Belgisch dagblad

679518 0
05 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 05 Oktober. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 25 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2v2c82559p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lste Jaurgang1 DINSDAU S OCTOBER 1915 JSo. V7 — —- 1- BELGISCH DAGBLAD ABONMEMBNTEN. Per 3 maanden voor Holland | 2.B0 franco per poat. Losse nummers: Voor Holland 5 cent toor Buitenland 7 Vï cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUîflONT — L. DU CASTILLON. AD VERTENTIEN: Van 1—5 regels f 1.60: êlkf regel meer f 0.80; Réclame* î—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: 2 White Hall Housa Whitehall E.W. EEN ANDERE VICTORIE. Een spreekwoord zegt dat ni en een goed geheugen moet kebben cm te liegen. De Duitschers schieten dikwijls hieraan te kort. Zoo gebeurt ket dat zij, zonder ket te willen, de voor ken meest bezwarende waar-keden bekennen. la ket begin. van don oorlog keoffc men zick afgevraagd van waar ket razend vandalisme voort-kwarri, dat don inval van België kenmerkte. Men was getroffen door ket feit dat de nijverkeidgesticktcn met zorer werden verwoest. De fabrie- O ken werden enkel gespaard wan-neer zij geene mededingers van de duitsche industrie waren. Heden zien zekere duitscke bladen den economiscken strijd van na den oorlog in. Zij verklaren da,t z:j de ben overtreffende mededin-ging van l?clgië en Frankrijk te duchten h~dden, maar dat dank zij de vernieling der fabrieken in beide landen, Duitscklands econo-miscke zege en overheerschiag verzekerd zijn. Ungelukkiglijk kebben de Teu-tonen zonder den waard gerekend. Nimmer zullen de verbondenen zick op economisck terrein Jaten overwinnen, wanneer zij op mili-tair gebied de baas zullen wezea. Duitsckland mogen wij verzeke- ren dat wij ons geene tweede maal zullen laten beet nemen. Van nu af zijn aile maatregelen genomen. De verbonden natiën missen nock ket karakter, nock ket ver-stand, noch den wil om de Duit-sckers ook op dat terrein ket on-derspit te doen delven. Duitsckland keeft kare koloniën verloren. Hare kandelsvloot is ten onder gebrackt. Daardoor is ket duitscke rijk, uit een economisck oogpunt be-sckouwd, voor lange jaren verlamd. De economisclie verstandiiouding der bondgenooten zal de passonde maatregelen weten te nemen om zick te besckermen tegen de hoo-vaardige droomers der Weltmackt. Indien ket anders ging zou ket geduldig en indringend germaan-scke ras stiilekens zijne oude plaats liernemen. Het zou opnieuw Deutsckland ii-ber ailes zingen en nieuwe oorlogen zouden daarvan ket einde ziju. Die rampen moet en, kost wat kost, vermeden worden. Daarvoor zullen de verbondenen zorgen. Aldus zullen onze kinderen en kleinldnderen van ket Duitscke gevaar worden bevrijd. . Het Belgisch legerbericht. 2 October. — Kalrae nacht. Dezen morgen is de vijand tôt een demonstratie overgegaan voor Dismuide, welke gekenmerkt werd door een hevig bombardement en het werpen van bommen. Op een onzer ioopgraven voor Dixinuide werden niet minder dan 300 bommen geworpen. De vijand, die er in gelukt was voet te krijgen m een element van sappen, werd er bijna onmiddelijk uitgejaagd. Zwakke kanonnade op het overige van het front. Weinig actie der vijandeiijke artillerie dezen Eamiddag. Wij heboen krachtdadig de Duit-eche batterijen bestookt, onderhouden en doel-treffende represaille-vuren geopend. y© la Champagne, waar het zwaartepunt van den strijd blijt't, hebben buitengewoon krach-' tige artillerie-duels plaats. Vermoedelijk willen de Duitschei's de Eranschen beletten hun ver-overd terrein te veisterken en met hun vooruit-geOrachte vuarmonden positie te nemen, uit viees voor een volgenden aanval, die niet lang kau uitblijven. Tocu mogen wij er ons in ver-heugen dat weinige tegen-aauvalleu plaats grijpeû, wel een teeken dat de Eranschen voortgaan met de situatie te beheerschen. De Duitschers poogden hunne ten Noorden vau Mesnil verloren stellingen terug te nemen, maar werden afgeslagen. Het blijkt dat de Duitschers groote strijdkr'achten hebben ont-trokken aan hec Oostelijb front om ze in allerijl naar het Westelijk oorlogsterrein over te brengeu. Dit werd hun voorgescbreven door den grooten troepen-aanvoer der Verbondenen, die voor de Duitschers een horizont opent vol onheilen. Het legerbericht meldt dat de vijand plaatsen achter het Iront heelt besichoten, voorai in het daL van de Suippe.Hieruit alleen blijkt dat zijn geschut gericht was ofwel op de punten Jangswaar troepenaanvoer zal plaats grijpen, olwel dat die troepen reeds in aautocht waren. De Eransche batterijen brach-ten de Duitsche tôt zwijgen. Hun aantal en de gunstige posities welke ze innemen geven hen een onbetwistbare superioriteit. In Artesië bombardeerden de Duitschers hevig het Eransche Iront. Een infanterieactie, belangrijker dan die der laatste dagen, was te verwachten. Zij is niet, lang uitgebleven : daags nâdien poogden de Duitschers tôt vier-fflaal toe tusschen Souckez en het bosch van Givenchy hunne verloren Ioopgraven te ver-Dveien. Wanhopige poging. Het taai verzet ûer Eranschen wierp hen terug. ■A bon entendeur, salut I Op den loenschen bande! en wandel van Bulgarije inet Duitschland volgt van Rusland een ultimatum, waarin de Tzaar te kennen geeft dat hij zich in den rug niet zal laten aanvallen, noch zal gedoogen dat Bulgarije Servis gaat bespringen. De gebeurtenissen in den Balkan zullen ïich nu sneller ontwikkelen. Op de eerste vijandeiijke daad van Sofia is Griekenland daar de plannen van Duitschland, de Turken ter hulp te komen, in duigen te werpen. En flan ontbrandt in den Balkan de bestissende Strijd die ons aile hoop en geruststelling geelt Omirent den eindeliiken zese. Vàlsche Duitsche overwin-îiiiigen à la YVoiff. 'Zondag verkeerdie de bevolk'ng van Den Haag onder den indruk dat do Fran-&ehen in Champagne, eene gevoedige ne-derlaag hadden geleden. Dit berichl kwarn voort van de leugenagente ' VVoiff en was uitgegeven door een oounant van de residentie. Daarin wexd gezegd dat 200 oflicieren, 10,000 Eranschen en ik weet niet hoeveel kanonnen waren genomen.De brave voorbijigangers, die dit sen-&atioberiicht zonder kritischen ziQ lazen, blikten het naar behooren. Welnu, dit bericht was eenvoufcig eene nieuwe Duiische opsnijderij om het de overwinjiingen der bondgenioofen in Cham pagine, Ariesië en Vlaanderen te ver-zwakken.Het officieel legerbericht zelf spralc een totaal gevangenen na vele dagen vechtens en niet na een biag. Het bericht van dan opsnijder Wolff hamdelde ook over genomen kajioiinen, ftrwijl het oîîieie,el Duitsen legerjericht van een lager cijfer mitrailleurs sprak. Wo;lf ging n,jg verder. Door zekere ne,utrale bladen van Nederland deed hi; â andej. enduags, uus Aitunuag morgen, pubhceeren dat volgens eene zeer voor-zichtrge (?) berekening de verliezem der Eranschen aain dooden, gewonden en gevangenen, ten minste 130,000, aie van de Engeischen 50,000 bedragen, t.erwijl die van de Duitschers nog geein v ij f -d e van dat getal beloopen dus enkel 37,000. Dit laag cijfer moet de schouders doen ophalen — wanneer iedereen weet dat in Champagne alleen 20 000 Duitsche krii'gsgevangenen werden gemaakt. De pro-duitsch World uit ÎNew York raamt de Duitsche verliezen in Cham -pagne alleen op meer dan 60,000 man. In Artesië bedroegen de Duitsche verliezen tuaschen de 30 en 40 duizend. Ofschoion eene ramàng der b raiiti-clie vei'liezen niet kan worden geseind, toch ishet blad gemachtigd te zeggen dat ze ver beneden de Duitsche zijn. De karpelsprongen der Duitsche leu-genagentie bewijzen nu, zoosls na den slag aa.n de Marne, dat het Duitsche volk niet mag weten wat men zijn léger in Frankrijk is gebeurd, do oh al loopt de leugen nog zoo snel, de waarheid «nchterhaalt ze wel — M— mIBiR 'T FROIir. Zeven jonge mannen vari 17 of 18 jaai hebben vexleden nacht ondanks de strenge maatregelen door de Duitschers ingevoerd, veilig de grens weten over te steken. Zij kw.amen van Antwerpen en zijn' zinnens niai het loger te g.aan. Lniks eu Mechts. Prudens van Duyse. In een onzer vorige nummers brand-meikten we de L'u tschers om de ver-woesting vaa Deadarmo-nde en de schen-nis van het huis waar den Vlaamschen dichtex PiriKie.iS van Duyse geboren is, Men zal z ch heninneren d«i Duitsche ollideren, de nagcdachteaus van den dichter willende hmen, huune paardetï in het salon gesta'd hadden. Vaa Duyse v< Ibiacbt belan»cijke n-v vorachingen over de geechiedenas van Vlaianderen en in t bijzonder o\ er den Guiden-.ipoaei siiuï e d • geveehten d e dair na door d.: Via, rnsche gemeeate onder de graven van Vlaandei-en nog' geleverd werden tegen Flips Le Bel, koning van Frankrijk en welke eindigden met een voor de Viamingen glansxijken zege. In „De Leeuw via Vlaxndeien" haalt Hendrik Conscience een mooi gedicht aan, te dier gelegeaheicS door den lyre-zangor van Uendermonde geschreven. Wat n bszor^dhdid „genosssn ' ! Vier Ici .ers der Duitsche sociaal-democratie, de leden van den R »chs:-.g tiehei-'emau, dr. David, Ebeit en sJchoeptlir), die den Kaiser de oorlogsbegrooting en bijhoorige kredieten schonkea om de pie/, errsis ,,riach Paris" te ondernemen over de iijken der Beigiscae en Eransche eocia.listenl hebben z'.ch, in hun teedere bezorgdheid met het lot der bevolking van de bezette gebiedeu, gewaardig J een reis te oniiernemen uuar- belg-e, Noord-Erankrijk en het Duitech boofdkwa.tier oin eene studie te inaken van de econoraische vraagstukken die voor de get.eisierda streken eeue oplossing vereischen. De verwenschingen die hen op huonen weg volgden, zullen hen wel doen begrijj;eu, d >t de Belgen, zuowei socialiriten ais wie ook, van hen slechta verlang. a dat ze uiKiiie tronie niet vertoonen in een and dat ze onder den hiel van den bloedkeizer bielpen. Hec zou zeer intéressant wezen te weten of ze in België ook op kosten der „pnnses" hebben gereisd, zooa s de afgevaardigde Noschke, rédacteur van de sociaiistisohe „ChemnuzÈr Volk.-.zeituug" en Dr. nugoX„.. van de socia.istische ntiamburger Eebo", die in hoedanigheid va.. oorlog6correspondept meereisden met den Duitscheu stai, met hem ouder hetzelfde dak verkeerden — zoo mec logeerden — in het 1 otei Terminus te Antwerpen en, alsof dit dooi.grwoon was, te Lier den gestolen wtjn dronken hen door Dui.sche soldeniers aangeboden in een geplunaerde en verwoeate herberg, toeoehooreude — indien mijn geheugen me met bedriegt — aan den Lierschen tocialist fatevena 1 Dankbaar aandenken De Metaalbewerkers van Antwerpen hebben ten teeken van verkleefdheid en dankbaarheid jegens de in de uuioJening | van hunne functie do<or de Duicechers 1 gevangen genonien leaders Jef Veiiinden en Jules Schevenels, bcsloten in het on. derhoud hunner gezinnen Le voorzien, zoolang hun gevangeuschap duurt. Duuit het tien jaar of meer, de me-taaibeweriiers zullen woord houden. Aile Belgen zuilen dit roerend, bewijs van solidiariteit toejuichen. De Duitschers zuilen zich op hun ha. telike vervoiging niet kunnen beroemen: die funciie der slachuofîers is reeds door andere wakkere Kaimeraden overgenomen. Beig. orgamsatie in cien vreemde Verschillende convois Belgische mijn-wesrkers, meiaalbewerkers en . do^wer..ers zijn uit Engeiand naar' Frankrijk ver-trokken om daar te gaan werken. 'ien einde de banden der bxoederiijicheid tusschen de werklieden ook in den vreemde ! nauwer toe te halen en hunne beiangen te beschermen, zulien aldaar Beigische vakvereenigmgen gesticht worden, waar-van de' leiding aan Belgen is toever-trouwd-Heldhattige „Nurse". De Russische zuster Mira Miusailovitch Ivanoff bevond zich gedurende een slag in het noordfront van Rusland in de vuurlyn. De oflicieren verzochten haardekkmgtezoeken. Haar broeder, die regimentsuoktor was, beval haar naar achteren te gaan, doch zij weigerde. Een oeel der troepen moest naar een aader punt optrekken. Een enkele compagnie bleef btrijdeD, aile ollicieren werden gedood of ge-woud. Mira oemerkte het gevaar. Zij zelf riep de mannen byeen en voerde er bevel over. Die boudmg biacht ae Rusten in zooveel geestdrift dat zij niet alleen hunne eteiiiûg behielden maar een charge uitvoerden met hun nieuwe kapitein. Zij veidreven den vijand van voor den loopgraaf. Ongelukkiglijk trof een kogel de heldin.die sneuvelde. De dappere Senegaleezen. Een gewonde poilu verteide hoe de Sene-galeezen en andere Afrikaansche troepen in Champagne vochten. ,,tieL was een prachtige stormioop. Langs aile zij den nagejaagd werden de Duitschers dooreengedreven. Zij gooiden eene buiten-gewone hoeveelheid materiaal, wapens, uit-rustingen en kleeren weg. Toen hunne vlucht in eene paniek veranderde, werden onze Afri-kanen handgemeen met hen. Zij braehten den Duitschers vreeseiijke verliezen toe. isiemand kon hun weerstand bieden. Zij gebruikten hunne bajonetten, terwijl de vijand zich ver-dedigde met zijn zaagachtige bajonetten. Het was dan ook een bloedbrid Uit liet leven aan het Front. Met het leven gia.t ailes goed. Natuuï-lij'k altijd hetzelifde lieken. Wij gaan ondei de onderofliciexen eigen keuken daen. Ik beb een schoone groote harak laten timme ren met terras vooraan en een prachtig tuintje. De wijnkelders heb ile yeîgeten. Zondag openeu wij mat voile inuziek en kiaioenge&chal. 'sAvoiwss vuurwerk. Ji, gc weet, dat men aile aajaden vujrwetk heeit. Pxachtig gaan de pijlers oç ia de verte, net staaxtsterren. Eu dan zinderen ze aan door de donlcerte Het eenigsti wat cï aan scheelt is dat als ze bij komen ze zoo leelijk zijnl Diaxi moetea we ons allen op onzui buik laten vallen, directI En dan hebben we nog 't vermaak van die brug. Ge kent die brug niet? Wel, dat is een laiige houteu brug van 600 M. om naai de vooiste liaie te gaaa. Hyppoliet — dal is neu Duitsch, die we zoo gedoopt heb' ben — schviet gedurig op die brug, de passerelle fat;Je o[ de Doxîsbrug gîlijk wi; ze heeten. Zoo gauw wij er op komen is Hyppoliet er ook. Velen zg!n er al ge kwetst geWLiden. Met eig: 't zijn maar blauwe boontjes, die de ribbekast komen pxikkelen. loch is het soms goed eerst een akt van beiouw te verweiiken. De hend op mijn portret i.s „Duc", die al Uvee ma-.nden den oo-rl g met iflij n>:de-doet. Ik heb diie honden is het geheel. AJ tiekbonden, die ik in mijn kar span om het eten te veivoeren ials de mannen in de loopg.aven zijn. Alleman lacht a's ze mij zien af komen. Ze heeten mij „bondeii-dief". Zo-u dat misschien zijn, omdat ik ze aile drie gepikt heb? Ik heb ze eerlijk gekregenl A!s ik naar huis teiugkom laal ik mij door dis drie trekken, en kom zoq tricmîantelijk Aatwei'pen binnen. AIMÉ HULN. OORLOGSLIST ! Een onzer corxespondenten schrijft ons: Uit Bieskens verneem ik, dat toea verle-den week de E gelsche ooriogsv oot d' Bel sebe ku. t bestuoi.te, deze vl o*. g volg ; was door eea aantal tra s, ort5cheLeii, d.e iij de Dulischers het ve.na eden d.dea oatstaan, dat eene landing zou kunnen plaatsg ijpen. Dit gerucht hid zulkea schijn van waarheid, dat de Duitscheis een léger van on-geveer 80.000 man aan de noordergrens van België hadden brjeengebracht om de venvachle ontscheping te ver.iaderen. Ook liep het geiucht dat de Hollandsche vlool in gereedbeid aan de monding der Schelde was gebia.cht. De prikkeldraad aan de Bel gisch-Hollandsclie giens werd op zekeren aistand a,gebroken; en de fcO.OOJ man ble-ven daar in nuttelooze afwachtiag op de plaats staan. Intusschen was het groote oftensief of het Weste!y:< fiont begonaen, maar v in ont scheping was geen st latii. Ze f j m het ni '1 onwaaischij.nlijk, dat de talrijke tiausjiort schépen, die zich achter do Engelsche oor L gsvlot-t sei.u lhielden nieti a .do s warer dan ledige booten. Siet elaglaet . . . Een enzer in Duitschland krijgsgevangcE . gehoudea soldaten schreef een familielid dezei aagen een opgewekten bi ieI, waaruit ons bleek hoe welkom ue pakjes van het Werk vooi de krijgsgevangenen in de kampen zijn. Zoo schrijft hij: „Deze week is het gala geweest ! Ik bel chocolade met beschuiten geëten en peperkoek van het pak dat u mij heb gestuurd. Dal uoemen wij hier een extra 1 En daarna rooker wij genoegelijk een „Goedewagen-pijpje" mel het gedacht dat het met meer lang zal dureD dan zitten we begeerig te turen als zaten wt aan de zse, wachtende of aan den geziclrt einder het geluks bootje nog niet opdaagt". iiaar volgende volzin, geschreven na d< overwinning der Alliés op het Westelijk fron: deed ons het meest e genoegen : „Enfin als we moeten wachten dân zullei we wachten. We weten wel wat w( willen w e t e n e n 1 e ven w e n i et vai te veel eten dan leven we maai van h o o p." De zegebaz.uin heet'fc tôt over de Rijn ge klonken 1 Geen der de Duitsche lijn in Champagne. Majoor de Civrieux schrijft in Le Matin: Onze to Ida-ton zullen die twee de Duitsche lijn nemen. Eena van di< kunstmatige hindernissen vorlost zullen zij een Duitsche vlucht verwekken diaa: de vijand geene derde lijn heeit. Hij za mede den tijd niet hebben haiar tôt etain te brengen- BELGIË. 1à est«yiaagisiefif)eii« De gefusilleerde van Brugge. Wij hebben gemeld dat de luitenanf ter zee, Achtergaele, te Brugge was ge-fusilleerd met 5 andere Belgen. <pndei! hen bevindt zich de metser De Wispe. laere van Brugge en een boer uit Wate^ vliet. Voôr hun dood vroegen zij bijstand van' een Belgischen priester. Dit werd hun' geweigerd. Wel mochten zij biechten LiJ een Duitsch priester. Een van hen weigerde dit. In tegenwoordigheid van tweej schepenen van Brugge werden zij achter de kazerne tegen den muur geplaatst. Zij wilden zich niet laten blinddoeken op lieten zich zoo als helden neerscîiietent Ûost^laanderen. Een edelmoedige Belg. Het hulp- en voedingscomité in de s{a£ Gent ontving van een goed vadarlandej die onbekend wenschte te blijven, de sonJ van 2 0 0.0 0 0 francs voor de annefl, Belgische vlieger boven Brussel (Nadere bijzondierheden). (Part.) Nog nadere .berichten komen ons toe over het laatste bezoek van de» vlieger der Verbondenen over Bruseel. Het kanonvum* door de Duitschers op den moedigen luchtschipper gericht iâ buitengewoon hevig geweest. Behalve verschillige woi&nhuizen dig beschadigd werden, in en rond Brus6el, door de seherven der Duitsche bommen^ bericht men reeds de dood van tweeper-sonen van Brussel. De eerste werd geraakt terwijl hij over de Fontainasplaats ging; de aindiere ia een hei'bergier der Koolmarkt die door eene scherf getroffen werd op het oogeei-blik c-at hij op den drempel zijner wo-ning in de lucht stond te kijken. Glanscù het voorlijf van den ongelukkigQ werd opengereten en het is in een waren bloedplas dat men zioa lichaam heeft moeten oprapen. De naam van het slachtoffer is Hytto broek. il en meldt nog de dood van een kind. Talrijke personen werden gekwetst door de seherven der bommen. Op den hoek der Paviljoeaistraat ta Schaerbeek, is de terras van een koffie» huis r.otaal vernietigd door de neerslaaja* de stukken eejier Duitsche bam. Hoe de Duitschers de Belgische bevoiking inlichten. (Fart.) Wilt ge weten hoe de Duitschers de be» volking van Brussel ingelicht hebben over de Eransche doorbraak in Ohampagne en in Artesië ? Op hun plakbrieven zeggen zij daarover het volgende: „ Wanhopige pogin-gen van den vijand om door te breken, zijn afgestuit op den sta-len muur der Duitsche strijd-m-a c ht'r j,: en ziet dat met de K u 11 u r de Duitschera ook de waai heidsliefde in pacht hebben. Al de gasîhuizen vol Duitschers. Hoe onze v^anuen, ondanks hun gesnoef, er telkens toch weder toe komen moeten kleur te bekennen, biijkt uit het feit, dat nog nooit, sedert het begin van den oorlog, de gastbuizen van Brussel en voorsteden zoo opgepropt geweest zijn met gek wetsten. Gesn lazaret, geen hulpgasthuis of het laatste bed is ingenomen. .Nieuwe zalen worden beschikbaar ge teld en er is gebrek aan geneesheeren. Nog een Duitsch .... succès. BRUSoEL. — leder Belg kent het W erk van den zak voor onze soldaten waarvan te Brussel de hool.dzetel was Men weet, welke treffende gedachte de grondslag is van bet Werk. Een zak ge-! leedmaken met kousen, iijflinnen, hand-: seboenen, zeep, enz. om oveirhiudigd te worden ,aaa oaze soldaten bij hun terugkeer iiS 1 Belg ë. > Een aantal behoeftige yrouwen vesdiendeç 1 iedere week eeaige franken met het^ ver-vaardigen en samenstellen dezer lieidega-ven.Dat moest natuurlijk de oogen uitstekea van die menschlievende Duitschers.. En zij gingen er op los om de hoofdverzamel-' plaats van het Werk van den Zak te ontdekken. Na lang zoeken geraakten de I handlangexs van von Bissing achter bet ge-heim.Met eene niacht van Polizei werd ejj in het i&kaal der Anderlechtscbestraat binnen gevallen. Men vond er mets dan eea p.a.ar dames en een twintigtal arme vrou-wen aan den axbeid. Met de noodige bru,-taliteit weiden al deze verschrikte vron-) wen naar de Kcinmiandantur gevoerd. De „z,akken" waarvan er nog honderdeh r in het magazijn voorradig waren, _ zijn ia 1 auto's geladen en weggevoerd. Zij «ulten 1 nu vcor de soldaten van Wilhelia ûienen- Het zij zoo.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes