Votre recherche a donné 939 résultats

a-z index des titres
  • 1914-01

Filtres

Date de publication
1914939

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Der ôftcrr«td)ifcf;« Eftronfolgcr firjîjerjog £ran3 3ofepï( bei t>en ôfterreidjffdjcn Eruppen in Huffffdj«polett. L'archlduc-héritier François-Joseph d'Autriche visite les troupes autrichiennes dans la Pologne russe. De Oostenrijksche troonopvolger, Aartshertog Frans Jozef temidden van de Oostenrijksche troepen in Russisch ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

ï>eutfdjc îlïunttfcmsttmgen, bie auf SdjHttenfufen gcjiclli fittb, um bte Sdjtteeljinîierniffe 311 flbcrœtnbcn. Caissons de munitions allemands montés sur barres de traîneau pour pouvoir franchir les obstacles de neige. Duitsche ammunitiewagens, die op de boomen eener slede zijn geplaatsd, omdat de sneeuw het vervoer deed ...

L'illustré national

ABONNEMENTS : Sa moi» Un M ADMimSTRATK^^REDACTION ^ Étrange? (union postale). 2 50 S fe -• "■ ^ua Dtrenu. PARIS (XIV*) Photographies eï illustrations en fjtoir et en couleurs. GUERRE EUROPEENNE LE SAUVETAGE DU DRAPEAU. « pi Pendant la traversée d'une rivière, la barque sur laquelle se trouvait — le ^orte-drapeau du 36e régiment ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

:: ï«Sr - ' %, A - - - ■ -rx:-.' «tl- ; [ I. cT)f ncral Sruffiloœ cntpfHtigl rt'if nadïtlidîcr ,y~uf'rt élite uurfîtitjf îladH-iAt. 2. (Setterat UruffUoœ, (Df>etfomttumMcren&er ï>cr rutuniH'tï îtrmee > • itt ifolÇyitictt. s, CinœoÇttci- IDftaalijicns bcobadfttn t>ott eitier Jlubobc ans Me 'Kam^fe- t. „3tt ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

(Stn ftW/lurat trotfet (sstgnjeroetwnnoete net Cfet. w (Phot. K. u. K. KriegspreBsequartier.) / Un aumôRer consolant des grands blessés à Osek. Een veldprJlikant troost een hevig gewonden Mj Osek. noJieBofi ci3snu,eHHHKi> noaaen» yrbuieHie THxtejio-paHeHbiM-b y Ocesa. Stapeïïauf <5. 2R. ^anjeïlteujet „<8taf Soee": <B-L ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

HiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII^ I—wriftipii' lliiiiliiiiliiiiiIiiiiiiliiniilliiMiiifflliBiuiii Edition n | Idomadairc Ausèabe ■ IlIlBllIllllM ! ! I I P ©citerai i>« KacaHeric, ^retljcrr t>oit Sifftttg, ber itcue beutfdje ©ouperneur pon Sclgiett. Baron von Bissing, generaal der cavalerie, de nieuwe Duitsche ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Oorlogs Korier courrier de guerre Huffifd?e Solbaten bei ber Beerbiauttg eines toteit Kamerabctt. Russische soldaten bij de begrafenis van een gesneuvelden kameraad. Des soldats russes enterrent un de leurs camarades mort. Nr.29 5 ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

Voor Belgii 5 centiemen, voor Nederiand § cent het auœmer VIJFTIENDE JAAR Nr. 13 Dinsdag1 13 Januari 1914 30, St-Fieterstraat, 30, Brusse! ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 1 m. Beljll, nrachtorij fr. 1/4,00 7,80 4,00 Nedertand, » i 20,0tl 10,30 S,50 Ândere tanden > 32,00 16,00 8,00 Nen kan inschrijven op aile postkantoren De intchrijvert voor ...

De Wevelghemsche kerels!: door en voor de oud-strijders van Wevelghem

Nummer 3. Door de krijgsoverheid toegelatën. De Wevelghemsche Kerels! door en voor de oud-strijders van Wevelghem. Heldenhulde en Oud - Strijdersbond. Met de bestelling der grafzerken voor Courtens ()., Vansteenkiste Alb., Baes M., D'Haene J., Dermaux J. en Holvoet J. heeft onze bondskas een ernstigen knak gekregen, zoodat het meer dan tijd wordt ...

De boerin: orgaan der boerinnenkringen van Vlaamsch-België

6de JAAR. Nr 1. JANUARI 1914. De Boerin Maandschrift van den Belgischen Boerinnenbond Aile briefwisseling betrekkelijk het blacl moet gestuurd worden aan het adres: BELGISCHE BOERINNENBOND, Minderbroedersstraat, 24 ...

Door Vlaanderen heen

Door Vlaanderen heen Geïllctstreerd bijbla.d De Paus en de Vlaamsche beweging! Vlaamscfie soldaten t Wat wordt er toch veel ge-schreven voor en tegen de Aktivisten, dié het Vlaamsche recht aarivaard-den uit Duitsche handen omdat de Regeeringhet halsstarrig bleef weigeren ! De eenen verdedi-gen ze met gloed en huldigen ze als redders van ...

Nieuwe Vlaamsche illustratie

I 15. ZONDAG 4 JANUARI 191 1Qo TAAnrjAMCi Verkrijgbaar bij de Uitgevers van HET HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Prijs Frcs. 3.60 per jaar in Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20 iDruk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij „Neerlandia", v/h. o.a. F IRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht. IZoodra de groote vervolgroman : „DE GEHEIMZINNIGE VILLA" ten einde ...

Pages