De Belgische standaard

1408 0
28 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 28 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/g73707xx9f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lir* L#oid*t«; •i5 L fr.wS ons Cd«a M* >od y* W 0e" in- L'tUadt er- Ud fr. W5 :l> Lm M* op- Uadta W ere LteT^û»'-* zal Ud fr-a*» Uodca 5.o* pdco! 7.50 IOPSTBL 11 BBHBBK VILLA « Ma Coquille » Zbbdijx DB PANNB Kleinc unkoB* dlgiagen : 0.25 f.derefel RECLAMER : volgena overeen-komst.ê Vaste Medewerkers : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van dcr Schelden, Dr Van de Perre, Dr J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, 0. Wattez. -,— ;, Op onze Hoede. ; I - °- iet Hoofdartikel van heden vverd " voorloopig door de censuur voor= behouden. I * - %» —ut^—r 1 TnrrmargjQgtaKuwn»..JW<.V-1 .• J wanag;» wwv EEN VRAAGSKE. — Kan iemand mij laten weten hoe de kerken zij n van Beveren-a/d Leye, Deerlijk, Roxem, Stœceghem, SchuyfFerscapelle,Vyve-S.-Baafs, Wilskerke, j Wynendaele, Thourout, Houcke, Aarden-burg, Zoetenaye (in geval er eene bestaal daar, of ooit eene bestaan heeft)? Hoe oud is daar omtrent overal de kerk-en de toren 1 En die er een printkaart of andere beeltenis van heeft, zou hij ze me niet willen voor een tijdeken in leening geven ? Dit ten bâte van een studie over onze West-vlaamsche kerken, eerlang over te drukken in De Belgitcht Standaard. DanK op voorhand, voor 't minste uit dat men mij Kan laten geworden. L. DE WOLF, Watou. De kostelooze reisverloven in Frankrijk We repten hierover pister een woord. Thans eenige nadere inlichtingen : Het kosteloos reisverlof zou toegestaar worden aan aile behoeftige soldaten twee-maal op eénjaar. Dit zou desgebeurend maar een halve tegemoetkoming zijn. Immers, iedereen in 't Belgisch leger heefl recht op eén verlof aile vier maand. 't Zou onbegrijpelij'ï wezen, moest deze alaemeene regel uitzondering worden voor onse volks-jongens die 't woordje Qeld niet bezitten oi kunnen ontvangen van hun huisgenooten arm in den vreemde gevlucht. Het ware on-rechtvaardig en betreurenswaardig. Iedereen dient zijn land op gelijke wijze met denzelf-den heldenmoed enstandvastiglieid. En wat on?e volksjongens te kort hebben moet de staat maar voorschieten. Het land zal hier-om, later, de Re^eering dankbaar .rijn. We vragen dus den Minister in dien zin te handelen. Vlaamsche Mengelmaren Herman Broeckaert Naar een Belgisch blad in Holland ver-schijnend, hadden we de dood van den dichter Herman Broeckaert, van Dender-monde, gemeld. We vernemen thans uit de beste bron da| dit nieuvvs heelemaal uit de lucht is gegre-pen. Herman Broeckaert is bil aalm. J. Ber-nacrts werK^aam aan de illustralie voor een zanoboek:e dat over Korten tijd door de muîie^boekerij zal worden uitgegeven en bestemd is voor onze soldaten. Vla&msch leven te Brussel Uit « Be Nieuwe Courant » vernemen we dat Dr Boryinon, volksvertegenwoordiger voor Brusiel, zijn ontslag aïs eerevQorzitUr van « Volïsopbeuring » heeft ingediend. Yolgens hetzelfde blad zoudefi 200 vlaamsche leiders een algemeene verfade-ring te Brussel gehouden hebben. « Het Nieuws van den Dag » voegt erbij dat nadien een manifest werd uitgestrooid waarbij de zelfstandiûheid van Vlaanderen geëisoht word'. Sekretariaat voor de Staatsagenten De Koning heeft, op voorstel van der Ministerraad, een Wetsbesluii geteekend, waarbij aan de weduwen en binderen dei Staatsagenten,die in hun burgerlijKen diensi gedoodwerden door denvrandof overleder zijn aan de gevolgen van kwetsuren en ve-'-wondingen, recht hebben) op de geheeh jaarwedde van den echtgenoot of den vader zoolang den oorlog duurt. 1 De Toestand De Engelschen op het Somme*front , h ||IP»»|T*I riiTTTu .nwiwrirmi mu nr De oorlogsbedrijvigheid te lande beperkt t zich vrijwel en hoofdzakelijk tôt de aanbou-l dende Krachtinspanning der Engelschen op > het Somme-front. ! Sinds verleden jaar heeft de levendigheid 1 op dit front nooit opaehouden en kan er 1 tijdelijk noy geen doordragend belang aan r deze afzonderlijke actie toegeKend worden, '■ toch moet erkend dat de Engelschen hier werk leveren van eerste gehalte. Immers, : door die aanhoudende druKking op de duit-sche linies,wordt de vijand steeds tôt wasdc-zaam verweer gehouden en kan hij onmo^e-lij/c al zijn wer/csrachten elders plaatsen ' met het inzicht er een grooten slag te slaan. Dat deze taktiek zijn voor- en nadeelen heeft boeft niet bewezen te worden, maar voor 't oogenblik overweegt het voordeel vrijwel " het nadeel. Uit het laatste ambtelijK bericht blijkt het ten duidelijkste. Voetje voor voet-1 je gaan de Engelschen weerzijden de Ancre " vooruit en dit op een tamelijk uitgestrekt front. Hun bedoeling is niet zoozeer het ' veroveren van grondoebied of het ontzetten van Bapaume., dat niet 200 ver af meer ligt L om dit vooruitzicht toe te laten, dan om 1 door aanhoudende dru&king, de Duitschers î tôt belangri:/fe troepenconcentraties op het ■ Sommefront te verplichten en alzoo aile f opdringende daad elders te beletten. 1 Het feit, dat na verschillende dagen Aracht- ■ inspanning de Duitschers tôt wijken wer-den verplicht op een front van 25oo meters ■ benoorden de Ancre,pleit voor de veronder- ■ stelling dat de Engelschen over een groote • troepenmacht, degelrk door artillerie onder- ■ steund beschi/cicen om de dùitsche Arracht, die in evenredi^heid veel sterker moet zijn, 1 het hoofd te bieden. En als we nu ingaan dat deze pogingen alleenlijK doorgehouden worden met het doel de achterwaartsche bereddering voor het groote offensief zonder hinder toe te laten en dat toch nog zulke vorderingen van bedied worden gemaaict, is het niet meer van noode er op te drukken • dat op 't Westelij& front, wij van nu reeds 1 op een overmacht mogen booen die het ■ beste voor de naaste toekomst laat ver-hopen.î Holland in de klem Gister is op ee een feit voorgevallen dat Holland voor j den duidelijVsten toestand ! plaatst. j 1 Zeven hollandsche stoomschepen oezamen-li.k metende 34ooo ton zijn op éen dag naar den kelder gezonden, niettegenstaande een formeel verdrag tusschen Duitschland en ! Holland gesloten. Na allerlei onderhandelingen had Duitschland ni. aan Holland ruimere verkeerwegen tusschen Holland en Engeland, den hol-' landschen handel toegestaan.Van deze over-eenkomst wilden de les hollandsche schepen gebruik maken, vaarden uit Enaelsche ha-I vens en togen achtereen *aar Holland toe. ^ Middenweos werden ze aile, door eenzelfden 1 duitschen onderzeeër, zonder verwittiaing, naar den diepen aeïonden. De manschap is . gered. Duitschland heeft hier dus tegenorcr Hol-I land een verradersdaad, een v erdra^schennis gepleegd. We weten niet indien deHolland-1 sche reoeering dadelijk de afbreuK met , Duitschland tôt een vold«ngen feit zal stel-r len of indien zij tôt onderhandelingen voor t schadeverooeding zal beslissen. 1 Een feit staat vast : tegenover Holland - heeft Duitschland gehandeld als vijandelij-3 ke aanvaller. De houdingr van Holland is , helder afgrelijnd. Het zou voor zijn durf en zijn neutraliteits-begrip niet pleiten moest het de onderhandelingr voor de afbreu/r stellen. Herinneren we voor heden de woorden van de laatste troonrede : " Nederland zal zijn neutraliteit handha-ven door de wapens, 't is ^elijk ran waar de sfchcnnis of de aanranding ervan mocht /comen. " De tijd is thans aan de handeling. De gevolgen van den dsiikbooten-oorlog door Engeland erkend. Lloyd Georgre heeft over den toestand ge-daan aïs een man van zij ne verantwoorde-lijkheid bewust. Engeland wil den oorlog zegevierend eindigen. Aile middels dienen dus aan^ewend om die overwinningr le be-komen. Een groote struikelsteen voor de overwinning is de duikbooten-oorlog. Lloyd George ontkent in geene deele noghetgevaar dat met den duikbooten-oorloa zonder gena-de is opgerezen. Dit ^revaar is grootin zijn onmiddellijke en verder afûelegen gevolgen. In zijn onmiddellijke gevolgen ; het stremmen van de scheepvaart, het moeilijk bevoorradigen van Engeland, het verloren gaan van een grrootere tonnenmaat dan deze die kan bijgebouwd worden. In zijn verder afgelegen gevolgen : de meesterschap later van de dùitsche koop-vaardijvloot.Deze noodlottige (het woord is van Lloyd George) gevolgen moeten dadelijk tegen-gesampt.Daarom eischt Lloyd George dat de in-voer van aile overbodige waren verboden wordt. De tonnenmaat die hiervoor gebruikt werd, Kan voor de onontbeerlij&e oorlogs-diensten gebrui/ct worden, zal bijgevolgre minder gevaar oploopen vernietigd te worden vermits deze booten van oorlogschepen rergezeld zijn.'Van heden af is allen invoer in Engeland verboden van: druKwerken, fantaisie-artikelen, ziidestoffen, mode-artiKe-len, vruchten, wijnen, ingelegde waren, A:unstvoorwerpen, geweefsels, leder-artike-kelen, huiden, schrijnwerkersgerief, land-bouwmachienen, enz. Het is een gevoelige slag voor Frankrijk. Het gevol^r hiervan zal zijn: de greheele rantsoeneering van het en-gelsche volk. De En^elschman zal den Duitscher niets meer te benijden hebben. Engeland moet bestaan van eigen middelen, Lloyd George eischt den aanbouw van honderden nieuwe schepen, die niet zullen moeten uitvaren, maarop de werven gehouden worden. Dit om gelijKen tred te houden met de dùitsche aanmaa't van schepen. De strijd voor de toeKomst. Lloyd Georae eischt het maVen van schepen om speciaal de duikbooten te Keer te gaan. Dat deze beKentenis van het duiKbooten-gevaar in Engeland degrootste opschudding verweict heeft, moet niet gezegd worden. Maar een verwittigd man is er tweesterk en dat Zal de Engelschman dadelijW bewijzen. Met deze maatregelen in te voeren kunnen we de slechtste vooruiUichten aanne- men, heeft de eerste minister geïegd. • •••• • # • KUNSTKRONIJK De Kunsttentoonstalling te Londen. De Kunsttentoonstelling geop^nd in de Ma^azijnen Warring& Gillow, 180, Oxford Street, beleeft een grooten en welverdienden hij val. BelangrijK is die Tentoonstelling wel en ze oeeft een goeden indruk van onze solda-ten-kunstenaars.Alfred Bastien geelt olie- en wateryerf-schilderi en van Nieupoort in 1916. M. Waegemans geeft een sterke compositie : Yper. Van Charles Houben, wordt de hof-stede van de Dood, het meest opgtmerkt. Henri Anspach geeft îichtjes van Loo en Marc Meunier, zichten van Pervyse. James Thiriar heeft een belan^rijke ZendinQ allego» rische onderwerpen. Hebben 00k succès de inzendingen van Marcel Cannel, Léon Huyghens, Jules Berk-mans, Medard Maertens, Cartuyvels en Fontaine. Het portret van den Koning door Cluyssenaer heeft 00k vele beVijKers. Er sijn i4a tentoonstellers. De verkoop is meer dan bevredigend. Ooplogs tijdirigen AMBTELIJKE BERICHTEN Belgisch front. — 26 Febr. 20 uur. — Artillerie-strijd op heel het front met bij-zondere levendigheid doorgevoerd naar Noordschoote en Steenstraete. Fransch front. — 26 Febr. i5 uur. — Wij plee den een handslag op de Dùitsche loopgrachten bij Ville- sur- Tourbe, bij Beaulne (Soissons) en N. W. Auocourt.Wc brachten gevangenen en materiaal op. De torpedeering van zeven Hollandsche schepen De Hollandsche R.egeering heeft in een nota het torpedeeren van de zeven Hollandsche schepen kenbaar GemaaKt. Ze teekent-protest aan tegen deze daad. Duitschland van zijnen kant heeft de torpedeering trachten te rechtvaardigen. In een nota wordt gezegd dat de schuld ligt aan de kapiteins die niet tijdig genoeg de haven hebben verlaten. De Engelsche Admiraliteit meldt dat een schip is kunnen opgebracht worden en dat twee andere schepen nog drijven. De Oorlog ter Zee. Gister werden vier schepen getorpedeerd, gezamelij&e maat 48oo ton. jaastfcsfce Liur> De Toestand op 27 Februari 8 uur Belangrijke Engelsche vooruitgang: op de Somme en in Mesopotamie. PARIjS meldt het uitvoeren van vernie^' tigingsvuren op de dùitsche stellingen in de duinen boven Nieupoort. De franschen pleegden een welgelukten handslag op een uitsprong N. Tahure. LONDEN meldt een aanhoudenden vooruitgang wederzijds de Ancre. Wij gin^en tôt nu toe vooruit op een front van elf mij-len en op een diepte van twee mijlen. Wij l)ezetten 00k Warlencourt en Eaucourt. Een aanval werd afgeslagen. Wij voerden ritten uit om Atrecht en Yper. Mesopotamisch front. — Na onze» overtocht der Tiger is de vijand in aft«cht naar Bachanat. De ruiterij voert een bewe-ging uit om den flank van den vijand te omsinaelen. Te Sannayat hebben wij de vijfde turksche linie ingenomen. In de laatste twee dagen namen wij 1730 fcrijgsgevan-genen en veroverden 4 Kanons en 10 mr^ traljeuzen. Het front tusschen Sannayat en Kut is in ons bezit. De strijd neemt het karakter van een beweoingsoorlog. De " ORLEANS,, aangekomen Gister is de Orléans, het schip dat ïonder' verdediging de gevaarlijke zeezône doorvoer te Bordeaux aangekomen. De Engelsche Leeningr In het Lagerhuis heeft de eerste Minister laten weten dat de laatste leening voor 25 milliard onderschreven is geweest. Laar~N<4* ^ Woensdag"28 Februari 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes