Belgisch dagblad

2046 0
07 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 07 Oktober. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tb0xp6w36w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lste Jaargang" DONDER13AG 7 OCTOBER 1915 JVo. io BELGISCH DAGBLAD ABONNEM E\N T E N. Per 3 inaanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Redactie : E. PREUiVIONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN: Van. 1—5 regels f 1.50; cita regel meer f 0.30 ; Réclamés» 1—5 regels I 2.50; elke regel meer f 0.50. London: 2 White Hall Housa Whiteliall E.W. DE WEDEROPBOUW VAN BELGIË Onder dezen titel lezen wij in hefc groot katlioliek spaanscke dagblad El Universo (No. van 11 September) liet volgend artikel: ÎNIiets gaat zoozeer onze lezers aan liet hart aïs het lot van Bel-gië. Zonder onderbreking worden ons brieven toegezonden om ons aan te zetten dit vraagstuk tebe-handelen. Inderdaad, de ondergang van België zoa voor gevolg hebben bet verdwxjnen van een essen-tieel katholieken staat ten bate van een officieel protestansche na-tie ; dit moet, uit katholiek oog-pnntj eenonaangenaamvoornitzicbt zijn voor onzen H. Y. Benedic-tus XV. in politiek opzicbt, zou dit ge-lijk staan met een bekrachtiging van het onchristelijke en anti-juri-disc-be principe, door Machiavel geformuleerd en waardoor aan de natics het recht wordt erkend te doen wat hun bate bijbrengen kan ; als gevolg daarvan hebben de ster-ke naties het recht de zwakke na-ties uit te plunderen of zelfs ze heeleraaal ten onder te brengen indien zij zalks goedvinden. Het is dus wel begrijpelijk dat al de-genen dio bekommerd zijn om den vooruitgang van de religieuse en patriottische gedachte beduclitzijn voor een opslorping van België door Duitschland. Eerst en vooral hebben de Bel-gen voldoende bewezen dat zij Hel-gen willen blijven, dat zij België hartstochtelijk liefhebben en dat, voJgens Pirenne „de belgische ziel" bestaat. Voor den oorlog werd dit wel eenigszins in twijfel getrokken. België was samengesteld uit twee rasgroepen, verschillend in taal en karakter-Vlamingen en Walen die ongeveer op dezelfde getalsterkte stonden, even begeerig de boven-hand te hebben in den staat. Men mocht denken dat zij niet voldoende versmolten waren in elkaar, dat liet gevoel der vaderlands-liefde niet wakker was in hen en dat een schok, zoo vreeselijk als deze oorlog, voldoende zou zijn ze uit elkaar te rukken. En dit is des te meer daar de Vlamingen steeds Duitschgezind (? ?) en de Walen Franschgezind ? ? waren. Onbetwistbaar verkeerde de Duitsche regeering in dezen waan ; sedert Augustus 1914 hebben de Duitschers getracht de Vlamingen naar hun. zij de te lokken. Maar al hun pogingen waren vruchteloos en vele Duitschers hebben bekend dat de haat der Vlamingen tegen-over den overweldiger niet min hevig is dan die der Walen. Duitsch-land mag in België enkel op den steun van zijn wapens rekenen. Walen en Vlamingen stellen tegen-over den vijand dit gevoel van patriotisme dat, «naar het woord van De Bocca in 1808 een loop-graaf is die onneembaar mag ge-noemd worden. Meer dan een mil-lioen Belgen zijn naar Holland uitgeweken, naar Zwitserland, naar Frankrijk en Engeland om niet met den overweldiger in aanraking te moeten komen. Meer dan hon-derd duizend man staan onder do wapens, onder Koning Albert. Zy die in het land gebleven zijn geven bij elke gelegenheid blijken van hun afkeer voor den vijand. België is niet dood. Duitschland, in stede van de annexatie van België uit te roepen, erlcent dat de bezetting van België uitslui-tend militair is. Zoo heeft de minister van binnenlandsche zaken besloten dat de administratie der rechtbanken moet geschieden uit naam van Xoning Albert, die de wettige vorst van het land is; in proclamaties heeft de Duitsche autoriteit de Belgen aangezet mede te werken met de Duitsche bezetting in het belang van hun vaderland, dat verre van deel uit te maken van het keizerrijk, een militair bezet gebied is. Dit is de huidige to est and-; maar hoe zullen de zaken zich voordoen bij het einde van den oorlog en bij het sluiten van den vrede ? indien do Bondgenooten op ge-heel de linie overwinnen, isdezaak opgelost. De Bondgenooten hebben een zware schuld van dankbaar-heid jegens België to vervullen, niet alleen om door den weder-stand van Luik en Namen aen snellen ondergang van Frankrijk voorkomen te hebben, maar nog omdat de schending der Belgischo neutialiteit op praclitige wijze hun propaganda in het buitenland is ten goede gekomen. Oe teesissaiei. Wij keiinen op dit oogenblik nog ïiiet he1 antwoord van Bulgarije op de Russische nota-. De vooiteekenen, dis op een uitvech-ten van het co-nflict wijzen, ontnemen ons troûwens den lust om er met hooge Le-langstelling naar te wachten. Alleen het alaam, dat in Tuikije op de mobilisatio van Griekenlaind is gevolgd, het redden der ar-chieven van Smyrne en het ontvoerea dei gevangenen van gemeen iiecht niar het Lin-nenland, kan volstaan om te hesluiten, dat de deelaame van Bulgarije aan den etrijd sinds dagen door de Centrale Mogendheden ,aichter de coulisses is atgehandekl. Dan willen we nog niet eens wijzen op de systhe-matische campiagne, die door Duitsche ageai-ten onder de Bulgaa.rsc.be landbouwbevol-kLng gevoeid wordt om hare antipathie, voor den ooilog met natioaalistische bespiegelin-gen te keeren. Alleen Lan men veiwachten, ûat Bulga,-rije hare dubbelzinnige marchandage-politiek Bal voortzetten om zich zoo goed mogelijk tôt den strijd uit te rusten. M ai ai' de tijd dat de Verbondenen water in hunnen wij 11 de-den is vcorbij. 0 ud-miinister Pichon zoa wel kunnen gelijk hebben waar hij in de „ïemps" zegt, dat de Alliés jegens Bulgarije al te veel lankmoediigheid aan den dag hebben gelegd, teiwijl ^en doidel'ijike veTklxring noo-dig bleek. De eeiste lexpeditie Fraasche trje-pen en het ultimatum vaa Ruisland waaraan Dinnen de 24 a; en moet voldaan worden, sluiit aile veiider dnalen uit. Uit Hongarije rukken 250.000 Duitschers en Oostenrij- keis naax de Servische grens. Het oogea-blik van handelen is da,aj. Duitschland, Ocsteniijlk, Turkije, Bulgarije langs den eenen kant; Russen, Serviërs, Franschen, Engelschen, Grieken langs den 1 andaren kant. Wel de grootste wereldbr,and, die de menschheid ooit te aanschouwen. kreeg. En voor den beslissenden gtoot houdt Roemenië zich gereed. Moge die gruwelijke verdelging den vol-kexen eene onsterfelijke les zijn, die een tijdpeœk opent van vrede. Neen, we zullen vandaag van het Wes-telijk front en de Russische successen in het Oosten maar niet spieken. De gebeurte-niissen, die op til zijn werpea de front-disposities ials een kaaitenhuis dooreen. Maar wat paaivast staat: De Verbondenen zullen het winnen. De sluiswachter yan Nieuwpoort. De gescbiedenis der opération van het Belgischo legèr aan den Yzer leert dat de sluiswachter van Nieuwpoort de beroemde sluizen aldaar deed openen en aidas de overstroomin-gen verwekte waardoor hefc Duitsche leger tegengehouden werd. Welnu, men schrijft ons, dat de sluiswachter, die deze verdienstelijke daad volbracht, de heer Cogge uit Veurne was, die er dezelfde bediening bekleedt. Een zijner zonen is bovendien le opper-wachtmeester in de 2e col. der munitie bij de artillerie» Links en Kechts. ■ Louis Raemaksrs. Wie heeft niet ontroerd gestaan voor de pakkende oorlogscarricaturen van Louis Rae-makers,die als zooveel mokerslagen de Duitsche barbarij treffen ? Wie gingen ze niet naar het hart bij 't openslaan van de „Telegraaf" î De oorlog brachfc in hem een talent tôt ont-luiking, dat tôt ver over den Oceaan baan brak. Hierop wijst de New-Yorksche correspondent van de N. R. C, Uartoons ontdekte in hem „tbe World War's Greatest cartoonist". The elmann zegt: „Als oorlogsteekenaar heeft deze Nederlander zich op zijn b^jzonder gebied onovertrof en geuit". Cartoons geeft een treTfende vergelijking van het werk van Rae-makers met dat van Daumier, Prankrijk's grootmeester. Beider harten breken onder het besef hoeveel oi\schuldigen door den krijg worden getroifen. De kanonnen naar Parijs. Onlangs meldde onze bijzondere correspondent op het westelijk oorlogsterrein, dat de zegebiiifc door de verbondenen in Artesië en in Champagne geraaakt, zou tentooagesteld worden in Parijs. In aansluiting daarmee meldt thans de Parijzer „Matin"' het volgende: „Men had er eerst over gedacht deze krijgs-buit naar de provinîiesteden te zenden, maar men is van dat voornemen teruggekomen. De kanonnen zullen in de hoofdstad van frankrijk hun plaats krijgen." Veilig of op 'tfront? Wij lezen in het blad „Het Volk": Van onzen lielgiscnen partijgenoot Aug. Dewinne, vioeger „Peuple"-redakteur, thans in Le Havre, ontvangen wij een schrijven, waarin hij zic nansluit bij Preumont's protest tegen den ,.Tri : ne"-laster, als zouden de jonge Belgische a 'isten wel openlijk opwekken tôt volhouden in het mi itair verzet tegen Duitschland, maar zelven zich op een veilige plaats houden. Dewinne deelt mede, dat Hendrik de Man, met name genoemd, als tolk naar het front teruggekeerd is, na zijn examen als luitenant gedaan te hebben, en dat reeds een-maal een [;aard onder !icm doodge^choten is, terw.il twee paarden onder hem zwaar gewond zijn De jongste „Peuple"-redakteur, Pernand Dardenne, i s van een verkenning, die hij als tweedç luitenant kommandeerde, niet teruggekeerd ; men vreest dat hij krijgsgevangen of gewond is. Voor het nieuwe offensief. Uit Petersburg wordt aan de Corriere délia Sera gemeld, dat de Russen tu het district Petersburg een nieuw leger van l^milli oen in gereedheid hebben gebracht. Het plezier der boozen. Men weet aan wat strenge censuur de brief-wisseling der krijgsgevangenen in Duitschland onderworpen is. Over kwesties betrek hebbend op den oorlog, mag geen woord geschreven worden. Klagen over slechte behan',l,eling mag 00k niet. De kaart of brief gaat de scheur-mand in. Uit een kaart, verstuurd uit het gevangen-kamp van Gottingen, blijkt ons dat die kne-veling der vrijheiçl den Duitschers niet \olstaat. Van de onscbuldige nieuwstjding, met groot verlangen verbeid, had de een of andere puramel een hoek afgescheurd, waardoor de inhoud onleesbaar werd. Wel kon men er uit opmaken dat de krijgsgevangene iets vroeg waaraan hij in het lànd van hefc K. K, brood en koolsoep gebrek heeft, maar wat ? Kope/ ! Koper 1 Ailes moet in den smeltkroes van Krupp. Naar de Reichsbode meedeelt, heeft de Evan-gelische opperkerkeraad van Pruisen eeo aan-schrijving gericht aan de geestelijken en ge-meentelijke kerkeraden, om ailes wat ; an koper en nikktl onder hun beheer be-rust, voor den oorlog at' te staan. 0. a. komen hiervoor overblijfselen van klokken en van oude torenuurwerken in aanmerking. Voorts wordt de geestelijken verzocht, er bij hun gemeenteleden op aan te dringen, ijverig mede te werken aan dit doel. Ducroquei en Krupp. Do" Matin deelt mede, dat de vader van het moderne artilleriegeschut een onbekend gebleven Franschman geweest is, Pierre Ducroquet. Krupp heeft het denkbeeld van den Franschman om bij het maken van kanonnen brons door staal te vervangen geëxploi-teerd. Ducroquet werd n.l. „bescberineliBg" van Alfred Krupp, wat voor de Matin be-teekent, dat Krupp den Franschen uitvinder meer dan schandelijk behandelde. Ducroquet stierf in 1847 te Dusseldorf in armoede en verdriet. Hetzelfde jaar deed" Krupp aan de ministeries van oorlog in Pruisen en in Frankrijk een aanbieding om stalen kanonnen te maken. De Fransche regeering bestelde er 300. Volgens de Matin had Ducroquet 00k nog zijn uitvinding aan het Fransche ministerie van oorlog aangeboden. Dit weigerde. . Fransch sigareften-papier verfaoden. Het „Wet en Veiordening^blad voor de bezette streken van België", heeft de volgende-door Freiherr von Bissing onderteekende ver-ordening gepubliceerd : Het invoeren van allerhand Fransch sigaret-papier, in den vorm van vel, bobijnen, boek-jes, bladen enz., is verboden. Deze verorde-ning wordt terstond van kracht. Zeer geringe Fransche verïiezen. ^ -■ Naar de Fransche bladen melden zijn aan „Maurice Barrés" mededeelingen gedaan over den oinvang der Fransche verïiezen in Champagne en Artois op 25 September. Het spijt Barres zeer, dat hij aan die getallen geen ruchtbaarheid mag geven, doch ze zijn zeer laag. Barrés heeft verder verklaard, dat de Fransche militaire autoriteiten thans het be-wijs hebben geleverd dat zij, met betrekkelijk geringe verïiezen met zekerheid vooruitkomen ; en op een manier die verbijsterende verïiezen voor den vijand meebrengt. De roi van ons leger, Van onzen bijzonderen correspondent op het Westelijk oorlogsterrein ontvingen we het volgende, eenige dagen vertraagde bericht : De zegepraal door de Franschen en Engelschen in Champagne en Artesië behaàld, werd in het Belgiscbe leger geestdriftig begroet. Ik heb u gemeld dat tijdens het offensief groote troepenmachten aan den Yser werden samengetrokken. Het was onze dapperen een zware beproeving het kanon van gene kant Yperen te hcoren donderen als was voor de Duitschers de dag van het laatste oordeel geslagen en slechts door een demonstratie aan den zege te kunnen medewerken. Toen het bericht kwam dat de Engelschen Loos hadden veroverd en steeds opschoten, waren ze als geëlectriseerd en weerklonk „Tipperary" van loopgraaf tôt loopgraaf. En dan kwamen de zegetijdingen uit Champagne. De „Marseiltaise" klonk overweldigend tofc onder den neus der Duitschers, die nabij St. Joris en Dixmuide slechts op een paar honderd meters van de Belgische stel-lingen liggen. Zoo waa hefc vier dagen en vier nacbten feest. En de officieren hielden er de feeststemming in want hefc was niet gemakke-lijk de manschappen ter plaatse te houden : „Er op los. En avant 1" klonk hen op hetair der lampions in de ooren I Hoe zouden de officieren zich kwaad hebben gemaakt ? Terwijl zij voor taak hadden toe te zicn, dachten 00k zij niet aan beminde wezens die achter de Duitsche linies op verlossing wachten ! Enfio, de tijd is gekomen dat de wacht aan den Yser gemakkelijker om dragen wordt. De zegebulletijns zullen vergoeding brengen voor het to betoonen geduld. Een oft'ensief moeten we in Vlaanderen niet verwachten. Zulke strategische fouten kunnen alleen kwasi-strategen opvijzelen. Met de bombardementen van Zeebrugge en de kusfc beoogen de Engelschen slechts een maritiem nut : de basis der Duitsche onderzee-booten en de kustbatterijen treffen die de operaties der Engelsche oorlogs-bodems kunnen hinderen. Een legerbevelhebber maakt niet de groote omuieganck om een vijand te verslaan, wanneer hij strategische punten bezet als Champagne, waar met een welgelukte doorbraakpoging de vijand de nederlaag lijdt en z'y'n aftocht afge-sneden wordt. Wanneer het Iront in Champagne is inge^àrukt, zijn de Duitschers m Vlaanderen van zelf verphcht zich in ailerijl terug te trekken en pas dan komen de Belgen terug aan de beurt om aan den grooten kuiscn deel te nemen. Het Belgisch legercommando heeft de Belgische ruiterij, die sinds het begin van den loopgraven-oorlog buiten gebruik is, heringe-richt. In Parijs is een Belgische afdeeling auto-mitrailleurs gevormd. Voor wat anders dan voor een snelle achtervolging ? De Paus es de krugsgevangenen Volgens een „Exchange''-telegram uit Rome, zou de Paus een nieuw voorstel hebben gedaan aan de oorlogvoerende mogendheden betreffende de gevangenen. Aile mogendheden hebben dit voorstel aanvaaid, dat echter geheim gehouden wordt. Hnn eerbied voor de Belgische Mssciibpeo- De Kempische vaart maakt het $en Dait-schers bijzonder gemakkelijk, de grens te hewiaken, aangezcen de overtocht sl^hti op vier veTschillende plaatsen geoorloofd is en streng doioa; mAlitaiie wachten wordt gecon-troléaid.Dit cndervond 00k dezer dagen Mgr. Rut-ten, bisschop v.ajn Luik, toen hij op een voimrecs in die omgeving van Maaseyk was aangekomen. Per automobiiel aan een dei overgangen van het kanaal gekomen, wend den bieschop hait geboden. Zijn pas was in oïde, doch de auto mocht _ desondanks niet vender. Te voet moiest de Bisschop toen de brug passeeren. Aan. cten overkant stonden ean ze„tal sol-daten en ofiicieren te paaiid den B.sscnop af te wachj;en, en toen Mgr. in een g rccd-sta.and lijtujg had plaats genomen yeden de officieren voorop en de soldalen a^litcr het rijtuig, tôt wn Maaseyck. De kinde-ren, die voor de brug woonden, mochten echter niet tôt Maaseyck gaan, zoodat Mgr. verplicht was, een tweede seis tf ond.r-nemea cm 00k dezen het H. Vormsel to te 'd'ienem. Oidnung muss sein, Donnerwetter I BELGIE. Mnfwer>g>en. Opvorderingen. ! De Duitsche overheid heeffc de volgenda bekendmaking laten aanplakken: „Bij beschikking van den heer gouverneur-generaal in België, wordt een bijzondera kommissaris van de Rijksvergoedingskommissie naar Antwerpen gezonden, met opdracht da eischen tôt vérgoeding voor gerekwireerda massagoederen in hefc gebied der vesting Antwerpen op te nemen en de noodige maat-regelen voor een beslissing te nemen. „De bureelen van den kommissaris-zullen zich in hefc gebouw van de Handelskamer ta Antwerpen bevinden. „Alle Belgen bij wie in hefc gebied der vesting Antwerpen tôt en met 30 September 1915 massagoederen gerekwireerd werden, en wier woonplaats zich in het gebied der vesting Aniwerpen bevinat, worden verzocht buij aangifte bij dezen kommissaris, of bij dô voorschotkas te Brussel, of bij de rijksvergoedingskommissie te Berlijn vôôr 15 Novem» ber 1915 mondeling of schriftelijk te doen. „Blijft deze*aangifte door de schuld van den beianghebbende achfcer(wege, zoo zal h cl onderzoek van den eisch tofc na het sluiten van den vrede verschoven worden ; de ver* goeding blijffc dan aan een regeling door heÉ vredesverdrag voorbehouden. „De eischen. die reeds ingevolge der be« kendmaking van den lOen Augustus 1915 bif do ^emeenten aangegeven werden, moeten niet opnieuw worden ingediend." ' • lienegouweEia Een gedenkteelcert. De kerkeraad van 's-Graven Brakel heeft besloten een gedenkteeken op te richten ter eere van do gesneuvelde soldaten van ai© stad. Dit monument zal nabij de kerk ge-bouwd en op 1 November onthuld worden. Ma Wee komt zoete lest.. ir Hoog slingren tegen dam en dijk in woeste vaarfc De baren henen. Huilend gierfc de wind en jaagfc Het luchtruim door, als heer en meester wien 'i behaagfc Te delgen al wat 's menschvernuftop water baarfc. Gînds op de kust is 't volk vergaard en steunend luid, Speurfc nu den diepen afgrond na, al biddend voor De visschersschaar, die tusschen wind en regen door, Met haastgen spoed naar huis nu stevent met zijn buit. Dan huizenhoog, dan peilloos diep is 't dobbrend schip Soms opgezweept. Tofc berstens toe, met wilden trek, Slaat wind in voile z&il, terwijl met krach t op dek En zekre hand de stuurman vaart langs rots en - klip. Ze zijn nu allen daar. En bij zijn vrouw en kroost Vertelt eenieder nu hoe 't stormde ginds op zee. 't Gevaar was groot, doch groot dan 00k de buit. Na wee Komt zoete rust, behaald door arbeid onver- poosd.... Zoo ga het 00k met u, o dierbre Belgen mijn, Verjaagd, verarmd, verbannen door den Pruis, Zal eens de zegetocht naar 't ouderlijke huis Voor u en kroost de schoonste van uw leven zijn. Th. Bosman , 5e lin. Belgische auto-kanonnen naar Rusland. Het Belgisch korps van auto kanonnen, dat voor Rusland bestemd is, is te Saloniki aangekomen. Dit korps is tamelijk talrijk en beschikt over een belangrijk materiaal. Hefc zal groote dienston aan de Rnssische bondgenooten kunnen bewijzen. Dieven en verhelers.-•*Sedert lang, zoo schrijft Le Petit Journal, verzekeren de Duitsche autoriteiten, die niet ^ tevreden zijn den bijzonderen eigendom ia Fiaukrijk te doen en te laten plunderen, den verkoop der opbrengst van die plundering ia de steden van het Duitsche binnenland. Een biief van een officier der hoogere ka« deitenschool te Lichtenfelde, bij Berlyn,onlangs gestuurd aan een krijgsgevangene in Frankrijk (kamp van Sougères, llle-et-Vilaine) meldt, dat te Berlijn de groote magazijnen van nieuwig-heden Wertheim in de Leipzigerstrasse den oorlogsbuit uit R ij s e 1 in het openbaar ver-koopen.»Een fac-similé van dien brief is door de Fransche regeering aan de boodschapper en gezantschappen der onzijdige landen te Parya overhandigd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes