Votre recherche a donné 375 résultats

a-z index des titres
  • 1915-09

Filtres

Date de publication
1915375

Het Vlaamsche nieuws

liflsdag 28 September 1915. Eerste Jaarg. &•:. 2K6 Prijs ; S Centiemeo door geheel België Het Vlaamsche Nieuws tikê lue#* togeliclit mm memk NIsmwiMad 7 mmI jp«r nr®«É, '«A. rABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 i Per 3 maandca 4.— Per maand 1.50 | Per 6 maanden 7.68 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Asig. 'BORMS ...

De legerbode

11 Septemfeer 1915 Nommer 1 59 den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOH DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Schetsen van het Front Men deelt ons een en ander mede uit den brief dien een jong officier aan het front, aan een ...

Het Vlaamsche nieuws

iiaftnriag 13 September 1915, Hersée Jaarg, Nr. 241 Prijs; s Ceritiemea door geheei België Het Vlaamsche Nieuws H*l fem ©*1 N!«»wifeNt vai% Bisfaië, - V«rsçh|jnî 7 m&al pef wmik. I III mm . .... - i ..'.i„ djf--—■ — ABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 | Per 3 maanden 4.— Per maand 1.50 | Per 6 maanden 7.50 Per jaar ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

V^jy^Jaiandigingen OOPLAND 30, Antwerpen ^bonnement 2.50 fr. het jaar get blad wordt ookwekelijks tehuis besteld aan g centiemen 26 September 1915 Nr45 GEILLUSTREERDE 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAÇELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. AANKONDIGINGEN (opjvoorhandbetaalbaar) 4° bladz., den regel 0.30 FiDancieele aank. » ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA MÉTROPOLE," thc influential Belgian news-paper now enjoying the hospitality of 2/ii? Stiniïart, was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest ...

Het volk: christen werkmansblad

Yijfen-Trâligste, Jaar. -N. 2*0 Goïsâiensî — Euisgezin — Eipsta Woeassiag, i Sf'pîciii'iff 1915 Aile briefwîsFelin£en vrarJi ¥r:j te zenden aan Aug. Vc Iseghem, uit gever voor de naarr cmatfcch. « Drukkerij Het Volk Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vi aandere: Gtefiton Bossuyt , Reeollettej >traat, 14, Kortrijk. Bnrecl van ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

ls,e JAAR 23 SEPTEMBER 1915 Nr 33 't Sandbouwleven Orgaan der Laadboa^afdeeliM van 't Proviaciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Gaîgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artlkelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en den ...

Het Vlaamsche nieuws

Isdag 21 Septembet 1915 Eerste jaarg. Br. 249 Prijs : 5 Centiemea do or geheel België Het Vlaamsche INieuws Hm tait ftngelicht #» veîfprdd NIotwsIMM waa * V«*idby?it 7 «mal per «nnéi abonnementsprijzen per week 0.36 | Per 3 rnaaiiden . r. 4.— | per maand 1.60 | Per 6 maanden 7.68 Per iaar 14.— AFGEVA ARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

87e JÂÂR Doiîtafag 9 September 1915 W 214 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATEIOT Bureeles fa Oerat nr 1S Kefelvsai Bekendmakmg. In de gemeente St-Goorix-Audenhove zyn de voorschriften van het Opperkomtnaaao des Legers, bekend gemaakt op 3-o-15, en betreffend het aflevereti der duiven, in twee gevalien onvoidoende nageleefd. Zoo had de ...

Vooruit: socialistisch dagblad

sar -» 245 Prijs pei mmciti : voor België â caatiemon, vooi den Dnîkstcr-U itgee?st$r ^atn: Maatschsppij MET UCHÎ bestuurdcrï p. DE VISCH. Lcdebcrg-0«n» . REOACTIE . . ADMJNISTRATIE ^OOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgawi de/* Befgkche WsHfUedenpartif. ~~ ¥er$ef$mide aie dagen. ABONNEMENTSPRJJλ BELGIE Drie maanden. . . , . fr. 3.25 Zes ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21° ANNÉE. — Série îiottvelle. — N° 293 rr>r .TTV.iy.-K ».i»wr.!w»,g jj».vfgc«>3--3c>*»z.: » y> nrare-jriS PrJT Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES M F1OTF) Mercredi 1er Septembre 1915 £ HÉDACTION & ADMINISTRATION [£tsr ras de la Bourse — I»B HAVRE Téléphone: Le Havre n* 14,05 Eiïse'Bur : FBKSffi EEUKâ? ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

I i&re Année '• N°. 342 6 cents (lO centimes) Jeudi 3Q scpiemBrc 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam, Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées, au bureau de rédaction: | p|. Z. VOORBURGWAL 234-240, AMSTERDAM.. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chei: ...

Pages