De godsdienstige week van Vlaanderen

469 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 28 August. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 12 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4j09w09m5n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (dOO dagen AÛaat voor de feden des G»;nootsehaps). ^ ZEVEN-ENVEERTIGSTE JAAR. — N< 48 f 1TE AD JOSEPH. VAN DEN H JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHT1NG. 28 AUGUSTUS 1914 j. Dit blad verschijnt allé Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en met den post fr. 4,KO. — Aunoncen aan 35 c. den drukregel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Ondcrstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigeii met 30 Aprii elfe jaar. ANTONIUS STILLEMANS, Door de bermhertigheid Go is en de genade van deu H. Apostelijken Stoel, BISSGHOP VAN GENT, Huisprelaat van Z. H. den Paus en Assistent aan den Pauselijken Tkoon, vereerd met het heilig PaLLIUM. Aan de geestelijkheid en geloovigen van Ons Bisdom, zaligheid mi ze^en in Onzen Beer Jesus-Christus Zeer Beminde Broeders, Bij den angst, met welken de droeve gebeurtenissen die het Vaderland beleeft, onze ziel vervullen, komt zich nog de rouw der H. Kerk voegen. Zooals Wij het u reeds zegden in Onzen herderlijken brief van Zondag laatst, is Onze Heilige Vader de Paus, Donderdag 20 Augustus, te Rome in het Vatikaan overleden. Welk een harde slag voor onze minnende herten ! Welk een groot verlies voor de H. Kerk. 0 ja, Wij beminden hem met den diepen eerbied, de levendige dankbaarheid, de kinderlijke liefde welke het hooge gezag, de ontelbare weldaden en de vaderlijke gosdheid van Pius X in ons hadden opgewekt. Wij beminden hem eerbiedig omdat de Paus de Slad-houder is van Jesus-Christus op aarde, de rechtstreeksche Vertegenwoordiger van God in het bestuur der H. Kerk, de onfaalbare Leeraar der goddelijke waarheid. Wij beminden hem dankbaar omdat wij gedurende de elf jaren van zijn pauselijk bestuur zonder ophouden zagen hoe bezorgd, hoe krachtdadig en hoe wijs hij arbeidde om de heiligheid, de vrijheid en den bloei der H. Kerk te vmekeren. Wij beminden hem met kinderlijke liefde omdat wij wisten hoe vaderlijk goed zijn hert was voor al zijne kinde-ren ; hoe het met hen jubelde in blijdschap, of met hen medeleed in droefheid. Geheel de wereld door. waar onheil en ellende neèrgekomen waren, zond hij zijne liefdevolle hulp en zijn troostend woord. Zeker zal de schromelijke oorlog die heden in Europa woedt en vele kinderen der H. Kerk in verdriet en gevaar stort, hel gevoelig hert van den goeden Vader pijnlijk hebbçji getroifen; zeker zal hij gedacht hebben aan zijn duurbaar katholiek België dat zoo erg beproefd wordt, en wie weet of de overmaat van hertzeer het einde van den liefderijken Ouderling niet heeft verhaast! Wij vooral, Z. B. B., in het bisdom van Gent, hebben op bijzondere wijze zijn goedhertig medelijden ondervonden : 't Is niel zonder ontroering dat Wij herdenken hoe Paus Pius X, toen de scbrikkelijke overstrooming van 12 Maart 1906 het Land van Waas en het Land van Dendermonde teisterde, Ons eenen brief schreef vol teeder mededoogen voor ie onze ongelukkige bevolking en daarbij nog, niettegenslaande je de geringheid der hulpmiddelen van den H. Stoel, eene jn milddadige gift voegde. *e Wij zelf, als bisschop van Gent. hebben verscheidenc et malen het voorwerp geweest van vereerende aanmoedigïngen en bewijzen van vaderlijke gen genhcid, welke veel meer ons lk zoo katholisk en zoo edelmoedig bisdom dan Onzen persoon bedoelden. d, Ja zeker, de dood van Pius X is een gevoelige slag voo ke onze minnende herten; maar welk veilies is zij niet voor de ke H Kerk ! Gelijk zijne groote voorgangers, heeft hij, in de hachelijkste omstandigheden, de weerdigheid en de rechten d- der H. Kerk hoog gehouden Vo< dstervader onzer zielen, he heeft hij de Leering die het voedsel van den geest is, met de juislen blik en vaste hand, voor aile vervalsching heboed, het voedsel der H Communie gereikt aan de kleiaen die er de nog van verwijderd waren, en door zijne vurige uitnoodigin-en gen, het overvloediger doen nemen tôt heiligmaking der DE GODSDIENSTIGÏ

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume