Belgisch dagblad

2007 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 04 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/6m3319sx90/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

lste Jaarffanff MAANDAO 4 OCTOBER 1915 rVo. 16 A B 0 N NE M1N T E N. Per 3 maaxH^i voor Holland i 2.50 franco per post. Losse àummcrs : Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegraciht 16-39, Telef. Tfed. 2787 Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD f - * ~- AD VEÏiTENTIEN: Van 1—5 regels f 1.50: elfcf regel meer f 0.30 ; Ileclamef 1—5 regels f 2.50; elke regei meer f 0.50. London : 2 Wkite Hall Hous» Whitehall E.W. Bestuur: Dr. TERWAGME — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. EN VOORPOST. De Berlijnor correspondent van de N. R. O. deelt een gesprek mede, dat hij gehad heeft met /iijiie Excellentie den lieer Zim-merman, onderstaatsseoretaris van Buitenlandsche Zaken, die, wan-neer de lieer von Jagow, de staats-eecretaris, in liet lioofdkwartier is, liet département leidt. De lioofdsckotel van dit interview betreft Nederland en dezer betrek-k in g en met Duitsckland. De onderstaatsseoretaris verbetert zoo mogelijk' de verklaringen die hij indertijd gedaan heeft aan den heer Troelstra, den leader van de Neder-landsche sociaal-democraten. Die verklaringen waren beslist vijan-delijk voor Nederland. Het gaat ons niet aan dat de heerZimmer-man thans uit noodzakelijkheid des middels, gerust wil stellen onze Nederlandsche gastheeren die hij bang had gemaakt. De correspondent eindigde zijn brief als volgt: „ïïefc gesprek liep verder over België, welks „verhouding tôt Duitschland na den oorlog de „onderstaatssecretaris „een heel moeilijke zaak" „noemde, waarvoor nog een oplossing nog ,,oplossing gevonden moet worden. Alleen „stond vast, dat België geen voorpost „van Engeland mag worden" „Een heel moeilijke zaak,"..., dat kunnen zij goed gelooVen ! Het is inderdaad een moeilijke zaak:. Aldus erkent Duitschland dat de inval in België de grootste dwaasheid was, die zij kon begaan. Daardoor heeft zij de genegen-heid der gansche wereld verbruid. Eeuwig zal het Duitsche rijk in de geschiedenis eene onuitwisch-bare vlek dragen, omdat het meineed geldt. Uit een strategisch oogpunt be-schouwd heeft de tegenstand der Belgen te Luik het Duitsch plan van bliksemsnellen aanval verijdeld. Het staat nu vast als eene rots dat de Belgen daardoor de Fran-schen en de Britten tijd en ge-legenheid hebben gegeven zich te organiseeren. De heer Zimmerman handelt zeer voorzichtig door geene oplossing voor de moeilijke zaak te zoeken. Hij moc;t weten dat die oplossifig niet door z ij n land, maar door de zegevierende bond- : genooten zal worden geleverd. : De onderstaatsseoretaris ver-schuilt zich alleen achter de voor- : waarde dat België geen voorpost van Engeland mag worden. Dat de heer Zimmerman maâr , op beide ooren slape. België's verlan gen is niemands ; voorpost te wezen en in aile geval ; niet eene mark van het Duitsche -rijk.België koestert maar één wensch, , één verlangen en één wil en dit is te worden de voorpost van de eer, van het bezworen woord en van den eerbied der verdragen. Het Belgisch legerbericlit. 1 Oetober. — In den nacht van 80 September op 1 Oetober bombardement van Bamsoappelle. Vandaag legde de vij' anidledijke artillerie meer activifeit aan den dag âan de vorige dagen. Bombardement van Ramscappelle en Caegkerke. Be-schieting van verschillende punten van ona front bij middel van projectielen vain zwaar kaliber. Een strijd met bommen greejp plaats in de gtreek van Dixmuide; onze artillerie amr.woordde kraohMadig en wieirp tan Zuiden van Dixmuide vij andelijke arbeiders uiteeca. Ue isesianei. Hoo». ^ A I 3 „ L ~\T lu» uvi a/gcio vau uc ocuuuio en Atrecht hoofdzakelijk is de Duitschers de gelegenheid ontnemen om aldaar door te breken, en de Duitschers na de eerste neer-lagen bij Loos en Souckez, zich naar het „on ne passe pas" moeten schikken, zijn er uit de kwartieren van generaals Erench en Maudhuy geen groote wapenfeiten te melden. In tegen-Btrijd met geruchten als zouden de Verbon-«lenen het offensief langs Vlaanderen aanvatten • — misschien met behulp van landing (hum !) nag men er zich aan verwachten dat de linkervleugel der Verbondenen zich bij hooger g'îneemden roi zal houden en aldus door de meest voorhanden iiggende gezonde taktiek dtn druk zal steunen in Champagne, tôt het Duitsche front voldoende ingedrukt is om den recntervleugel der Duitschers, zonder nutteloos bloe îvergieten achteruit te dringen. Met het oog op die latere actie gaan de Eranschen onwrikbaar voort rond Souchez, de sterke verdedigingswerken der Duitschers te vernielen en er de bezetting uit te ver-diijven. Zoo ten Zuid-Oosten van Ntuville, waar ze met handgranaten den vijaud uit de verbindingsloopgraven jagen. Er wordt slechts van twee Duitsche tegen-aanvallen gewaagd: een in het bosch van Givenchy, tusschen Atrecht en La Bassée en het punt 119. Zij Werden afgeslagen. Ten Noorden der Aisne, bij Soupir, gîngen de Duitschers tôt een bombardement over maar waagden zich niet aan een infantene-aanval.In Champagne zetten de Eranschen hunne terreinwinst ten Noorden van Mesnil en ■Massiges voort. Aihoewel vandaag van geen groote bedrijvigheid wordt gewaagd, blijftde Btiijd op een breed front aanhouden. Fransche vliegeniers bombardeerden het station van Suignicourt, blijkbaar om het troepenverkeer van den vijand te verhinderen. In Argonnen laat de kroonprins van zich niet hooren. Wanneer men weet dat de Duitsche over- eut lang heeft gelegen in haar materleele tôt. usting, zal men de belangrijkheid begrijpen J den buit door de Eranschen veroverd. ) 25 tôt 30 September kaapten dezenniet n i' dan 144 kanonnen, waarvan niet mmder in Champagne I i Aanhoudend gunstig nieuws van het Oostelijk front. Onbeteekende pogingen der Duitschers ' om in het gebied van Biga offensief op te " treden; ze worden teruggeworpen. Voor Minsk < staat de vijand nog even ver. Meer Zuidwaarts : hadden talrijke ontmoetingen plaats, waarin f de Bussen den vijand terugdreven ; nabij het ' dorp Linbky zelfs in wanorde. AandeWilna, ^ waar eene beslissing uitbleef, behaalden de 3 Bussen ten slotte de overwinning en sloegen < een nieuw offensief van den vijand af. Op J zekere punten van bet centrum van 't front < duren nog gevechten voort. : In Galicië poogden de Oostenrijkers vruch- teloos tôt een offensief over te gaan. < De berichten zijn sober, maar wekken den < indrnk dat er belangrijke gebeurtenissen in ■] ontwikkeling zijn. Wij mogen binnen enkele dagen van den generalen staf verheugende ' tijdingen verwachten. I Het bericht der Duitsche ! neerlaag te Antwerpen. ■ i Onze A|nf,werpschB oon-espondent, ' schrijft ons : ^ In lange heersckte zulke opgewekte stemming in Antwerpen als bij het ver- " nemen der laatsto Duitsche neerlagen op ' het Westelijk front. Verleden Zondag ' waren de Sinjoren allerzijds naar de groote verkeerspunten der stad s&men-gestroonid1 om wandelende hunine blijd -s/ehap te manifestééïren. Vooral langs die Meir was de toeloop groot. In de Jesus&traat, nabij het Posifkan-toor, waiar d'0 oorlogsberichten worden aangeplakt, verdrong zich 's avonds oen groote menigte om het telegram der Duitsche klopping te lezen en t.e beepreken. De Duitsche, officieren en soldaten za-gen er uit als ii;kbidders. Ook hebben er djen dag veel van afgezian op de wandeling te plastroneeron. ^ De pil viel de militaire " overheid zoo har<î te slikken dwt het bericht eleehta : twee uren aangeplakt bleef. I Het Belgische leger. i De heer De Broqueville, minister van Oorlog i van België, minister-president, wiens onver- ] schrokkenheid genoeg bekend is, heeft aan een i Belgisch volksvertegenwoordiger g'eantwoord: „Het Belgisch leger is prachtig van gezond- 1 heid en moed. De gezondheidstoestand is ( beter dan in vredestijd. Er woedde gedurende eenigen tijd eene epidemie van lichte seizoen- a kolieken, maar er is geen enkel ernstig geval en geen enkel sterfgeval geweest. Onze sol- 1 daten zien er buitengewoon goed uit. Dit zal met vreugde vernomen worden." v ] Die verklaring zal met veel vreugde vernomen worden door aile Belgen en de vrienden i van Bel aie < Links en Rechts. Onze staatsschuld. De correspondent van L'Indépendance in Le Havre meldt dat België eedert den val van A.ntwerpen een milliard uitgaf. Thans ismen ian de derde 600 millioen begonnen. Onze aitgaven beloopen ongeveer 100 millioen per maand en overtreffen 3 millioen per dag. Voor den oorlog bedroeg onze nationale be-grooting 800 millioen. Daarvan moest mener 300 millioen aftrekken voor de spoorwegen. Men ziet door die gegevens wat de oorlog kost. Men vergete niet dat een andere begroo-ting bestaat in het bezette België waarvoor belastingen worden betaald. De 3 millioen fr. per dag, waarvan hier booger spraak, betreffen dus de buiteDgewone aitgaven. Dit milliard en het andere dat volgt sullen op rekèning van de openbare schuld gebracht worden. Twee milliard schuld vergen Dngeveer 100 millioen fr. intrest, zonder te spreken der oude staatsschuld van 4 milliard. De finantieele en diplomatieke toestand werden ioor den jongsten ministerraad in het onbezette België onderzocht. De menschelijke Russen. Een niet-verdachte getuigenis van „Het Vaderland": „Overal de sporen van gevechten 3n van verwoesting, ofschoon de Bussen in 't vijandelijke land heel wat Béer spaarden dan in de eigen provincie s." Daaraan mogen de Kultursoldaten die we in België, in Noord-Erankryk en in Polen aan net werk hebben gezien, een puntzuigen. Le Courrier de la Meuse Irukt het volgende bericht: Daar de misbruiken in de correspondentiën net de Bslgische soldâtes, die in Nederland sijn geïnterneerd, voortduren ondanks de door lagbladen gedrukte verwittigingen, zal elke jorrespondentie per brief of per postkaart met len tôt verder order geschorst worden. Aile postkaarten en brieven, die aan de soldaten werden verzonden of door hen werden gezonden, zullen opgehouc-'ii of aan deafzen-ders teruggestuurd worden. Efappenonkels. De Berlijner correspondent van H e t V ai.fjerland, uit Den Haag, diio Ooet-iîalicië bezocht, schrijft : „De taf<sl werd gepresjdeerdl door e>en îosfcenrijksch kolonel, die zeer hardhcio-•end was, zich van een spreekbuîe, be-liende en die in zijne oorliogsquipeering ïôô v«ïr gegaan was, dat hij ook zijn jpreekbuis in een ,,Feldgxau" tenue had aten s>teken. Later hoorde ik, dat die colonel een bij Nachodi in Bohemen W-icnd prins van Schaumburg-Ldppo wae, lie '— gejet op z'n d'oofheid — wel îooit binnen gezichtawijdite Van den vij/ md zou komen. Hij behoordle tôt die ig. Etappenonkel. Gedurende het imddagmiaial ontetond, !en zeer interressant gesprek over den lienst in en aohteir het front, in de étap' )e. Tusschen beide groepen van of licier en >e&taat nog al dikwijls een zekeife ante-fonisme.Een luitenamt-koloneJ, die te Sokal laast mij zat en meer dan een jaflr te-çonover den vijand had gestaan, een ichfco houwdegen., wist het onderscheid usischen dien dieifist in en achter het get-,rechtslront heel karakteristiek weer te geven. Hij zeidie: ,,Wir vorne ziahlenmil insretm Blute, dièse hier hin mit ihretm Bchweisse. Beide zum wohle des Vater andfes". Te, Gent, te Hasselt en in andetre etap-pen hebben we ook eteppenj-,,m|oln0nkels, lie zweeten, maar die tevens uit tijdtver-Irrf de Belgen knechten en knevelen. Zeldzaam jubileum. In het „Hotel du Passage" te 's-Gravenhage vierde een Belgisch echtpaar zijn diamanten bruiloft. Doordien de meeste familieleden in België waren geschiedde de viering in be-perkten kring van vrienden en kennissen. terwijl een zeer groot aantal bloemstukken hun werden toegezonden namens hun Belgische vrienden. Beiden genieten een uitstekende gezondheid; resp. zijn ze 82 en 85 jaar oud, Onze hartelijke gelukwenschen ! Rotziekte. In Noord-VJaa'nderen is op vele plalat-ien een gevreesde ziekte ondter het vee litgobEoken, do zoogenaamde ..rotziekte". strenge maatregelon worden genomen om 1© verspreidiing d®r ziekte tegen tegafeMn. Voor de schoonheid van Mevrouw. Een diame der Brusselsche wereld be_ tenid voor hare 6choonheid had een feeet ngericht in den dnema- Eden van die Nieuwstraat, ten vo-ordeele van de Bel-;igehe gewonden. Die d®me deed eene omhalingi en ging roorbij Duitsche officiaren, die zich te [e zaïal bevonden. Een hunner legde een biljet van 20 nark op den echotel. — Dit is voor uwc schoonheid, Me-rrouw, zegdiQ hij. — Dank. Eii nu een biljeit a.u.b. vooi aime gewonden. De officier zag beteuterd maar voldeod och aan het veirzoek. Hij verliet echtea te zaal voor diat de vooœtoUding afliep. De Duitsche socialisten en België, L'H u m ai n i t é va'm Parij& deelt een uitgebreâà1 verslag .medie over d'o vetrga-d'ering van d© Sozial démocratie, parlementaire giroep en partij-comité op 16 Augustus 1915. Het lot van iBelgiQ werd er besproken. In de zinsnede die er betrek op haid en voorkwam in d!a res'blutie van gezel Dayid, was er geen spoor van de woor-dten ,,Krachtens het recht van vrije be-schikking" der voikeren. Daividi bestreedl de annexatie alleen krachtens de Duitsche belangen. De oo^spronkelijke tekst luidde: ..Gezien dat d© bmnenlandsche eenheid va'nt de kr>acht van d,ten nationalein Duitscheu Staat zou kunnen vferzwakt worden door 1 aanhechting van vreemd! gieibiedi." BovieinidSen ha^j David gevbegcï aan ^len ] zin, die het herstel van België eischte 1 , .zonder overigen te zeggen van welk herstel er spralak ig", eenige andere wo'ondlen die bij vôor de stemming in trok : 1 ,,Doch in het belang van haar eigen ! veiligheiid en economische vrijheidi kan ] Duitschland! niet diukfcn dat België een ' militaire Voorpost en een politieke macht! i vetor En gel air: kI woridfe. De weigering Bel- i gië te herstellen, zou dis coalitie tegen Duitschland versterken en erger maken. J ,,De" ontbirading van die coalitie moet i nochtalno het voornatamste d'oel wezen. ' Nedierland en aile andiere neutrale lan- 1 den zouden aldus na&r het viiandelijjlc 1 kasrnp ged'reven wjordbn. In plaats van een~ verzekerden vrede zou zulks eene ■ blijvende spanning verwekken, die bin- 1 nen weinige jaten, o'nder vorm van een ' nieuwen oorlog, eene wereld van vijan- -den tiegen Duitschland zou dtoen ont- 1 staan." Die woorden werden ingetrokken. De gestemde tekst is niet zeer d'uidelijk. De onrust, die men gevtoeit, schrijit 1 «^L'Humanité, wordt nog levendiger, ' wanneer een glaeheldere wijziging. werd : verworpen. : Die wijziging was voorge>a'ragen door Karl Ldelbknecht, d'ie den volgenden zin; wilde zien gevoegd aan „herstel ' van België"; ,,Alle ge<3|wongen politieke en economische aainhechting ïn hare a^solute zelî-stand^gheid, verworpen." Eene sterke mindferheid keurde Lieb-knechts amendement goed1. Het werd in-derid^aidl verworpen met 60 tegen 40 etem-men en in het partijco.miteit met SO tegeni 10 stemm en. Uit die sitemmingen blijkt dius, dat de sbcialistische fractie va® dten Bijksdag em.; het partifcomiteit met 90 tegen 50 stem-men geweigerd hebben dP eenige zineneclfe goed1 te keureni, die alUen twijifel ten aa|n-zien van België uitsluit. De socialistiache internailionale kan dfit boeken. Bnlgarlje voor een beslissing- i Het is moeilijk wijs te worden uit de tegen-strijdige berichten over den kleinen Balkan-staat.Zoo wordt het bericht dat twee Bulgaarsche ministers wegens hun Duitschgezindheid waren afgetreden, thans door een Italiaansch dagblad tegengesproken. Zij zouden dus aanblijven. Uit Londen komt bericht dat generaal Sawof naar Berlijn is vertrokken, terwijl uit Athene wordt gemeld, dat de Duitsche invloed dagelijks veld wint te Sofia. Daarna trekt men de slotsom dat de kans op het behoud van den vrede op den Balkan verdwijnt, des te meer daar Duitsche en Oo?ten-rijksche officieren in Bulgarije zijn aangekomen om aan het Bulgaarsche leger gehecht te worden. Zoolang Bulgarije, dat zijn ontstaan en be-staan aan Busland dankt, aan dezes macht geloofde, was het Russisch gezind, thans meent het dat Busland verloren is en daarom draait het met den wind. De Duitsche diplomatie en het Duitsche goud hebben het overige gedaan. Wat zullen Griekenland enBoemeniô doen? Nu de Entente aan de regeering van Athene hebben beloofd haar krachtig te steunen, mag men hopen dat het Grieksche leger in voor-komend geval tegen het Bulgaarsche heir zal oprukken, ofschoon Duitschland aan het Hof krachtig'opkomt om den Koning tôt een ver-lammende politiek aan te zetten. Se scheepvaart tusschen Nederland en Engeland. Tôt nader bevel blijft de scheepvaart varN en naar Engeland onderbroken. MaiMniieMieiL Maandabonnementen worden met in» ' gang van den eerstenelker maand aange-- nomen. ! Voor Nederland 1 Gulden vooruit betaalbaar. ' BELGIË. West-Vlaanderen. Dokior Delbeke, (Part.) Thans verneem ik, dat de tj|i ding van het overlijden van dr. Juliaaq; Delbeke, lid der Kamer, wordt tegônge-ïproken. ! De gevaarlijke toestand waarin de acht-bare gewpnde verkeert, was oorzaak van het gerucht van zijn overlijden. Ik zal u binnenkort nadere inlichfe» gen over Dr. Delbeke sturen. Engelsche vliegeniers. De Duitschers zouden tusschen Blan* cenberghe en Lisseweghe twee Engedkché ?liegmachines na'ar beneden geschjojten. 2en dn'etal aviateurs werd gevangen ge-; îomen. De Landbouwers aan de grenzen. Aan sommigo landbouwers in dlenonJK rek van Stekene, Zelzaete en Bouehetev : christ „De Tijd', hebben de Duitschers jassen verleend om hunne bieten en lardaippel&n te steken, die in Ncjdlerlaxïdl taan. Deze pa'ssen ziju slechts één d^g1 ;eldig en mioeten elken dag vernieuwd vorden, doch Worden kostélio/oa veratrekt. De aardappelen en bieten moeten aile îaar België komen. Aan de Rommandlata'' ur moet nauwkeurig opgegeven wordeny îoeveeï er op het la'nd gegroeid is. Blijkti lat de laiïdbouwer een deel in Nederland ,-erkocht heeft, dan wordt allés verbeurd rerklaiard- In het andere geval wordt ;en d®el opgeë.ischt. Ook hebben weer re-l'Uisitiea plaats van schapen, geiten, vaic-leijs, koeien en zelfs van konijnen en-dppen.Meer dan de helfi gesneuveld. In het kleine dorpje St. Marguerite!, ellende zevenhonderd zielen, kw«:m he-len bericht, dat vaH de twaalf jongelin-i »n, die ten strijdte gejrokken waren, eert îëvental gesneuveld w Oesf'Wiaaiiiiereii In 't vooruitzicht van den terugiocht. y/ij vernemen uit goede bron, dat de; Duitschers thans loopgraven en verdedigingswerken aanleggen te Deynze, te Thieltt t<i Kortfijk en te Audenaaxde. De bcvo}< fci.ng in de omstreken van Thielt wordt bang en Maandag zijn een aantal vluchte^ lingen uit Ruysselede te Gent aangeko^e^ De zweep op den rug. Uit St. Nikolaas wordt aan da Tel& g r a a f gemeld : Ook in de steden verder van het frontt zOiOaJs St. Nicolaas bij Antwerpen, merktei men Zaterdag en Zondag, dat het deiï Duitschers niet voor den wind ging. Za<-terdag geraakte St. Nicolaas plots in rep, en TOer. Auto's kwamen langs den groû-ten weg van Antwerpen en stormden d:o? 3e stad in de richting van Gent. Vracht-auto's volgden; treinen reden zoowel in Oostelijke als in ^Vestelijke richting. Ein-delijk kon men uit al die bedrijvigheid de gevolgtrekking maken, dat dépôts van allerlei materiaal werden lee'ggehaald voo?< de versterking van plaatsen bij het frent. Ook onder d3 inwoners was veel be< weging. Sommigen oordeelden zelfs het verblijï in de stad onveilig en meer daiî in vorige dagen slopen dien dag vluchte* lingen de Nederlandsche grens _over. De beweging onder da millitairen en d<ï spanning onder de bevolking, werd in veel steden waargenomen en dadelijk rees de vraag : „Wat zullen de Duitschers, ala zij moeten wijken, met onze weerhare man-nen doen?" ' Velen, die het verblijt in den vreemde moe waren, zijn naar België teruggekeerd, maar hebben er nu spijt van. Het is wel waar, dat dagelijks nog Belgen uit den vreemde terugkeeren, maar mocht de grens geopend worden, dan zou een geweldige stroom inwoners het land verlaten. Het' bericht van de overwinning, hpe-wel niet officieel gemeld, is toch bekend geworden en het optimisme herleeft. Dit optimisme is veelal te levendig. Er zijn er, die meenen, dat de bevrijding al nabij is. Een goed begrip van den loop.-graaf-oorlog kan men den meesten maar niet bijbrengen. Aiifwerpen. Een onblllijk vonnis. (Part.) Het Nationaal Belgisch Steun Comité verleent.. ateun aan steden etn gje» meenten. In verschillende gemeeriiten moe. ion de noodilijdenden in ruil van dien ateun werken uitvoeren voor den Remig-tieidsJdienst, zooals het kruischm van grachten en slooten. In Wijneghem bood men eetn jonge-ling 50 centiemen per dag aatn om de grachten Vian particulieren te kui-echen. Hij weigerde voor zoo'n pree te werken en zag zich vervolgen voor in-breuk op art. 310. De Rechtbatnk, waar-van deel maakten de beeren Bourftuin^ Openbaar Ministerie en Barbe _ Onder -zoekstrecbter, veroordeelde den longeàing tôt 3 maanden gevang.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume