Nie wieder Krieg: der Völkerbund

Nie wieder Krieg: der Völkerbund

Nach dem 11. November 1918 erklang der Schrei „Nie wieder Krieg“ lauter als je zuvor. Die Länder, die den Friedensvertrag verhandelten, waren sich darin einig, dass der Vertragstext ausreichende Schutzmechanismen beinhalten musste, um zukünftige Kriege zu vermeiden.  Einer dieser Schutzmechanismen war die Errichtung einer Vereinigung der Nationen, die sich mit der Bewahrung des gegenseitigen Friedens befassen sollte. Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson war hierbei der wichtigste Fürsprecher.


Blog: 'Der Völkerbund'.


Redactie's picture
Redactie

Teil von

De grote oorlog

Vooruit: socialistisch dagblad

VOLKERENBOND EN VREDE Als er nog iets is wafc dezen «ioemens-waardigen tàjd levensdrageltjfc iïi<yikt, z,9^ is b«t oeoe giootsche idce die in dezen tijd weer opgewekt is cii oit d® utopie tôt w©r-kelijkbeki braeht te worden. Over het lot d-er werekl, waarom sodertvier jaren op de slagvelden zoo doi en zinneloôs wordt gedobbeld, atoggt ...

Vooruit: socialistisch dagblad

' ^ h Hidli ■ ■ ■ ■ t fîitfn ifjtai l/i »I«efv U ïtçv ciswu fank Maattchappij H ET L1CHT bestunrder» P. DE VISCK. Ud«b«rg-G9*t .. REDACTIC .. ADMINISTRATIB j HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS BELOIE Ofte iMudtn. . . . . fr. 3.21 Zes moarxien ..... fr. 6.54 Ecn Jaar ....... fr. I2jf Mto abcnneert dcb op al!« postboreeM ...

De volksgazet

IZATERDAG 21 DECESIBER 1818 ZGHDAG 22 DECEBIBER 1913 10 eenflem* Met nommer Beheer en ops tel raad : VOOR AKTWERPEN BAHON JDOSTENSSTR., 2. Tel. 4391 VOOR BRUSSEL ZAVELSTRAAT, 35 Tolofoon A 113 - ™ M» DE VOLKS GAZET EERSTE JAARGÂKfi R* 142 (Voortzetting jaargang 1914) ABGNKEMEHTSPRIJlSf Prie maan'len. . ir. Zes maanden . . » Eenjaar. ... » ...

De volksgazet

9 HOVESBER 1918 O^sntiem11 îiet nummer peheer en opstelraad : : | VOOrt ANTWERPEN ,rI| JOilSTEMSSTR., 2. Tel. 4391 VQOR BRUSSEL ME1.3TRAAT, 35 Talsioan A 113 DE VOLKSGAZET 'UA GULAD TJMR WEMKL1EDEN-PAUTLI EEBSTE JMRGMS r 116 (Voortzetting jâargang 1914^ itJM3H^EiBBEiBTSPRIJ5 3 Drie maanden. . fr. Zes maanden . . » Een jaar. . . » » Voor ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

I geino AîîîîÔe 1519 6 cent Samedi 31 décembre I91S L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal Quotidien du malin paraissant en Hollande m* Belgs est notre nom de Famille. Towtes les lettres doivent être adressées ati ^jaxreaaia c3e récSaetSo •u 2 ^- X. VOOEîBiURîïW^AIL 234-240, AMSTERDAM. Té ephones: 27îJ7 et 177.=». Rédacteur ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Mercredi 13 Décembre ISIS TIN NUMERO QUINZE CENTIMES 18 Diâroivihi'if» iaio ABONNEMENTS Les prix d'abonnement seront fixés dès qu'il nous sera possible de servir régulièrement nos abonnés de la viUe et de l'extérieur. JOURNAL DE LIÉGE ffilMf NUIWï, umun ÏT COHEKffllE. - FONDEE E.\ mi ■ MED ACTION ET ADMINISTRATION : 33 , RUE DES ...

Le soir

«S- ANNEE tlfïîDÏ S DI^KlflBBE 1918. f.niTîON a a '*s3 a nnmAiin «xiAiiî^Ai'ii/tm Ani » ï <iav> tîm /i ' -a r- ABONNEMENTS Provisoirement 2 fr. par mois pour Bruxelles et la pro-Yince, soit 8 Ir. pour la période 1er décembre 1918-31 mars 1919. Nous espérons que la baisse des matières premières nous permettra d'appliquer ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Mardi 17 Décembre 1918 IN NUMERO QUINZE CENTIMES Mardi 17 Décembre 1018 ADOSMlira Le» prix d'abooMnent seront fixé» dis qu'il rwus otesaM» dk M*»iï riaulià-rernent noa ihtmièi de ia vUla «t de l'ex-térlsur. JOURNAL DE LIÈGE PUBLICITE Annonças la ligne, fr. 0.80 Réclames » fr. 1.60 Avis mortuaires » fr. i.i'O Avis de sociétés » ...

Le matin

Samedi 28 Décembre 1918 25me Année, n° 41 ABONNEMENTS : Anvers et Intérieur : M an, 24.00 ; 6 mois, t2.60 ; 3 mois, 6.50 ' Etranger : Les frais de port en plus. C. de CAUWER, Directeur LE MATIN Rédaction et Administration : Vieille Bourse, 39, Anvers Le numéro : Dix centimes Annonces: Demandes d'emploi, i ligne, 1.00, chaque ligne en plus, ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

DE VOLKERENBOND. Van eerst af aan, en niets ontziendo, heeft Paus Benedictus XV het liefdesbeginsel verkondigd, do vrodestem Verlieven; ver-klaard dat de ooi'log onnoodig was en kon vermeden worden, indien onder de Regee-Pingen goedwilligheid tôt wede bestond. Onophoudend, doch vruchteloos, heeft de Paus gedurende den oorlog, vredespogingen te ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie Abonnement : a/8 voor 3 maanden. Subscrlptlon : 2/6 for 3 monthi. Yoor d« Yereenfgdo Staten : 60 ots. Yoor Holland : l.u fl. Yoor •Frankrfjk : 3 Dr. Yoor d« soldaten: 1/1 «r * *» Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. DOR GOD EN VADERLAND. Téléphona: Muséum 267. 4de. Jaargan g, Nr. 47 (Blz. 2043-2050.) Oplage : ...

Het Brugsch dagblad

Prijs per nummer : 10 centiemen. Donderdag 24 October 1918. — Ie jaargang. — Nr 20. Verschijnt dagelijks. De bondgenooten zetten hun zegepralenden tocht voort. Krupp lijdt gebrek aan staal. Kardinaal Hartmann vraagt gebeden voor Duitschland. WILSON over volkerenbond en wereldvrede Uit zijne laatste redevoering : « De inrichting van dien bond ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

VSérde Jaargang « Nummer 1277 (Morgenuitjgave) Maandag 23 Decsmber 1918 Ons Vaderland Belgisch dagblad verschijnende aile dagen der week - ■■■■ iNSCHRIJVINGCN Voor een termljn van 3 maanden ... 6 fr. 50 * » » » 6 » . a « 12 fr. 59 » » » » 12 » . « . 24 fi*. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND Stichters : J. ...

t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

De YolkerenM. Ondor den titel « Opwerpingen en be-ylcnkingon tegen den Volkerenbond », schrijft ÎSeneraal der infanterie graaf Max Montgelas, in Berliner Tageblatt (n° 446) een artikel, $aa>rvan wij de voornaamste overwegingen en meeningen, om hunne belangrijkheid, voor de lezers van ons blad vertalen. De toetredingen tôt de grondgedachte ...

De Belgische standaard

4de Jaar 0 Nr 278 (1149) Dinsdag 24 December 1918 De Belgische Standaard ^ i/qqt X'faalX[en Volk EEKBHACHV BAART MACHT Voor Qod en Haard en Land „ . . „ „ Stiehter-IJestuurder VASTE MEDEWERKERS : M..E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Vaa de Perre, r r n ir tt r» w <5 P R ir T it R s; Dr. J. Van de Woestyne, Juul ...

Vrij België

No* 153. VRIJDAG 26 JULI 1918. DERDE JAARGANG. VRU onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND...........12| cent. ENGELAND '&$[, . � .,% � � � � 3 pence. FRANKRIJK en BELGI�.......0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND ...... ...

De waarheid: socialistisch weekblad

11 Jaargang. Nr 30 FTffs : 10 CealieMe & Zoîiiag 28 Juli 1918 DE WAARHEID Or-gaan van d®n " Vrij«n ^ocialistenbond ... Aile briefwvissMin^n t« - .' bai ^^ ^ ^ ^ " De Samentrekkïng der Kapiîalen Voor F. Hardyns. Ieder geschiedkundig tijdperk, iedere poli-tieke partij heefi steedseene zekere voorliefde vertoont voor dit of dat ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DERDE JAARGANG No. 5 ZATERDAG 5 OCTOBER 1918 LOSSE NUMMERS Vk CENT Opiage van de week; 7000 ex pl. DE BELGISCHE SOCIALIST WeeKbi&d van denBond der Belgische Arbeiders inNederland en der Belgische VaKcentraie ^snnemaatspr^s ia Nedérîand : 90 cemt psr 3 masnden. - Sedactie an Àdministratie : LONGVILLE, P8INSEGKACQT 73, 's-GRAVENBAGE. • ...