De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

677487 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 02 November. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Konsultiert 29 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3b5w66b635/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

1 «te Jaargang — Nr 21 — 1 PENNY Registered ai the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 2 November 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIQ TE LONDEN AAfeiKONDIGINQEN Per regei ... 1 sh, Groote volgens.ov areen komsl BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Tolofnnn • Vlr+fti'ia 7HQQ AB3NNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes maanden 3/6 „ 6 sh. Drie maanden 2/6 „ 4/6 OnvoorwaarileHjke ûvsrgave en Schadevergoedîng Op het oogenblik dat Duitschland, nog steeds onder den hiel der Junkers, te vergeefs heeft beproefd de Bondgenooten in de doeken te leggen, om, bij middel van een wapenstil-stand haar ontredderd leger herop te beuren, is het niet ongepast eens aan te halen hoe het 't £einde van den oorlog verstond, toen nog op een Duitsche overwinning kon ver-hoopt worden. Het was tijdens hunnen aanval van Maart, toen Foch met een onevenaarde kalmte het door hem gekozen oogenblik afwachtte, dat graaf von Roon, lid van het Heerenhuis, de volgende voorwaarden neerlegde, die een minimum moesten uilmaken van Duitschlands' eischen. Geen wapenstilstand op zee noch ten lande voor dat de Britsche troepen nit Frankrijk en Belgie verdreven zijn en de Duitschers te Parijs. Annexatie van BELGIE en van de kust tôt Calais. Annexatie van de Briey-Longwy-streek ten noord-oosten van Frankrijk. (De Briey-streek is de zetel van mijnen bevattende ijzererts, manganese, potassium, enz. Nota der Red.) Frankrijk zal Belfort, Toul en Verdun overgeven alsmede de sireek ten oosten van die versterkte plaatsen. De Duitsche kolonies teruggeven. Engeland haar kolenhavens overgeven en Gibraltar aan Spanje. De geheele Britsche vloot aan Duitschland overgeven. Engeland zal Egypte en het Suez-kanaal aan Turkije afstaan. Ontruiming van Griekenland en het Ko-fiingdom aan Constantin terug geven. jj»rhie rn Movtevrgro tusschen Oostenrijk en Bulgarie verdeelen. Betaling van eene schadevergoeding van £ 9.000.000.000 (zegge negen miljard pond sterling !) ,ongeveer 230 miljard Jrank te be-talen door Amerika, Engeland en Frankrijk. Bezetting van het Fransch en Belgisch grondgebied tôt dat deze overeenkomst uitge-voerd is, de Bondgenooten de kosten dragen-de van die bezetting. Daar hebt ge nu een klein gedacht van wat den Bondgenooten te wachten stond ware de bende Ludendorf en Co in hunnen aanval ge-lukt.Nu zijn er nog eenige — zeldzame — men-schen te vinden, die met de Duitschers wilden onderhandelen ! Zouden we niet eens en voor goed de Duitschers moeten behandelen , zooals zij ons _be-handelen zouden moesten ze ons baas zijn? Wat gebeurde er in 1870? Laat ons les nemen uit het Duitsche boek van 1870. De Duitschers trokken op Parijs en de Franschen vroegen Bismarck een wapenstilstand van enkele dagen, ten einde de Nationale Vergadering bijeen te roepen, om haar de Duitsche voorwaarden te onderwer-pen.Het antwoord was : "Ja, maar gij moet ons toelaten onze kanonnen geheel rond Pau rijs op te stellen en ze zoodanig te richten, dat wij elk oogenblik de staid kunnen nemen."Nu istelt ge u voor, dat, de kaarten ge-keerd zijnde, onze regeerders aan Duitschland niet alleen als vergoeding zullen doen be-talen al wat ze ons ontstolen hebben ; al wat ze vernield of onbruikbaar maakten ; al wat ze als stoffelijke schade veroorzaiâkt hebben aan de balrijke werklieden die in Belgie — door de schuld van den indringer — werkloos bleven, of gedeporteerd werden ; dat de ver-minkten en de weduwen en weezen niet ge-noodzaakt zullen zijn te bedelen na ailes opge-Dfferd 'te hebben aan het Vaderland? Dit stellen we ons 00k voor. Daar we tôt heden het nummer van het Staatsfelad niet ontvangen hebben, waarin de wet is afgekon-dgd betrek hebbende op de "oorlogsschade-vergoedingen", zullen we echter eerst in ons e.k. nummer kunnen mededeelen in hoeverre onze hoop verwezenlijkt of teleurgesteld werd. Fior Burton-♦De nieuwe held van Berlijn. Karl Liebknecht is uit de gevangenis ont-9lagen. Te Berlijn was zijn aankomst in de statie een grootsche triomf. Duizenden werk-menschen, van beide geslachten, waren daar. Velen kusten hem in roerende geestdrift de handen. Liebknecht hie>ld een redevoering, die aldus eindigde : " Lang leve de Internationale ! Lang leve de revolutie ! Weg met Scheidemann ! KONING EN KONINGIN TE BRUGGE. 1 De Koning: en de Koningin, te paard en vergezeld door hun gevolg, deden een wezenlijk zegepralenden intocht te Brugœe. — Het zoo lang gemartelde volk, tijdelijk het verleden vergetende, bracht ons vorstenpaar een geestdriftige hulde. t ( GROOTE BELGISCHE ZEGEPRALEN Vliegers in den slag van Vlaanderen — In de bevrïjde gemeenten — Te Oostende — Te Thorhout — Ons bevrijd voik eischt wraak —Do "Grosse Bertha" van Leugenboom — Brugge — Duitsche en Russische ?evanmnen. In ons vorige nummers maakten wij den uitbundigen en oververdienden lof van onze "jassen", die "ware mirakelen" verrichtten. 't Zou onverschoonbaar zijn, indien wij 00k aan de heldendaden onzer dappere vliegers geen ruchtbaarheid gaven. Eenige bijzonder-heden dus : Laat ons eerst vermelden, dat het weder vaak ongunstig was voor l'uchtverrichtingen. Gedurende dagen viel een echte stortvloed uit de laaghangende wolken. Onze dnfanteristen en artilleristen kregen daardoor erg te lijden. De vliegers waren de eerste slachtoffers er-van. Zij wedijverden in heldenmoed en weer-standsvermogen. In sitorm, regen en wind hielden de vliegers niet op de lucht te door-klieven, enkele meters boven den vijand vlie-gend, en hem bestokend in zijn granaatholen. Ondanks het allerhevigst geweer- en machien-geweervuur sleepten de infanterievliegers onze dappere soldaten mee ten aanval der hoogten van Vlaanderen, terwijl de fotogra-fische ploegen de enkele minuten helder weer benuttigden, om hun opdracht te vervullen. Tezelfdertijd bombardeerden en mitraljeer-den andere eskadrieljen de vijandelijke ko-lommen, deze onophouidend aanvalland op de banen en op de ijzerwegen. Aldus hielpen zij krachtig mede tôt de gelukkige uitkomst van den begonnen strijd. Vijandelijke versterkin-gen werden met groote verliezen uiteengedre-ven. De middelen van verkeer werden op ver-schillende punten afgesnedèn. Gevangenen verhaalden ons eenige typische feiten : Vijandelijke divdsies hadden hun kanton-nementen op enkele kilometers achter «le vuurlienie ; zij werden gealarmeerd tuisschen 5 en 6 uur 's morgens ; maar zij geraakt-n eerst op 't slagveld rond 8 uur 's avonds. li--n troepenvervoer langs den ijzeren weg had 5 uren ijoodig, om 8 kolimeters af te leggen, daar de sporen door bommen werden vernieid. De tegenaanvaltroepen werden door onze vliegtuigen in massa aangevallen, vooralser zij hun zending mochten volbrengen ; het vuur der luchtmachiengeweren hielp dapper mee, om ze in bedwang te houden. Andere eskadrieljen bombardeerden de sta- ties en stapelplaatsen. Meer dan 150.000 kilos springstoffen werden geworpen, zoo wel bij nacht aïs bij dag. Daarbij vervingen de vliegtuigen den be-voorradingsdienst ; de vrachtwagens lagen verzonken in de moerassen van het "no man's land", al het vervoer ophoudend. In eenige uren brachten de vliegers 65.000 rant-soenen van al'len aard aan de troepen in de vuurlinie. * * * Desaangaande stuurde een Fransch gene-raal — wiens troepen streden onder het korn-mando van Koning Albert — aan het hoofd van 't Belgische vliegwezen, die de verbonden eskadrieljen aanvoerde en de eenheid van het luchtfront verwezenlijkte, volgend zeer vleiend en hartelijk dagorder : "Ik stuur u mijn oprechte gèlukwenschen voor de merkwaardige manier, op dewelke de bevoorrading der troepen door het vliegwezen werd ingericht en verwezenlijkt, in uitzonder-lijk moeilijke voorwaarden. "Ik weet, dat de eskadrieljen al hun toe-wijding brachten om deze taak wel te volbrengen, en dat, met een gedacht van ger.e-genheid voor de wapenbroefders, tabak en dag-bladen werden geplaatst in de pakjes eetwa-ren."Ik verzoek u al mijn voldoening uit te drukken aan het personeel, onder uw beve-len. " De uitvoering der belangrijke en verschil-lende opdrachten, door Koning Albert teeve'"-trouwd aan het vliegwezen, ging gepaaol met onophoudende luchtgevechten, waarin wij tal-rijke overwinningen behaalden. In dezen strijd, tegen het weder en legen den vijand, onderging het Belgisch « iegwe-zen verliezen. Het beweent den kommandant Jules Dony, den luitenant Karel Coomans en den onder-luitnant Jan de Roest d'AIkemade, de onderluitenanten Max Ralond en Albert Gisseleire, beiden getroffen enkele oogenblik-ken na een Duitschen vlieger te hebben nser-geschoten, en den sergeant Joris de Ruyter. Luitenant Alfred Bricoult, de adjudanten Robert Gajot en Maurice Jamar, de sergean Martin worden aanzien als verdwenen ; luite nant Adelin Marissol en adjudant Edmont Weeckers werden gekwetst. Luitenant Willy Coppens daarentegei schoot 6 ballons neer (36 overwinningen, maa werd later gekwetst en buiten gevecht gesteld zooals wij in ons vorig nummer gemeld heb ben ; de onderluitenant André de Meulemees ter behaalde zijn elfde overwinning en kom mandant Fernand Jacquet zijn 6e; adjudan Karel de Montigny werd op de eerelijst ge schreven met 2 overwinningen, alsook de ser géant Etienne Hage, de onderluitenant Jaal Goetha.ls, adjudant Robert Rondeau, de 11 sergeant René De Clercq, met elk een over winning. De overwinningen der Fransche vlieger: waren even talrijk als deze onzer landgenoo ten ; de hulp bijgebracht door de Britsche vlie gers, tijdens de verrichtingen, was belangrijk Om te sluiten, blijft dus enkel dezen zin t< herhalen uit de dagorder, geteekend door der Belgischen aanvoerder der verbonden vliegers tijdtens het jongste gevecht in Vlaanderen : "Al de eenheden wedijverden in strijdlus en zelfopoffering, om den gewen9chten uitslaj; te bekomen. * * * Van den ooggetuige : Boven aile gemeenten, waaruit de vijanc door onze zegevierende jongens verdrever werd, wapperden dm Belgische vlaggen ; in-woners steken driekleurige rozetten op d< borst; afbeeldsels van Koning en Koningir verschijnen aan gevd van huizen en toon-raam van winkels. Overal vaderlandsche sym. bolen. Waar dit ailes is verstoken gebleven, er hoe dit heeft ontsnapt aan aile doorsnuffelin-gen, en dat gedurende vier jaren oorlog — nie-rnand wordt er uit wijs. Onbeschrijfbaar is de geestdrift der jnwoners, en ze vertellen, in de puntjes, 't uitbuiten en 't schandig mishande-len, dat ze van den vijand te lijden hadden. Ook klagen zij de eenige gekenden aan, die zich bij den vijand aansloten of hem bevoor-deeligden. Zij vragen straf voor die verraders t Zooals wij reeds meldden, heeft Oostende weinig door 't beschieten geleden. In 't alge-1 meen toonen de italrijke hôtels en villas langs den dijk slechts kneuzingen van obusscher-1 ven ; ruiten zijn verbrijze'ld ; maar 't geheel is weinig geschonden. 't Kursaal is onbescha-, digd ; maar, lijk wij 't verwachtten, is ailes in zeer vuilen staat. De bezetting, zeemannen waren't, begonnen op 13 October de stad te ontruimen. Ze t deden de waterleiding springen, zoo ook de coke-ovens van Zandvoorde, het elektriek fa-briek-Empain ; doch niet alvorens aile bruik-: bare machienen te hebben meegenomen op ka-: naal-lichters. De mannen, 17 tôt 45 jaren oud nog in stad, werden bevolen met de Duitschers mee te ; gaan. 't Meerendeel namen schuil en misleid-den aile huiszoek ; de andere poetsten de plaat langs den weg en kwamen bijna allen terug. Overal stool de mof vee en paarden. Al de ; inwoners, mannen en vrouwen, bogen het 1 hoofd en knielden ails 't regimentvaandel voor-, hoofd of knielden als 't negemenvaandel voor-bijtoog, en dan barst los een donderend ge-juich. 'k Zal niet wagen te vertolken, hoe diep ; de ontroering ons allen pakte. * * * Uit Thorout werd gemeld : "Voor het ontruimen, deden de moffen de t groote kerk springen, uit geest van wildheid 1 en om te kunnen plunderen ; want gedurende den nacht, wekten zij al de inwoners, onder ' voorwendsel ongevallen te voorkomen. Zij wierpen ze uit de nabdjliggende huizen, die werden geplunderd voor de ontploffing ; het uur ervan wa® alleen door de officieren ge-kend.Talrijke Duitsche plakbrieven, op de mu-ren, toonen het verdrukkingsregiem aan, dat onze ongelukkige medeburgers te verduren hadden. Zij eischten onophoudend, op straf van zware boeten ,al het koren, het vee, de verkens, den tabak, de rapen. Naast een plakbrief van een Duitschen cinéma, is een andere geplakt, meldend dat vier Belgen, bij name aangeduid, werden neerge-schoten door Duitsche gendarmen, omdat zij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1918 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume