Vooruit: socialistisch dagblad

1264135 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 19 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 27 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vh5cc0w54q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

VOLKERENBOND EN VREDE Als er nog iets is wafc dezen «ioemens-waardigen tàjd levensdrageltjfc iïi<yikt, z,9^ is b«t oeoe giootsche idce die in dezen tijd weer opgewekt is cii oit d® utopie tôt w©r-kelijkbeki braeht te worden. Over het lot d-er werekl, waarom sodertvier jaren op de slagvelden zoo doi en zinneloôs wordt gedobbeld, atoggt aan dea lioriaoti een hel-der stralend licht, rniseeHesi de reddang eecfô? «odetre hopeioos vorva^ien weascèd. Nocàt was de verbevene icke van eenen VOLKEBENBOND zoo brandeod, z»o met eene universelle verlangensschr&i uèt het ktcbfcdge gedachtenrijk op deze gepljnigde aarde afg&daald, als au. Eene Issoge rij van groote deniers hebben deze wSee y 66rgebrachi, v66rbewerkt, als ha<dd^ &e een voorgevcei gehad, dat eensdaags nfe menschheid, als Lastete red-chn# van dea ondergang, deze ides opvat-ton Bon. De tijd heeft die onsterfelijke gedachte bewaard voor een geal-acht, dat tôt nog toe te cmbekwaam, te onzLnnig was om die geestelijke erfenis te aanvaaiœn.Want niet de macfclesiea der 20ste e®irw 2ruH^-ti het» menschckio den vrede br&nget!, maar de groote humaine ideeën v£dl de 18e eeow. De « wereldvreesnde » wijçgee* Kaa& vrisb v<S<Sr 140 jaren œçer tot onzen tijd. als de •srilde hazardsp^iers, als de politieko spe-onlafàe- ea Eu&ohts-riddenf uâfc onze dagen. Maar a® fc?«ï>ti de tijd met- wsArschuwendeo tia$F!t>t -"S eischt de vervwlîirag deroode îdeeën — niet mog«n gedachteo en werke-lîjkheid langer gescheiden zîjn. De grootete hinderpaal voor een waar-achtigen Volkerenbond is de oorl'wg'f De oondog verwoest kunstmateg het na-tuarlrjke geœeenschapsgevoel d©r volke-• ren ; hij bedriegt ze sopliisiiseh over ware b&langen ; bij schuift machtigfftznts-, belangen te-sschen hiraïîe broederlwfee sa-memwerkiBg., De oorlag is de ergste vmksverieiaer, ae eemeenste demagooig die de volkeren van , nu mie sa-men beboor&nde 1 e vensnoodzake-lijkheden aR)Tengt en ze z66 verbiiïidt, daè sçe zich wederzijàscb a^aa bat &'^#c-eQ<iô ■zwaard overieverec. Het) Ecbijœo cfet sa honderde oorlogen dfize Irrijg eçTst Komea moest om aan te too^ea, cte-t er aiets zoo natuurlijk is als eeu Volkereab&ad en niets 'zoo tegermatuurlijk als een oorlog. Maar een Volfecrosbond moet h«t zjja, geeai Statonv&ïbond ! Een verbond tussehon , Staten in den zin van vele dipiomateti, d'e iden oorlog dnlden ein bet doel van eene^ ,boncî als hoog menschenswa^rd proclamee-rcn, is slechts eene geheim© bergplaœte (yoor latere oorlog&n. Oorlog is toch d'en neergeworpen tegen-' stand er meï geweld zijinen eigenem wil cp-dïingen en dat is geene gK>ndveste voor een en Volkerenbond, want- de allereerste Voorwaarde daaa-toe is niet de ma-eht, maar het Recht! Zonder een opperste interna tionaal .oebeidsgerech'b met uitvoeiimgsmaebt is een Volkerenbond een onzin. W-aa«OBa dan een oorlog verder voeren wiens resultaat dcor eene latere rechtspraak verarnicrd ol ver-' nietiad worden kan ? leder staatsroa.n die een Volkerenbond als doel voorstelt, maar de oorlog dôôr laat gaan o£ met lanwe mid-'del«n beetrijd'fc, lijkti op een misdadiger die Kttgb : « Eerst wil ik nog ééns rooven en ,moorden, maar daarna sal ik heel zaker teen fatsoenlijk mensch worden. p , Wij znllen nooifc tôt een Volkereaibowd Ànnen aie deze oorlog door den oorlog1 zelv© b&alist moet word-en. Willeo de stîaatslieden. die eerlijk den Volkerenbond wenschan, konsekwent zîfxt, dan moeten »9 eerst verlangen dat de strijd volstandig stake ; dat eene eonîerentie in-beroepen worde, wier verbaidelingen dan aan een op r-echtvaardige grocdslagen be-rustend hoogste scbeid,spefecbf/ ocderwor-, pen worde. Zoo niet, zon het een Staten-verbcmd "worden met den kiem tôt lateren breuk en oorlog. Dus, de wer^celijke hinderpaal voor den Volkerenbond, de razende, moeilijk stil te zetten machinerie van den oorlog, moet verwijderd wordsn en wel niet door over-winming of nederian?, ook niet. door trit-pnttinig. Het groote problema is : een I ein de maken aan dem oorlog. Want zal hij met e-ind'gen door overwinning, noch dcor nederlaag, aoch door uitpntting. dan moet hij eindigen met een tôt nu toe in de ge-schiedanis on ehoorden orakeer van flcnk-wyze aan weerskanten. Slechts door raidi-kalen oxnkeer va-n zienswijze en nooit op den v.'ankelendpri grond van ee-n "werlttui-gelijk oorlogsresultaat kan bet ongehooàde — de Volkerenbond — tôt g&beurtenis w>r-den.Zeker, bet is veel verlangtf: de voikeBea moeten oeder hunne geschied k andigo denlrwijze, «ader aile ing&wortelde begrip-pen, otider hunnen zucht naar eer en machl!, voaroordeelion, afkeear, enz., een© dikke strecp isettsn en een nieuw teven begïnnea. Zij naoo^an juishend bet bloedige jnk vsjî hua nssleid bestaan a£sohudden, de Staten met zich slevrsn in de groote jubel van bonne selfverJo&sing en in vaste o^ertuigiiig àm eeawigen menscfehesda-borxi sloit«îi. Ls dat oninogelijk 1 Wat kaa onmogelijk zijn als bet kontrasi dezer beide weg«o in de oogen der inenschbsaid staari : de eene weg in hloed en zweet, e'edeioo's van oorlog lot oorlog, tôt eànde de grcnv<:igke ver-ellendiging van het mensclidom, — de andere weg :iao,r de hoogste vj-ltooiing in arbeideoide, huip-vaardige geftn&exiscbappeiiiklieM. Wat kan voor het meiisciidom eene oninogeiijfcbeid zijn, aie ze weet : d« a&rde kan een paa'a-dijs wordau et wij makea ze tôt eee-e bel ! Volkera-j, gA' hebt heti 1-rt vam urw toe-kotnstdg g^ladii te biezen ; ^jj steat aaa eea edieidsweg ! 't Is waar, eUeadig ge-noeg waar, <tei de bestesidige oorlogen en niet bet minet deze oorlog de volken wan-trouwig hebben geanaakt tegen bonne eigen hoogste ontwikkelings-mogelijkheid : den Volkerenbond. Aan de sfcaateregeai'jngen met haar ko-lossaal organisatiemiddel : de diplomatie, gelukt heb wel om verb&nden te sluiten — verbonden tôt een zeker doel. Zrj zijn het werk van de hcersebers, der staatslieden en in het belang hunner Staten. De vol-keren ze^lven hebben het nog niefe tôt eene aaneensluiting gebracht, die sterk geooeg bleek te z£jn tee*»*- de l^ggBB^hex» ciip tg 34e ^aas* —■ 01» >£73 § eentiamon par nommer : 281. per week (6 nsaimers) Zaferda|| 19 Qctoboi* 1918 VOORUIT Orgaan der IMgisché Werkiiedenparfij. — Varschgnende aîle dagen. Drukster- Uitgeefster Sam. Maaésch. BEI LICHT, Besi. ; P. De Viseh, Lcdeberg-Gent —. Red.-Adm , Hoogpoort, S8, 6snt l'I IIIIIHHHI I >W l(l—IWIWHW m i r I - - - - tornen : voor de tweed e maail we&ê de Internationale niteengesebsurd. De volkeren wasen nog altijd in bet sleeptonw der Staten, die zich naar goeadunken huoner heerschera tesaam-sloten, zonder de volken te vragen of het ook in hun welbegrepen bedang was. Heti eenig verbond echtor dat de maissa's ton heil wordt, is een verbond dat de geza-menlijke naies omsluit, zonder uiteonde-rinfr en dat geea aaider pofiti.ek doel be-oogt da«n een schutswal te vonsaen tegen den mashtehonger der Sfcaieo. Gelakt h&t aan de volkeren, over ail-e irinderpalen weg, zich de handen te rei-ken, te voeletn dat de gelijke levenswarm-te. de gelijke polsgîag in hen allen stroœnfc en sJaat, dian znllen de staiAteregeeringen goed of kwaad wlgen moeten. De volkeren bezrfcten in hun georgani-secrâ proletarlaat eea bindmiddel dat minstens z<&o sterk moet zijn als de he-îsmigengemeeascbap van de zich groepee-rende Staten. Wanneer de staateîeMers, de teekenen des tijds niet aehtead, gjee» aanvoerders wilfcn word en der taareeh naaT het groote vcikscîoel : de Vaîkeren-brxnd, dan zaîîen zrj eens voor de nosdza-kelijkheid sfcaan, de aanvoerdears der massa te volgea. Zoo of zoo, de VoSrerenbond Biœt komea, omdart zich de messchelijke ziel ©p den dnur niet langer sltriten kan voor de beeriijke gedachte van een ver-broederd, ge'-ukkig messcMoEa. Mz. DE TOESTAND a et laatste vredesaaribod van DuitseMwrid aan de Ycrbondenen, waarbij het verldoor-de bereid te zijn, ganseh het Vredesprotpram-ma door den voorzitler der Vereenigdti Staten gesieliî, als bazis van besprehing te aanvaa/rden voor de aan te 7cnoopen vredes OTiderhanàelïngem, had Ivoo-pvoWe vertvaeh-tiw.gen verwekt. Met esniwoord van Amerilca op deze Duitsche nota is niet afvnjzend^ mawr Presi. déni W tison stelt a(tn de Duitsche regezring rneuwe voorwaarden, die, samengevat, op het volgende neerhwnen: 1° Dat de voorwaarden van ontrûvrniing der bezette gébieden in niets de tegenwoar-dige ovemnacht der légers der Verbondcnen mag verminderem; 3° Dat g-een wapenstilstand bm aamgeno-men worden zoolang de duitsche légers bjj hun terugtrehheti steden en dorpen ver-woestm en de duHtbotâen, tôt velfà svkepea aanvaUen die trachten pastagiers en he-manwingen van yetorpedeerde schepen te redden; S0 Dat de Verbondenen moeten wefen, en nulles zonder d^bbelzirmigheid, met « wie » zij onderltandelen. Het antwoord van Duttschiand is nu af te wachten. Naar ans oordeel is er nog niets oniâçder-roepelijk in gevaar, verre da.t aile gedachte toi bekomen van den vrede zou verloren zijn. De wereld gaat zwanger van den vrede en de verloving Jcomt... Wij hebben ze Uever door eene overeen. ïcomst dan door de maeht der wapenen, om-dat daardoor het Vredeswerk dwu/rza/mer is voor de toelsomstige tijden en voordeeligr.r voor aile volkeren. «VOOKUIT». Europeesche Oorlog h M-iMm m ta Frasikrp TjTit Duitsche oron. G ROOT HOOFDKWARTIER van if Oct. (OS.} Westelijh oorlo^sterrein Leger van krooeprina Rupprecht : Gp het vlaamsch ksunpveld namen wij ons frimt terug in de Ijjn ten oosten ran Thorhout Coolecamp-îngeknunstar, met iandtaiting eefeter de Leie. N« aHersterfcste besciiie-ting *»ti het geruteid veM kwtm de vfiand tattend naar onza nieuwe stellinge* voorwaarts, Langs weers-k«nten v*n Coolscamp viel hij zr aan met sterke krachten, terwi(l hij nabij Thorhoot en Ingelmunster sltcht» BfeondorKjke aanvaBen ondernam. Ook tegen het iront lange de Leie, nabij Kortrtjk en Meer.eo, voerde hij heîtige aanvaîleii nit. De vijand vrerd hier overal afgewezen. Tegen ons nieuw front tnsschen Rijssel en Douai is de vij«nd pister tôt in de lijn Ca-pinghem-AUennes en Marais-Carvan Oignies doorge-drongen. Langa de frontafdeelîng der Selle drong de vij*nd door tôt in onze lijnen bij Hausty. Bataillons van wielrijders wierpen den vijand in tegenaanral terug en maakten xich meester vaB de oude s teliing. De be-schieting der stad Denain door Engelsche * artillerie duurt voort en heeft verder slachtoffer» gemaakt onder de Fransche bevolking en de Fransche vluchteîitigen. Leger van den duhschen kroonprins : Langs het front der Aisne tijdsltijfce artîHemgerechteB. Herhaal-de aanvallen der Franichen ten noorden van Origny werden «fgeslagen. Langs de Aisne en Aire miîlukten sterke fransche aanvaUen voor onze nieuwe verdedi-gingsîrjnen ten westen van Grandpré. Leger ran gencraal von Galiwitz : Ten oosten der Aire werden amerikaansche aanvallen, die hoofdzakelijk gericht waren tegen Champaneule es Landrcs; afge-slagen. De b»ide dorpen bleven in onze handen. De ten oesten van Landres lisgend» hoogte viel in de handen van den vijand, na een zcer wissélvalligen kamp-strijd. Ook langs de oostelijke oevers der Maas mtsluk-teo nieowe aanvallen van den vijand. Btj het afweren van den vijand, die ten wesfen van Flabus voorwairts drong met talrijke paniserwagens, ondarscheidde zich in het bijzonder de le landweerafdeelîag. ZuidoosieJÀjk oorlopsterrein Voor ons nieuw front tusschen Jagodina en Nisch heeft de vijand de westwaarts loopende Morawa, de cteden îfo»s»w «a Alekww baàSet. Afaoncteri^ke •«nwJlen, die hij van Uit deze îîjn or.dernam, werden door ons afgewezen. ' De eerste rrencraal- Tcwurtiernveetter LUDEÎTDORFF. BERIJ.JN, 17 Oct. (Off.) Avoudbericht : Tasschea Le Cateau en de Oise heeft do vijand andermaal op een front van tneer dat. 35 kilotneters breedte «ange-vallei;. De met sterke strijc&niddels ondernoroenpogmg om door onze lijnen te breken is verijdeld. De aanvallen zijn hier voor onze verdedigingslijnen mishlkt, ter-wijl zij elders door onzr. artillericstellingen opgevatigen werden. In Vlaaaderen, lahgs de Aire en langs de Maas, slechts afzouderlijke, piaatse lijke gevechten. Uit Fransche bron. PARUS, 16 Oct. (03.): 's Natniddags: Wij maakten in den loop van deii nacht eenen Kchten Tooruit-gang r.oordelijk van Sissonne. la het noorden v«n Asfeld vingen wij eenen door tslrijke artillerie gestean-de hevigen tegenaanval in den omgcving van St-Ger-main op. Zaidwestelijl- van Rethel namen wij het dorp Acy , Avondbericht: In den loop van den dag maakten wij eenigen plaatselijken vooruitgang, voor'al Noord-westelifk van Sissonne, Waar wij ons Notre Dame de Liesse bemachtigdçn, en westelijk Grandpré, waar wij onze winst verbreedden en het dorp Talma namen. Os MrSS'i tesssfîsa ifaiii 19 GsstsiiîUk-Hsggaîijs "Oit Oostsnriiisse&e Droa. WEENEN, «7 Oct. (Off.): In het gebied der Sie-ben Gemeinden werden veikenningsatdeelingen der Italianen teruqgîdreven. In Albanie speelden zich ten noorden van Tirane achterhoedegevechten af. De Ser-vische troepen dronger. daar voorwaarts tôt bij de westwaarts stroomende ï.lorawa, Hnnne aanvallen van Kaiser-Rudolt-Useviie werden a fgeslagen. Bi fissprsMapâ eiu bat CM acîBaori! 311 ; -c$id.al KiisM KEULE-N, 143 Oclober. — Aan de « Kôl-nieche Volkszeitung » wordt uit Berlijn g®-meld: Het antwoord op het antwoord van président Wilson zal niet zoo enel gereed geraaafct kunnen worden. Het zijn besluîten van groote beteekenis die in naaste dagen genomen moeten worden. Daar toe zijn er grondige besprekingon, zoowel der regeering onder ling, als ook der vertegenwoordigers van den Bijksdag, vaji den Eond«ra«,d en der opperste legerleiding noodig. De gezag-hebbende militaire psrsoonlijkbeden knnnen eerst morgen te BerUjn aankomen en aan de besprekingen deelaemen; dan zal zich de Eondsraadskommissiiï voor buiten landsche aangelegenhedcn m--  V^t antwoord op Wil-sen's antwoord bezig bonden en ten slotta moet natmiriijk ook de Bijksdag, ten minsta in zijne leidende peraoonlijkbeden, zich daarover uiten. De onafhankBlijie sociaaldemofersaten hebben eveneens den wensch geuit bîj het tôt .étand komen der besluitan zelf geheord te worden en gelegenheid te hebben de inzich-ten der opperste lee;«rleiding te booren. Over 't algemeen jss ook in den Sijfesdag de ontgooebeling oeper 't veranderen van Wilson des te grooter, daar men toi nu toe in Wijlson den man van groote idealen en van overheei-scbende autorifceit bij zijne verbondenen zag. Juist de Hijksdag had het meest vertrouwen in Wilson. De or tgooehe-ling is daarom tôt in de niterste li ikerzijcle groot en smartelijk. Men ziet in bet anfe-woord van Wilson en namelijk in haren toon, het b&wust inzieht het Duitacb volk niet àileen te deemoedigen en tôt een sma-dsMjken vrede ta dwingen, maar »ok den vei-nieîtigingswil der vijanden van Duiteeb-land tôt niting te brengen. Kleine betooging^n, die heden in versohil-lende deelen van Berlijn door radikala so-cialisten samen imi jeugdige arbeiders, vronwen e» ntîÊsjcs onder Içiding van agi-tators plaats haddea, kœnnen niet, daarover heen, dat, trois de gébeurtenissen der laat-fete weken. de'geest van het Duitsche volk zieh weer feegint te eterken tôt een eertdraeh-tigen weerstand teg®a eeaaen deemoedigen-den en ©nteerendetf vrede, die het Duitsche volk en zijne teekomst vernietigea zott. De Rîjksdag zal wel dspe w©ak niet moear biieenkom«n, daaren,tegen irekent men in aile geval met de mog^Hjkbeid dat de Hoofdfceminissie hijeonkomt. BAS EL, 17 Qetober. — i Daily News» schrijft over de vred&skwestie : Ten laatste einde dezer week Bal bet Duitsch-Amerî-kaansch notas-uitwisselen de met spanning verwachte opheldering gebraeht hebben, en bet vroegsts einde der volgende week kan de beslissing der geailieerden over de vredes-onderhandelingen en den wapenstilstand gevallen zijn. Het is niet onwaarschijnlijk dat onder d» gegeven omstandigheden de geallieerden weerstand in hunne eigeno rijen te overwinnen zallen hebben. S«g psa asltraord ssa presi^nt Usai m OgsMJk WEENEN, 17 October. — In de vergadô-ring der Gommissie voor buitenlandsche zaken, die aangesteki is geweest door de Oostenrijksche delegaties, heeft graaf Bu-rian het volgende geantwoord op eene vraag omtrent het antwoord van Wilson aa® de Oostenrijk-Hongaarsebe regeerirtg : Mij is een antwoord nog niet toegekomen. Zoodra het aangekomen is, zullen wij ona dadelijk in onderbandeling begeven met den hoofdman der Commissie, maar ik veroor-loof mij toch eerst er op te wijzen, dat wij bij de bespreking der briefwisselingen, die tôt hiertoe tusschen ons en onze vijanden gev-oerd w«rden, steeds de &ensgezindheid pefc Da^chlaflsl harsielieu, Daartpe is slechts een zeer korte tàjd der verstandhon-ding noodig, maar daar tessch<ai kunnen te?k'-aas vier en twintis area v-erloopen. Eene korte samenspraâc met Bcrlijn zal ' immer noodzakelijk zijn, opdat onze weder-keerige sfcaadpunten op geeœrlei wijze het minsbe znsaden kunnen verscbilîen. GENEVE, 17 Oeteber. — De Herald meidt uit New-York: Wilson zal aan Oosten. rijk-Hongarië saanengevatte voorstellen doen voor wat a an gaat da nieuw® inrichting van de monarchie en het beginnea der vredes-onderhan delingwn. WEENEN, 17 October. — Zooals de Neue Freie Presse verneemt, lullen er na de aan-komst van het antwoord van Wilson aa-n Oostenrijk-Hongarië en aan Turkije, geza-menlijke besprekingen op touw gezet worden ' tassehen verte g en w 0 o r d i ger 8 van Duitseh-land, Oostenrijk en Turkije. Er zal daar eene gezaœenîijke stelling dezer landen aan-genomen worden tegenover de aflgemeene vwrstcîlen der Entente. ■3H» • 1 Bs tinhii fier Biflsnalis W: States In Otstetrijk WEENEN, 17 Oct. — Eene bijzonder e nitgsve der «Wiener Zeilwig» deelt het volgend atTlerhoogst manifest mede: Aan mijnegetrouwe Oostenrijksche Volken Sedert ik den treon bestegen heb n het mijn onop. houdend streven geweest om aan stl njijne volken den gewenschten vrede teteîorgen, zoowel aïs om aan de oostenrijksche volken de wegen te toonen langs dewelke zij de krachten van hun volkswezen, ongehinderd door d« verschiHer.de wrij vingen en tegensteîhngen, tôt eene zekere ontrrikkelin^zouden kunnen brengen en gewis zonden kunnen aanwenden ten voordeele hunner gees-teîijke en huishoudkundige welraart. Het vrecseiiîk woeden van den wereldoorlog heeft dit vredewerk tôt hiertoe voort belet. Heldermoed, getrouwigheid en offervaardig lijden vannbod en ontberingen hebben het vaderland in deze droeve tijden roem vol verdedigd. De zwarigheden van den oorlog moeten ons een eer-vollen vrede verzekeren, die heden met gods hnlp voor' de denr staat. Van heden afsan moet er zonder eenige vcrzuimnis over gsgaan wordén tôt de nieuwe herin- , richting van het vaderland op zijne natmiriijke «n daar-" , door vaste .grondslagen. De wenschen der oostenrîjkscba volken moeten daarom zorgvuldig met elkandier in overeenstemming gebraeht worden om aan slîen vol-.doetring te kunnen' schenken, Ik ben vast besloten om ditgm>otwerk, met de vrijè medewerking van al mijne vclken door te voeren, in den geest der grondstelsels wwrovér de verbonden monarkèn eens verklaard hebben hj hun algemeen vredesaanbod. Oostenrijk zel volgens den wil en da v.cnschen zîjner volfcen herin-pencht worden tôt eeti Bondsstaat, in-denwelke eike volksstam op zijn nationaal gebied zija eigen en vrij sîsalsgemeentewezen zal vormen. De vereeniging der Oostenrijksche Polengsbied met den ona i hankelijkea Poolschen staat wordt daardoor echter hoegenas.md iniet doorgevoerd. De stad Triest met heel haar gebied zal naar de» wensch van hare volken eene hteî feijzon-d«re en afeonderïîjke stelling, Deze herinrichting, door dewelke de onschendbaar-. heid vfln de landen der heilige Hongaarsche kroon op geenc der wijzen aangeraakt wozât, zal voor eiken af-zonderlijken nationalen staat de volledige zelfstandig-heid komeit wéarbofgen. Zij zal verder cok allé ge-meenzame belangen zeer werkzaam beschermen en zich overal doen gelden dasr wsar de gemeenschappe-lijkheid eene levensnoodwendigheid uitmaken der afzonderlijke staatswezens. In hoofidzaak zal er dus noodzakelifMheid bestaan voor de ernstige vereeniging van aile krachten, ten einde ons in staat te stetlen om de voorgenomen taak wezenEjk te veivullen volgens recht en billighei'd, in de voorwaarden die ontsîaan zijn ten gevolge der werkingen van den wereldo<jriiog. Totop den oogenbllk waarcp deze herinrichtîngcn langs den wettelîjken weg zullen voltrokken zijn, zullen da bestaandis inrichtingen tôt waarborg der alge-meene belangen onaangeraakt moeten blijven bestaan. Mijne regeeriag heeit reeds voor taak gskregen om voor den nieuwen opbouw van Oostenrijk zonder eenigeti uitstel aile werkingen aan te vangen of voor te bereiden. Aan al de volken, op wiens zelfbestem-mingsrecht het nieuw rijk zal spgebouwd worden, zend ik dezen mijn oproep om deel te willea nemen aan het groot werk, door de msschenkomst vim hnnne natiônale raden die, gevormd als zij zijn do.or richthjgs-afgevaardigden van elke nationaliteit, in s laat zijn om afzonderlijke belangen der nationaliteiten te verdedi-gen en het verkeer met mijne middenregeering ten beste te regeîen. Aldus moet ons vaderland, gevestigd door de ean-dracht zijner verschillende nationaliteiten, die het sstmenstellen, als een bbndgenootschap van voîkomen vrije volken uit den storm vsm den wereldoorlog te voorschijn komen. De zegen van den almachtige kome oserons-grootsch werk, opdat het vsrhevcn vredewerk, dat wij verwezenlijkten, het wezenlîjk geluk van al mijne volken uifrhaUei Weenen, 16 October. Hussarek mp. CARL, mp. WEENEN, 17 Oktober. — Voîgens het acht uur blad meldt, maakt de ministerpresident 's namiddags de leiders der parlementaire partijen mededeelingen over de proklamatie, wEarin de voorbereidiagen tôt goedkeuring van nationale Staten en nationale regee-ringen in Oostenrijk-Hongarije b'evolen worden. Men vertelt, dat eerst de vorming van vier nationale Staten in tritzicht koïden, en wel een Dultsch-Oostenrijkschen, een Tsekkisch-Slowakschen, een illyrischen en een Rutheenschen. Gemeenschappriijk zouden dezf\Staten hebben : het Rijksopperlioofd, een vertegenwoordi-ging naar buiten en de verdediging. laisiig @p Tlsza BUDAPEST, 17 Oct. — Wanneer na het einde der zitting van het Huis van Afgevaardigden graaf Tisza het Huis verliet en de auto wilde bestijgen, naderde een halfvolwassene jongen het voertuig met eenen revolver in de hand. De chauffeur bemerkte zulks en sloeg de kerel in het gelaat. Deze stuilrte achternit en de revoiver ontviel hem. Hij kon geen schot lossen en werd door poîitiebeambten vastgenomen. BUDAPEST. 17 Oct. — De persoon die den aan-slag tegen graSf Tisza piegen wiide zegde bij het otider-hoor aan den politiebeambte, dat hij Johann Lekay Leitner heet, 23 jaar oud en beambte der Yoedings centrale is. Hij verkiaarde verder dat hij den aanslag tegen graaf Tisza piegen wilde, daar hij in hem eene faindernis voor den vrede en deu veroorzaker van den oorlog aanzag. In den loop van het vernoor voegde hij er aan toe, dat hij het inzicbt had, tegen den Staats-secretaris von. Hintze, terwijl deze te Budapest opont-houd hield, «en aanslag te piegen, doch deze voor de uiwœn»^v«» de pogin.» was a%er«isd. In Ouif^olilaeHd Volgens de «Leipziger Volkszeitung». meedeeit, heeft de onafhanktlijke sociaaldemokratie aan den Rtjkakansciier het verzoek gericht een dagblad te Ber-lijn te mogen uitgeven. Amnestie LEIPZIG, 17 Oct.: De Rijksdagafgevaardigdfi Willem Dlttmann, radikaai- socialist. die tôt eene ge-vangenisstrat van 5 jaar veroordeti.'j gewordea was, is na begenadigd en uit het gevangensctiap oat;ast ge-worden.Qilslsi m iem:l Fraies BERLIJN. 1? Octobe» Eei verzoek om entslag vau generaaJ Erauçoi? is, votl-grais den » Berline' Lokal Aiazeiger », nu door den keizer aangenomen eeworden. Generaal ver François werrf e«de/ de be-noeming « à la pinto » va* be* Efisabetb-regiment, alsoojr onder v^rleeneu van het Grootkruia van het order ra» dea Eoo-d-en Adelaar met eikenblad e-n deges ter beeehikking gesteld. ïirÉlpspiîisaîîipISii ru Mlji WEENEN, 17 October. — Volgens depe-ehon Hit Konstantinope! is Enver-Pascha nog steeds meester van den toestand. Op zijn bevel en op dat van Talaat-Pascha is de samentrekking van 20 groote en klei'ne oorlogsschepen ter beseherming van bet vaderland gevolgd. IN BELGIE Voor de Staaîsgspensioeiînoerd^n Het Comiteit der Federatie vaa de gepensioenneer-den van den Staat, kondigt aan dat eene vergoedlng van 'duur leven, aan de gepensi«enneerden zal toegtkend worden, ten iaste van het Nationaal Comiteit zoogauw de persoonlijke fichen zullen opgemaakt rijn, waar-scbijnlijk tegen den 1 November. De vergoedmg is vastgestcïd op 40 per honderd vaa het bedrag van het pensioen of de jomengevocgde pen-sioenen dte de 2000 franken niet te bovengaan, of 3oa fr. indien het bedrag boven de 2000 fr. gaat, zonder dat . evenwel het pensioen en de vergoedlng samen de 7goo k. mogen overtreffen. Deze yergoeding zal betaald worden aan al de bar-gerîtjk en militsire gepensioenneerden ten Iaste der schatkist, aan de weduwen, de weezen en al de belang' hebbenden die hun pensioen ontvangen nit de bijzon-dere kassen der verschiilende ministeries, der prefet-sors csn gemeenteonderwijzeis, enz, , Zal dia rergoeding niet toegestaan worden met terag» werkende kracht ? De rechtvaardigheid is gelijk de repobîlek : Een ondeelbaar. E. H. De werkÎR-' vast het Na!. Comiteit Verslûg ever de Warken dsr op 30 Juni 191 S (Eerste vermlg) B) Afdeeling Mulp aa Ea»ch®rmlng a«n d« Werk«n der Kindsheid. De afdeeltag Hnlp en Bescheiming aan de Werken der Kiqrdsheid bevat drie afzonderlijke diensten : to de eerste genaamd « Ondeïsteunde Wérken » komt te^iulp aan bescherminsteîlingen der kindsheid. w«lke zjîa in de oDtnogefijkheid bevmden hun werking voort te zetten bij gebrek aan voîdoende halpmiddelen. Op 30 Juni sotS ondersteunde deze dienst lïjô instel-linrer en vôorhàmêlijk bevatteiide weezenhutzen, be-schermmaatschappijen van kinderen martelaars, cœrai-teken van beîcherming der zedalijk veriatsn kinderen, tnaatschappiien tgr huîp komertde aan d« abnormale kindsheid enz. I® het geheel, namen de insteltingen aMus ondeisteunef. 12^878 kindaren op. De uitgaaf bslîep op Jatii 1918 tôt 1,795,957.30 frank. De Weedingsstnkken aan deze instelKagen uitgedeeld vertegenwoordigden een uitgaaf van 94,754.95 fr. 2° De tweede eiisnst heeft de koloniSn in^ericht vo<tf Zwakke beigische kindercn; de kinderen genieten «• een verblijf van twee maanden in de open lucht en van een overvoedingstslsel. De standvastige koloniên waar, de kinderen nacht en dag verblijven, zijn ten getalle. van 43 waarvan 37 door de afdeeling in regie ingericht ijn, met medewerking der provinciale Comrtekeri. ' Kuanen er terzelfdertijd een verblijf genieten 2,407. jongens en 2,975 meisjes, hetzij 5,382 kinderen. Tôt op de dagtetkeoi i g van 30 Juni 1918 badden 55,569 kin-derea een verblijf doorgebracht in stand?a«tige" kok>-nito. De da-^geiieesplaatsen waar de kinde ren zieh des morgends heen begeven en '» avonds terug naar huts komen, zijn ten getalle van tien, allen in regie ingericht; 712 jongens en i,jo8 meisjes, hetzij 1.820 kinderen kunnen er terzelfder tijd «en verblijf genieten. 9,4o6 kinderen hebben er reeas een herstelHnfçstijd dorargebrachC De afdeeling bagc'ntkt in al zijne kokmiêa over 3,i 19 plaatsen voor "jongens «n 4,08g voor meisjes, hetzij esa totaal van 7,292 plaatsen. 42,775 kinderen hebbeu er een verblijf genoten. De uitgaat van het Nationaal Comiteit voor de koloniên voor zwakke kinderen had op 30 Jura 1918 eene som van 5,753,130.95 fr. bereikt. De kleedingsemkken en beddertjen door het midden kleedingsmagazijn gele-verd ver tegen woordigen518,009.15 'r- 3e De dtrde dienst a Koloniên van Fransche zwakke kinderen» houdt zich bezig een verblijf in Bèlgitta verzekeren aan de zwakke kinderen van het Noorden . van Frankrijk; 325 kinderen, hetzij 62 jongen» en a6i meisjes en jonge dochters hebben een heràtellingmr-blijf van verscheidene maanden in deze irotenie genoten.De uitgaaf heeft 190,992.91 fr. bedragen, waaryan 24,5-19.70 fr. terugbetsald geweest werden door het Voedingicomiteit vsn het Noorden van Frankrijk, (Wordt voorigezet) m nmE&ouww Scoïalistïscho burgemseaiera. — Hat ig gezel I-eonard, die, te La Hestre, den betreurden Cavrot als burgemeester zalopvolgen. Wij meldden het overlijden van M. Sylvain Guy aux, burgemeesïer van La Loaviêre. De gemeenteraad, — in meerderheid sor.islit^isch, — heeft gezel Victor Gis-lain als eerste schepene en d. d. burçemeciter ba-noemd. Als tweede schepene blijft M. Fidèle Cornet, handelaar, zetelen, die, vroeger sociaîijft, thans tôt de doctrinaire meerderheid behoort, Als dienstdoende derde schepene is gezel Jules Maniait, volkvertegenwoordiger. aangeduid. Op voorstel der socialisten is de rue de la Chaussée herdoopt in rue Sylvain Guyaux. «Loa Nouveaux Riches» is de tîtel eener revue die ia het a VoK;shuîs » van JolLmont wordtopgevoerd. St«rilo-uït8tapp©n.—«Le Tourisme» van La Louvière, samen met de Federatie der « Université Populaire» is zinnens, ten dienste der arbeider.de Itlas studie-uitsiappen in te richten in den zin als degene ' vroeger georganiseerd door den «Touring-Club van Belgie ». Voor inlichtingen en inschrijvingen wendde men zich : 77, rue de la Belle Vue, te La Louvière. Tenteonstif lUng.— De maatschappij « Les Na- ' turalistes Borains», richten te Bergen eene tentoonkel- ■ [ing van planten- en dierenkunde in, in het gemeentelijk muséum. Vaïsohs briiBîjes van 50 mark zijn in Henegouwetl In omloop. Opveedende sport. — Naar het voorbeeld van i mdere steden zal Bergen eeae school v*n opvoedsnd» ' ipertstichten. KAREU J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung