De Belgische standaard

1107 0
24 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 24 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 21 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gt5fb4xg1p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ilOHIEKSIlVwl I Toer Soldaten: i rnuad fr. x.a5 ■ maanden a*5° g muadea 3*75 met soldaten ( In 'i laad : I nmnd fr. i>75 % mticdcn 3*5o S tMuwsrteSï 5-35 Buiten 't laad : X maacd ir. a.50 •mtiar>den 5.00 g nmivisn] 7.50 0p3til 11 BBHBBK villa « Ma Coquille » Zbedijk de panns Kleine i&ckos-diginjçen : 0.251. de regel RECLAMER : volgens overeto-komat. Vaste Medewerkers : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Sciielden, De Yaa de Pecre, Dr J. Van de Woestyaa, Juul Filliawt, Dr L. De Wolf, J. Simons, 0. Wattaz. «RKMtf uananaMaesaMB twmmaBmtamsmmtm ESN YRAAGSKE. Kan iemand mij laten weten hoe de kerkenzijn van Beveren-a/d Loye, Deerjijk, Roxem, Stœceghem, SchuyfferscapelIe,Vyvc~S.~Baafs, Wilskerke, Wynendaele, Thourout, Iloucke, Aarden-burg, Zoetenaye (in geval er eene bestaat daar, of ooit eene bestaan heeft)? Hoe oud is daar omtrenl overal de kerk en de toren ? En die er een printkaart of andere beeltenis van heeft, zou hij ze me niet willen voor een tijdeken in leening geven ? Dit ten bate van een studie over onze WcBt-vIaamsche kerken, eerlang over te drukken in De Belgische Standaard. Datuc op voorhand, voor 't minste uit dat men mij Kan laten geworden. L. DE WOLF, Watou. De School op 't Front Onze inrichting van « De School op 't Front» is laar en de menigvul-dige brieven van goedkeuring waar borgen het welgeluk*en Herhalen wij nogmaals hos dit prachtig werk ïneenzit. De Raad van « De Belgische Standaard » geef':, aan de leergangen de noodigb boeken, aangepast aan den graad vaa ontwikkeling der leerlingen ; zoo de pra^tische handboeken ontbreken, geven wij zelf de geauto- grafieerde lessen. Voorwaarden om die toelagen te ontvangen : A. De leergangen moeten monde-Lings gegeven worden. B. Het moeten gezamenlijke leergangen zijn t. t. z« geene afzonder-lykï. lessen. Het getal leerlingen moet ten mfoste tien bedragen. C. Boeken blijven eigendom van het Kerstgeschenk van B. St. D. Maandeîijks geeft het plaatse-lijk werk volledig verslag over leer-lingen en leergangen. Aan de lecraars verschaffen wij de leiding in het onderwijs opdat de iessen de rijkst mogelij^e vruch ten afwerpen, M. Hellebuyck, opziener van het Lager onderwijs te Thielt,thans Pro-yinciaal bestuur, De Panne, schrijver van uitmuntende opvoedkunaige wei ken, neemt het op zich, ons ter zijde te staa . Reeds heeft hij zba werk aangevat en stelt hij de programmai op : hij zal 00s de gepaste leerboe^en verza-meïen ; onder zijn geleide, gaan we met zekerheid vooruit. De andere heeren schoolopzieners treden ook ons bij ; zij kunnen niet genoeg de degelykheid prijzen vao «DeSchool op t Front». Dank aan hen in oaam onzer soldaten.Van tijd tôt tijd tullen er voor de lesji'evers gewistelijki vergade-ringfn plaats he&bea. We veroetnea daareftboven dat in de Ministeri- ele middens < De School op 't Front > algemeeoe goed euriag v^rwierf. De noodza elij heid van de leergangen is zoo £root dat mea ons van aile kanten oogeduidig vra ;gt ; wa mrer begint *! e Belgische Sta -daard > met de leergangen ? Wij antv\oorden : zqodra gij wilt en klaar zijt. Zoodra 1) gij ons îaat weten of ge bereid zijt de lessen te geven ; 2) ons het getal leerlingen doet ke^ nen ; 3) de plaats aanduidt waar de lessen zullen gegeven worden. Dan stellen wij u in 't bezit van de lesbenoodigheden ; (onnoodig te zeggen dat we den tijd moeten heb-ben om de bestellîngen te doen). Voegt in uwe aanvraag bij, welke lessen gij denkt te geven aan uwe leerlingen ; Vlaamsch, Fransch, Re-kenen, Teekenen, Lezen, Schrijven, enz. We waren u dankbaar, brankar-diers, aalmoezeniers, officieren, soldaten, zoo gij uwe toetreding als lesgever met de noodige inlichtingen wiidet sturei vôor 10 Maart (aller-laatste datum) ; zoo konden wij onze uitgaven regelen en met meer een-heid te werk gaan. Ailes moet ge-stuurd worden aan : « DE BELG. STANDAARD », Villa „ Ma Coquille zeed-jk, DEPANNE. We zijn overtuigd dat allé verstan-delijke rachten die bcschi-baar zijn, ons hunne medewerking SCHR1F-TELIJK zullen sturen met de ver eischte inlichtingen. « De Belg. St, » De Toestand 1ETS OVER DUIKBOOTEN Het oorlogsnieuws te lande, op aile too-neelen, kan in een enkelen îin vervat worden : « Niets bijzondei*s, niets belangrijks in 't verloop van den strijd. » De belanastelling van den dag is dan ook uitsluitend ingenomen door de gebeurlenis-sen op zee ; die vooralsnu van onzenlwege aile aandach' veraen, om de opaedoken bekommering te doen verdwijnen. Herhaaldeli k drukten we op het feit dat de dui'1 booten-oorlog niet beslissend zal ingrijpen in 't verloop van den strijd, maar terzelfdertijde voegden we er steeds bij dat het aandnren van zulKen toestand, mitsga-ders de velerlei moeili kheden die het ons berok ent ook een alleronaamgenaamsten indruk zou nalaten en bijcevolge nadeelig inwer«en kan op den al^emeenen stand der zaVen. Het gevaar van den duikbooten-oorlog liât niet in het torpedeeren van een zeker getal schepen gedurende een zekeren tijd, maar in het aandurenvan zulien toestand. Het gevaar daaruit vloeiend is tweeder-lei : Herhaalt ïich eene gebeurtenis reael-matiG en ongestoord zonder dat van stop zelten spraak fean wezen, het verlies wordt in verhoudina schri'ekelijk na een geruimen tijd en het steeds weerkomen van zulke verliezcn moet nadeelig. werken op het zedelijk weerstandsvermogen van het vol*. Het verlies wordt schriK elijk. Vôor de uitvaardiging van de duikbooten-oorlog werden gemiddeld i5o schepen per maand getorpedeerd. Het handelsverieeer met de neutrale landen werd desniettemin in geenen deele beleminerd. Nu de duikbooten-oorlog zonder genade wordt doorgevoerd is het gemiddeld getal torpedeeringen per dag : tien schepen. Dat maa t 3oo schepen in de maand. Het verlies door de bondgenooten geleden zal in evenredigheid orooter zi;n omdat de neu-Iralen, voor 't grootste gedeelte hùn sclteep-vaart hebben âtopgezet. ffDaaruit vloeit voort dat onzen handel geweldige slagen worden toegebracht en dat de slerfcte van onze koopvaardijvloot in verhouding vermindert, wijl deze van den vi;and vermeerdert. De torpedeeringen gaan crescendo, de getorpedeerde toniienmaat eveneens. Van 1 tôt 18 December 1916 verloren wij door torpedecrino 69 schepen boven de dui-zend ton met eene gezamenli)ke vracht van 210.000 ton ; van 1 tôt 18 Januari was het verlies 60 schepen met 182.533 ton; van 1 tôt 18 Februari was het 89 sehepen met 268,631 ton. Moest deze verhouding eenige maanden aanduren, dan kan eenieder best beseffen wat een duikbooten-oorlog zonder genade zeggen wil. Dit verlies zou nadeelig wçrken op ons gemoed. De bevoorradingr die reeds moeilijk was, wordt lasti». We krijgen rantsoeneering op zijn duitsch en de obsessie van het steeds aanhoudend gevaar is in geenen deele prettig. Niemand ontkent nog het ernstige van den nieuwen toestand. Iedereen vraagt wat we teoen deze duitsche meesterschap onder de zee vermogen. Ingrijpende maat-regelen zijn dringend noodig. Lord Garson verklaarde dat het openbaren der duitsche verliezen in onderzeeërs niet nuttig is en. ontijdig. De vijand weet zich niet waaraan te houden. We moeten dus elders zoeken. In de zwitsers«he pers* le;zen wij dat Duitschland tôt i5 Februari 128 onderzeeërs zou verloren hebben. Het is maar een gissing, dus ailes behalve juist. Indien het waar mocht blijKen,dan zou de dui&booten-oorloe in 't nadeel van Duitschland zijn uitgevallen vermits Duitschland ten hoogste twee onderzeeërs per week bij-bouwen San. Lord Garson verklaarde nog dat in de laatste 18 dagen er veertig gevechten te£en onderjeeërs geleverd werden en als men denKt dat gestadig drie duiiend schepen zich in de oevaarlijke zôno bevinden, moet men wel besluiten dat de afweermiddelen afdoende werken. Al deze berekeningen veranderen de stem-ming onder het voIk niet. Veronderstellin-gen en vergelij^ingen blijven toch steeds abstracte zaken waar torpedeeringen ont-nuchterende feiten îijn. We zitten voor 't oogenblik niet prettig geschutteld. Hetduikbootenvraaastu» blijft geheel, en duurt het aan, dan wordt het een levenszaak. Over Trouwen VIII. 't Eerste dat gij moet weten, als gij u tôt het huwelij» bereidt,'t is of uw vrouwke te wege de vereischte hoedanigheden bezit om u geluksig te maiten. En daarom zei ik u dat de lichamelijke schoonheid voor het ge-Iuk in den trouw onvoldoende is. Andere deugden moeten daarbij zijn. De eerste noodxakelijke deugd zoowel voor u als voor het vrouwke is de reinheid, en dat in tweevoudigen zin : de reinheid naar het lichaam,ook zindelijkheid geheeten, en de reinheid naar de zielof de kuischheid. Neemt een beeldschoon meisken, rank van leden, blozend van gezondheid, stralend van levenldst, maarvuil en slordig, onge-wasschen en ongekamd ; alleman is er af-keerig van. Gaat gij in haar huis, hier ligt een hoop kleedingstuKken, daar staan be-slijkte schoeûen siùds vier vijf dagen te droogenjgindef haùgen beatoVen spinneWeb-ben aan den muur, ketels en tellooren staan vuil op den walersteen, stoelen en tafels geladen met stof : gij trekt erden neusvoo-r op en zorgt dat gij spoedij weg zijt, en gij hebt gelijkt. Eenjongeling die zulice smeerpoes voor vroyw zou nemen, gai er weinig goede dagen meê hebben. Kleederen en huisraad zullen voor den tijd versleten zijn, de Mei-nen zullen niet opgepast zijn, en de man zal op den duur aficeer krijgen van zijne woning, misschien ook van zijne vrouw, hij verwaarloost zijn sinderen, laat den boel maar draaien en vindt dat het bij sijne ge-buren of in de naastgelegen herberg aan-genamer is dan in zijn eigen huis. Is het eens zoo ver gekomen, dan gaat het huis-houden hais over den kop den berg af, den dieperik in. De vrouw verkwist omdat zij geene orde en zindelijkheid' kent ; ,de man vericwist omdat hij voor vrouw en familie geen hert meer heeft, en het ergste is te verwachten. *.. Daarom weest zindelijk op uw zelven en, Kiest een meisKen dat rein en zindelijs; is op haar eigen persoontje, op haar huis-houden, op kleederen en werkgerief, in kas en Kist, een meiske dat ailes zijn eigen plaats weet te geven en te behouden. Doch bovenal dat uw toekomend vrouwke zij proper op haar ziel, zuiver en kuisch. Immers zoo noodzakelijK de reinheid naar het lichaam is, om opgemerkt en bemint te worden, zoo noodzakelijk is de zuiverheid naar de ziel om de echtelijke liefde op stevi-ger grondslag te bouwen en Gods zegen te verbinden. Helaas, hoe dikwijls is 't gedrag der trouwers heel in strijd met Lunne christe-lijke opvoeding en met eene weerdige be-reiding tôt het heilig sa«rament des huwc-lijks l De liefde tusschen jongeling en jon e dochter moet christelijk en eerbaar zijn, dan voert gij tôt geene dwaasheid en ver-blindheid ; dan is zij ster* voor den trouw en nog sterK<y er na, bestand tegen de moeilijkheden die zich later kunnen voort-doen en gezegend door God. De liefde die uit vleesch en bloed ontstaat, die in den wellust hare geheele voldoening zoe t, is .gelijk een fak&el, zoeals er 's avonds bij eene serenade worden rondge-dragen ; zij verlicht een poos met onaange-naam vuur en met veel took en damp ; weldrais zij uitgebranden Iaat een stinken-den walm na. Gij gent misschien vrouwmenschen, die 1 in hare jonge jaren onrein waren, die de kermissen en danapartijen afliepen, die zoo-als wi; hier en elders binst den oorlogstijd zien rondzwieren, die liever met de duister-nis dan met den klaarlichten dag uitloopen en uitzitten,die anderen verleidden meer nog dan ïi) sich zelven lieten verleiden om ge-trouwd tegeraken....maar ziet eens toe dan, hoe die soort van huwelij ; en uitvallen 1 Van zulke huweli Ken zou te recht mogen gezegd worden wat over tijd een half ge-leerde en half maaadelij/fe bruid antwoordde aan den Pastor die haar vroeg: Wat is het huwelij k ? « Het huwelij '£ !... Duister en vuil, zwaar, grof en heel gesteld om te lijden. » Waarachtig dat antwoord was zoo dom niet ; daarmede trouwens vôorspelde de dwaze bruid wat haar en haars oelijben, na eene losbandige verkeering, in den huwe-lijken staat te wachten staat. Soldatenvriend. LEEST EN VERSPREIDT ^ m EELQISGHE STANDAARD » Ooplogs tîjdingen AMBTELÎJKE BERICHTEN Belgisch front. — 22 Febr. 20 uur. — Artillerie-bedrijvigheid op 't front. Fransch front. — 22 Febr. i5 uur. — Kalme nacht op 't front. Wij schoten een verkenning op den Linker-Maasoever uiteenJ Roemeensch front. — Nogal groote bedrijvigheid van verkenningen in Opper-Moldavie. Op de Sereth beschoot de vijande-lijke artillerie aanhoudend de Russische stellingen. Aan de "Idea Nazionale ,, wordt geseind dat het Roemeensch leger thans heelemaal is heringericht en vaardig staat om terug den strijd aan te vatten. QriekenSand en de Entende De Fransche en Engelsche Gezanten te Atbenen hebben elk afzondexlijk bij den Griekschen eersten Minister voetstappen aangewend om de volledige naleving van de uitvoering onzer eischen in het ultimatum vervat te bekomen. Deze maatregel draagt bijzonderlij * op een gedeelte der Atheemche pers die tegen de Bondgenooten sinds eeni-gen tijd weerom vuur stookt. De Torpedeeringen Gister werden geronken drie Italiaansche schepen (a85o, x85o en 324 ton), een Zweedsch schip (3264 ton) een Engelsch schip (4237 ton). Totaal : i3,ooo ton. DeVereenigde=Staten en Oostenrijk Gister heeft de Amerikaansche gezant te Weenen, M. Penfield aan «Le Oostenrijksche regeering eene nota everhaadigd em va» haar uitleg te bekomen njpens haar stand* punt in de duikbooten-oarlog. Dit betoog is gesteund op het feit dat na de torpedeering der Ancona waarbij Ameri-kaansehe levens verloren gingen, Oostenrij* geen duiKboeten-oorlog zonder genade mocht uitvaardigen zonder aan ijn ver-plichtingen te Sfort te Vomen. Tusschen Duitschland en de Vereenigde-Staten blijft de toestand ongewijzigd.Wilson denxt de oarlog te kunnen vermijden. Staking bij Krupp Uit Amsterdam wordt geseind iat 17000 werKlieden van Krupp in staKing ïijn ge-gaan. Ze wilden maar het werk hervattea op voorwaarde beter gevoed t» worden. De gcmeenteraad van Esien heeft een betere bevoerrading belooft. uaatste Uup De Toestand op 23 Februari 8 uur Duitsche verkenningen die poogden on*e stellingen te benaderen bij Roode Poort (N.-O. Nieupoort) werden uiteengeschoten. Op het Fransch-Engelsch front |alleen ar-tilletie-strijd en wederzijdsche ritten te mel-den.— De twee amerikaansche schepen « Ro« chester» en «Orléans» zijn gister in de door Duitschland afgebakende zeezône ge» varen. — In Duitschland is het spoorwegverkeer heel ontredderd. De gewezen bestuurder, thans in Zwitserland verblijvend, verklaart dat het vervoer van 60 p.L. verminderd is, . De goederen worden slechts eenmaal in de week aangenomen. i ■ I i, , Jaar-N'39 ,396 :>/ Zaterdag 24 Februari 191^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes