De Belgische standaard

1056 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 25 Februar. De Belgische standaard. Konsultiert 19 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cf9j38mp7m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

11 e Jaar — H 40 i«7 Zoftdag 25 & Maandag 26 Februari 1917 ■jyEgEfWMn* LP goldaten: C.ad fr.WS K*gd«a 9.50 ïjjmdcfi 3*75 fejgî «nld&lwi B)n 'i /and ; sLiino fr* 1*75 M««ncea 3-5° RuaP- ■ S-aS Bjjiec 'tland s lipf-'ri■! ir.a-5" (jLicden S-00 tjtaficdiD M0 1 1 DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTEL B* BEHBBR VILLA « ATa Coquille » ZKBOirX DE PANNE Kieine unkon-digingen : 0.25 f. de regel RECLAMER : volgens ovorcen-komst. ,-r-r-tt"p~'r achi-6a/\rt /v\ach-? Stichter»-fôestu u7der°T"" 1 ïldefons PeeUr Vastp. MpAp.iDP.rlcp.rs .• M. R. Reloaire. L. Duvkers. P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, 0. Wattez. OVER TUSSCHENKOMST -— .... I zegde dat God niet tusschen-■komt in de za en der menschen on-■derel ander, gelij* hij tusschenkomt ■in het bestuur der natuur rachten f Izooals de loop der sterren en der f landcre hcmcllichamen, in het plan-Kenrijs en het dierenrijk. Wij menschen,ziin redelijke schep-■selen, dus verstandig en vrij. Hij wil ■dus die vrijhdd eerbiedigen : zoo ■bclet Hij de menschen niet, te zondi-■geo.Het is met onze vrijheid en het imensehclijk verstand te eerbiedigen [datGod in den oorlog tusschenko-me,I* hoor u zeggen « ilde God j maar iets doeni» — Tusschen o-! men ? Maar od doet niets ais dat ! Zoo eindi^de mijn vorig arti cl. — Wilden w j met God medewerken en zijne tusschenkomst eriennen, Iwe zouden weldra het einde van de-zen droevigen oorlog beleven. i De redelooze wezens gehoorzamen |aa» Gods wetten onveranderhjk, fonder die te kennen, en zonder het te nillen Zoo volg«n de sterren, altijd derizclfden loop : de plantcn herleven in de lente ; de vruchten rijpen in den zomer ; de jaargetijden wisselen steeds elkander af Wij menschen, redelijke wezens zijn onderworpen aan Gods wetten, maar 't zijn geen physieke wetten, 't zijn zedewetthn, — Dat wil zeg-gen hij laat ons vrij die wetten te volgen of te overtredeo. Wij kennen ze ; wil zouden ze moeten vol en, maar eiiaas, vden, zeervelen willeo ze niet volgcn. Op deze wijze hand lt God met ons in de zaax van den vede. Hadden wij Gods wetten gevolgd ! dedeti we steeds wat God ons gebiedt de oorlog zou gedaan zijn- Ge zegt : wij, wie is dat ? Ziin dat de Duitschers of de Bondgenooten ? Ik antwoord : aile beide, Wat vraagt God? Hetgeen Hij tinds 't begin der wereld vroeg : het-geen Hij vroeg in de tien geboden. Wij keanen Gods geboden goed. Hadden de menschen, die geboden willen naleve , niet alleen zou de oorloe gedaan zijn : maar bovendien, zouden wij dien gruwel niet gekend hebben. ovenalbemintèen god: Hadden de Duitsshers dit gebod goed nage-leefd, ze zouden den "'unser Gott" nietaanbeden hebben die naar hun j meeninghen moest meester maken | van de wereld. — Hadden ze de I knieëa gebogen voor der waren God ze zouden nietgeofferd hebben aan de Goden Germania 1 i. ijdeujk zweert noch spot. De | Duitschers hadden den eed afgelegd Belgitt te eerbiedigen, geen stikgas-sen te gebrui en, geen onschuldige burgers te vermoorden ï.och t ont-voffrea, gre ope m s^den met vlieg-; tui en te be cbieteo. Zîj heuben dien [ eec rbro t-n. GIJ ZULT NIET DOODSLAAN. In den-| oorog-, he ft de aang -valler/e het I re<.r;t zich t< vcrdfdigen, . c de ça I rec 'i-/aardir eaar'. a er is etn moor-de£ a ,r ! Het or.derhoud n van die tusichenkomst van God, zou voor altijd den oorlog uit de wereld ver-bannen.steelt niemands gofid. Er is een volk dat andermans goed aanziet als het zijne omdat het denkt dit noodig te hebben — dit volk met o®rlog te voeren bedrijft een diefstal — Ziet ge Gods tusschenkomst ? begeert niemai'DS GOED. Duitïch-land bereidde sinds jaren den oorlog: dus begeerde het andermans goed — Dit land verklaarde den oorlog om te i uunen dit goed stelen. — Ge ziet dus dat de Duitschers boter irijjen bij den visch I Wij bondgenooten hebben wij on» nietste verwij-ten wegens Gods gebodeo ? Hetzesde en het negende gebod, b.v die toch iedereen ent. Laten wij nu overgaan tôt het Lvangelie "De vrede zij met U." Het Evargelie moet nageleefd worden niet alleen door ieder meosch in het bijzonder maar tevens door het volfr, door deoatie. Ware hetEvan-gelie beter nagevolgd geweest, nooit waren we in 1914 aangevallen geweest : en wilden de hoogmoedige Duitschers buigen voor de waarhe-den van het Evangelie ze zouden den oorlog staken en het aangedane leed herstellen. Zcgt dus niet meer ''Waar blijft God" maar, waar blijven wij ? De mensch weigert de tusschen komst van God I VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN De vrouw in den oorlog. Het lied e dat dè vrouw maar goed was om s«hoone Kleederen te dragen, huis te houden en Kinders te » weeken heeft uitgedaan.Toch voor wat Engeland betreft. De suflragetten-beweging heeft in d#n oorl«a dezen be-sçhaamd die in tijd van vrede haar h«t meest bevochten. Het princi»p van deze be-weging was : dat de vrouw de gelijke dts mans moesf îijn, want desnoods Son zij den man in ailes vervangen. Ze heeft het be-weztn in den oorloG. Tôt 1* Juli 1916 (en sindsdien is het aetal gedurig gestegen) waren raeir dan drie millioen vrouwen in Engeland roor den oorlog werK^aam. Twee millioen wer en in de munitiefabrieken en onder die twee millioen zijn er zeven hon-derd duizend die de mannen rechtstreeks in hun dienst vervang«n. In de icatoennij-verheid wericen a5,ooo vrouwen in dienstea eertijds door de mannen bezet. Een*elfde bestatiging valt te doen in de leder- en de lijnwaadni rerhedtn. Honderd dertig duizend vrouwen houden thans den ploeg en hanteeren de «pade en33,000vrouwen staan als stoktrs en meïaniciens op de treinen. Dit is op zuiver oorlogsterrein. Het jetai vrouwen in de burgerlijïe diensten gebezigd is niet uit te rekenen. Men vindt huidig, zoowel in FrankrijK als in Enaeland, alleen-lij^ nog vrouweli'^e iantoor- handels- post-en trambedienden. De vrouw heericht in huis, win" el, op het veld en in de fabrieic. Hopen we dat het enSel meegaau *al zoolang de oorlog duurt, want auders zaten de mannen heel in den hoek 1 In de spoorhalle van A I11 en om de statie van , 6 uur 's avonds. Voor de winketlen wriebell een groole trienigte soldalen. Het winket waar-boven in reuzenletters staat « Kaartjes voor Parijs » heeft het schriKVrelijk druk. De jon-gens babbelen en swatelen ondereen : een troep zwaluwen die uitvliegen gaan. De Islijheid straalt hen uit de oogen. Ze zijn netjes uityeborsteld. Men |ziet en voelt dat ze eenige dagen gelu«c sullen beleven bij ouders, geliefden, vrienden en kennissen, die ginds ver ophun aankomst wachten, De verbeelding voert hen heen ver van aile ae-vaar, ver uit den militairen vastpran^enden dienst. Ze zullen genieten een weinigr hui-sel i j fe leven en ze hooren reeds den knal van een ontstopte oude flesch : de inzet van een reeks dagen die kalm en gerust zullen verloopen, buiten 't oorloosgewoel en den drukkenden weemoed van het verlaten-zijn. Ze zullen hun beenen onder de warme stoof stelen en verhalen van wonderlijice dingen als van een droom om dan gesterkt, opge-beurd terug te Keeren ten Kampe. Voor de spoorhalle botsi* op twee piotjes die te bibberen staan in de koude en staren op die lanae reeks verlofgangers die immer het station inwentelt. — GelulcKigen, mijnheer. — Uw beurt zal 't 00k wel wezen. Ze lachen scherp. — Ons beurt ; 't was ons beurt, maar ons ouders xijn arm gevlucht ginder ver in 't Zuiden, hebben geen geld te over om het ons op te sturen en met onze soldij icunnen wede reis niet betalen. We zijn immers het volk 1 Zal men nog lang dien maatregel doen aanduren die ontredderden maa t van onze volksjongens ? Solo-Slims van de Week Gespeeld door Emeric Maes, C. 55, 6e Cie. Medespelers : Cyr. D'haenes, Jos. Kyndt en R. DePetter ; — door Camiel Dekryger, G. 294, 4e Cie. Medespelers : A. Schryvers, A. Van Sweeten en K. Vendelmans ; — door René Libotte. Medespelers : Juul Van Thuy-ne, Ernest Duwaercoit en Alf. Courbet,allen van C. 275, 5e Cie ;— door Declerck. Medespelers : De Lodder, VanHulst en Baele, allen van C. 243, 3e Cie ; — door Van Schoor Livinus. Medespelers : Pier Ver-berght, Alf. Claesens en Isidoor Dowart, allen van C. 184, 3e Cie. Bpièf uit papijs 18 Februari. Ofschoon het sterk wintert, toch /cunnen wij reeds yevoelen en zien dat de lente in aantocht is. De bloemen tomen ons toe uit het Zuiden. Mimosas en viooltjes aan aile bloemenstalletjes, uit welke u lentegeuren te gemoet walmen. Bijna elken dag komt mij een oudje tegen, langs de lanen, met eene mand op zijnen r«g, vol met mimosa-taArjes heldergele, wollige bolletjes op witachtiy groen van scherp uitgesneden bladeren. Met zijn als geurioe lentemeien-, die uit ijn mand te veerschijn komen. Aan iiijnen arm eenen korf met tuilt.es violen en in de eene hand houdt hij zuli een tuiltje, in de andere een mimosa-takje, die hij de voorbi].oangers te koepe aanbiedt. Onder de /cap van zijn donkerblauw manteltje ziet hij er uit, met *ijn grijzen, langen baard, aïs een kabouter mannetje.Hij heeft wakicer oogjes en is nog van stap voor zijne jaren. Als de sneeuw valt en zi;n mantel en bloemen wit z'-n be-sneeuwd, is hij als het beeld van den win-ter, die . ons de lente aanbrengt. Ware ik een schilder, ik sou hem willen op doek brengen, dit manneicen met zijn mimosa-trossen en zijn tuiltjes violen langs de lanen der groote stad, in dagen dat de winter-koude £ich zoo ongenadig laat gevoelen. Het zicht van bloemen is altijd iets, dat oas het hart verheugt. Waar bloemen te voor-schijn ! omen, verschijnter een lach op het : aanGezicht, die hoop en liefde verraadt. WOUTER. i De Toestand Het Àchterwaartsche Werk Er schijnt o»k papierkrisis te zijn in de bureelen waa* men de amktelijke berichten epmaaKt. Die kunnen tegenwoordi®, aile, op éen bladje. Dus niets nieuws. We beleven het doode getijde in den stri:d, maar even als de landman die in 't doode seizoen zijn oogst van de toe&omst beraamt en bered-dert, zoo 00k is het gesteld met de oorlogs-partijen die den oogst van den oorlog : de overwinning, dit jaar verwachten. De En«elsche bedri;vigheid van aan de Somme tôt Yper kan alleen in dien zin uitgeleed w»rden. Het is een onophoudelijk bezig-houden van den vijand, die daardoor in de onmoaelijkheid wordt gesteld zelfs wericdadi op le treden op een uitgeiezen plaats van 't front. Aehterwaarts is men thans druk in de weer zich oereed te mafeen tôt den alge-meenen en beslissenden aanval. Uit betrouwbare, bren vernemen we dat het aanleggen van een uitgebreid spoorweg-net, langsheen heel het front, om zegge*s voleindigd is. De toeroer van munities en materiaal houdt op aile plaatsen aan en het opstellen van zware artillerie geschiedt op aile punten van het front te gelijk. De duitsche vliegers die het bemerken kunnen niet wijs worden uit al die bedrijvigheid en onmogelijK gissen waar wij onze bedrei-giny Zullen plaatsen. En alhoewel we het ophefmaKende interview van Douglas Haig niet op den letter moeten Qeleoven, toch blijkt het uit allerhande voorteekenen dat wij die beslissing mogen verwachten in 't korte. Ook op de andere fronten bemerkt men eenzelfden toestand. Engeland en ïranVriji hebben in de laatste maanden onverpoosd munities en rnateriaal gefabriceerd niet alleen voor ons front maar ook voor de Russen en de Roemenen. Ambtelijk wordt ons medegedeeld dat de bewapening van deZe légers uitstekend is. De laatste hand wordt geslagen aan de volvoering van de voorbereiding. In't korte moeten we bevestiain* verKrijgen, want de economische toestand in aile landen laat geen verwijlen toe. y In FranisrijK wordt het een heel sport om de bevoorra-ding derbevolking tôt voldoenin? van een-ieder te regelen en ernstioe beweegredenen ziin er om een teicort van graan, dit jaar, te vreezen, wat de rantsoeneering nijpend zou maken. Het volt dat zoo heldhaftig stand houdt in nevenlijn met het strijdend gedeelte der natie verwacht voor dit jaar, het einde door de overwinning. De Oorlog ter Zee Gister werden Qezonken twee engelsche : schepen (33oo ton), twee fransche visch-sloepen, drie noorscke zeilers (1965 i45a eh 709 ton), een russisch schip (2194 ton), een hollandsch schip (35g8 ton) 't zij in het geheel 16000 ton. Oorlogs tijdingen iti.i 11 ■. 1 .u .1..—■ AMBTEUJKE BERICHTEN Belgisch front. — 23 Febr. 20 uur. — Niets bi;zonders te melden. Fransch front. — 23 Febr. i5 uur. — Wij poogden twee handslagen Z.-W. het bosch van Marlancourt. Een 20tal krijgs-gevangenen.Breuk tusschen de Vereenigde-Staten en Oostenrijk ? Wilson zal een nieuwe boodschap tôt het Senaat richten. Men is algemeen van gevoelen dat deze boodschap een onmiddellijk gevolgr zal hebben : de afbreuk met Oosten-rij 'i en misschien met Turkeye. Hef Handeîverkeer Herneemt Uit Noorwegen wordt gemeld dat ver-scliillende schepen komend van Engeland de haven «ijn binnengevaren. Het verkeer met Amerika is ten groote deele hersteld. Uit de Hollandsche havens yijn ook talrij^e schepen vcrîrokken. Verweermaafregelen tegen den Duikbooten=oorIog Het Engelsch zeeKomiteit I"eeft volgende beslissing niigevaurdigd : 1) Van licdcn af zal ieder schip door onze vloot ontmoet, schip komende van ef varende naar een haven van een neutraal land dat Duitschland of Oostenrijï bearenst, aanzien worden als «oederen vervoerend voor den vijand en in een Engelsche haven tôt onderzoek binnengebracht worden. 2) Ieder ladinG die blijkt voor den vijand bestemd te wezen, ?al verbeurd verklaard en het schip in aanbesteding gesteld worden. Schepen die uit eigen beweging lich tôt onderzoek in een der havens der Bondgenooten aanmelden zullen los elaten worden maar desgevallend wordt hun lading verbeurd, bij aldien zij voor den vijand bestemd blijKt. Liaalst.e liup De Toestand op 24 Februari 8 uur PARUS meldt artillerie-strijd in Lorrei-nen en Elzas. Wij schoten een munitiedepot in de lucht in dtn sector van Champagne» Twee duitsche handslagen (bij S'oiseons en Bezonvaux) werden afgeslagen. LONDEN meldt het reroveren van enkele duitsche stellingen N. Gueudecourt en Petit Miraumont ; het uitvoeren van een rit Z.-O, Souchez en het afslaan van duitsche ritten om Armentières en Ploegsteert. MESOPOTAMIE-FRONT : De Engel-schen zijn ten aanval van de stelling Sanna-jat getogen. SPANJE. — Te Carthagène heeft men een bevoorradingsbasis van duitsche onder-zeeërs ontdekt. De plichtigen zijn aange-houden.DUITSCHLAND. — Uit Berne wordtge-seind dat bijna heel het personeel van de Zeppelin-fabrieVen te Friedrichshaven naar 't front is gestuurd. Het faljiet der Zeppelins.BELGIE. — VoUens Duitsche bron zijn van 1 Oktober 1915 tôt 3o Sept. 1916, (dus vôor de deportatie) 103.092 Belgen veroor» deeld geworden : 100 ter dood, 491 tôt vestingslraf, 11.000 tôt gevang, 591 tôt de» portatie, 88.000 tôt geldboeten. Er waren 49.700 Walen en 42.000 Vlamingen waar» onder 19.000 vrouwen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Belgische standaard gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in De Panne von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume