11. Juli 1917 – Die Frontbewegung wendet sich an den König

11. Juli 1917 – Die Frontbewegung wendet sich an den König

Am 11. Juli 1917 schrieb die Frontbewegung einen offenen Brief an König Albert I. Der Brief war als allerletzte Warnung verfasst, die den König dazu bewegen sollte, seine flämischen Untertanen zu schützen. Nach ihrer Meinung wurden die Flamen von dem französischsprachigen Establishment unterdrückt.


BlogDie Frontbewegung wendet sich an den König


Redactie's picture
Redactie

Teil von

De grote oorlog

De stem uit België

Bateeli 21. RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Téléphonai Muséum 2 67. De Stem VOOR COD EN' VADERLAND. uit Belgie Abonnement : 2sh. voo« 3 maanden. Subscrfption : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor FrankHjk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 3 de Jaargang, Nr. 43. (Bis. 1539-1546.) Oplage : ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

I Eerste Jaargang, Nr 47. — 21 Juli 1917. Prijs : i® eentiemen. Rerste Tflarp-anp- N'' ai — or Tnli tôt1? DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche Volk ABONNEMENTS?RIJS : Een jaar fr. 5.20 Zes maanden .... » 2.60 Drie maanden .... » 1.30 r" Geene abonnenten worden aangenomen die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten ...

Het Vlaamsche nieuws

pofliefdag 20 September 1917. Derde Jaargatig Mr 260 Pnjs : 3 Ceotiem ^oor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt V xnaal lis de week IABONNEMENTSPRIJZEN: 1,75 \„}n*àd «— !°- éfc jM» iS;7 Redaktie, Beheer en Aankondigin^en ! 14, ROODESTRAAT, U ANTWEEPKN DE OPSTELRAAD: Rat VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANBE Met de vaste ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND "*• Belgisch dagblad verschijnende op al de dagen der week ABONSEMS5KTEK P«r mauid Belgte 1.^5 Frankrijk ».S5 Engeland-aolland 3.50 Per triment eT « ï •©© * 0«50 10.OO M tu rcbrljve t « On» Vmlerl«ntl »• l'i rue de Vie, Calais Eecht door, vrij en vrank vûor QÛÛ en vuïk en twm R8DACTH8TUKKÏN. NICUW» TU ZENMN ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

tsf xr*Tarm *J9 *£Zt&ànrt«lS> ïS5iPfir»mE*irîS w<dt. ïitïiiî**# trcairs L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, Journal Quotidlfera cfts irrasilâin pourrissant en Hollande ea-—- — Toutes les lettres doivent être adressée: taaa bureau cSe rédaction : N. 3S. VOORBURGWAL, 234-340, AMSTEJRDAH Téiéplnarees: 3797 et ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

J A ARG AN' 5, lNla >I3£ FRIJS : t 5 CENTÏEM wn-cxTcm s f? f i TVïwrvtïTm A n 1 n TTTT T I oi7 ABONNEMENTSPRIJS ; Bînnenland (Etapegebied ultgezonderd), Ir. 3.75 per kwartaal. (ALLE KOSTEN 1NBEGREPEN) Mefl wende zich tôt de postkantoren. | VERSCHIJNT 'S NAPisDDÂ^S met al de ochtendteiegrammen. BEHEER EN PUBLICITEIT : 75, Ârtspachlaan, ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIG VLAAMSCH -GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem GIJSSELS INHOUD VAN Nr 40 : VLAAMSCH LEVEN : GROEN1NGHE-NUMMER (origineele teekening van Albert Daenens.) 625 " Vlamingen, herinnert u den slag der Gulden Sporen !'' door de Redactie, met 5 platen (waaronder 2 teekeningen van James Ensor.) ... ...

De Belgische standaard

p Jaar - N i 68(709} Woensdag 11 juli 1917 Lnuttinn | Vftff Ûf&tâ -ï.frl&i îï» E-^î |»»iiîs>a ë-ij* ■*»«' 8 5 i*f ■ LfeS !•!■--| «a 'iîsM»- r" ; P3«.' • ' . '' S*9f*i&S nnwuc K niim "i Iaa« « ] tM&i it, S 46 . >i!8^:isa S-^8 (jjîaatirt s ;« DE BELGISCHE STAnDAARD ^tTO^B AC HTTÂA R ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

I pFJlftE JàARGANG — Nomme» Î84 Frift i 5 ce«ilemeB WOENSDAG 11 JUU 1911 ONS VADERLAND I [Administrât!* s A. TEMPERE |pr«kkwUlt(iv*r, 17, rwo d® Vie, OALAIS Belgiscb dagbkd verschijuende de d&gezs der week Radactla i J. BAECKELANDT I T. rue Mortel, OALAIS ■ Il .. -x I ABONNEMENT6PRIJZEN 3 |p«r maantfi Belfli* I.BO Frankrijk 2.00 ...

Ons land

5de JAARGANG, Nuinmer 19. PR1JS : 5 CENTIEMEN S September 1917. ONS LAND STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - TOONEEL - LETTERKUNDE ABONNEMENTSPRIJS Per jaar fr. 3.— Voor G maanden » 1.75 Voor 3 maanden » 1.— MEN SCHRIJFT IN TEN BUREELE YAN HET BLAD Opstelraad en Beheer : ROODESTRAAT, 44 - x\NTWERPEN. AANKONDIGINGEN NAAR OVEREENIvOMST ...

Het Vlaamsche nieuws

Ljjgag- 9 September 1917. Derde Ja.argar?g Nf 250 Prijs: O Centiem ^oor gehee! België Het Vlaamsche Nieuws Versehîjat V maal In de week I! ABONNEMENTSPRIJZEN : I rw maznd terï»,and f)K « J"1 - Jedaktie, Beheer en Aankoadigingen : 44, ROODESTRAAT, 44 A.NTWÏRPEN DE OPSTELRAAD : Raf VERHULST, Dr. Àug. BORMS, Aïb. VAN DEN BRANDE Met de ...

Het Vlaamsche nieuws

Kosteloos Nummei Het Vlaamsche Nieuws VKRSCHIJNT 7 MaAL TN DE WEEK «nnntonw-tun-ni-A 1 i n n IT ■ ■ ■■■■ mri m : ,-• 'MME -1 nmmr m m m .. — ■m ■ ■■■■■■■un i r-n « mu Immii m ■ 'H ■•«■<■>11111 wi ■i-iTi ir» 'i; nrTIinyrt Si9DBBS ...