Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

844 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 20 Octobre. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 09 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/s756d5qw0z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

- 4608 Gesetz-und Verordnungsblatt -, for die okkupierten Oebiete Seigiens, u- Wet- ea Vcrordeningsbîad voor de bezette slrekca van Belgié. id IS Bulletin oiciel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupa Ultgegeren door de politiet sfdeeling bij den Generaalgoi terneur in België. Gedrukt in d drukkerij van het Wet- en veroi deningsblad, Brussel, Leuvenscb straat 40. Het Wet- en Verordeningsbla 18 in België verkrijgbaar b bovengenoemde drukkerij. i Duitschland en in het onzijdig tuitenland bjj de Duitsche pos kantoren tegen een kwartaa abonnement van 2,50 mark. El Sele nummers kosten 20 Pfenni per stuk. De doorloopende toi lending van het bijblad tôt h< wet- en Verordeningsblad ka de Toonioemde drukker() tege deaan 't eindevan elk kwartas te innen sorn van 4 Pfennig p« tel van ieder uummer beat#! tordes. Herausgegeben von dcr Politiachen Abteilung bel dem Generalgourerneur in Belgien. Oedruc in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungiblattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschlai und îm neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten (Ur 2.50 M. vierteljâhrlich regelmâ sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung di Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die a Ende jeden Vierteljatires einzuziehenden Betrage top * Pfennig far ein Blatt der einzelnen Hummi be&ntragt werdea. Publié par le département poil-tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, a la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermedialrs de l'administration des postes, - au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfen- • nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, i de l'envoi régulier de l'annexa - au Bulletin des Lois et Arrêtes, s contre paiement, à la fln dé i chaque trimestre, de 4 Pfenni# r par fouille de chaque numéro. ^BRUSSEL. M* 405. 20. OKTOBER 1917. 1NRA.LT : Verftlgung. betr. Notarsernennung. S. 4605. — Bekanntmachung, betr. die Zustândigkeit der BergverwaTtungen LUttich und Charleroi. S. 1606. — Verord-nung. betr. Verlangerung der Frist ftlr die Abwickelung der Einqahmen und Ausgaben fur das Rechnungsjahr 1916, S. 4606. — VerfUgung, betr. kosten-lose Erteilung des Unterrichts in den voroereitenden Abteiluniren der Staatsnormalschulen, S. 4607. — Verordnung, betr. Aenderung der Gesetze vom 25-Mârz 1891 (Moniteur belge Seite 885) und 30. August 1913 (Moniteur belfte Seite 5311), S, 4607. — Verordnung, betr. den Handelsverkehr sowie den Transport von Leder im gesamten Gebiete des Generalgouvernements, S. 4608. INHOTJD : Beschikking betreffende de benoeming van een notaris, bl. 4605. — Bekendmaking betreffende de bevoegdheid van het miinbestuur Luik en van het rotiû-bestuur Charleroi, bl.4606. Vevortening tôt verlengingvanden termijn betreffende de afwikkeling der inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1916. bl. 1606. — Bfi<cnikkiug betreffende het kosteloos onderwjj<i in du voorbereidende afdeelingen van de Rflksnormaalscholen, bl. 1607. — Verordening houdende wij/.igiug van de wet van 25 Maart 1891 (Belgisch Staatsblad, bl. 885, vertaling bl. 1117) en van de wet van 30 Augustus 1913 (Belgisch Staatsblad. bl 5817), bl. 4607. Verordening betreffende den handel in en het vervoer van leder binnen het gansche gebied van het Generaal Gouvernement, bl. 1609. SOMMAIRE : Arrêté concernant la nomination d'un notaire, p. 4605. — Avis concernant la compétence des administrations des mines de Liège et de Charleroi. p. 4606. — Arrêté prorogeant le délai concernant la liquidation des recettes et dépenses de l'exercice 1916. p. 4606, — Arrête concernant la gratuité de l'enseignement dans les Sections préparatoires des Ecoles normales de l'Etat, p. 4607. — Arrêté modifiant les lois des 25 mars 1891 (Moniteur belge, page 885) et 30 août 1913 (Moniteur belge, page 5817), p. 460S. — Arrêté concernant le trafic et le transport des cuirs dans tout le territoire du Gouvernement général, p. 460U. \. VERFUGUNG. Der N'otar Gustav Schelstraete in Ouwegem vvird znm Notar in Drongen ernannt. Der Verwaliungscheî fur Flandern wird mit der Ausfiihrung dieser Verfiigung beauftragt. Brussel, den 29. Septemoer 1917. Der Generalgouvemeur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, C. Fl. VI 2822. Generaloberst. BESCHIKKIN G. De heer Gustaaf Schelstraete, notaris te Ouwegem, is tôt notaris te Drongen benoemd. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze beschikking. Brussel, den 29n September 1917. Der Generalgouvemeur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, C, Fl. VI 2822. Generaloberst. ARRÊTÉ. M. Gustave Schelstraete, notaire à Auweghem, est nommé notaire à Tronchîennes. Le Chef de l'Administration civile (Verwaltungschef) de la Flandre, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 29 septembre 1917. Der Generalgouvemeur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, C. Fl. VI 2822. Generaloberst. bot if.n mit tirai Sternen bezeichneten Verordnungen stt Bekanntgabe sueh durch Maueranschlag beabsichtigt. Oie Cbrigen sind durch die Gemeindebehiirden in ortsiib-Sieher Weise insbesoiïdere an die Interessenten bekannt tu gebea. q De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen werden ook door iniddel «an aanplakbrieven bekend gemaakt. ! i- Aile andere Verordeningeu moeten door de gemeente- ( it overheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken < vooral aas de helangh<*bbendea medegedeeld wordea < Les arrêtés marqués de trois astérisques seront afBchéf. Les autres doivent être portés à la connaissance du publia et spécialement des intéressés par les administratioas communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont rimtn»« 4e le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes