De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

981 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 16 November. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Konsultiert 27 Januar 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tt4fn1242c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

1»*e Jaareans; - Nr 23 — 1 PENNY Registered at the C. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 16 November 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN IAANKONDIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgensïovereen komst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes maanden 3/6 „ 6 sh. Drie maanden 2/6 „ 4/6 VERLOST! NIEUWE TIJDEN WENKEN Was het geen nachtmerrie, geen vreeselijke [ droom, die on® sedert ruim vier jaar beklem-de? Neen, 't was werkelijkheid, want het monster, de v,an bloed druipende duivel die de borst der beschaafde wereld wilde indruk-ken, werd te neer gesmakt ! Willem de Bloed-dorstige is afgetreden ; zijn welp heeft aan den troon verzaakt ; de wapenstilstand — voorbode van de vrede — is gesloten ; wij zijn verlost... 't Gevaar, dat de wereld dreigde was groot, en meer dan eens, tijdènis dezen vreeselijken krijg, was zij op het punt ten onder te gaan, geheel overstelpt te worden dor den Duit-scihen vloed. De Geschiedenis zal de staats-lieden, die de wereld redden, bekransen en be-wierooken naa-r verdiensten. Clemenceau, Wils-on, Llovd George zuMen vereeuwigd worden in aile verbonden landen. 't Gevaar was groot ! En 't was niet op ; de sfegvelden alleen, dat de sluwe Germaan ' menigtnaaJ op het punt was te zegevieren. Over heel de aarde had hij zijn net gespreid ; in aille werelddeelen werkten Duitsche in-vlocd of Duitlsch geld, zel'fs in de onnrddelijke nabijheid der verbonden Regeeringen. Defai-tisten en Internationalisten zaaiden moede-loosheid in de harten der "mannen te huis", j vooral met de bedrieglijke meening : het kan toch nooit uitgevOchten worden. En toch is het uitgevochten ! Al onze vijan-rfen werden zôodanig geslagen, dat zij om ge-nade smeekten. Wij zijn verlost! De afval I van Rusland, de verlammende werking van Stockholm, verraad of mirastens tegenwerking in de landen der Verbondenen, openlijke of verkapte Duitschgezindheid van hoogere en lagere politiekers, snood handelsbelang — dit '■ ailes heeft stremming bijgebracht, den oorlog langer doen duren, nog stroomen kostbaar bloed doen vloeien, nog wee en ramp gezaaid in reedls zwaar beproefde streken — maar toch werd het uitgevochten en wij zij.n verlost ! Ja, de Geschiedenis zal onze helden — bur-gers en krijgslieden — met lauweren omkran-sen ; maar de onverbidde'lijke, de wrekende Historié zaïl ook den sluier afrukken van rne-nige snoode daad, van menig in 't duister ge-smeed plan, dat gelukkig niet kon uitgevoerd worden, dank den gezonden zin der volkeren en de krachtdadigheid der verantwoordelijke leider-. * * » Nieuwe tijden wenken ! Nu Duitschland plat ter aarde ligt, kan eerst aan vrede ge-dacht worden. Vroeger was "de vrede", de voorbarige vrede de vijand ! Want een vrede, zonder de verplettering van het Pruisisch militarisme, moelst in zich de kiemen dragen van nieuwe oorlogen. De oorlog, die met de schandige en wraak-roepende onrechtvaardigheid — de schending van Belgie — werd ingezet, heeft onder de volkeren van Europa, — ja van de wereld—-1e heerlijke opleving van het volkerenrecht te weeg gebracht. Nu, na dte vrede, kan aan een "Verbond der natiën" gedacht worden. Met een krijgsmachtig Duitschland ware dit on-mogelijk geweest. Nog gedurendie zekeren tijd zullen volksstor- men het oude Europa beroeren. Tronen zijn ingestort ; vorstenhuizen, die rotsvaist gewor- teld schenen in den bodem van eeuwenoude monarchistische landen, stortten in als kinder- speelgoed. Maar ééns toch zal vrede en rust heerschen in het zoo zeer geteisterd Europa. De thans verbonden volkeren zullen niets van Duitschland meer te vreezen hebben, als ze nauw aaneenges'loten blijven en zelf niet me- dtewerken aan de... opbeuring van het Hun- nenland. Zal ons land aan de algemeene beroering ontsnappen? Ja, indien de huidige, of de ko-mende Regeering rekening houdt van den VOLKSWIL. Neen, indien -het Gouvernement — uit welke personaliteiten ook samen-gesteld — tegen stroom wil opvaren Nieuwe tijden wenken. Belgie, of liever, de Belgen vragen niet beter dan de baan op te gaan, die leidt tôt De Geyter's ideaal : IVeze 't menschdom ééne gaarde, IVaar de vrucht van hoofd en hand — Welvaart, welvaart t' allen kant — Eénig zij in waarde. Maar dan mag de Regeering geen bevoor-rechte standen scheppen ; dan moet de Grond-wet, die zeg't : "Aile Belgen zijn gelijk voor de Wet", ook toegepast worden bij het toeken-nen van oorlogsschadevergoeding. Worden de vroeger heerschende zeden van bevoorrechting niet bu het oud ijzer gesme-ten, dan is ons arm Belgie nog niet verlost van zijn miserie's, al is dan ook het monster van zijn borst ! L. Clauwaert. En wat zien we nu gebeuren? Clemenceau wordt door de gansche Kamer, door den Se-naat, door heel Frankrijk, de geeste'.ijkheid aan het hoofd, gehuldigd, als de ware redder van Frankrijk. Wij koesteren niet de .mi m-te vrees voor het "hernemen der betrekkingen" met de Duitsche genossen, voor wat Frankrijk betreft, en twijfelen er zelfs aan of er nog pogingen te d'ien einde zullen gedaan worden. Nu we vernomen hebben, dait minister Vandervellde zich in bevrijd Vlaanderen be-vindit, worden we ook rustiger, voor wat de Belgische socialisten betreft. Wetldra zal hij —zoo het nog niet gedaan i®— in betrekking komen met Anteeele en met Terwagne. Die zullen hem Iicht ervan overtuigen, dat hij on-gelijk had zich te laten medeslepen in de H uysm ans-a vonturen. De bevolking van Vlaanderen zal het laatste étcotje geven aan de gevoelens, die minister Vandervelde koes-tert voor de Duitsche socialisten. Deze laatsten helpen nu een handje in de omwenteling. Goed ! KOIMING GEORGE KONING ALBERT Als 't kalf verdronken is Het oproer woedt nu over heel Duitschland. De vloot van "ge moet eens komen" werd door de opstandelingen bemeesterd en onder de roode vlag gasteld ; werklieden- en soldatenraden zijn gesticht ; Beieren en andere bondstaten hebben zich van Duitschland lo— gerukt en republieken ge\ormd. Lie-bknecht, die gedurende vier jaar. opge-sloten bleef, omdat hij met een hand'vol ande-ren zioh niet wou aansluiten bij den verach-tellijken aanval op Belgie, Lieibknecht was reeds vô6r die groote gebeurtenissen plaats grepen in vrijheid gesteld. Zijn eerste kreten waren : "Weg met den oorlog! Weg met den Keizer! Weg met Scheidamann ! " Dat de naam van Scheidemann nauw verbonden is aan dien van den Keizer, moet niemand ver-wonderen.In Berlijn, zoowel in de AKe-Jacobsstralsse als in de Wil'helmistrasse is Scheidemann ge-kend als "de Keizer-socialist". Willem II had het voorwaar niet silecht aan boord gelegd, om in Europa en in de Nieuwe Wereld zijn vijanden overhoop te zetten met "het volk". Maar het volk heeft, met zi^n eerlijk instinkt, niet aan het aas willen bij-ten. De "Camerati", die in de "Avarbti" hun laatste pijlen verschoten, om Italie te belet-ten zich aan de zijde der Entente te soharen, zijn den dieperik in. Te vergeefs heeft Troalstra de wereld rond-gerezen om een plaatsje te vinden, waar hij met de vrienden van Scheidemann zou kun-nen onderhandelen. De artikels van de Belgische Socialist in HoJland, het blad van Kamiel Huysmanis, hadden geen bijval, waar zij zich richtten "tôt de werklieden van heel de wereld", op-dat zij hun gereedschap zouden neer leggen 1 ten einde de "onmiddelijke" vrede te beko-men, "daar toch geen van beiden, Entente of Centralen, zou kunnen tôt een wapenoverwin-ning genaken." Longuet, de kleinzoon van Marx, van Marx den Duitscheir, Longuet met de trawanten die Clemenceau poogden omver te werpen, de Bonnet Rouge en heel de bende defaitisten bleven machteloos. Kienthal, Stockholm... schoone, overheerlij-ke droomen van Duitsch Internationalism, in rook verslagen ! Aan Clemenceau hebben wij het te danken dat — door bemidde'ling van Longuet, Re-n.audel en konsoorten — het heldhaftige Frankrijk niet verder aangetast werd door den kanker van het Duitfech Internationalism. Maar mag het gezegd worden, dat zij het zijn, die den Keizer en de HohenzoUern's van den troon neergehaald hebben? Hebben zij één deel op'te eischen van den plotselingen val van het Duitsch militarisai? Hebben zij zich niet valstgeklampt aan het militaristisch gouvernement, zoolang er maar één straaltje hoop door de sombere wolken drong ? Zij hebben de schoonste gelegenheid gemist, die een volk kon vaistgrijpen, om zijn weder-landteche gevoelens, zijn eerbied voor het Recht en zijn naastenliefde te toonen. Dit was, als de ooriog losbrak. Toen, toen was het gepaste oogenblik ge-komen, om aan het Duitsch miMtarfcm den MAARSCHALK FOCH, Opperbevelhebber der verbonden legers. genadeslag te geven : de ooriogskredieten wei-geren en "het gereedschap neer te leggen" — zooa'ls de Belgische Socialist, van Kamiel Huysmanis, het vroeg aan de werklieden van heel de wereld, maar... later, veel later, toen wij veld wonnen. Zij hebben het niet gedaan ! Hun revoJutie komt vier jaar te laat. Millioenen slachtof-fers hebben zij op hun geweten, met den Keizer, de Junkers, den adel, de geestelijkheid, de liberalen, de konservatieven, in één woord, met heel Duitschland. z Zij vullen den put, als 't kalt verdronken is ! Flor BtKtcn. Naamfeest van Koning Albert Zaterdag, 16 November, vieren wij voor de laatste maal 's Konings naamfeest in banne-lingschap. Wel'dra zal den wenlsch van kolo-nel Repington, door dezen voor ettelijke we-ken uitgedrukt in de Morning Post, vervuld zijn : "De intrede van den dapperen Koning, in zjin hoofdstad, aan 't hoofd van een zegepralend verbonden leger, zal een der grootste en meest troostende gebeurtenissen zijn van den oorlog. Laat ons hopen lang genoeg te leven, om dit bij te wo-nen en het geluk te hebben het Belgisoh vc*lk, met de krachtige en ontembare ziel, geluk te wenschen : Vier jaren lang heeft het aile zedelijke en stoffelijke martelin-gen verduurd, die een volk verduren kan van wege een ander, en nooit heeft zijn moed gewankeld, of heeft het opgehou-den te hopen." Koning Albert, Koningin Elisabeth en Prins Leopold deden Woensdag, 13 dezer, hun ze-gepralenden intocht te Gent. Belgische en Fransche troepen begeleiden de vorsten. De geestdrift van het verloste volk was onbe-schrijflijk. Weldra speelde een krijgsmuziek ons Vaderlandsch lied op het plein waar — te midden der algemeene onverschilligheid — de Hunnen zoolang hun dagelijksch concert gaven. Gent heeft omtrent niets geleden en ailes heeft oogenblikkelijk zijn gewonen Belgische gang aangenomen. "Na den aftocht der Duit-schers — Dinsdag — is het volk op zekere "Duitsche huizen" gevallen" — zegt een sein-bericht. Wij denken, dat "activistische huizen" bedoeld worden. * * # "Centra! News" deelt mede, dat Koning Albert Vrijdag, 15 November, te Brussel zal wezen met de Belgische troepen. Er wordt gehoopt, dat burgemeester Max in de hoofdstad zal zijn. Te Brussel schijnen de aftrekkende Duit-schens "ruzie" gehad te hebben met de bevolking. De soldaten hebben ook hier de vaan des oproers opgestoken. Prins Rupert van Beieren is in het Spaansche gezantschap ge-vlucht.* Vaderlandsche volksbetooging Op initiatief der Belgische fanfaren "Invic-ta" zal te Londen een vaderlandsche betoo-ging op touw gezet worden, op den dag, of on-middelijk na de Koning zijn plechtige intrede te Brussel zal gedaan hebben. Dag, uur en plaats van bijeenkomst zal later, medegedeeld worden. V Betooging op 16 November "Het Vaderlandsch Verbond", za>T de be-toging voor onzen landsvader op het peil bren-gen der-schitterende overwinning, die wij be-haalden : de zitting zal dus plechtig en zoo grootsch mogelijk wezen. Baron Moncheur, minister van Belgie te Londen, zad het woord voeren. Gekende Brit-sche en Belgische redenaars zullen door hun tallent de vergadering op'luisteren. Prinses Clementina en de Lord-mayor zijn uitgenoodigd. Graaf Oscar Le Grelle, onder-voorzitter van het Verbond, zal voorzetelen. De verschillende Belgische vereenigingen vver-den uitgenoodigd. Het feest heeft plaats in "Kingsway Hall" Kingsway, W.C.2, op Zaterdag, 16 November, ten 2 u. 30 namiddag. Toegang vrij. Een les van Lord Robert Cecil aan de Belgische Ministers Onze uitmuntende confrater La Métropole schrijft : "De lezers1 weten, dat in zake van schade-vergoeding, de Belgische ministers, te Sainte-Adresse verblijvend, zich slechts bekommeren om gebroken ruiten en gestolen koeien. Vol-gens de ministers zijn d'at DE eenige vergoe-dingen, die waardig zijn om in den Moniteur te prijken. "De ontzagl'ijke economische schade, die het Belgisch volk geleden heeft gedurende ï2 maanden, en die het nog zal lijden gedurende jaren ; de milliarden frank, die onze werk-liedten aan loon verloren ; de bovenmatige ver-liezen die wij allen ondergingen door den bij-na total'en stilstand onzer bedrijvigheid ; ons handels- en nijverheidsinstellingen, die den doodsteek kregen ; het verlies van ons clien-teel ; onze uitvoer gestaakt voor een onover-zienbaar tijdstip ; ons economisch evenwicht vervalscht ; onze fabriekge'heimen gestolen ; het werkvermogen, dat van ons land de vijfde economische mogendheid der wereld maakte, ontredderd en gespioeneerd — dit ailes telt niet voor de beambten, welk hun schaapjes op 't droog hebben en die onze ministers hyp-notiseeren ! Dat zijn "vraagstukken", die nog moeten "gesteld worden" — aan Duitschland.La Métropole (en wij insgelijks, Red. van D.D.), de Belgische Nationale Federatie te Londen, en al de menschen, die een ziertje besef hebben van de Belgische toestanden, hebben met verontwaardiging geprotesteerd tegen deze schandige houding,"die vermin-dert, in betwisting brengt en dreigt te vernie-tigen onze zekerste, klaarblijkenste en onwe-dersprekelijkste rechten op een betere toe-komst.Welnu, op een lunch van de "Union Anglo-Belge", is het volgende voorgevallen : een Engelsch minister, Lord Robert Cecil, zoon van Lord Salisbury, sprak over Belgie en zeg-de letterlijk : "Men doet klaar aan Duitschland uitschij-nen, dat een der noodzakelijke voorwaar den tôt wapenstilstand is, dat, voor wat Belgie aangaat, er niet alleen herstelling, maar ook vergoeding moet wezen. Een van de twee : of wel hebben deze woorden geen zin, of wel beduiden ze het volgende : "Duitschland moet Belgie hersteilen, het terugbrengen in den staat, waarin het was op 4 Augustus 1914, Duitschland moet, in 't kort gezegd, de gebroken ruiten en de gestolen koeien betalen, de dingen welke alleen belang inboezemen aan de Belgische ministers, die te Sainte-Adresse verblijven. "Maar Duitschland moet ook vergoeden, 't is te zeggen, ons schadeloos stellen voor de economische verliezen, de gedwongen werke-loosheid, schade aan handel, nijverheid en geldzaken. "Duitischlamd moet zelfs, om eenvoudig eerlijk te zijn, betalen aan het gouvernement van morgen — het krachtdadig, verlicht en be-kwaam gouvernement, dat wij verhopen — een aanzienlijke som, opdat ons land in staat weze, door een reek's van wijze maatregelen, den reusachtigen HANDICAP in zeker mate te vergoeden, die wij zullen ondergaan op het wereldtooneel. "Aldus eischte een kiaarziend Britsch minister voor ons schadevergoed'ing, die klaar-blijkend is, maar die de Belgische ministers, te Sainte-Adresse verblijvend, schijnen te aan-schouwen als vraagstukken, die nog "te stellen" zijn. Ten wiens voordeel? Heel de Belgische openbare opinie in En-geland beidankt Lord Robert Cecil, die het juist begrip heeft van onze belangen. De hier verblijvende Belgen hopen, dat onze achtbare minister te Lond'en, baron Moncheur van wien Lord Robert Cecil openbaar ver-klaarde, dat hij zich vereerd gevoelde door zijn vriendschap — er zal aan houden van, zoodra mogelijk, deze volkomen klare aanduil ding aan de regeering des Konings over te brengen, opdat zij verneme HOE onze Brit-sche vrienden de kwestie verstaan der vergoeding, die ons vertschuldigd is. A De kwestie der oorlogsvergoedingen in bevrijd Belgie Het Brugsch 11andelsblad, een flink week-Mad dat tijdens de bezetting opgehouden had te verschijnen, heeft zijn eerste nummer uit-gegeven, Zaterdag, 26 October. In zijn tweede nummer reeds, waarin een prachtig portret van onzen Koning voorkomt, deelt het de zienswijze mede van de in Belgie gebleven bevolking, aangaande de kwestie der oofllogsvergoedingen, zienswijze die geheel instemt met die van de Nationale Feder.itie. Wij zullen toekomende week de zeer ge-gronde beschouwingen van onzen konfrater mededeelen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1918 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume