2S Zea maaniJea • « . . . fr. &.ÙQ Eeajaar. fr. 12.5® Mea aboHnccrt zidt op alk jsostbureeiet DEN VREEMDE | Diie maanden (Cagelijk» .? vîs-xenden). ■ , . . . fr: 6.75 n— -in i ■■r- '-iV Y^tr ^VT ifl u »m f» Tir un SWOM» -x-n. De generaal baron son dsr .90'?2, Voor dezen oogenblik duitsche militaire gouverneur van België, heeft enkele ja-ten geleden in een lang artikel, in het tijdschrift « Deutsche Rundschau », de nederlaag van Duitschland voorspeld, indien het ter zee niet kon weerstaan aan zijne vijanden. Deze laatsten waren toen reeds evenais nu, Engeland, Frank-rijk en Rusland. De over het algemeen beslissenden fcvîoed van de overmacht op zee voor wat de oorlogen te îau'"e betreft, is i klaar in het licht gesteld door den ame-rÂiaansche admiraal Mahan. De baron von der Goltz sluit zich ten voile aan bij de besluiten van den grooten militairen geschiedschxijver. Annibal vocht zeventien jaren tegen Rome en eindigde met verpletterd te • worden te Zama. Napoléon I streed zestien jaren tegen Engeland en hij werd ten slotte versla-gen te Waterloo. In beide gevallen hadden de vcrlie-t zers in den beginne de overmacht te lande, maar Rome en Engeland won-nen het, dank zij hunne overmacht ter «ee. De scheidingsoorlog in Arnerika tus-tchen Noord en Zuid was meer afdoen-de als bewijs. Hij duurde vier jaren, van i86x tôt IS65. Er grepen omtrent 2000 gevechten plaats, waarvan 112 groote veldslagen. De Zuiderstaten hadden de beste gene-raals en zij wonnen het lang op het land. Maar de Noorderstaten maakten zich meester van de zee en putten daardoor het Zuiden .uit, dat zich moest overge-yen.Duitschland telde in 191a, 66 Jaxlïioen inwoners. Het is een zeer voorspoedig land. (Het is von der Goltz die spreekt. Redaktie.) Volgens Helfferick, bestuurder der « Deutsche Bank » bedraagt de totale fortuin van Duitschland 30a milliarden mark. Deze der Vereenigde Staten, bedraagt 500 milliarden ; deze van Frank-rijk, ongeveer 250 milliarden en deze van Engeland, nagenoeg evenveel. Het is Frankrijk dat, in evenredigheid der bevoïking het rijkste is,- 't zij ongeveer 7.500 franken per inwqner, Aldus berekend komt Duitschland maar op den vierden rang. Nochtans is zijn inkomen zeer groot, het beloopt tôt 42 milliarden marks per jaar.. De duitsche landbouw, trots de ver-mindering der personen die zich met het beerenbedrijf bezig houden, is meer op-brengend dan ooit, dank aan de weten-schappelijke volmakingen die nu toege-past worden. Dat belet niet dat Duitschland nog f&rmidabele heeveelheden voedingsmid-delen moet invoeren : in I9'I2, voor 2945 millîoen marks en daar bij voor 256 mil-lioen marks aan vee. Het is waar dat Engeland voor eene dutebele som aan voedingswaren moet invoeren. Maar dit land is meester over de zee en Duitschland is geblokkeerd. Baron von der Goltz vervolgt dan» Het is nutteloos te drukken op het oneindige der ramp die ons zou treffen, den dag dat eene vloot, machtiger dan de onze, ons den weg op zee zou afsluiten. De ramp zou lang duren na het tijdstip van den oorleg. Engeland en Amerika zouden zich van onze buitenlandsche klienteel meester maken en er waren tiental-len van jaren noodig om onzen han-del te herstellen, als wij er nog ooit zouden in gelukken onze verbezen te dekken. Wat sai in den tegenwoordigen oorîog het economisch weerstandsvermogen zijn dat Duitschland moet ontwikkelen? Op die vraag antwoordt von der Goltz als volgt : In de toekomstige oorlogen zal hij overwinnaar zijn, die bij machte I zal wezen het langst de schade van aile soort te dragen die de oorlog noodzakelij'kerwijze na zich sleept. Wat zou er gebeuren indien Duitschland een oorlog te onder-staan had, op zijne Oost- en West-kust ? Wij hopen dat dank aan eene vol-ledige en methodische militaire ge-reedmaking, het keizerrijk Duitschland, sterk genoeg 2S1I aijn, om dezen dubbelen aaaval af te weren. _ Maar het zal niet bij raaehte zijn om aan Rusland en Frankrijk, een onvoordeelige vrede op te driwgen. Het Is îïiVîjfeïaehêïg of Oaliteîi» Sand met hsKt zïj«er ki'acMesi, een ziinor twee •wHefkî.sti aan hem zal k»îînen ondarwerpen. In elk geval zal het maar zijn, ten koste van groote een langdurige pogingen. En riien wesrstsnd te maar moge-lijk, op vQC?wasrda dat de zee voor ons e^en hEïjft. En van den kant van onze land-grenzen, zou onze bevoorrading zoo-veel te min mogelijk zijn, als Oos-tenrijk en misschien 00k Italie zouden medegeileept worden in den oorlog. Dat is klaar en duidelijk. De onver-mijdelijke nederlaag van Duitschland is voorspeld door eene zijner schitterend-ste opperofficieren, in voorwaarden die veel gunstiger waren als de tegenwoordigen.«(«■■■■■■■■■■niaHMHMHnÉnniHUBHi Europeesche Oorlog Oorlog en techniek Oe oxiderzee*booteii UITERLIJK DER DUIKBOOTEN De ondergang der Engelscho kruisers heeft opnieuw de aandacht op onderzeeboo-ten gevestigd. Wij laten hier een korten be-sckrijving van onderzeebooten volgen Het meerendeel der onderzeebooten is sigaarvormig en van een cirkelvormig© dwarsdoorsnede; de booten van het nieuw-ste type hebben echter meer het uiterlijk van een evenboven het water uitstekenden smallen scherp toeloopende scheepspomp, waarop, wanneer de boot aan de opper-vlakte vaart, slechts de commando-toren en de periesope zichtbaar is. De meeste onderzee-booten hebben een gasmotor voor de voortstuwing aan de op-pervlakte en een of meer electromotors voor voortstuwing onder water. HOE ZIJ DUIBEN Om de boot te laten duiken wordt een ftantal kleppen geopend en het water «troomt in verschillende tanken. Deze tan-ken worden gevuld tôt het dryfvermogen ïan dç bggji bijga geheel PUgeBeveu is.. De boot drijft dan met het bovenvlak onder den waterspiegel. Slechts het bovenste ge-deelto van de commando-toren steekt bo-.ven water uit. Het drijfvermogen wordt dan aangegeven door den uitwendigen inhoud van dat bo-y.en de oppervlakte uitstekeude gedeelte van den commando-toren. Dit drijfvermogen bedraagt meestal slechts heogstens een paar honderd kilogrammen, zoodat een ge-wichtsvermeerdering van het vaartuig van genoemd bedrag de boot tôt zinken zal brengen. Dit kleise, zoogenaanide reserve-drijf\-ermegen wordt echter beheuden, en moet dus door de een of andere werking worden overwonnen, wil men in staat zijn de boot te doen onderduiken. Dit wordt als volgt vefkregen : Aan het aehterschip is namelijk een gewoon vertkaal roer aange-bracht voor het sturen in het horizontale vlak terwijl een jpogeaaamd duik^oer, 00k wel genoemd horizontaalpoer, ondfftr zekere hoeken naar boven en naar beneden kan worden gesteld door TOÎ<Jdel van een in de boot geyî&atste stunr-ierdchtînjc. Heeft men nu het drijfvermogen, zooals hieivoor aan gegeven, bijna geheel vernietigd, dan wor den de voortstuwing-werkuigen, welke be stemd zijn voor de va-art on «ter water, aan geeet, en door het duikyeer naar benedeJ te plaatsen, zal de kracht van het tegei dat roer aanstroomende water het reserve drijfvermogen overwinneo, en de boot duik met den boeg onder de golven. Wanneer men op de gewenschte diept gekomen is, worden de horizontale roere: weer ia hun oorspronkelijken stand geze en zoolang de onderzeeër vaart loopt, gaa hij door het water op elke vooruit bopaald diepte. OM AAN DE OPPEHVLAKTE TE KOMEI Om weer aan de oppervlakte te komen worden de roeren versteîd en de commaa dant heeft bij een dergelijke manœuvre zij: vaartuig zoo in zijn macht, dat het van eej diepte van twintig voet boven kan komen om aan de oppervlakte te obeerveeren, e: weer onder kan duiken, in pen tijd van en kele minnten. Als de boot voor goed aan de oppervlakt moet komen, worden de ballasttanken leeg gepompt en de boot vaart weer in zijn gt wennen toestand aan de oppervlakte en da is dus het bovendek en de commando-tore: boven water. DE BErtAiENIKG . De bewageninj» yaaa «a Qndterzës-boot bc staat uit een aantal — het nieuwste type heeft ex zelfs 4 of 6 — torps^olanceerbu izen, waarmee tôt op groote afstanden torpedo's afgeschoten kunnen worden. De resultaten, i welk-e torpédo's hebben, door onderzeeërs op i groote oorlogschepen afgesohofcen tegen de meest kwetsbaro piaatsen — d. w. z. onder t een pantsergordel — weet men uit het jong- ste zeegevecht. s Nu zal men vragen, hoe kunnen deze tor-1 pedo's zoo goed gericht worden, wanaeer de t onderzeeër onder water om (zijn vijanden t rondsluipt, om Jien ten slotte met het doo-3. delijke wapen te treffen? DE ROL VAN DE PERISCOPE De meeste orner lezers zullen weten, dat s do periscope het eenige middel is, waardoor de commandant van een onderzeeër zich kan i richten, als zijn commando-toren niet meer i de gelegenheid geeft, om van daar af het > zee-oppervlak te overzien. i De periscope is een dunne buis, een pijp van ongeveer één deeimeter middellijn, wel-ke slechts nu en dan ongeveer twee voet bo-3 ven de golven komt uitbâjken. Daar deze buis niet voortdurend boven water uit-steekt, is het voor den vçand zeer moe«.liik i zekfa met stei'be kijfcera, om den onderzeeër i te zien n acte-yen, te meer, daar hij van aile streken van het kompas kan komen. DE AANVAD iwUriAîsjls çommajidç.nt .VAU '.y» ir1 *■ - ' — f weet waar de vij-and zich bevindt, verdwijnt^ de periscope onder water en komt niet meer boven water, dan op een kleinen aîsta'ndj van den vijand. De coaimandast be{)aalt dan nog eerts even de juiste riehting en opi hetzelfde oogenblik wordt het bevel gegeven, dat de torpédo afgesehoten moet wor-», den. \ Nadat de torpédo gelaneeerd is, dui^fc d*' boot weer geheel, om op een ande-ro plaat^ onverwacht weer boven te komen, om ta, zien, wat de uitslag is geweest van zijn aan-^ val. Wanneer 3e torpédo niet geraakt heeftt wordt de aanval herhaald. DE YERDE9IGINÛ Wordt een ondeïzee-boot ontdekt, d-aa wordt door dan vijand met aile snelvuurka* nonnen, op de plaats gesohoten, waar d« boot zichtbaar is, of zich moet bevinden^ Ofcchoon de romp van een onderzeeër van stalen plaben is, worden deze door granaten, spoedig doccWoord en dan is het lot van den onderaeër beslist. Haar voornaamste verdedigende kracht^ ligt in het wat-er boven haar. Als de booS onder water vaart met sle«hts vijf voet wa< ter boven do coKimandc toren, dan is zij, reeds zeer bssehut te-gsn vijandclijke kogels,i daar dsze dadftlijlc op de watervlakte afkeW serr en niet ver onder water doordringen. 1 .(Vervolgt).-./

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes