Votre recherche * a donné 782 résultats

a-z index des titres
  • 's-Gravenhage

Filtres

Belgisch dagblad

3dô Jaar^g y13 en, ZONPAG- 14 JtTLÏ 19Ï6, ïVo. 253.' > abonnement®». ■ Per 8 mianden voor Nederland f 2.50 franco per post. Lossa > nummers. Voor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 7'/s cent. '' Den Haag, Prinsegraoht; 16. ^.Telefoon lied, en Admla. 7iôJ. BELGISCH DAGBLAD J. t AD VERTENTIEN. v- 1 ~ Van 1—5 regels f 1.50; elke regel ...

Belgisch dagblad

le Jaargang. DINSDA» 2S MAABT 1916: INTo. 163. .ra. ABONNEMENT EN. 3?er 3 maanden voor Holland 12.B0 franco per post. Losse [lummers: Voor Holland 8 cent roor Buitenland 7V2 cent. Den Haag. Prinsegraclit 69, Felef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADVERTENTIEN: ' van. 1—5 regels f 1.60; elle® egel meer f 0.30; Eeclamea —5 regels f 2.50: elke ...

Belgisch dagblad

le Jaarganjç WOENSDAO ©G JtTLÏ 1916. 3Vo. 2GS; abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse ftummers: Voor Nederland 5 cent; voor Bnitenland 7Vi cent. Den Haag, Prinsegracht 39, Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN ...

Belgisch dagblad

fi Xe J a^r^0iig:' s TOENSDAe 19 JANUARI X01O, JVo. lOfi ABON ïfË^WXE N. ïei 8 maanden voor Holland 12.60 franco per post. Losee nnmmm; Yoor Holland B cené Voor Buitenlaiid 7'/j cent. DenHaag.Prinsegracht, 69, Telef. Red.1 Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD ADVÏÎRÏEÎÏTIEN; van 1—5 rèfeels'f 1.50: elka égél meçr {0.30; EecUmçs -*-5 regels ...

Belgisch dagblad

3 a 3 a 3 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3il 3 ...

Belgisch dagblad

♦ Se J aargaug ZATl-JK L)AU 30 SEP^ÊMBEK 1916. Wo. BELGISCH DAGBLAD ABOHJNEMiiJNTUJN. preag Per 3 maanden voor Nederland SÈS® f 2.50 franco per post. Losse nuinniers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HÇRBIET. Hoofdredacteur : L. du ...

Belgisch dagblad

JJ40 à 'i • **•*■»• ZJk.'X'BSJEtDu&.G- 13 ©11 >^ ^^DAG- 14 APRIL 1018. .>o. 177* «* abonnembntm.' per 3 maaaden voor Nederland l 2 50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 cent, yoor Bnifcenland f '/j cent. ' Den Haag, Prinsegracht 126. ■h i & D a/Ï nn A rl mîn 74 BELGISCH DAGBLAD Verschijneiid le ...

Belgisch dagblad

Iste Jaargang DINSDAO 30 NOYEMBER 1915 iSo. 65" ~ BELGISCH DAGBLAD A Jti U JN JN JtU M Jli JN T £j IN. Per 3 maanden voor Holiand t 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holiand 6 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag. Prinsegracht 39, Telef. Red. Adm. 7433. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Hoofdredactèûr : L. DU ...

Belgisch dagblad

t Sdo Jaar^angr JE H,X > S3!S5'©ii '<£u^JîS j£j*j%.,*esr "%£& »_» OJ JL isxa» cvor^sSc .~l acntKoann abonkementen. per 3 maaadea voor Nederland ■ g 50' franco per post. Losse fram»ers. Voor Nederland 5 cent. *oor Buitenland 7l/i cent. X)en Haag, Priasegracht 16. jele/oon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD 'S a ...

Belgisch dagblad

te Jaargang DINSDAG 29 AUGUSTUS 1910. I> o. S94, abonnements. per 8 maanden voor Nederland f 2.B0 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland Th cent. Den Haag, Prinsegrackt 39 Telefoon Bed. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWÂGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du OASTILLON. BUREAUX OPEN VAN ...

Belgisch dagblad

le Jaargaug ZONDAG 9 en MAANDAO ÎO JDLI 19ie. jXo. 351, abonnementen. Per 9 maanden voor Hollaçd 12.60 franco per post. Lossa . ^ummers: Voor Holiand 6 cent roor Buitenland 7'A cent. Den Haag. Prinsegracht 89, ïelef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 ...

Belgisch dagblad

Se Jaarganjç iSATEKDAO 7 OCTOBER 1910. No. SO AB Q.NH EMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse ttummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. ï>en Haag, Prmségraclifc 39 Telefoon Red. en Admin. 7,433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX ...

Pages