Het Vlaamsche nieuws

484346 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 20 September. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 26 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xp6tx3729j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

pofliefdag 20 September 1917. Derde Jaargatig Mr 260 Pnjs : 3 Ceotiem ^oor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt V xnaal lis de week IABONNEMENTSPRIJZEN: 1,75 \„}n*àd «— !°- éfc jM» iS;7 Redaktie, Beheer en Aankondigin^en ! 14, ROODESTRAAT, U ANTWEEPKN DE OPSTELRAAD: Rat VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANBE Met de vaste medewerking vaa Hoogieeraar Docter Antooa JACOB Elke medew«rloer is persoonlijk ver-antw*ordelijk voor zijn schrijven, en binât niet heel de Redaktie. AANKONDIGINGEN: Tweoda bind. daa wgel 2.50 Derde id. id„ I._ Vierde id. id,, O.SD Dcodfiberioht s, OFFICIEELE BERICHTEN Uï DUÎTSCHE ZIJOE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Dinsdag 18 September. — Officiel: > A In Vlaanûerfiu' zware artillerie&trijd ita Oostcn en Noord-Oosten vain lepe-%. Voor- Verdun vlamde'de strijd' 's mid-iiags beoosten de Maas op. Van het Oosten niets nieuws. H COST.-HÎUIS. ZIJOE I1ALIAANSCH. CE'VECHTSTERREIN fl;«nen, Dinsdag 18 September. I — îfficietl;. Op het Bainsizza-plateau zijn onsa-(issiisigejide vcorwaartschû bewegiiln-[MndpÔf.deitegenpartij. na forsche ge-scktsvoorbereiding ondernomen, ge-kstiàAnders niets te melden. 1BULGAARSCHE ZIJOE | Sçfia, Dinsdag 18 September. — Off.i-clwl-î *" ROEM-EENSCH- GEVECHT5TERREÏN lij Tulcea en Galatz nu en dan artilie-■tfuur.MLKANFRONT •Afin Tsjerrona Stena en benoorden Biîolia (Monàstir) is het geschutvuur bij wgenblikken aangewakkerd. 'iVdtbocht van dé Tserna van: onzen ont vérkerïnings-akties -tegen de vijan-fêiijke Ic-o'pgraveir." Beiuiden Doiran levendig geschut- m de rest van het front zeer matte strijd. M EEâELSCHE ZIJOE ÎSTBUJK GEVECHTSTERREIN iondèn, Dinsdag Ï8. September. — Of-6® : Behalve ontmoetingen tusschen pa-wljes in het vak van IepersJi, waarbij ij eenige gevangeneu maalcten, niets te (Mew! WSSISCH. EN RQEMEENSCH , GEVEÇfïTSTESREIN S-Petersburg( Maa^dag 17 Septem-s- - Offieieel : Ij de richtii)ç van Riga duurt het ge-f»ï tusschen de voorhoeden voort. $ '''ooruitgeschoven afdeclingen bie-«ferai tegenstand en vorderen op pùnten. Wij hebben bet kerk-? tcu Zuiflwesteh. van Haspal aan den ; oevor vau de Ai bezet even. de boerderij Sadzon ten Zuiden van e vlek Sissegal. Ten Westen van het ;•'? Sabilko hebben de onzen een go-:]ûde overrompeling uitgevoerd op de •j^-delijke loopgraven ten Weste.n van Morp Salbiki. Aan het overige front '•'Cervuur en verkenningen. 'SiHliipSCHE ZIJOE itAL!ÀANSCH GEVECHTSTERREIN Dinsdag 18 September. — Of- Zuidoostelijke streek -der hoog- '-te vari Bainsizza zijn nieùwe tegen- \;a' en van. den vijand feilloos ge-Quikt.deii Karst levendige wisseling van a "u^uur en herhaaldelijk treiterscho- ÎÉÎ:L'IIIt K. A, M .M ,e Fransche socialistes ijveren voor Stockholm 19 September. — De vergade-den Socialistischen. Seine-bond, nï.?oc'a''stisÇbe politiek van,geheel Nk aangeeft, nam verleden. Maan-ict? ^°or 2imme;rwalders inge-Y... 'kgorder aan, ten gunste van de aolnische kppferentie en den her-i,v' 'Jer Internationale. ONLUSTEN IN ITALIE Men meldt uit Çhiasso dat volgens al-daar aangekomenj reizigers dien even voor het sluiten der grens Italie verlaten had-den, Vrijdag j.l. te Turijn nieuwe hon-geropstootjes nitgebroken zijn. De troep zou gebruik hebben moeten maken van mitraljeuzen. Ook te Milaan en Florentië is het tôt ernstige ongeregeldheden ge-komen. Vo;lg'ens de « Avanti » vuerden de leiders der sociialistische partij te Milaan aangehouden. HET ANTWOORD VAN OOSTENRIJK AAN BEN PAUS Het « Neue Wiener Tageblatt » schrijfl dat het antwoord van 3e _Oostenrijkseh-Hongaarsche reggering aan den paus Za-terdag aa,n den pauselijken nuntius te Weenen zal worden overhaodigd. De no^ ta zal door eén bijzonderen koerier naar Rome worden gebracht en zal waar-schijnlijk aanstaanden Zondag bekend gemaakt worden. UIT AMERIKA Berlijn, 18 September. — Het te Ko-penhagen verschijnende blad: « Sozial-demokraten i> publieeert stukkeni uit eei brief van een aanzienlijk Amerikaansch burger; aan een voorman van de Deen-sohe sociaal demokratisehe partij. Daar-in komt de. uiblating voor : Ik werd in hechtenis genomen en thans onder borg-tocht vrijgelaten — omdat ik gsprobeerd héb te bew!ijzenj dat de .'ercetigde Sta-ten in den oorlog zijn gegaan om te ver-hinderen dat de Gealliel'den en in het bijzondér de bankwereld van Wàllstreet in het eind fàilliet zouden gaan. DE NIEUWE DUIKBOOTMETHODE Eern, 18 September. — De marine-des-kundige van de « Daily Mail' » wijst er> op dat Duitschland zijn duikbooten thans blijkbaar anders dan totdusver gebruikt. In den begiant? traden zij afzonderlijk op en richtten dfe grootst mogelijke schade aan, om daarna den 'terugtoeht naar hun haven van> vertrek te zoeken. De groote nadeele-n van dezen kleinen zegporlpg heeft men snel opgemerkt. Se-dertdien zijn de duikbdofcçu.veel.planma-tiger, paai;sgewijs opgédaagd, later in groepen vandrieen vier. De joçgste aan-val op Amerikaansche schepen. hfieft de opeiratie s'an cen regelreoht duitbopîflo-tielje laten crkeiHiea, en ald,us is de duilç-bootoorlog in een nienwe .ontwikkelings-faze getreden, die voor de Geallieerdeti zwaanviclatige gevolgen zou kunnen hebben, en. die zieh, blijkbaa r nog steeds .ernst:ger zal voordoen. MONSTERBETOOGÏNGEN IN NEDERLAND Men meldt uit Amsterdam dat de Ne-derlandsche. soeialistische werklieden-..partij een manifest gepubliceerd heeft waarin zij het Nederlandsehe volk uit-noodigd deel te neiçeji aan de demon-straties d'e Zondag in geheel het land zu).len gehonden worden met het doel de regeering er toe te brengen ailes in het werlc te stellen om den drei .anden toe-stand, die met den, komenden Winter verwacht wordt, af te weren. HET ZOOGENAAMD SCHANDAAL TURMEL Er zijn geruchten over een nieuw schafldaal, die in de, Fransçhe .pers opge-doken waren en volkçijs welke er in den lessèn'aar van het fid van de Fransçhe Kamer, Turmel, 25.000 frank in Zwit-sersch bankpapior en kompromitteerende papjeren gevoîjdeE zijn. De geruchten g aven, te: verstaan) dat Tunnel zich aan verraâd,, sçhùldig gemaakt zou hebben. Volgens een tclegram uit Bern van 14 de-zer. zou het verr.aad daarin be;taan, dat Turmel, naàr de geheime vergadêring van de Kamer in Juni naar Zwitserland gegaan zou zijn en daar het in die gehei-rr^e vergadering besprokene verklapt hebben, dàt op die manier ter kennis van de Duitsche regeering, gekomen zou zijn. Echter schijnt het ook met dit « schan-daal » zoo'n vaart niet te zullen loopen. Turmel heeft nu formeel verklaard, dat hij reeds in Mei liaar Zwitserland is gegaan, daarna niet.meer. ^îij protesteert krachtjg tegen de verdachtmakiug, en de quaestuur van de Kamjer heeft bekend gemaakt, dat het geld bij.een.scboonmaak voor den- dag is gekomen! Van papieren was gçen kwestie. Turnael heeft een ci-vieie aktie ingesteld-. De dards Omz®*sdbrief van ilnister i)e Geuniltck Pas heeft Generaal de Ceuninck de lei-ding van het Département van Oorlog in aanden genomen, of reeds heeft hij aan de Vlaamsche Kwestie in het leger een derdçu omzendbrief gewijd. Dat de hoogste legerautoriteiten oor-deelen, in zoo korten tijd herhaaldelijk terug te moeten komen op deze aang^le-genheid, wijst er op, hoe krachtig de Vlaamsçhgezinde vloedgolf is, die over het Belgische leger heengaat. Zal de tni-nister er in slag;en den wassenden, vloed te stuiten en veilig in te dammen? De opkomende Vlaamsçhgezinde stroo- mimg in regeeringsriehting te kanalise^ ran, is inderdaad het doel van dezen der-den oinzendbrief. In mijn vorige on-zendbrieven, zegt de minister, was mijn gedachte scherp omlijnd, wat aanleiding gegeven heeft tôt misverstand ; ik zal nog çens duidelijk verklaren, wat ik eigenlijk bedoel. Wij willen even met nadruk wijzen op dezen opmerkelijken aanhef. Twee vra-gen dringen zich daarbij naar voren. Ten eerste, is de verontwaardiging, d'e de ongehoorde strafmàatregel tegen Priester Van der Méuîen onder onze solda ten ge-wekt heeft, reeds ondubbelzinnig aan hët front aari het licht gekomen en heeft men in leidende militaire kringpn met ver-raste beklemming bemerkt, welke ge-vaarlijke.geesten men opgerœpen heeft? Of, ten tweede, is de oorsprong van dezen nieuwen omzendbrief misschien te zoeken, in de waarschuwingen, die rijke-lijk naar aanleiding van het geval Dr. Van der Meulen, van de zijde van regee-ringsgezinde Vlamingen naar het adres vas de Belgische. legerleiding zijn gegaan ? Deze laatste onderstelling behelst een mogelijkheid, waarvan de beteekenis een opvallende zou zijn. Indien zij wer-kelijk gegrond mocht blijken, zou dit feit er ojt wijzen, dat ei-ndelijk, voor het eerst, van regeeringszijde aandacht ge-schonken werd aan de wenken van pas-sieve Vlamingen. Laten wij. dan, aan de handl van dezen omzendbrief, eens na-gaan, welk resultaat deze onderstelde be-mceiïngen van de passieve Flaminganten hebben uitgehaald. De b^wuste omzendbrief behelst een aantal zinnetjes, die uit het otrgaaji der passieven, « Vrij België », met een schaar zouden kunnen gefcriipt zijn. De Generaal béschouwt als « natuuriijk en rechtmaùg, den wensch van den soidaat om door zijn meerderen in zijn moeder-taal te worden toeg^esproken, m lier bijzondér in oorlogstijd, waarin een ver-keerdi begrijpen der bevelen, ernstige ge-volgen kan hebben ». Hij oordeelt boven_ dien, dat « de soidaat, die niet in zijn moedertaal is afgericht een onvoldoende steun blijft, en niet in staat is, met het gewenschte onderscheiaingsvermogen te handèlen. H;j heeft een geveel van min-derheid en onma,cht, dat ontmoedigend is ». En zijn konklusie luidt, «dat het er op aan komt, dat de chefs al het moge^ lijke doen om een genoegzame kennis der twee nationale talen te verkrijgen. » Van een indeeling van het léger in Waalsche en Vlaamsche eenheden, waar-voor <( Vrij België » juist ook de oorlogstijd bijzondér geschikt acht, rept de omzendbrief geen woord; zoodat ook deze minister van oorlog van oordeel is, dat het alsnog niet zaak is, thans juist die maatregelen te nemen, die in de Vlaamsche legerkwestie de eenige voldoende oplossing kunnen brengen. De beteekenis van dit stuk kan dan ook, met den besten wil, niet hoog aan-geslagen worden. Zij-n hoogtepunt be-reikt het buiten kijf in dezen kenschet-send minimalen zin :. « De of ficieren zouden goed doen, ten einde den soldaten op hun belangen te wijzen, om zich, zij het op eenigszins gebrekkige wijze, in de tweede nationale taal uit te drukken. » Hoeveel verfranschte officieren zullen, juist nu er eén sterke Vlaamsçhgezinde gisting in het leger is, het over zich kunnen verkrijgen en het met hun ver-franscht kastegevoel overeen kunnen brengen, om af te breken met het verleden en het gehate Vlaamsch, de taal van kinkels en « oproerlingen », vooruit te helpen? In elk geval, een gemakkelijke verontschuldiging, om in de boosheid te velharden en voort te gaan met den oudeh Franschen legertrant, zullen zij vinden, in het feit, dat de omzendbrief geen bevel behelst, maar slechts een dringende uitnoodiging bevat, waaraan het hun immer vrij staat geen gevolg te geven, zoo vaak hun dit past. Maar de omzendbrief behelgt ook een gedeelte, dat een duidelijke omschrij-ving is van het verderfelijke regeeriogs-standpunt in zake de Vlaamsche Kwestie. Het is van belang, hier even bij stil te staan : « De soldaten dienen te begrijpen, — luidt dit gedeelte, — hoe groot de verantwoordelijkheid is van hen, die hun'heilige plichten verzaken, zich'zelf tôt propagandisten maken van verderfelijke denkbeelden, en aldus de med&-plichtigen van den overweldiger van hun vaderland zijn. De roi der intellelctueelen is nauwkeurig aangegeven ; zij wijzen elke wiisseling van gédachten met dep vij-and af. » Met strakke hand handhaaft aldus de Belgische Regeering het anti-Vlaamsch standpunt, dat zij reeds in Juli 1915, na het Bussumer Sporenfeest, als het hare bekendgemaakt heeft. Thans als te voren oordeelt zij, dat het .nastreven van het Vlaamsche belang afbreuk doet aan het Belgische belang. Geen welmecnend Vlaming kan deZe stelling toegeven. Een Belgisch belang, waarin geen plaats is voor het Vlaamsche, kan onmogelijk een echt Belgisch belang zijn : het is een verkapt Franseh belang en- doori en door onvaderlandsch. Stelselmatig schakelt, thans als te voren, de Belgische Regeering nit hèt Belgisch belang Viaanderen nit. Heeren van Havere, thans als te voren vergeet gij, dat ook Viaanderen in België ligt ! Het Vlaamsch recht, dat de Vlamingen wel nooit uit de hand van de Haver-sche Regeering zullen verkrijgen, zal thans door den Bezetter worden toege-kendi en vetnvezenlijkt. He.t was inderdaad een eisch van gezonde politiek voor de Vlamingen, zich niet langer meer aan den onwil der Haversche heeren te sto-ren, ze stilletjes te laten liggen in hun strandstoel te St-Adresse, en zelf zelf-standige wegen jn te slaan. Door de Vlaamsche leiders worden derhalve be-sprekingen aangeknoopt met den bezetter; en met de verwezenlijking van het Vlaamsche recht is nu sedert eenigen tijd een aanvang gemaakt. Zooals men uit den omzendbrief heeft gezien, ixtcht deze zich eveneens tegen de politieke opvattingen der Vlaamsche ak-tivisten. De minister van Oorlog legt voor een oogenblik het zwaard af, dat boven den bapnelingi van Cézembre gehangen heeft, om tegen ons, met de pen, jn het politieke strijdperk te treden, — onge-twijfeld met de vage hoop dit later ook met kling en donderbus te kunnen doen. Het eenige, wat wij hierbij alsnog hebben aan te merken is, dat hieruit nog-maals duidelijk blijkt, hoezeer de Regeering het positieve hervormingswerk van de Aktivisten ducht. Zij voorziet, dat het inderdaad een heele toer zal zija, neer te wiiîen lialen wat de Aktivisten hebben opgericht, op een oogenblik dat juist het wachtwoord zal wezen « bouwen », op het oogenblik dat België zal worden her-opgebouwd. De rest van haar bij de Vlamingen reeds zoo deerlijk gehavend pres-tigei poogt zij derhalve nog als «oodmid-dpl aan te wenden, door op de onver-poosd aan den arbeid zijnde Aktivisten haar banvloek te laden. Helaas, heeren van Havere, het is vergeefs getoornd. Het zal niet gaan ! Om nu onze indrukken samen te vat-ten : Het is kenschetsend, dat Generaal de Ceuninck in zoo korten tijd drie stukken aan de Vlaamsche Kwestie wijdt. In het leger broeit wat. Indien passivistische Vlamingen de hand hebben in de redaktie van dit stuk, zoo hebben zij toch weinig aanleiding om zich over hun inmenging te verheugen. Inderdaad, deze derde omzendbrief vloeit geheel voort uit anti-Vlaamsche opvattingen. ffij behelst geen doeltref-fende maatregelen, houdt geenerlei reke-ning met de. oplossing eener indeeling in Vlaamsche en Waalsche regimenten als « Vrij België » voorstaat, en stuurt de Vlamingen met een kluitje in 't riet. Deze derde omzendbrief ligt dan ook geheel in de lijn van zijn beide voorgan-gers. Priester Van der Meulen blijft ver-bannen; het blijft bij 't oude; en het door Generaal de Ceuninck gevreesde « misverstand » blijft bestaan. —. V.K.B. DE TOESTAND Na de dltmaal vaststaande aanhouding van Kornilof zet Kerenski) tôt ©en spoe-dige en stevige organisatie van de Rus-sische staatsmacht aile krachten bij, De republiek wordt uitgeroepen, al was, het bepalen van den, nieuwen regeerings-vorm vroeger van de bevoegdheid der grondwetgevende vergadering verklaard-Het samentrekken van poEtieke en mili taire leid/itag in honden van den minister-president ds een machtsdaad die verhin-der,en moet dat het léger een tweede. maal een werktuig worde in den dienst van reaktionaire elementen. De vorming van het nieuwe ministerie, een koalitie-kabi-net nit vertegenwoordigers van aile rich-tingen saamgesteld, op voorwaarde dat « zij de duurzame en gemeenschappelijke belangen van: het vaderland boven de wisselende belangen van partikulieren, partij en of standen stellen », bewijst dat Kerenski, na even naar janks /te zijn ge-dreven, vrij van welken dwang ook, de zaken leiden wil. Over de persoonjijkhe-deo die in het nieuwe kabinet zetelen, kunnen we ons tenminste reeds in zooverre uitspreken, dat de socialisten er de bovenhand hebben, en de vroegere aanhangers der kadetten nittraden, op één, Kartaschef, na.Tsehernoff, langs een anderen kant het « bête noire » der kadet-tenpartij, staat het. ministerie van land-bouw af aan Awksentieff die vroeger binnenlaiidsehe zaken had. Een vijftal nieuwe, totnogtoe voor wat de politieke schakeeringen in de nieuwe regeering aangaat weinig verduidelijkende elementen, werden opgenomen. Ondertusschen worden belangrijke en tegenstrijdige moties aan 't daglicht gebracht. Zoo gingen er twee uit van den Raad van A. en S. wiens gémis aan de-gelijke organisatie hier weer eens duidelijk blijkt. Eerst een besluit dat laing niet maJsch is voor Kerenski, verm.its deelneming; van burgerij of kadetten aan de regeering, vorming van een koalitie-kabinet gewraakt wordt, en nietig-rver-klaren van aile geheime verdragen even-als onm'ilddellijke voorbereidingen tôt vredesonderhandelingen gevérgd. De grondwetgevende vergadering moest on-middell'ijk worden saamgeroepen en vol-ledige vrjjheâd/der, politieke propagande, ook in de legerkommando's . ingevoerd. Daarop volgde een tweede, heel wat gematigder. Hier is nog alieen sprake van het zoo gauw mogelijk bijeenroepen eener vergadering waarop vertegenwoordigers der georganiseerde demokra-tie zith over de _ vorming eener nieuwe regeering zouden uitspreken. Krachtige hulp wordt voor de voorloopige regee-ring.gevorderd, die aanblijft tôt voor-noemde vergadering- een besluit zal nemen. Dit kunnen we althans vaststellen: roeren ook in de niet aan de regeering gebondene demokratisehe middens — wij spraken van een gebrek aan. organisatre — nog. elementen die niet tôt voJledig samenvoeien raak^ten, toch is de demo-kratie in Rusland besloten op de staats-zaken een overwegenden invlœd uit te oefenen. Een konflikt tusschen Kerenski en den Raâd van A. en S. is dus niet aiitgeslo-ten. Al bracht het optreden van den. door de Entente aangemoedigden Kornilof ook toenadering tusschen beide,een snelie afloop als die van deze reaktionaire be-vveging belette wellicht dat die van blij-venden iinvloedi op hun wedèrzijdsche verhoudingen zou zijn. In ieder geval staan op sommige punten de eerste motie van den Raad en de laatste besluiten van Kerenski antipodisch tegenover elkaar. In de Entente-landen stelt men zich, — en dat spreekt van zelf, — de vraag-of de Russische toestanden op het militaire vermogeo aan het Westelijk front invloed uitoefenen zullen. De « Temps » uit Parijs spreekt van een militaire ineenzakking van Rusland, en uit de vrees dat de Engelschen en Franschen tôt het defensief hun toevlucht zouden moeten nemen, moesten de Duitschers er in slagen een aanzienlijk deel liunner troe-pen van het Gostelijk front weg ;te trek-ken. De « Manchester Guardian » is ook pessimistisch, zoekt echter andere oor-zakèn, op dan Rusland's militaire ontoe-reikendheid. Eerder zou het een kwestie zijn van taktiek : de Engelsche aanvallen kunnen, — zoo de « Manchester Guardian,» — de Duitsche schansen niet door-breken, zoolang ze tegenover de gansch aan de eischen der moderne oorlogsvoe-ring àangepaste verdediging geen nieuwe aanval s taktiek stellen. Veel meer is die kracht van' den' aanval te zoe-i ken in het bedreigen der vijandelijke ver-bindingswegen, en het ligt dus voor de hand dat vliegerbedrijvigheid hier voor een groot deel in de plaats van bloedige frontaanvallen moet treden. Het antwoord van de Centrale mo-gendheden op de pauselijke vredesnota bracht opnieuw het vraagstuk der vre-d3svoorwaarden te berde, en bijzondér in 't oog sprongen berichten over Duitschland's bedoelingen ten opzichte van België. De « Kolnische Volkszeitung » meldt echter uit Berlijn dat geen besluit in die kwestie totnogtoe werd genomen. Er zou ook in de antwoord nota geen woord' over bijzonderheden desaang-aande gerept worden. Eerst bij het aanvangen der vredesonderhandelingetn zal duarto» overgegaan worden. Op aile fronten flakkert in 't Westett de gevechtsbedrijvigheid eenigszins op. Tusschen het Houthulsterwoud en de Leie trachtten de Engelschen, na. heftige artil-lerie-^aktie hunne infanterie tôt den aanvai té'dôen overgaan,wat hen voor zoover. w# totnogtoe weten niet op breeden voet £"•-lukt is. Aan de baan Laon-Sc^ssons en op den rechter-Maasoeyer zelf de voorbereiding, met ' dëzelfâe gcvolgen, hier vooral ge»-vechl;en die pch beperkén binnen de ruimte gelegén tusschen beida linies. Aan . het Itoliaansché front kom»n w®»r plâatseli'jke aanvallen Ios. Ook <Je Russen komen weer meer in beweging. De Duitschers g r aven zich op verschillende punten van het front in-Ailes schijnt er dus op te wijzen dat daar zich een nieuwe frontlinie vormen zal, die alleen door een tweedan stoot dan kan gevvijzigd v^'orden. '«HWII rog.'jav.tCT«RtSîSEflSBO STAD en LAND BELANGRWK BERICHT. — Dca 30" dezer maaad eîndiigt het derde kwar-taal van dit jaar. De aboiusentén die «HET VLAAMSCHE NIEUWS» per post betrekkeii en wier abonnement op dien datum verloopt raden wij dringend aan dit van stonden aan te latèa hern^sis-wen. Om een vertragiiig in de regelma-tige besteîling van iist blad te vermijden is het geraadzaam die veniieuwing te doen eenige dagen voôr dea vervaidag. liet is weîischelijk zicli voor dris maanden te abonneecren. InschrijvingeH kilnnèn gedaan worden in aile postkari» toreri van fa&t Geiîeraal-Goevernenient, of oip kst bureel van h-»t bbd : IRoodÇ-strziat, 44, Antwôrpen. Prijs : fr. 5.00. TOT OP WELKEN AF3TAND-tîOORT MEN HE.T. KANON? — Me-nigeen onzer lezers moet zieh bij cm moçiien dag: zooals verleden Zorida^- o. hebben afgevraagd hoe het toch mogelijk is dat het kanon zoo vor gehoprd wordt. Onderstaande besçhouwingen brengey; desaangaande eenigd ir.t«r»ssant« op^-helderingen : Een Engelsche waarnemer, de Cl}. Dairson, die de yerschijnseien b«.-studeerd heeft der gel u id s voor tpiant i ng" \ran. de ontploffing te Londen, den 19a Januari 1.1. publiceert di^naangaand# eenige belangwekkende biizonderhedeDî. Er zijn twee gehoorzones, gescheiden door, een stilte-zone. De dir.ekte gehoorze^-ne strekt zich uit rondom den haard der ontploffing in twee richtingen : naar het Zuid-Oosten tôt aan Canterbury, op 48 mijl en naar heii Noord-W«ist«n, tôt o-p 19 of 20 mijl. De indirekte gehoorzone, «.chfcsr de stiitezone, is waargenomen ten Noorden van Nottingham dwars door het Zuidsn van Lincolnshire en Norfolk. Maximum-afstand der -indirekte gehoorzone : Stovçr, bij Lincoln, op 128 mijlen (205 kilometerj. De breedte van de stiitezone wisselde af van 28 tôt 48 mi j'en. In 't algemeen heeft; m en in de direkte gehoorzone dubr-bele, driedubbele en zelfs vi©rdubbel;e losbrandingen gehoord. Een beiangwek-kend punt is geweest het feit dat er luchtgolvingen waargenomen zijn, dji,e niet geluidleidend waren en zich merk-baar maakten door het trijlen der vensters en de onrust der fazanten. In 't algemeen traden deze niet geluidleidende doch m«^-chanische niet gelijktijdig op met de ge-luidsgolvingen.Op 15 op 20 mijlen rondom den haard, en daarbinnen, traden de luchtgolvingen op na de geluidsgolvingen ; daarbuiten waren zij in 't algemeen het eerst merfc-baar. In 't eerste geval, hoorde men eerst,, daarna traden de mechanische wer-kingen op ; in 't ander geval was het het omgekeerde. De luchtgolvingen met mechanische werking zijn waargenomen în afwezigneid van.elke geluiasgolving op verschillende plaatsen der stiitezone. Zekerefeiten geven te den ken, dat de twee .soorten golvingen de stiitezone zijn doorgetrokken op gering© hoogte van den grônd, maar dat de luchtgolviiv-gen een lagere baan volgde* dan de g®-hiiiidsigolvingen.De kanonnade van Juli, în Vlaanderea, is zeer sterk te Amsterdam en te Dovér gehoord ; den 28n te Amsterdam, deà 28n, 29n en 3on te Dover. Te Lond.ô'n heeft, men haar goed gehoord den s§h en den 3m. Het bombardement van Nieuwpoort (10 Juli) is goed gehoord ih het Westen van Susses, te Graffhatfi Corn mon ; de kanenade is nog goed hoord"' geworden op denzelfden datu'^r tusschen Horsham en West Grinstearf. In 't laatste geval zijn, zij riog beter « g£-voeld » dan gehoord geworden. f,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung