De godsdienstige week van Vlaanderen

390 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 28 August. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 12 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rb6vx09g1h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING VAN DEN H. JOSEPH. H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. fiûû dagen Aflaai voor de feden des Genootschaps). ONDERWIJS EN STICHTING. ZEVEN-EN VEERTIGSTE JAAR. — N' 13 ITE AD JOSEPH. 28 AUGU8TUS 1914 Dit hlad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en met den post fr. 4,50. — Aiinoncen aan 33 c. den drukregel. ANTONIUS STILLEMANS, Door de bermhertigheid Gods et! de genade van dsii H. Aposteliikeii Stoel, BISSGHOP VAN GENT, Huisprelaat van Z. H. den Paus en Assistent aan den Pauselijken Troon, vereerd met het HËilig PaLLIUM Aan de geestelijkheid en geloovigen van Ons Bisdom, zaligheid wi zegen in Onzen Heer Jesus-Christus. Zeer BrHinde Broeders, Bij den angst, met welken de droeve gebeurtenissen die het Vaderland beleeft, onze ziel vervullen, komt zich nog de rouw der H. Kerk voegen. Zooals Wij het u reeds zegden in Onzen herderlijken brief van Zondag laalst, is Onze Heilige Vader de Paus, Donderdag 20 Auguslus, te Rome in het Vatikaan overleden. Welk een harde slag voor onze minnende herten ! Welk een groot verlies voor de H. Kerk 0 ja, Wij beminden hem met den diepen terbied, de levendige dankbaarheid, de kinderlijke liefde welke het hooge gezag, de ontelbare weldaden en de vaderlijke goadheid van Pius X in ons hadden opgewekt. Wij beminden hem eerbiedig omdat de Paus de Slad-houder is van Jesus-Chrislus op aarde, de rechtstreeksche Vertegenwoordiger van God in het bestuur der H. Kerk. de onfaalbare Leeraar der goddelijke waarheid. Wij beminden hem dankbaar omdat wij gedurende de elf jaren van zijn pauselijk bestuur zonder ophouden zagen * ^ snssjKfâSHsBweïSî':nis2z> ■--- Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCIIELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. hoe bezorgd, hoe krachtdadig en hoe wijs hij arbeidde om de heiligheid, de vrijheid en den bloei der H. Kerk te verzekeren Wij beminden hem met kinderlijke liefde omdat vwj wisten hoe vaderlijk goed zijn hert was voor al zijne kinde-ren ; hoe het met hen jubelde in blijdschap, of met hen medeleed in droefheid. Geheel de wereld dooi, waar onheil en ellende neêrgekomen waren, zond hij zijne liefdevolle hulp en zijn troostend woord. Zeker zal de schromelijke oorlog die heden in Europa woedt en vele kinderen der H. Kerk in verdriet en gevsar stort, het gevoelig hert van den goeden Vader pijnlijk hebben getroffen ; zeker zal hij gedaeht hebben aan zijn duurbaar katholiek België dat zoo erg beproefd wordt, en wie weet of de overmaat van hertzeer het einde van den liefderijken Ouderling niet heeft verhaast! Wij voorai, Z. B. B., in het bisdom van Gent, hebben op bijzondere wijze zijn goedhertig medelijden ondervondon: "t Is niet zonder ontroering dat Wij herdenken hoe Paus Pius X, toen de schrikkelijke ovcrslrooming van 12 Maart 1906 het Land van Waas en het Land van Dendermonde teisterde, Ons eenèn brief schreef vol teeder mededoogen voor onze ongelukkige bevolking en daarbij nog, niettegenstaande de geringheid der hulpmiddelen van den H. Sioel. eene milddadige gift ^oegde. Wij zelf, als bisschop van Gent. hebben verscheidene malen het voorwerp ge^eest van vereerende aaritnoedigingen en bewijzen van vaderlijke gen genheid, welke veel meer ons zoo katholiuk en zoo edelmoedig bisdom dan Onzen persoon bedoelden. Ja zeker, de dood van Pius X is een gevoelige slag voo onze ruinnende herten ; maar welk ver lies is zij niet voor de H. Kerk! Gelijk zijne groote voorgangers, heeft hij, in de hachelijkste omstandigheden. de weerdigheid en de rechten der H. Kerk hoog gehouden Vo( dstervader onzer zielen, heefl hij de Leering die het voedsel van den geest is, met juislen blik en vaste hand, voor aile vervalsching heboed, het voedsel der H Communie gereikt aan de kleiaen die er nog van verwijderd waren, en door zijne vurige uitnoodigin-gen, het overvloediger doen nemen tôt heiligmaking der

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume