Votre recherche * a donné 99 résultats

a-z index des titres
  • Hasselt

Filtres

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

"~TE HUHEN Te hnren terstond, werkmanshuisen, in de Breemstraat, oudo Velodrome. Adres: Havormarkt, 22, Hasselt Te hnren grond ongeveer 2 bunders, Curin-gerheide, aan de Engelenwinning. Adres: adv. Albert "Willems, op Terpoorten, t/s. Te hnren beemd Haegebroek (aan de Hoog-brug) in pero. aan 3,50 de roede. — Zich te wenden bij Mr Albert ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

GAZET VAN HASSELT INSCHRIJVIN GSPRIJS : Voor Hasselt : 2,00. ; voor den buiten 2,so h. vooi den vreemde, de verzendingskosten daaren-boven. Prijs van het nummer : 0,05 fr. Men schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij, Nieuwstraat, Hasselt en op de postkantoren. Aile opstellen en aankondigingen moeter gezonden worden vôôr Donderdag-morgen. ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

Zaterdag, 18 Juli 1914 N'< 29 Een-en-Vijftigste jaargang TE HUREN Te haren terstond, werkmansluiixeii, in de Breemstraat, oudo Velodrome. Adres: Havermarkt, 22, Hassolt Te haren grond ongeveer 2 bunders, Curin-gerheido, aan de Éngelenwinning. Adres: adv. Albert Willems, op Terpoorten, t/s. Te hnren beemd Haegebroek (aan de Hoog-brug) in perc. ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

ABONNEMENT: "M 1 \ PrIJ» der Inlasuchlng PER JAAR, voor de staa ir. 2-00 _ . % p B B 1 % Kj >6 centiemen don dfhkrego:. ■d voor buiten fr. 2-50 _» ' 7 80 centiemen de reklamen voor de annoncen ' Bon blad afzonderlijk 5 centiemen. 1 \ !.. ^ S ^ « fr- den drukregel de reklamen en *erecb V Het bestokoop en moest verspreid nieuwsblad. Mf ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

AANKONDIGINGSBLAD STAD ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

EERSTE BLAD. Zondag, 8 Maart 1914 , Nr 10. Viif-en-Zestiarste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BBTALEN Voor Hasselt . 2 fr. 00 's jaars Per post 2 fr. 50 's jaars Voor het buitenland de verzendingskosten erboven Men schrijft in op aile postbureelen en bij den Uitgever J. CE/SENS, Demerstraat, ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

Tiende Jaar. — Nummer 34 Zaterdag 11 April 1914 GAZET VAN HASSELT INSCHRIJVINGSPRIJS : Voor Hasselt: 2,00. ; voorden buiten 2,so ii vooi den vreemde, de verzendingskosten daarenboven. Prijs van het nummer : 0,05 tr. Men schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij, Nieuwstraat, Hasselt en op de postkantoren. Alle opstellen en aankondigingen moeten ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

GAZET VAN HASSELT INSCHRIJVIN GSPRIJS : Voor Hasselt : 2,00. ; voor den buiten 2,so h. vooi dcn vreemde, de verzendingskosten daaren-bovcn. Prijs van het nummer : 0,05 fr. Men schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij, Nieuwstraat, Hasselt en op de postkantoren. A 11c opstellen en aankondigingen moeten gezonden worden v66r Donderdag-morgen. KATHOLIEK ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

GAZET VAN HASSELT INSCHRIJVIN GSPRIJS : Voor Hasselt : 2,00. ; voor den buiten 2,so h. vooi den vreemde, de verzendingskosten daaren-boven. Prijs van het nummer : 0,05 fr. Men schrijft in ter St-Quintinus-Drukkerij, Nieuwstraat, Hasselt en op de postkantoren. Aile opstellen en aankondigingen moeten gezonden worden v66r Donderaag-morgen. KATHOLIEK ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

M As*/.., ^ ABONNEMENT: PER JAAR, voor de stad fr. 2-00 Id. voor buiten fr. 2-60 Een blad aizonderlijk s centiemen. Het bestekoop en meest verspreid nieuwsbli dor provincie Limburg. Wokelijksche oplage: 7000 exemplares De inachrijvmgen worden voorsf betsalà PpIJs cfer Inlasaohlng J 16 centiemen den drukregei. 80 centiemen de reklamen voor de ...

Aenkondigingsblad der provincie Limburg

AANKONDIGINGSBLAD der provincie Limburg, verschijnende ieder Zaterdag MerTbîede zich aan bij den eigenaar J. VRYENS, opvolger van J. Billen, Demerstraat, 3, Hasselt. Te Huren »e huren terstond bouwland gelegen le T Zonhoven, 1er plaatse Dellehe.de, ... ! liuur bij Guillaume WelVenliuizen. Voor de conditiën /-ici. te wenden te.. i bureele van ...

Gazet van Hasselt: katholiek en Vlaamschgezind weekblad

GAZET VAN ...

Pages