"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke, Beveren, Ruddervoorde, Zwevezeele, Ardoye, Coolskamp en Eeghem"

967 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Mai. "De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke, Beveren, Ruddervoorde, Zwevezeele, Ardoye, Coolskamp en Eeghem". Konsultiert 12 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5h7br8mz2f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

To©geIateri door de censuur( IN0 489=31-3=18 WAAM) 1VIEI=JVJINI 1918 ÏN° 12-3 DE DORPSKLOK Frontblad voor de Soldaten van : Meulebeke, Beveren, Ruddervoorde, Zweve-zeele, Ardooie, Cools-kamp, Eeghem. Van ons jongens, Voor ons jongens. Uitgever L. Vercruysse Z. n 5 — 4. Ons, Zonen van midden Vlaanderland Ons binde een warme broederhand. Jongens, werkt u op ! « Een ontwikkeld volk is een welvarend volk. » «Wemoeten onsvoorbereiden voor den heropbeuringsstrijd van ons volk, na den oorlog.» Dit wordt huidig met vlammende opschriften aangepredikt in aile dagbladen ; 't is een onderwerp dat veel inkt uit de pen doet loopen ; waarmede veel mannen bezig zijn in angstig werken ;\dat commissies ter bestudeering aïs paddestoelen uit den grond doet rijzen. Dat ons volk die heropbeuring zal noodig hebben en diensvolgens de kamp daarvcor zal moeten geleverd worden valt niet te betwijfelen. Door onverdroten taai werken en pijnen was ons volk, voor den oorlog, geklommen op een hoogte waar het met sterke hand groote gerven vruch-ten kon plukken van welvaart en rijlc-dom en waar vreemden het, jaloersch, zagen staan en genieten. Maar het laf verrassend in zijn krani-ge werkzaamheid om nog steeds hoo-ger en hoogerheeftde Duitsche vijand het den ronkenden kaakslag gegeven van oorlog en over dat volk en zijn landzijn ellenden enrampengekomen zoo groot, zoo ijslijk dat we te ver-geefs delven in het graf der geschie-denis om nog zulke ellenden en ram-pen optegraven. Onze jongelingschap, de bloem van ons volk, waaruit de vruchten der toekomst moesten opbloeien, ligt neergemaaid op de slagvelden ; of staat nog stervensgereed, verbroken en verslenst, in de verschansing. De wereld rond is de bloedprent gedrukt van den strompelenden zwer-versstap van duizenden en duizenden verjaagd uit hunne haardsteden. In de concentratiekampen in de vijandelijke landen zuchten en ker-men honderden en honderden, in hun siberie van bannelingschap. In het bezette gebied, aast de vijand zich vet op het lijf van onze geliefden. Bij honderde staan onze dorpen en steden te weenen in het groote rouw-• kleed van hun zwarte puinen. Bij onafzienbare einders liggenonze landen braak, verlaten en vernietigd; en thuis ligt het werkalaam dik ver-roest ot is het ontstolen weggevoerd. Nog immer spuigt het oorlogsmon-ster zijn hellegalle uit die, als de lava die vloeit uit den krater van den vuur-berg, vloeit ter vernietiging over ons land en ons volk. Met 't wapen zijTi we overvallen geweest ; met 't wapen staat ons volk huidig ter hand om, over dat veld van vernietiging, de indringer terugteslaan naar zijn grenzen. Eens — o zot-blijde dag — gebeurt dat en is het weer vrede. En dan! o dan! na die zatheidsroes vanvreugde zullenwe staan met starre blikken voor die zwarte, grijnzende werkelijkheid : de reuzenpuinhoop van ons vaderland. Maar de vredetijd is nog geen rust- tijd : in oorlogstijd staan de volkeren tegenover elkaar met het zwaard van staal dat ze gonzend en bloedig slaan ter overweldiging ; invredestijd staan de volkeren tegenover elkaar met het zwaard van de gedachte, de kennis, de ontwikkeling, de zedelijke sterkte; met het zwaard van hun volksbescha-ving dat ze ook woedig hanteeren ter indringing en bemeesteren. Uit die reuzenhooppuin moeten de gebroken tempels herrijzen ; die be-schavingsstrijd moet zegepralend uit-gevochten worden. Die tempels her-optrekkend, die beschavingstrijd win-nend is onze welstand groot en ver-zekerd.jongens, na dezen reuzenkamp hebt ge dus nog een dubbelen kamp te voeren. Hoe leidt ge die >kamp ter viktorie voor u ? Een volk is de som van de enkelin-gen die het samenstellen ; van de waarde van ieder enkeling hangt de waar de af van het voltc ; gelijk van de sterkte van ieder stok de sterkte af-hangt van den bussel waarindie stok-ken zijn samengeknoopt. Jongens, ieder zijt gij een deel van ons geheele volkslichaam ; werkt u ieder op tôt een goed, groot deel ; zoo maakt ge ons volkslichaam goed en groot ; en gij zôô en ons volkslichaam zôô, zoo voert gij dien strijd ter zege en Welstand voor u en voor ons volk. Waarin bestaat die opwerking? Allen hebt ge in u drie mijnen lig-gen van wondere, rijke, onuitputbare krachten : zedelijke krachten die sterk opgeleid in den te voeren levensstrijd de beste baan doen kiezen en ze vast en onwankelbaar doen volgen; ver-standelijke krachten die hoog ontwikkeld die beste baan nog zekerder doen nemen ; lichaamlijke krachten die kloek en schoon opgevof<d de tocht op dien weg in voile zege doen gaan. jongens,die mijnen moet ge ontdel-ven en uitgrijpen; gaat tôt hunne ver-ste diepten; brengt aile krachten naar boven en voert ze op tôt de hoogste hoogten. Die mijnen hebben voor u, vlamin-gen, en voor ons geheele vlaamsche volk, hun eigen vlaamsch karakter, hun eigen vlaamsche eigenschappen en oorspronkelijkheden, hun eigen vlaamsche krachten en waarde. Langs den rechten, zuiveren, t.t.z. vlaam-schen weg moet ge in uwe vlaamsch-krachtige mijnen doordringen : zoo gaat ge tôt de diepste diepten ; en al die vlaamsche krachten moet ge langs de vlaamsche gangen weer naar boven brengen : zoo voert gij ze op tôt de hoogste en sterkste toppen van ontwikkeling.De som van de ontwikkeling van die drie krachten — verstandelijke, zedelijke, lichaamlijke — ontwikke ling naar eigen aard, karakter, wezen, ziel van het volk is wat men van het volk noemt: zijn beschaving. Jongens, dat is uwe opwerking ! u zoo hoog mogelijk opvoeren in uw beschaving. Dit moet gij vooral doen want daar ge om zeggens allen jongens zijt gesproten uit de volksklas, de burgerklas, t.t.z. de klassen van de groote harten, de taaie werkzaamheid, den moedigen ondernemings-geest, de doorhoudende sterkte, zijt gij van de deelen van ons volk het beste deel. Zoo het beste deel van ons volk zich groot maakt in zijn beschaving zal de grootheid van ons volk het sterkst staan geschraagd en het best zijn verzekerd. Werkt u op ! Werkt u op ! Gij groot, is ons volk groot, en dit zôô dan rijzen na den oorlog op kor-ten tijd.uit de puinen van ons land en ons volk, de gebouwen weer van glorie, staat ons volk vroeg weer op uit zijn vernietiging ; dit zôô dan haalt ge zeker uit den bots der volke-renbeschavingen den paha der zeg« ; Gij groot, en aldus ons volk groot, dan zal die grootheid eenzegen wezén voor u en voor het volk ; uw welstand en uw brood, en den welstand en brood van ons geheele volk. Daarom, jongens werkt u op,werkt u op ! Hoe werkt gij u best op? Door u op te werken ieder in zijti vak. Gij werkman, moet u opwerken tôt een goeden, een kunstigen werkman ; gij vakman moet u ontwikkelen tôt een goeden, een kunstigen vakman ; gij haudelaar moet u opleiden tôt een goeden, een kunstigen handelaar; gij landbouwer moet u opmaken tôt een goeden, een kunstigen landbouwer. AI de deelen van ons volk moeten zich in hun bedrijf, in hun ambacht, opvoeren, tôt goede, kunstige deelen; zoo wordt ons geheele volk dan goed en kunstig in al zijntakken vanlevens-strijd. Ieder deel zôô wordend dan levert ieder deel zijn werk het rapst, het best, het goedkoopst, en met de minste krachtinspanning ; ieder deel zijn werk zôô leverend is zijn geld-winning, zijn welstand, het hoogst, het zekerst; ieder deel zôô wordend, zôô werkend, zôô varend, zôô wordt, zôô werkt, zôô vaart ons geheele volk. Hebt gij die opwerking noodig ? Ja, schrikkelijk noodig. Jongens, hebt den moed eens neer te blikken in u zelf en te zien hoe hoog de graad daar wijst, bijzonder van uw verstandelijke ontwikkeling, uw vakkennis : met mij zult gij moeten bekennen dat die graad laag,heel laag toont. Wat kent gij van lezen, schrijven, opstellen, rekenen, teekenen, han-delswetenschappen, lindbouwken-nissen, vakkennis, enz. ? Van ailes kent gij, hebt gij iets; maar waar ge schrikkelijk in ten achter staat het is in de meerdere, hoogere kennis dier zaken ; mannen die een vak, een be-drijf uitoefenen hebben we genoeg, maar te weinig. veel te weinig', goede kunstige vaklieden hebben wij. O ! eens — 't was in de jaren i3oo, tijd van de vlaamsche gemeenten met hun gilden en ambachten — was ons volk groot : de wereld door voerde het de prachtstukken van zijn werk en de wereld ontving ze,zocht ze,met groot-opene armen en stom-bowon-derende blikken. Ja ons volk was dan groot en welvarend en dat was zôô omdat ieder deel dan van het volk groot was ; groot, kunstig in zijn vak. Helaas van ons huidig volk staat ieder deel zoo laag ; en heel ons volk door zien we de ellendige sporen van die onkunde in vakkennis, in bedrffs-ontwikkeling... Ja, zeker vôôr den oorlog stond ons volk op eene zekere hoogte van welvaart, maar die hoogte vergelijkend bij hetgeen ze kon zijn en maar was, is die hoogte laag, zeer laag ; bizonder bij ons, vlaamsche volk. Over de oorzaken daarvan zal ik hier niet uitwijden, ze zijn menigvul-dig ; we kend^n ze reeds voor den oorlog en wrochten Om ze te doen verdwijnen ; in den oorlog hebben we die oorzakengemeten in hun voile lengte en breedte ; nooit kenden wij ze zoo goed als nu ; met Gods hulp hopen wij ze eens ten voile, ten voile zegepralend neertehalen en op hun puinen de torens optetrekken van licht. In afwachting, jongens, mcet ge u zelf opwerken ; zoo hoog mogelijk opmaken in uw vak. Om dwarsdoor met uw werk, uw bedrijf vergroeid te worden ; om het volled'ig baas te geraken moeten de kennissen erover gehuwd worden aan de werkelijkheid ; moeten de gedach-ten en ontwikkeling die gij erover be-zit en opdoet, belichaamd, toegepast worden op het werk, op het bedrijf zelf. Nu in oorlogstijd ishet om zeggens onmogelijk dit tweede, de praktijk te genieten ; maar het eerste, de theorie kunt ge nu reeds verschaffen.verschaf-fen in den hoogsten graad; die theorie, die kennissen erover bezittende wordt ge, eens ge weer staat in uw bedrijf, in de praktijk, rap een goeden, een kunstigen stielman. En dit moet ge allen worden want dit, jongens,-ris uw brood. Zoo dikwijlsklinkthetinons ooren: «na den oorlog, zal het een slechte, arme tijd wezen!» Zeker, jorgens, dit is het noodzakelijk gevolg van die lange vreeselijke oorlogsfurie ; maar zoo gij wilt— en allen moet gij willen zoo gij opbouwt van nu af tôt mannen sterk in ontwikkeling en vakkennis, sterk in karakter en hartgrootheid dan zal die arme tijd rap overwonnen worden en zal komen voor u, en voor ons geheele volk, de rijke tijd weer van glorie en grootheid. Waar doet ge u die vakkennis aan de hand ? i) Bij u, of rond u, werken er zeker afdeelingen van «deschoolop 'tfront» volgt die klassen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume