De godsdienstige week van Vlaanderen

361 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 21 August. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 12 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hq3rv0dr82/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent i fr. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 's jaars en met den post fr. 4,KO. — Annoncen aan 35 <| den drukregel. te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elle jaar. ANTONIUS STILLEMANS, Door da bermhertighaid Gods en de genade van deu H. Apostftiiiken Stoel, BISSCHOP VAN GENT, HuiSPRELAAT VAN Z. H. OEN PAU* en Assistent aan den Paoseluken Troon. VEREERD MET HET HEILIG PALLIUM. Aan de geestelijkheid en geloovigen van Ons Bisdom, zaligheid en zegen in Onzen Heer Jesus-Ghristus Zeer Beminde Broeders. Wij zijn gelukkig te zien met welkea ijver Onze beminde diocesanen hebben beantwoord aan onzen opj'oep tôt gebed voor ons duurbaar Vaderland en zijne dappere zonen in de huidige droeve omstandigheden In al de parochiën van het bisdom boodde smeekprocessie van O.L.Vrouw Hemelvaart een aandoenlijk schouwspel, door den toeloop en bovenal door de ingetogenheid der biddende menigte. In het heiligdom van Oostacker verdrorigen zich duizenden en duizendea bedevaarders rond het H. Sakrament en rond het beeld der Moeder Gods oaa, in boet- en smeek-gebed, zegen te vragen over onze strijdende jongens en erbar-ming voor ons geliefd Vaderland. Dagelijks bezoeken talrijke geloovigen de aloude heiligdommen van 0. L. Vrouw te Oostacker, te Eecloo, in 't Gaverland, te Lede, te Edelaere, te Lebbeke, te Stoepe, te Geeraardsbergen, enz. ; dagelijks, 's morgends in de H. Missen, 's avonds in het Lof, komen in al onze Kerken talrijke scharen bidden om den hemel geweld |pr aari te doen. Bij het gebed voegen onze beminde diocesanen de ver- If*! hevene werken der liefdadigheid en der naastenliefde. Hoe is Ons hert verheugd bij het zien van den spoed, van de mildheid, ||| van de edelmoedisheid waarmede te allen kante, in onze ^ $ A bisschoppelijke stad en in de meeste onzer parochiën, lokalen p| zijn ingericht om de gekwetste soldaten, vreemde zoowel als belgische, le ontvangen en liefderijk te verplegen ! Elk gevoelt |j| zich beter, elk gevoelt zich nader bij God. Met voile betrouwen g hopen Wij dus dat de Almachtige, door de voorspraak van jp Zijne H. Moeder en van den H. Jozef, patroon van België, 0 onze gebe len zal verhooren en de onheilen die ons Vaderland |'»t reeds troffen of nog bedreigen, zal doenophouden en afkeeren. |& Wij bidden voor de levenden, Z. B. B., doch dit is niet Ik genoeg : helaas ! de oorlog heeft van ons duurbaar België reeds fft- bloedige offers gevergd; ginder, op het slagveld waar ons 0 heldhaftig leger, voet voor voet, den vadergrond tegen den & overweldiger verdedigt, zijn er van onze jongens gevallen en gjj gestorven. Wij tuoeten voor hen bidden opdat de goede God ja onze martelaàrS eener heilige en rechtveerdige zaak in ^ b^i'mhertiHÎ'. 'id zon ontvangen. Wij bevelen dus dat iedere week in aile parochiekerken |g eene mis gedaan worde voor onze soldaten die op het slagveld jjjp gevallen zijn. Deze nrs zal eerie Requiemmis zijn als de 0 rubrieken zulks loelaten. Zij zal op den predikstoel aange- si kondigd worden 's Zondags te voren. Wij twijfelen niet of onze kloostergémeenten zullen het- || zelfde doen en in bunne gebeden en comuiuniëu deze duur- f| bare afgestorvenen indachtig zijn. Ingezien de raoeilijkheden welke de staat van oorlog ^ medebrengt ontslaan Wij van de wet van vleesch te derven. | Men zal nochtans op de vastendagen bij denzeliden uiaaltijd | geen vleesch en visch mogen eten. Wij herinneren aan onze geliefde diocesanen dat de p boetveerdigheid gepaard met het geb®d het medelijden van | God verkrijgt : zij zullen talrijke en gepaste gelegenheden I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume