Votre recherche * a donné 48 résultats

a-z index des titres
  • Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

Filtres

Série ou titre

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 14. MIT ÏOKLATINC. 1)KK MILITA11Œ OVKKHIiU) Ocloher 11)1/. HEREnZHALS l/Jordt yenspreiï) en verzooden a&n ôJ De sotôaten u&r) fief h&otan REKEJ1BB^)LS | ùieikio oDres QDoeuen Qoor de EJtMlBûlS fifmoezenier JnualïederUe S^ôreôse J en E. II. EYCKMANS, Aalmok/i:\ieh, D 15, 2e Bat. Lourdes. Over mijn verlof te Lourdes ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nil m mer 15. MET TOELATING DElî MILITAIRE OVERHEI1) Novembcr 1917. HERENZHALS E^jm^ : » *11 * mmsm i ' " ^— : —:—:—: s— : -wpn\mj^ UJordt uerspreic) en kjpczoriden aan ôJ c)e so(c)&.ten u&n fierh&nbn REMEUS»RiÛIjS ûieJuio àùreô woeveo ûoor de EJnLSMJÛÛlS Afrooezenier'Ihualïedea-te S^Dreôse en E. H. ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Verhalen uit de LoopgracMen ONZE MOEDER. De meeste onzer vlàanische jongens hebben de kleine doch innigaandoenlijke geschiedenis gelezen van H. (Conscience: «\Vat eene moeder lijden kan». We zien er de moeder weenen, weenen over haren zoon, den zoon dien ze zoodanig Iief heeft, de moeder die gèen opofî'e-ringen ontziet, niets te weinig acht ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

i b | S 1 f? 1 Aan onze dappere Jongens van 't Kanton Herenthais, een Zaligen Kerstmis en een Zalia Nieuwiaar î ci! een Ldiiy iticuwjddi s Dat is de inirige wensch die Herenthals ait aan al zijne Lezers-Soldaten ! Moge de Heer al (lie moedige zonen van 'l duurbaar Kémpenland zegenen en bewaren ! En goede vrienden, in 'l jaar dat haast begint, is ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nlimincr 16. MET TOELATïNG DEK MILITAIRE OVERHEH) De ce m ber 1917. HEREnZHALS \{jJ orx)t uenspreic) en verzorx)eo a&n ôJ ()<? 5û(ô£vieo u&n fieftaoton REMEHSBiBILlS) ! ôi(? j~kio oDrea aooeuen ûoor t)p EJnLSMIIBlîlS i^frDOPZGnier Xnu0.fi60f2n.f6 5*<^Dn?ôS0 en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier, D 15, 2e Bat. Aan onze dappere ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 17. MET T0ELAT1XG DER MILITAIRE OVERHEID Januari 1918, HERENZHALS Uiorôt uerspreit) en verzooden a&n ad d<? 5ûfôaten u&d Bef h&nbn IREJIElISBfiiÙS èMefkin dDrea QDoeuen ûoor ûp EJtSMIMIS ^[mœzenier'Jnuafiedeate S^Ôreôse en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier, D 15, 2e Bat. 1918 Het nieuwe jaar is daar !... begonnen in ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 1/ MET TOELATING DE H MILITAIRE OYEKIJEII) Januari 1918. HEREAZHALS UJordt uerspreic) en werzooôen aan ôJ <De 5ô(ô&ier> \jqj) Bet" h&nton REHEHSBifillJS) t}i<? fkio oûces QDoeuen ûoor t)p EJrtMIBiOllS ^rrooezenien XnuafiGdent<? SnQrPSSC? en E. II. EYCKMANS, Aai.moezenier, D 15, 2e Bat. 1918 Het nieuwe jaar is ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 18. MET TGELATIN G DER MILITAIRE 0Y.EKHEI1 Febrnari 1918. HEREnZHALS UJorOc uerôpreio en verzor?ôen aan ôJ oe sûlômen u&nbet hanton illLiUlBIorlcS ùieiuin ôDrea QDoeuen ûoor t)p EUSMJIIBâflS ^rmoezenier"JnuaIiederile S^Dreôse en E. FI. EYCIQIAXS, Aalmoezkxier, I) 15, 2° Bat. Aan onze Vrienden. Weer zijn de adressen ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 18. mkt tmi-'i \ti\t, hki! mi [ itatr k ovkhhktt l^ihniori un: HERENZHALS F Mil IABiffi.1l ' " n '■ I : : 1 MTr-ll^WV^. -——y i ■ UJordt uerspreic) en werzorx)eo aan ôJ Oe 5û(ô&ten u&n Bet"hanton REMEHSB^ltS ûiê'Juio ac)rG£> aDoeuen ûoor ùe EU M 0Û II S fifmoez<?nier^InuaIieden.te S^dreôse en E. H. ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 19. M HT TOKLATIXG DEK MILITAIRE OVEKHEI1 Ma a rt 1918' HEREAZHALS \x) orctt uerâpreit) en vërzodden aan ed £><? sotô&ten u&n BeThanlon B EMEUS Ri OS [ ûi<? fuir» oDres QDoeuen ûoor dp EJhLMfBûO firmœzenier'JnuaTiedeate S^Dreôse I en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenieh, Z 316, 2° Rat. Ran al onze vrienden: een zaliqen ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu 111 mer 20. MKT TOKI.ATING DKiï MILITAIBE OYKHHKII) April 1 i > 1 <S. HEREnZHALS F mBMb 1 ' MiuwKffini f ; ; :—\ -~,r, i«v^ ' I UJopcH uerûpreit) en uerzonDen a&n ôJ de sotôeten u&n 5ef tanton ROlEOSfFS^IKS ùi<? fkin ,oZ)reô QDoeuen Door dp EJHLMÛÛIIS fifmœzpnier'Jnu&fiedeate S*ii()reôse { en E. H. EYCKMAXS, ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu ni mer 20. MET TOKLATING DEH .MILITAIRE OYEKHEII) A prit H) 18. HERENZHALS Worot uenspreio en werzoooeo o&n ai De sûlôeden u&nbet hanton IhmldOSooCS) ôi<? frun odras QDoeuen ck>or t)p E.IM.M0Û15 ^fmœzenier'JnuaQeôeate S* ^Dresse ] en E. H. EYCKMANS, Aai.mokzkmkh, X 316, 2e Bat. Mijne reis naar Rome, (lôédè \ ru'tuh'n ixtn ...

Pages