Votre recherche * a donné 214 résultats

a-z index des titres
  • Sainte-Adresse

Filtres

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 13 Met toelatlng der militaire overheid November 1918 HET JOETE WAEJLAND Kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mèdedeelingen en Steun te zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Rue Fontenelle, 29, Le Havre Dit i§ de zegeourrçnrçep Varç « Het Soete Waeçlapd » opgedrager) aar) opze jopgeps die çtierver) ep ...

Ons Sinjorenblad

VOOR GOD, KONING en VADERLAND. N° 1, 21 JULI 1919. ONS SINJORENBLAD ftûiU'iûo^ Qoclô^ibf&à uûû.r àe âûlàdtan van FinLwerpeo ëo oml ùe .. — VOORTAAN MAANDBLAD, TOiLK^DER STRIJ DERS EN OU D-SOLDATEN BON DEN Beheer- en Opstelraad : HOPLAND, 47, ANTWERPEN Abonnementsprijs : 1,20 fr. pet* jaar voor de Oud-Soldaten, 2,00 fr. voop de ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

I-J Nu ni nier 1. Maarl 1917. MET Soete Waasland Kosteloos Streekblad voor de Soldalen van bel " Land van Waas,, OPSTEL : Mededeelingen en steun le zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Onder-Officier, H. M. B., Rue Àncelot, Le Havre (France). Beste Makkers. | Hier is liet eerste niimmer van ons « Socle Waasland » ! Sinds lang voelden wij den drang ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

' Nummcr 22. MET T0ELATING DEH MILITAIRE OVERHEID • Juni 1918. HEREAZHALS I ll—i II l l il l — — — ; _ c__) ^ n~,—> 1 I0orc)t verspreic) en uerzooDeo aan ôJ Oe sotOexten udn frprtantan oEMlLûSoolifS ûie ftxio^oidrQô QDoeuen ûoor ôp EJHMËÛ1S ftfrooezGnier^Jnu&fteden.tç S^D^ôS.P en E. H. EYCKMANS. Aalmoezenier. Z 316. 2e ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéros 10-11 PUBLICATION AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE Mai 1918. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement "primaire et moyen TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager-en Middelbaar Onderwijs Rédaction GOBERT, I. M. I. 0., Sainte-Adresse _ . , .... , ( pour tes mobilises 3 fr. 50 .. ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. ÏI.JDSCHRIFT voor de Leden van het Laa;er- en o Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GORERT, I. M. I. ()., Sain le-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. Inschrijvingsprijs : 2 fr. Avis. Certains de nos lecteurs persistent à ...

Le cinacien

Autorisé nar Ia Censu N° Mars-Juin 1918. LE CINACIEN Ahhó F.MÏf.K RF.NATTTI) Aiimrmipr 7 (i1. A Troisiéme année Avec ce numéro, le Cinaeien entre dans sa troisiéme année d'existence. Au seuil de cette nouvelle étape de sa carrière, il s'arrête, un peu anxieux de 1'avenir, un peu érau de son passé. Mesurant d'un regard le chemin ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NIIMMFR S TOF.fiF.Ï.ATRN HOOH DR MTT.TTAIHK OVF.RHKID. MEI 1918. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON DIÉST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier C. Vax Nekom, Z. 87, B. L. Meiherinnering. De schoone Meimaand kunnen we loch niet laten voorbij gaan zonder onze jongéns eenige heriniTeringen van ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéro 7. i PUBLICATION AUTORISÉ!-; PAU L'AUTORITÉ MILITAIRE 10 .Tan. 1917. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres dé l'Enseignement nrimaire et moyen. TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Laffër- en o Middelbaar Ondenvi is. Rédaction : R. GOBERT. I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement î 2 ...

Ons Sinjorenblad

Nummers 8-9. Kosteloos l)lad voor de soldaten nil Àniwerpen en , omhcining. Bestuurder : Eerw. Pafer DEDIER, Aalmoezenier C 30 Zedeloosheid Stevig en diep lieef't de zedeloosheid de huidige maalsehappij aangegrepen. Gewis, allijd heeft er zedeloosheid bestaan, sleeds zal.zij onderhel merïseh-dom blijven voortwoekeren, want onuitroeibaar leeft ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 2. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEII). "NOYEMBER 1917. De Dicstenaar MAANDBLAI) DER SOLDATEN VAN HET KANTON 1)1 EST Voor al wat « De Diestekaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier C. Vax Nerom, 1). 264, 15. L. 7-1 propos van brieven. W ie krijgl er geene brieven ? De liefhebbers moeten maar eene gazet sliehten, adressen ...

Ons Sinjorenblad

Nummer 23 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEIE ONS SINJORENBLAD îiûiic'fûûi wûA.r àe àûlÛûJtôrï wûn ftntwerpeo £□ omli^enùe. —1S2& Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoczenier, Zwitserland. Biidragen en nieuws te zenden aan Jos. YAN PELT, hoofdopsteller van Ons Sinjorenblad, I M I O, Sainte-Adresse. Om onze onde Vlaamsche ...

Pages