Belgisch dagblad

2124 0
01 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 01 Oktober. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b853f4mj9f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lste Jaargang ITHlJDAa 1 QCTOBER 191g No. 15 ABONNEMENT EN. Per 3 maanden voor Holland 1 2.50 franco per post. Losse jiummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7Va cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Xelef. Red. 2787. Adm. 7433. i BELGISCH DAGBLAD Bestuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redacîie : E. PROTONT — L. DU CASTILLON. AD VERTENTIEN: Van 1—5 regels i 1.50; elko regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.60; elke regel meer f 0.50. London: 2 Whito Hall Housa "Wliitehall E.W. DE BRITSCHE LEEUW. Van Yper tôt Lens ontwikkelt zicbi ôteeds een verbitterdle slag, waarin d!e| winnend© Britten eeai onge'ëveniaa-r'dle! d|o'odsverachtîDg en taaiheidi ton den da@ leggèn. Zri togen dus naar Vlaandeiren cm naar* Artesië dte ontelbare Tommies1, wa&ivan ik een aa-ntal te Londtein ont-moette.Wat st«fan zij nog levendig Voor de oogen han flink en vaistber&den optre-den, hun opgeruimide ernst, hun martiaal uitzicht verhoogd1 door een verzorgdte ten pïactisch uniform. Rond Yper en Lens vechten tans <}ie-zelrde mannen, gisteren no g recruten, heûen door het vuur • gqdjoopti tôt hielden; lit 1 d'en met zenuwen vain i[izer en <sfcaa)l. Men leze hoe d'ie jonge sold,aten kun-nen vechten. „Terwijl zij ondier een woest ge-schreeuw naar Lotos vaoruit rukteni, werden zij begroet door Lot vuiar van een ontzaglijk aantal maehine-geweren. Van uit elk deel van het dorp weerklonk het. a/anh'oudiend ge-ratel dezer wtatpeiis, die stroiomeni lco;3 uitbraakten. Er waren machi-negeweren in de vens»ers van vele huizen opgesteld, op den top vain groote mijnkranen, die zich 300 voet boven het middien va<n het dorp vetr. hieven en in borstweringen, dwarsl over de straten aangelegd. ,,Op het kerkhof, ten Zuid.westenj vain d® plaats, dat onze mannen moesten passeeren, waren niet min-der (Jan 100 machinegeweren opgesteld, zoodat dit op zich zelf ean, ze-er sterk fort vormde. Deze batal-jons werd'en nauwelijiks tegengehou-idien na <jen eersten schok. ,,L'oor d i"aa dv er s p erringen en over de d'oode en gewonde lichamen van hunne kajrieradon gingen anderentnefc de bajonet verder, met een woest élan, den vijiainid bostrijderid- ,,Om 8 uur bereikten zij, dlie niet gevallen waren, de grens van het dorp Loos, waiar gsdurende bijna' 2 uur eem gieveoht in die straten ge-vocrd werd, dat een- vreeselijk kai-rakter droeg. Verscheidene bataljonM ■werden, batodgemeen en vele van hunne otfiéieren werden gedood o£ giewond- ,,Le slag werd geleverd in aizon-d-erlijke gevecliten van pleine ai;dte©-lingen, dlie hun weg van huis tôt huis vechtend Vo-ortzetten, wa®'rbdj zelfa in kainors en kelders àfzciidter-lrke ontoo-etingen plaars hadàem. ,,Oféehtforn de stad ernstig besckia-digd was (ïoor ons granaatvuur en die kerk in het centrum in eaapuin-koiop herschapen, wag ©r geen bran^ ontstaan. Waar nog een geralamte van een huis s tond, was dit diieht bezet met vLand«Iijke troapein, die kel(liera als loopgr'aven gebruikten, van waarUit zij (];00i- 0peningen op onze mannen in de straat konden . vuren. Zij vuurid'en ook dkxor ramen en deuren van achter overblijfs«len van muren, en ankolen vaji Iven had-den hun inac-hin egeweren op vlierin-gen opgesteld- Hier en daar verde' digden kleine gedeelten vanj deze Duitsche trpepen zich met een nioed der wa'nhoop, tofcdlat zij tôt d^enlaait-sten m% gedjofod warein." He<ïsn loven wSji met liefde de Engelsch'q taaiheid, den Engelschein: durf, dien En-gel&chen mocd, het Engelscli vuur m den strijd ! Wij zien en hooren Tomrnie At-kins. Hij huilt zijn Go ! Go ! midden in het gekraak d'er geweren en mitraiL lemen en het gsrominel der kanonnen. Hij brait een God1--. wanneer hij met een kolfslag een Duitsohier den kop in slaat en d^n onweerste&ln.baar vo^rtholt als op een voetbalplein. De Keizer en zijne pluimstrijikers spra-ken in het begin vain den ooi'log met] zooveel vei'achting YPn de Engelsche huurhngen. Zijn d'e 3.000.000 B'ritten, dia Kitche-ner govonn<] heeft, nog huuirlmgen Zi;n zij nog te misprijzen ri De Er.gelsche soldaat levert prestaties die de bewondering afdwingen. S.t-ellig over-treft hij den Duitschen gemecaniseerden laoden soldaat, automaat in den vollen zin des woords. iWat zijn de Britten dappere en ook vindingrijke kerels ! ;W;at zfln hunne officieren helden' Hunne bravoure wordt in geen enkel leger overtroffen. Zijn zij het niet, die jn dezen o,orlog den g roots ten toi aan den dood betalen? Instinctmatig heeit het Duitsche volk dan ook gevoeld, dat Engeland zijn meest ge duc h te tegenstrever kan worden. De Duit-scher kende maai- al te goed de taai-heid van het Angel-Saksisch ras. Door den Brit te haten, erkend.; hij echter zijne superioriteit. Door hem te tergen ri.ep hij slapende honden wakker. Nu en in de toekomst, staat hij voor een splinternieuwe militaire mogenfflheid, die met hare vloot Duitschland ten vail zal brengen. Dit leger heelt de Duitscher in zijne verblindheid zelf verwekt. Om dergelijk resultaat te bereiken xnoest hij zich eerst onteeren en zijn gezicht schenden do,or het zwak en neutraal Bel-gië te vertrappen, te vermoorden en te berooven als een weeskind, dat hij, als voogd, plechtig belootd had te zullen be-schermen.In Vlaaanderen en in Artesië toonen de Britten steeds te zijn de waardige zonen van hunne voorvaderen van Poitiers, Crecy, Azincoort en van de helden van Spanje en Brabant, waar zrj niemand minder overwonnen, dan Napoléon......Door den slag bij Lens is thans het jong Britsche leger van Kitchene:r gela'a-werd. French heeft aile reden op zijn verjaardag tevreden te zijn. Het vergo-ten Engelsche bloed zal de vrijheid het recht van den zwakste tégenover riet despotisme en het onrecht van den sterk-ste bewaren, nu en morgen! i Het Beïgisch legerbericht. 30 Saptember. — Met tusschenpoozen kanon-nades op verschillende piaatsen van ons fiont Bombardement van Ramscappelle, Caeskerke en UeD ingbe. P© foesfand. Er komt klaarte in de stratégie op het Westelijk front gevolgd. De poging tôt door-braak der Verbondenen geschiedt in Champagne en wordt voorat op den rechtervleugel met ijzeren kracht doorgezet. In den sector Atiecht voorkomen ze door een gelijktijdig oflensief eene poging der Duitschers om aldaar door te dringen. In Argonnen stelt de kroon-prins wanhopige pogingen in om door te breken. Wij; mogen zeggen dat overal de Verbondenen aan de winnende hand zijn. Bij Souchez dringen de Eranschen vooruit en zijn in de stelliDgen der Duitschers ge-drongen. In Champagne, tusecben Heims en de Argonnen wordt voortdurend gevoehten.Ten Z. van St. Marie à Py is, naar Wolfl's be-kentenissen, een Eransche brigade door de Duitsche loopgraven gedrongen en op het front ten Noorden van Massiges, waar ze hevig ledfcn onder een moordend flank-vuur, verloren de Duitschers heuvel 191. Een gelijkaardige terreinwinst maakten de Eranschen ten Z, Van Tripont. Terwijl de Eranschen in Champagne zege-vicrend vooruitrukken, stelt de kroonprins in Argonnen wanhopige pogingen in om door de rotssterke Eransche lmies te dringen, maar hij stuit op een muur van vuur en staal, waarop hij zictr de tanden zal stuk bijten. De loop der gebeurtenissen op het Oostelyk front geeft den indruk dat de Duitschers erg Verzwakt zijn, terwijl de ordelijke Bussische retraite de offensieve kracht der legers van generaal Rousky heeft hersteld. De toestand der veertien laatste dagen, die gekenmerkt werden door de offensieve terugkeer der Ruasen, komt bewijzen wat trouwens vaa den tant der yerbondenen werd gezegd, dat de ïiussische retraite met gesebiedde om ledenen die iets aan het gehalte der Bussische troepen afdoen. Na bij Eriedrichstadt achteruit gedreven te zijn, hebben de Duitschers, volgeos het communiqué van gisteren, opnieuw gepoogd tusschen Riga en Dwinsk door te breken, met het blijkbaar doel den ring rond de twee steden nauwer toe te halen. Zij vielen de dorpen Tsjoesj en Ligger ten N.W. van Bursjallen aan, maar hunne aanvallen liepen dood op het gecomoineerd vuur hunner tegenstrevèrs. Ontmoedigend voor hen mag wel de tegen-stand genoemd worden welke hen hier zoo dicht bij het doel tôt onmacht doemt. Nog steeds blijft het bij kanonvuur in de buurt, terwijl ze afgeslagen werden bij het dorp Gheteni. Met verborgen spijt meldt het Duitsche legerbericht dat de Duitsche cavalerie de streek ten Oosten van Wielecka heeft verlaten. Het echec op den flank der Bussische troepen van Wilnà wordt met een doekje voor 't bloeden omwonden, het heet, dat zij het leger van von Eichorn met succès hebben ondersteund. Gevechten waarvan het resultaat nog uit-blijft, gaan in voile hardnekkigheid voort aan het Swenti- en Medmoese-meer. Ten Noorden van Krewo werden de Bussen iets achteruit gedreven. Op het Zuidelijk front moesten ze wijken iets achter de Styr. Nog rusten de Duitsch-Oostenrijkers niet in het veroverde Lutsk of de Bussen zetten met succès hun offensief in Galicië voort. Ten W. van Tarnopol en ten W. van Koeptsintje dron-gen zij in de Oostenrijksche loopgraven en ontnamen den vijand sterke verdedigingspunten Zege en Landing. Ondler dieu titel schrijlt Daily Meil, om aan te stippen d^t de Fransche cenaor, voor de eerste rnaal eodoxt den slag %aji do Marne, d'e Fransoha daigtbla-dlen heeft toogelaten het woord victorie, vo<or d^n 6l,ag in Champagne te gebrui-ken„ Tôt dien dlag -waa het wtotoa^dl zorg-vuldlg in die telegrammen en borichten, dtoorgehaald. Uit die vctrandering van doen, blijkt d^t die Era-nsche sucoesaen werkedijk bed«tngri;iker zrn dan de dir-otog': hedd der offieieele legerherichtea latent vermoedon. Links en Redits. Hulds aan Mr. Theodor. De Belgische advocaten, in 't Paleis van Justitie te Parijs vergaderd, onder voorzitter-schap van Mr. Brunet, gewezen dekenvande advocatenorde, hebben een motie gestemd'om aan hun uitstekenden confrater Mr. L. Theodor, deken der Brasselsche Balie, op bevel der Duitsche overheid naar Duitschland vervoerd, hun gevoelens van bewondering en dank uit te spreken over de dapperheid waartnede hij de onafhankelijkheid der Balie bevestigde. De deken Henri Robert had tôt Mr. Brunet een schrijven gericht met vorzoek aan zijn Belgische confraters de verzekering te geven zijner innige bewondering voor Mr. Theodor. De Israëlieten en de bondgenooten. Do middtenraadi d^r Israëlieten van Eranla-ijk heei't een beroep god^n op de lsrftëlieten der noutralo land.cn. Daar-in komt die volgend'e zinaned'e voor: ■ Eransche revol-utie maakto de Jodtenvrijj ! in het Westen. De zegepraal der bondl-genoo'ten zal de Jod|en vrij maken in «Je. re?,t van Europa. Wij wachtieni\vertrouwdl die tji-io'ûif van de Gerechtigheid! af." Hietr voegem we bij, d^t de Belgisclie vluchtelingen d'e Nederiatndtsche gïrenfîi het halrteliîkst onitvangen werden dbor do J,c<Oidtche land'weennia'nnen van het Nederlatndsche leger, meesta4 Israië'lioten,; uit Amsierdiam. AJa® dit onihaail dienken d© Belgen steeds met ctantkb>alau-heid. -Mon weet, d'à* de Israaliefcn in Pmii-sen altijd! als parias werdeai behan^^d1, terwijl zij in België niet voelen dat zij, zooals in zekero profcestacatsche latadlen, geene Christonen zijn. Vele gevaingenen waren juist van het Bussische front teruggekeeref. Zij waren te Betrlijn opnieuw in nieuwe uniioinmen gestoken en van waipenen Vooxzien. Te Parijs heerscht een groot optimis jnr. Dat gevoel zou veel grooter wezen, indien blet publiek de g'atnscbe waarheid kende en wist waa-r d|e gaallieerde troepen er in geslaag^ waren te l'a n d!en. Duitsch schrikbewind in Efzas. Uit Zwitserlaind wordt gieaneld, dlat nieuwo militaire bevelen Zaterdlagnadhlt tet Straa4shurg zijn otrutvaaigen. Zond^g werden talrijke nifcstekendle bur-gers der sfcad in de gevangenis gfâwor-pen, zij weten etr de roden niet van. Plet Duitsche Rijkslandl is van dte we-reld aiig.esneden. Maaindiag wist de beviol-ldng nog geen woord! van die Entgedech-Fransclie offensief. De neerlaag der Duitschers. De zegebuit naar Parijs. Onze bijzondere correspondent schrijft ons uit X.....: Voor hem die de factoren tôt een offensief kent, was het sinds eenige dagen vôôr den slag bij Lo'os, Souchez en Champagne merkbaar, dat er iets op til was. Eerst werden de verloven voor offidearen ingstro'kken (op dit kenteeken legden we ook nadruk. Nota der Bedac-tie). Dan liepen op het Home Office te Londen geruebten over het stopzetten der vaart Vlissingon met Tilbury. Stopzet-ting, dat weten genoeg passagiers, betee-kent bijna altijd, dat men het çverbren-gen van nieuws van het fropt naar de Duitschers wil beletten, zoodat dezen on-wetend blijven aan het preparatief van den aanval, ofwel dat de Engelsche vbot in de Noordzee of het Kanaal in actie "treedt. De toegang tôt het front was ten streng-ste afgesloten voor journalisten, en de handelaars en handelsreàaigers, die achter het front hunne klienteel bedienen, kregen moeâlijker dan ooit paspoorten. Op de Police de la Sûreté werd er nauwkeurig op gewaakt, dat geen „potkijker" zich de hoe-daniigheid van handelaar in kaaa en kof-fie had toegeëigend. „Vous n'êtes pas journaliste?" luidde de inkwisitoriale vraag van den plichtsgetrouwen, zeer edelge-slrengen commissaris. Eenige persmannen, hebben vernuftige middeltjes gepmbeerd om toch op het Engelsch-Fransche front te geraken, dach werden. .d )or de gendarmerie met Pomme-raansche norschhedd afçescheept. De bevelvoerders wrijven zich in de handen, dat ze zoo streng zijn opgetreden en den zege met zich brengend, dat de wereld wil, dat hij hem kond gedaan worde, is er spTake dat — ingeval er de eerste dagen men wipziging komt, eenige journalisten Jjpbr officieren van den staf op het gewonnen terrein van Champagne zullen rondgeleid worden. In de werkhuizen van Schneider zijn treinen met kanonnen aangekomen. Al deae stukken zijn veroverd op de Duitschers, maar door hen defect gemaakt vooraleer ze in handen der veroveraars te laten ofwel beschadigd door de Fransche artillerie. Zij worden nu gerepareerd om tegen hunne vroegere hezitters gebruikt te wOTden. De geestdrift door de laatste ovetwin-ning jn No ord-Frankrijk verwekt, zonder buitensporig te zijn, ligt op ieders aange-zicht te. lezen. Naar ik verneem zullen een vijftigtal kan-onnen aïs zegebuit in de Champs-Elysées te Parfjs ten toon gesteld worden. De revanche van uUnter den lân- den"„ i^rtevelde's bloed. Uit Geni. Een onzer Geintsche correisponidenten ineldt uns : Treurig nieuws uit België ! Albert Achtergael, zoon van den Commandant der Pompiers is te Brugge ter dood ve,ra(oi"dieeld en gefuslilleerdl. Niemiand kent zijjn misd&ad, geen adtvocaat had het recht hem- te verded'igen. Zekeren dag wag hij aangehouden geweest door twee gendarmen die zijn zakken dfoor-zochten en er eenige matrinei-teeikeningea in vonden. De jongen was officier Van rnaTine; geeji wonder dus dat men tee-keningen op hem vond!. De Duitsche overheid heeft dat spionneeriLnglgjenoeiradl De brave man ia moedig gestorven. Hij we'gerde don biinddoek en vWr het peloton gebracht, riep hij zoo luid hij kon ,,Leve België, Leve de Koming". Wij brengen hulde aan het blachtof -fer en namen deel in de snmxt van zijn dieptbcdiroefde vader, een voiorjbeeidàge ambtenaer der stad Gent. Tijdens de begrafenis van den heer HoiSte, eenigen tijd geleden in Gent ge storven, defiieerde de gansche rouwstoet over een ander slachtoffersgraf : derust-| plaata van Lenoir. Dat graf is steeds met bloemen versierd door de bevioilking der stad zelve. De dood van Lenoir is des te vreeselijker daar men) openlijik ver-teld dat zijn genade bij de militaire over. heid was toegekomen twee uren na de executies. Twee andere Gentenaea-s zitten Ilians aohter slot en zullen ee,rte.tda;ags voor den Krijgsr'atadi verschijnen: graaf de Hemptine en commlssaris Du Soleil. Beiden worden weer al betschuldigd van spionnage, doch tôt nu toe is uiets bewèzen tegen hen.- De Gentènaars durven niet meer luid] op spreken in d'e straten en keeron zich S'tendvsgitig om, ten einfle niet afgeluis-terd te wordep. De bevolking is ka-lm en deftig, ma-ar zeer haatdrag©nd tegen de Duitschers, die dat elken diag te weten krijg,en. De officieren zijn woedend Qiïidiiit de vrouwen zich omkeeren als een Duitsche officier voorbij komt. De opperbe. velhebber kan maaar niet beg'rijpen waar om de jbev-olking toch zoo onvriendelijk is. Er was, niet lang geleden een groo-te plechtighedd in St. Baflfskerk. Het gebouw was propvol. Twee Duitsche of-fieieren konden eenige me'ers ver in de kerk dringen, maar dadeiijk weird een tegenstroom ingericht en de offiideren werden uit de kerk gedreven. Woedend over het feit dat niemamd en iedereen had bedreven, rukten zij hier en daar een bloem van de borst der aanwezige tiiamen. Men weet dat Alfons Severus tôt hon. derd en tien dagen gevangenisetraf is" veroordeeld om een artikel te schrijven tegen ^ de verra ders van den „Vlaamsche Post". Hij verdedigde zich zelf voor den Kri,'garaad en verklaarde onder meer -dat hij geen vergiffenis kwam vragen, wel integendeel. ,,Gij kent bet Genitsche ,,volk niet, zogde hij; gij denkt dat zij „u eerbied-igen omdiat een paar verraders ,,met uwe officieren in automobiel rijden. „Welnu, die kerels zouden hier moesten aangebracht wtorden in het die-,,venkarreken en ware de bevollcing ,,meester, zij zou mij in uwen automo-,,biel naar mdjn huis voeren". Zijn pleit-rede maakte indruk en do uitepraak werd uitgesteld tôt na den middta-g. El-lendige korucdiei! De heeren van den raad moefcten hun overheid ratadiplegen en het gevolg was dat bij het hernemen detr zitting Sevens veroordeeld werd tôt 10100 mark boete of honderd en tien dagen gevang. Een uur later braohten vrienden hem de 1000 mark. Hij weà -gerde ze. Men droeg ze naar zijn huig bij zijn vrouw. De moeddge vrouw wei_ gerde ook en omhelsde haar man die onmiddellijk naar de gevangenis trok. Thans is Sevens in Duitschland. Ziedaar de geefatestoestand in Gent! Belgische gijzelaars. Onze correspondent uit Brussel verze-kert ons, vernomen te habben, dia-t de gouverneur vau het bezette België in ern stige overweging heeft genomen het AToor-stel oim, met het oog op de offensief, de vooTius>i.mste Belgische burgers in die gevangenis op te sluiten. Leden d'er Kamers, burgemeesters en schepenen van groote steden, hoiogg:-plaatste magistraten, alsmede groot nij-veraars en haindeliaatrs st»an op cDj zwar-te lijst, die aan Von Bissing is voiorge-legd.Die dtaconische maatregel zou dienen om het volk in toom te houdteui, daar de Duitschers een algemeenen opstand in België vreezen, zoo zij uit Fra-nkrijk en uit Vlaand«ren wordem verdlreven. De Duit&c.he politie in België is mer-kelijk versterkt. Die po'itie beschikt over een legloen verspieders en verkllkkers. Men mag zich afân ernstige gebeurte-nissen in België verwachten. BELGIE. Infweppen. Duitsche nonnen. (Part.) Eenige jarcn geleden vestigdea zich Duitsche nonnen te Antwerpern', in de Haimcniestxait. In een groot gebouw open-den zij ex eene school. Haar eerste wexk w,as aile neiingdoeners te boycotten, _ wimj;-neex zij hunne kindexen naar die Duitsche school niet zonden. Op die wijze diongea die geiokte pangeimanen hare kultux op. Toen de ooïlog uitbxak vexlieten zij de stad. Thans zijn zij teruggekeerd, maax K3-0Ï1 hoelajig ? i Met groot la.wijt heeft men thaasde eeiste Duitsche Katholieke volkssehooî geopencï, Dï. Gasiter sprak ovm. over ,,Geef den kejj-zer, wat den Keizer toekomt". Nog andere Duitschexs voexden het wcoï<3 bij die plechtige opening. Eene militaiie kjal-pel speelde „Heil Dir in Siege^r/ina" Het was grcsz3ilig ende kolossal. Ifes,Mfiaaiîc!@i*eïfff Na het bombardement. De gewonden uit Ostende en Blankeïï-berghe zijn weggevoerd, blijkbaar ntaaB Duitschland. Zeebrugge is zoo streng afgesloten, dat soldaten in de nibijgelegen doïr pen zelfs niets weten v,an de gevoîgea val! het bcmbaidement. Wèl vertellen de officieren, dat de projectielen slechts in het water vielen of over Zeebrugge vlogen. Te Brugge is dan ook niets bekend v,an de schade, die toch belangiijk moet zrfn ge-weest. Alleen weet men zeker, dat vatï Zeebrugge gewonden zijn jangekomen. De lcgc.xoversten toonen nog steeds ze;-nuwachtige gejaagdheid. Oosf Mbasiilereii Bedrijvigheid achter 't Vlaamsche front. De Duitschers toonen' groote bedrijvigheid in de Vlaamsche ge westen acliteï het front. L-angs de grèns, op een afstand Yari meter v,an de diaadversperringen, moet meiifc al het struikgewas vervvijderen en zelfs de onderste takken van de boomen afkappeui en dit binnen vijf dagen. Op de spooriijnÈ Selzaete—Gent zijia de wissels v,an de z^-sporen weggebroken. Op de stations heeft men groote helliingen gebouwd voor het snelle laden en lossen van de wagons. Dat aile beschikbaxe so-Maten opgettom-meld zign, blijkt uit het feit, dat veel grens-posten in drie dagen niet zijn afgelost. Ei{ waren soldaten bij van detachementen die pas van den strijd waren teruçgokeexd e$ luide hun ontevredenheid betuigden ovejl deze geforeeerde diensten. Bpafoasit. Choiera te Vilvoorde. (Pairt.) De Duitschers brengen in den orrî» trek van Vilvoorde talrijke sold iten over, die aa,n choiera lijden. Zouden de Kultuadragers niet beter doefij de choleialijders in hun eigen land te ver-zoigen. Willen zij thans door oesrnettelijke ziekten de zoo geteistexde bevolkiug vaa België deen aantasten. Ongewenschte gasteri. (Pajt.) Uit Brussel wordt ons gemeld» dat de Brusselsche bezitteis van huizen niet graag iets aan den vijand vealturen. Onder allerlei voorwendsels zenden zij de pinhelmen naar de" maan. De verduitsching. (Part.) Dq Duitschers doen hun uiter-te best om België te verduitschen, dit klinkt anders dian vervlaamstehen of vea> franschen. Dtt werk van verduilsching word't attetstelmatig * diooirgedlreven en ge-ehiedï tôt in de puntjes. De buitenilieden worden vooxal beweirkt Men -mtaakt hun wijs dat België voor altijd Duitsch is en dtait do Vfteimsche menschen er het gi'ootete tlelang bij hebben Duitsch te leeren. De koning en zijne menschen worden als landlverradefs afgeschilxl'&rd, diragendej de schuld van de verwoesting van België. Men treft in de dorpen offocieele mannen aan die de Duitschers in hua werk bijstaïam. De wogwijzera zijn ook vain Duitsche voorzien. Brussel krioelt van mannelijke en vrtou-weii.ke verspieders. Het verwoeste Leuven. De ongelukkige stad Leuven blijft na» genoeg hetzelfde uitzicht bewajren. In da langen Stattiestaaat ataan enkel vietr of vijf huizen recht. Op den boulevard zijn drie nieuwe huizen heropgebcwrwd. Op de verbrande huizen rond de Univers! -tedt zijn kleine houten loodben opgetim-merd.De Duitschers wakker en nochitaua on. ze Belgen aian de vernielde huizen ver-op te bouwen om zoodoende hunne bar* baarsche dadien te vetrbergen, dioch onze landgenooten luisteren niet naar het Duitsch gefluàt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes