Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

846 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Octobre. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2z12n50380/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu m mer 2. October 1916. Herenthals wordt verspreid en verzonden aan al de HERENTHALSENAREN die iiun adres opgeven dooh de E. H. DUBOIS, Aalmoezenier Invalieden te Sainte-Adresse en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier 6« Linie-Regimf.nt, IVe Bon, Belgisch Lege-r Aan onze Herenthalsche Vrienden —o— Ons bladje werd met geestdrift ont-haald ; van aile kanten van 't front en van de instructiecentrums en de hospi-talen kwamen ons warme bijtredingen toe. Onze eersle lijst telde 250 namen. We zijn van nu af in 't bezit van bijna 500 adressen onzer Herenthalsche jon-gens. Yelen drukten hun genoegen uit, op de lijst hunne vrienden en kennis-sen te ontdekken. Zoolang l)leef men zonder nieuws, men wist zelfs niet of Jan en Piet nog leefden ; nu ten minste is er middel een vriendelijk woord te wisselen. Zoo blijven wij allen broeders onder elkaar met denzelfden moed,met dezelfde hoop bezield, en zijn we verre van elkander gescheiden, zijn we nog verre van het duurbaâr Yaderland en van onze geliefde stad verwijderd, één hart klopt in onzen boezem en met vreugde en geduld verwachten wij den blijden dag dat we triomfantelijk Herenthals binnentreden en onze duur-bàren mogen omhelzen. Aloïs Valkies heeft door draadlooze télégraphie laten weten dat hij bezig is het ldokkenspel in orde te brengen, want « dan zal de beiaard spelen ». Nog een weinig moed beste jongens. En wanneer de moedeloosheid ons dreigt neer te drukken, wanneer de scheiding ons te lang schijnt en lood-zwaar op onze schouders weegt, wanneer de « cafard » gelijk de Franschen zeggen, ons komt kwellen, denken wij dan op den blijden dag der terugkomst, denken wij dan aan den glorierijken zegepraal, denken wij dan ook aan onze ouders, aan onze broeders en zusters... die zoo heldhaftig het juk van den dwingeland verdragen. Die gedachte aan de uwen zal uw moed heropbeuren, en ter zelfder tijd een prikkel zijn om lien steeds waardig te blijven. Lichamelijke gevaren bedreigen ge-durig het lichaam, zedelijke gevaren bedreigen uwe ziel... van moeders oog zijt ge verre verwijderd. Denkt dikwijls aan uwe moeder, beste vrienden, liaar hart zal tôt het uwe spreken... denkt dikwijls aan uwe vrouw, aan uwe kin-deren, die zoo dikwijls aan moeder vragen : «Wanneer komt vader weer? » Denkt aan uwe verloofde, wie gij eens getrouwheid hebt gezworen... blijft haar waardig en voert tôt het einde den strijd tegen denvijand van 't vaderland en tegen uwe eigen vijanden... « blijft steeds uw vaderen waardig ». D. D. Nieuws uit Herenthals Eene Wedpartij. Bij Ferd. Van Hilst was n' en Duit-schen majoor geherbergd. In 't begin van den zomer ging de mof een wed-spel aan met Mijnheer Van Hilst. Hij wedde 10 fr. dat de Russen binnen drie maanden zouden « kapout » zijn. De overeenkomst werd op papier getee-kend, — heeft een handteeken echter. waarde voor een Duitsch? —

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes