De Belgische standaard

1205 0
27 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 27 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 20 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7940r9mx58/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

8** Jaar � N*4i ^ 9 JDinsdag"27 Februari 1917 �iiifliMi�Pau� W�t Soldaten: g maand ir. i.as � maanden a.5e gewande* 5�7I f Jflei soldaten in 't land: I maand fr. 1.7$ � maanden 3.5e f maanden 5.33 Boften tlandt X maand fr. a.50 S maanden 5.00 I maanden, 740 BELG STAnDAARD RACHT- BA AR T OPSTBL BBHBER VILLA � Ka CoguiH� � ZBBDIfK DB PANNB Kleine aankon- digingen : 0.25f.deregel RECLAMER : volgeni overeen- komat. Vaste Medewerkers : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L. De WoljF, J. Simons, O. Watte*. Een der oorza/cen van de�en wereldoorlog is wel het bezit der /colonies. Een der vele bewijzen daarvan /ran o. m. gevonden wor- den in het oezegde van den riArs/canselier gedurende het onderhoud dat hij had, op 39 Juli 1914, met Sir E. Goschen, den en- o-elschen gezant te Berlijn. De duitsche rij&s/canselier ver/rlaarde nameliJK dat in- dien Engeland onzijdig bleef, Duilschland geen landaanhechting ten nadeele van Frank- rijk zou beoogen, waarop Sir Goschen de vraag snelde indien zulks ook voor de fran- gche /colonies gold. � Ik kan me op dit gebied niet verbinden �, verklaarde de kanselier. Duitschland met zijn overproductie en Jrijn overbevolking had uitwegen eenerzijds en landbezittrngen anderzijds doodnoodig. Met den oorlog te doen losbarsten,dacht het niet zoo teer aan landaanhechtinyen in Europa dan aan grondverovering in de lan- den waar de � oloniseering de grootste voor- deden afwerpen zou voor de volledige han- delsontwikKeling van het rijA*. Duitschland had een begeerig oeg Gesla- gen op de fransche kolonies van Noord- Afri/ta bij �onderlij* 'en op de engelsche bezittingen van Zuid Azia : de drang naar 't Oosten en de droom aan de poort van Oostenrijk een bevoorradingszolder te b�- ai tten. De wederwaardiaheden van de Maro - kaansche Kwestie runnen hiervoor als illus- tratie dienen. Het staal thans buiten twijfel dat een land dat jong en rijk is op alle gebied, behoefte heeft dit jongzijn en deze rijk- dom te plaatsen in de overzeesche landen waar het zaaien van zulk landzaad allervruchtbaarst wordt voor de welvaart en den bloei van het moederland.Kolonisee- ring is een onderdeel van het bedrijfsver- mogen van een land dat zich buiten de eng- heid van een gemakzuchtig leventje wil wentelen. En de landen die er met taaien wil en - oppigheid doorslaan, zien hun stre- ven en pogen honderdvoudig beloond. Engeland is het machtigste land ter we- reld omdat het de schoonste en treffelijkste /colonies bezit, Frankrij/r houdt zich op de hoogte van den wereldvooruitgano dank zijn kolonies; Holland, het kleine landje dat op zieh zelf niets bezit tot welvaarts-ont- wikkeling, is rijk door zijn iolonies, de Ver.-Staten, die gesticht werden naar het trijheidsprinciep voelden toch de behoefte Cuba aan Spanje te onlmachtigen ; Japan verxlaarde Rusland den oorlog om bezittin- gen in Azia te veroveren en Italie zette zich geweldigerhand neder in Tripolitanie om er een uitweg te vinden voor zijn onbeholpen economischen toestand. Het verval van vele landen dagteefcent van den dag dat het de overzeesche bezettingen verloor. Zoo ging het met Spanje en Portu- gal en deze landen die nooit over kolonies beschikten, /ronden ook nooit tot volledige ontwikKelinr yeraken, o. m. NoorweOen en Zweden. Wie � olonies bezit kan er de over- tollige werkxrachten, het borrelend initiatief, die in het moederland misbaar zijn gewor- den door de staoe en aanhoudende ontwik- keling, heensturen. Daar dragen deze werk- srachten, dit initiatief de vruchten die weer- om ten goede Komen aan het koioniseerend land. E�n wisselwerking ontstaat, een na- ijver: de handel groeit aan, zeevaartenen worden gesticht, wat moeilijk in eio^n land werd verbrui t..wordt door het gekoloni- seerde land opgeslorpt, wat het moederland eertijds aan dure ppjzeh^mcf�si'aanknopen, /Wordt door de-|^Z|^ting bijna oralis ; ae- Een lood dat naam en rano wil hebben in het wereldspel, heeft kolonies noodig. Het onmisbare belang van de kolonies is best in dezen oorlog gebleken. Nemen we Frankrijk ten voorbeeld�. In zijn vrucht- baarste en meest nijverige streken overwel- digd, zou het zich genoodzaakt hebben ge- zien tot te reusachtige opofferingen indien het alles wat het van noode had, voor de twee derden, niet nit zijn Kolonies had Gehaald. Het zenden van uitstekende troepen en het geven van werkkrachten in de bijko- mende oorlogsdiensten op zij gelaten, is de bijdraoe op economisch gebied voor Frank- ri'k onschatbaar geweest. Binst den oorlog voerde Alaeri� naar Frankrijk uit : 290,000 ton graan, 185,000 ton gerst, 168,000 ton haver, i3 millioen hectoliterswijn, 180,000 kwintalen wol, 2 2 millioen .fijf honderd duizend schapen. 60,000 koppen hoornvee, 9000 paarden en muilezels. Tunisie gaf, mits de voortbrengselen van zijn ertsmijnen, 100,000 ton graan, vruchten enz. Marokko, pas zijp koloniseering begon- nen, gaf wol, graan in overvloed, mitsgaders millioenen eieren. Indochina voerde uit, 36o.ooo. ton rijst, 115.000 ton ma�s, alsmede eenenorme hoe- veelheid caoutchouc en 3o.ooo ton verschil- lende ertsen (antimonium, zink, lood, enz.). Uit Senegal, de Ivoren kust zwam het caoutchouc, het ivoor en de kostelijke hout- soorten voor het maken der vliegmachienen. Madagascar leverde 200.000 ton vervroren vleesch, ao.000 kwintalen ingelegde waren, (meer dan duizend hoornbeesten worden er dagelijks voor 'tfransch leger geslacht), en duizenden ton groenten en lijm. Guadeloupe, Martiniki zonden meer dan 100.000 ton suiker, mits� aders, ruhm, ta- pioca, koffie en cacao. Guyana gaf daarbij 3.800 zgr. goud, en uit Nieuw-Caledonie kwamen 23o.ooo ton nicxel-erts en chimische bestanddeelen. Wat met Frankrij k voorviel, gebeurde met Engeland. De steun van den oorlog werd ons door de Koloni�n verstrekt. Wij beiitten 00K een kolonie. Sedert twee jaar vernemen we er niets meer van, alleen- lijk dat deze kolonie een leening van 90 mil- lioen aangino, dat er nog scheepvaart is tus- schen engelsche, fransche en xonooleesche havens en 't is al. Het ware tegenwoordig het oo;enblik om door uitvoerige statiestieken te bewijzen de degelij heid, het nut en de onmisbaarheid onzer Kon o-kolonie Waarom wordt met alles gewacht ? �YLAAND�WS BARD! Aan dichter Fritz Francken, gekwetst op 't Yzer/ront. Bard van Vlaandren, met uw stemme die tot hert en ziele dringt, die ons wel en wee bezingt ! 1 Uur is nog niet aangebroken dat uw' kracht � zoo pas ontloken � zieh mag laten temmen ! Bard van Vlaandren, met uw* moeien reinen, Vlaamschen woordenschat, leef 1 en zing uw volk nog dal, wat alleen uw lier kan geren : hoop en wil, om vrij Ie leven zonder slavenboeien 1 Bard van Vlaanderen, al die klanken die gij uit uw' boezem stuit, eenmaal zacht, dan ruw en luid, hoort 1 het schijnen zegeboden die urt onze rangen vloden om reeds God te danken 1 Leef 1 o zoon dier vrije vadren die met houw en spies en pijl hielden taal en landaard veil I Leef, en dat weldra uw stemme weer bezingt niet Kracht en klemme de oude Leeuw van Vlaandren ! C. HODISTER VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Solo-slim Gespeeld door Albert Dubois. Medespe-. Iers : F. Loontjes, F. Michiels en P. Ry- bens, junior. De Kostelooze Reisverloven weer in voege We vernemen dat Minister de Broqueville, yehoor gevend aan de rechtvaardige beweeg- redenen die door de pers werden verstrekt, de /costelooze reisverl�Ven in Fran/crijk terug zou toegestaan hebben, doch alleenlijk voor de behoeftige soldaten. Sociale Belangen Verplichtende Scheidsraden schonken. Vlaamsche Mengelmaren Hoogleeraars Pirenne en Fredericq * die lot heden gezamenlijk in 't gevang; van Iena verbleven, zijn gescheiden geworden. Pirenne is naar Kreuzberg en Fredericq naar Buerzel overgebracht In het middelbaar onderwijs De geiende leeraar Oscar Van Hauwaert is tot prefect van het Atheneum van Gent bevorderd. Lodewijk Bogaert tot prefekt Van het Atheneum van Oostende. t Dr Borms te Antwerpen Op 21 Januari heeft med in de Victoria- zaal, te Merxem-Antwerpen, Dr Borms ge- vierd. Onder de aanwezigen merkte men� op de volksvertegenwoordigers Adelfons Henderickx en Leo Augusteyns en de hoog- leeraren Heyndrikx en Claus. Redevoeringen werdeu uitgesproken door Robert Verhulst ! en L. Augusteyns. � In de Fransche Kamers werd een wets- ontwerp neergelegd voor doel hebbende de werkstaKing�n te voorkomen in de nijver- heids- en handels- ondernemingen welke meer dan 5o werklieden of bedienden tellen. De werklieden of bedienden worden ver- plicht schriftelijk hunne eischen te doen kennen ; de patroons moeten antwoorden binnen de 48 uren, en in geval van weige- ring, moeten zij scheidsrechters aanduiden, alsmede de werklieden of bedienden. De uitspraak heeft weltelijiee kracht ; zoo de patroons niet antwoorden binst den tijd voorzien, is de werkstaking toegelaten,doch zij moet door het personeel gestemd worden en de stemming moet alle acht dagen ver- nieuwd worden. De minderheid moet da meerderheid volgen. Daar het wetsontwerp eene zekere inkrim- ping van het recht van werkstaking daar- stelt, verwacht men zich aan levendige besprexingen. �,.*;^ De Italiaansche socialisten en Belgi� Van al de socialisten der wereld gingen protesten uit tegen de deportaties van Bel- gen. Alleen de Italiaansche socialisten ble- ven ten achter. Ons antwoord op den duikbootenoorlog. Eindelijk hebben we iets degelijks ver- nomen betreffende 't afweien van den duik- bootenoorlog. Engeland komt Duitschland te antwoorden dat het van nu voortaan alle schepen die in zee ontmoet worden door de vloot en van een neutrale haven afvaarden of er naartoe stevenen, naar een engelsche haven zullen opoebracht worden, waar hun lading zal onderzocht. Bijaldien uit het onderzoeu blijkt dat de lading onrechtstreeks bestemd is voor Duitschland zal het schip en de lading ver- beurd verKlaard worden; bi aldieu deZe schepen zich uit eigen beweging voor het onderzoek aanmelden, zal alleenlijx de la- ding verbeurd worden zoo deze lading een bnrechtstreeksche bevoorrading van Duitsch- land verraadt. '�^ Duilschland vaardigde de duikbooten- oorlog zonder genade uil, bedreigt dus de neutralen met ondergang indien zij voorts voor de bondgenooten vaarden. Engeland komt eenzelfden maatregel te treffen 1 in tegenevergestelden zin.' Bots weerbots. Niettegenstaande de blokkade, kreeg Duitschland nog onoehoorde voorraden graan, grondstoffen, levensmiddelen en munitiestoffen thuis op onrechtstreeksche wijze, door toedoen van de Neutralen. On- mogelijK was het zulks te beletten, omdat deze neutrale landen handel drijven voor 'wien

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes