De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1594 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 07 März. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Konsultiert 19 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2n4zg6h06s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zesde Jaargang. Nummer 2. Prijs per nummer : 10 centiemen. 7 Maart 1914. ■ j——j»1 DE KRONIJK •Buf^EEL : St Andriesstraat, 38 ^W: f^^^^£l(L£TT^R£/{'Tc>0/Û£L £/f $fc g^jr £ELM6£X■—y-_ !' % !•?• WEEKBLflD +iv' *1 |(Abonnements Pri/s : S Frank en per </aar. J %_. flcinkondïgingen tso/gens overeenMo/vsl-. : Er wordt verslag gegeven over aile boek- en muziek-werken waarvan ons exemplaren geworden. Aangesloten bij het Verbond der Periodische Belgische Nieuwsbladen. Voor aankondigingen zich te wenden tôt het bureel : St. ANDR1ESSTRAAT, 36. VUILE TONGEN. Waar is hij, onder ons, die niel eens ol meermalen de bittere onder-vinding heeft opgedaan datde tongen. de tongen der menschen eigenlijk, indien zij met het woord het edelstf werk van raadgeving, van lof, var onderricht kunnen doen, maar al te dikwijls het leelijkste en het rampza-ligste kwaad kunnen verrichten ? Waar is hij, onder ons, hoe recht-veerdig, hoe deftig, hoe vlekkeloos hi moge zijn, die nooit eens het slacht-olfer was van laffe kwaadsprekerij. van vuige lastertaal ? Misschien wel, hoe min er op hem te zeggen viel, er misschien juist daarom, werd hij hel ergste bevuild door de kwade tongen, uit afgunst, uit nijd, uit zuiver ver-maak van de ongeduldige tong te roe-ren, van iets uit te vinden om zicl ingelicht te toonen, om zich belang wekkend te maken, of enkel om me; iemand te spotten ? Wie zou kunnen nagaan wat al on-gelukken, wat al misdaden, wat a' wee en marteling door de misdadig( tongen werden veroorzaakt ? Dees artikel is ons ingegeven doo] eene moordgeschiedenis, laatstte Cor-temarck voorgevallen. Een jonge gast, die op trouwer stond, komt uit den vreemde, waai hij werkt, zijne toekomende bezoe-ken. In eene herberg waar hij perge-legenheid vernacht, spreekt hij ovej zijn aanstaande huwelijk, en iemanc die denkt geestig te'zijn, durft herr de gevaarlijke woorden toesturen : — Gij spreekt van trouwen, en u\\ lief wandelt met een ander ; zij is daar juist met hem voorbijgegaan. De jongen springt buiten ; hij ont-waart inderdaad het koppel op eeni-gen afstand ; hij stormt er naartoe en zonder den minsten uitleg te vragen, valt hij op het meisje met zijn mes, en slaat en steekt dat de stukken er ai vliegen, en dat er klissen haar van het arm slachtoffer aan het moordend lemmer blijven hangen. De jongman, die vvil ter hulp komen, wordt 00k door den uitzinnige gesteken. Hel meisje is terplaats bezweken, zondei zich te mogen verrechtveerdigen. Zekerlijk, wij willen den woestaard niet verontschuldigen, die zijne ja-loerschheid niet heeft kunnen be-dwingen. Maar, wie is in die twee moorden de eerste en de grootste schuldige ? Is het niet die lompe oolijkaard, die de gevaarlijke woorden heeft laten ontsnappen, en die stellig den moor-denaar tôt zijne misdaad heeft aange-spoord ? Zou hij niet verdienen 00k op het bankje van schande te zitten, wanneer deze laalste voor het gerecht over zijne uitzinnige daad zal moeten verantwoorden ? Wij staan hier trou-wens voor eene soort medeplichtig-heid, die veelmeer strafbaar zou moeten zijn dan het op loer staan voor ee-nen diefstal of voor het helpen van pensenjagers. Maar ja, dat is in het strafvvetboek I niet beschreven ; de kerel met zijne vuile tong zal enkel met zijn geweten af te rekenen hebben ; ja, indien hij er lust toe heeft, zal hij eene andere maal mogen herbeginnen, even onge-strafl. Hij heeft ons nog eens te meer : op jammerlijke manier bewezen welk gruwelijk kwaad de tongen kunnen i doen. Zal men dan nooit daartegen een goed middel kunnen vinden ? Het gerecht komt zoo streng op tegen het I dragen van verboden wapens, die dik- ■ wijls gevaarlijk, maar 00k soms nut-tig kunnen zijn ; en men vergeet dat ieder van ons in zijnen mond het schrikkelijkste wapen draagt, dat men ; kan uitdenken en waartegen geen harnas of geen maliehemd beschutten kan ! Men zal ons voorhouden : de jon-. gen, die den verloofde meende te ver wittigen,heeft geen opzettelijk kwaad ; gedaan ; hij kon de gevolgen niet voorzien van hetgeen hij zegde ; hy had het misschien van een ander ge-hoord, enz. Wij willen liever aan zij-; ne dwaasheid dan zijne kwaadwillig-heidgelooven.Het is trouwensmeest-• al dwaasheid, waaruit de lastering ■ voortkomt ; daarin toonen wij dat wij nog veel verstand moeten krijgen om redelijke menschen te mogen heeten. Is het niet verbazend, dat wij, zoo mistrouwend doorgaans, en soms niet ten onrechte, wanneer wij met onzen evennaaste zaken doen, zoo nauw-ziende op de waar die hij ons levert, of op het geld dat hij ons telt, dat wij toch zoo blindelings ailes aannemen, zoo gretig ailes binnenslikken, wat ; door hem over afwezigen wordt ver-teld.Voelen wij ons niet medeplichtig in het verspreiden van den laster ? Denkt gij dan dat wij niet schuldig zijn aan het kwaad dat er uit moet komen ? Is het niet klaar, dat de kwaadspreker spoedig zijne tong zou houden moesten wij hem laten hooren dat wij met zijne taal niet gediend zijn ? Juist gelijk voor de dieven ; waren er geene verhelers er zouden geene roovers zijn ; waren er geene bereidwillige luisteraars, er zouden geene vuile tongen meer mogelijk zijn. Waarom komen de deftige menschen niet allen eens voor goed over-een, om aile kwaadsprekers beslist wandelen te zenden ? Er bestaan bon-den tegen het drankmisbruik, tegen de onzedige taal, tegen de mishande-lingder dieren. Waarom zou er geen bond komen tegen die gruwelijke mishandeling van weerlooze lieden, tegen de vuige en laffe lastertaal. Iedereen heeft daar belang bij. Vroeg of laat kan de eene of de andere, een vijand of een eenvoudige spotter, u de beschamendste schande aandoen, of u zonder grond bij allen belachelijk maken, ja, misschien eens tôt uitzinnige daden opjagen, zooals den ongelukkige van Cortemarck. Stoppen wij dus zorgvuldig onze ooren voor het kwaad, dat men ons komt zeggen van onzen evenmensch ; wij zullen dikwijls beietten dat het verder gaat. Vooral, zeggen wij het tocli nooit over, altijd de wijze ver-maning indaehtig : « Doet niet aan een andei, wat gij niet wilt dat u gedaan worde ! » ONS LEVEN "De Kronijk„ is lekoop : Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Glorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk: Teniersplaats. » Gemeenteplaats. — De heer notaris en Mevrouw Lom-baerts hadden Dinsdag van Carnaval een aantal familieleden aan een avona-maal uitgenoodigd. -— Men meldt ons de verloving van den heer Prosper Bauwens, volmacht-drager der firma E. Castelein & C° met Mejuffer Moons, van Brussel. De model-schapenbeenhouwerij J. H. MAES-lfiUNDLER Melkmarkt, 5-7, Hntwerpen SUCCURSAAL : Overdekte Markt, Van Wesenbekestraat, kraam 23. TELEFOON 5042. Levert het best en gezondst vleesch. Aile de hôtels, restaurants en beenhouwers der stad en provincie bevoorraden zich in dit groot huis. RUND-EN KALFSVLEESCH OoU grooten handei in Matrassenwol. — Met rouw kondigen wij het overlij-den af van Mevrouw Weduwe J. B. Van den Broeck, geboren Josephina Junes, overleden m den ouderdom van 86 jaar De overledene dame was de moeder van Mevrouw Frans Van der Veken, gebo-ren Paulina Van den Broeck en schoon-moeder van den heer Franz Van der Veken,voorzitler van den « Bond der Periodische en Buitenlandsche Drukpers. » Wij bieden M. en Mevrouw Van der Veken onze innige deelneming. Koopt UWe Horlogiën en Juweelen bij L. BOON, Groenplaats, 17. — De verloving van Mejuffer Knud-den met den heer luitenant Lambert, van ons garnizoen, is officieel. — Heer en Mevrouw Anthony-Ruys kondigen de geboorte aan van een frisch dochtertje, gedoopt Cathârina-Gertrude Voor aile onroerende goederen (Verjtoop of inkoop van I OffkiniTO ei^endommen) I hrrNK \ Begeef U in uertrouwen bij *" «l-l-i n n i w Op aanvraag : Onderzoek ter plaats en XOSTELOOS. wâ: NijverlitÉlei, 76 den tôt het bureel An+u/prnpn VOLSTREKTE GEHEIMHOUDING HIIIWCI JJCII I Hais f. GOOSSENS-JACOBS Schoenmagazijn "HET PHPEGaHIKEN,, KLAPDORP, 117 >aardenmarkt ANTWERPEN B Huis van vertrouwen, gekend voor prachtschoeisels. Sterk en waterdicht handwerk. Ailes aan den laagst mogelij-ken prijs. Verzorgd maatwerk. Herstel-lingen van oude schoeisels. Specialiteit van Werkschoenen. — Mevrouw Fred.Delvaux (Mevrouw Christiane) medewerkster aan « Le Matin » zal in den Kon. Kunstkring eene voordracht geven, met de medeweiking van Mej Cesbron, de uitmuntendeartiste van het Théâtre Royal, die tijdens de voordracht verscheidene stukken zingen zal. — In den loop dezer maand zal het huwelijk plaats hebben van Mej. Lydie Aldred, dochter van M. en Mevr. Boisée met den heer Marcel Orij. GrOOte Keus van Tortues, Calorifères in allen aard. — Geëmailleerde Cuisinières. — Ch. PLATTEAU, Yle-minckxveld, 14. — Telefoon 2220. — Op 22 Maart (Halfvasten) zal er door de zorgen van M. Camille Van Runkelen, bestuurder van danslessen, een « thèfeest » plaats hebben in de zaal Hosdez. — Bij het dansfeest gegeven door Mevrouw Ghijs met Carnaval waren buiten de ouders ] 10 juffrouwen en jongelin-gen aanwezig. Champagnes : DE MERY, Pieims. Algeineen Agent : LEON CA'RETTE, Ballaerstraat, 39. — De heer Sonval, eere-postbestuur-der te Antwerpen, is tôt commandeur der Leopoldsorde benoemd.Onze geluk-wenschen.— Het Hôtel St-Antoine gaat verdwij nen ; de eigenaars der Wintergarten hebben dien grooten eigendom aange-kocht om er eene cinemazaal te maken. HEER GUILL. CAMPO, Parochi-aanstraat, 4, Antwerpen, neemtaan : schilderijen en kunstvoorwerpen voor publieke veilingen na afsterven of verdeeling van goederen. Volstrekte geheimhouding. —M. en Mevrouw Léonard Buerbaum kondigen de gelukkige geboorte aan van eenen zoon, Guy gedoopt. Onze geluk-wenschen.— De Koning en de Konirigin zullen, met hunne kinderen : den t ertrg van Brabant, den graaf van Vlaanderen en prinses Marie-José de Paaschvacantie te Oostende gaan doorbrengen. Men weet dat het kasteeltje gansch gereed is voor het verblijf der koninklijke familie. I HET MELKHUIS NachtegâliWk I heeft den grootsten toeloop. M. en 8 Mevr. Alph. Schram bedienen er 00k | niet dan allerzuiverste en gezondste Dranken, Brood en Gebak 1 ALLES AAN CIVIELE PRIJZEN. — Heer Paul Segers, minister van Spoorwegen, zal op den Vilvcordschen steenweg, groi-dgebud vfcn Haun, na-bij de vormingsstatie \an Schaerbeek, eene groep vari zis wexkmanshuizen doen bouwen met één verdiep en met een hofje voor de deur. Die huizen zullen betrokken worden door werklieden van het spoorwegbestuur. Huis Swaenen-Crets, 23, Gemeen-testraat. Meubelen, Tapijten, Behang-sels.— De terhandstelling der Tombola-prijzen der Tentoonstellirg \an Huisar-beid werdgesloten op 31 Januari laatst-leden. Verscheidene loten werden niet afgehaald en moeten volgens ieglement verkocht worden. Deze verkcop zal per aanbesteding en onder gesloten omslag geschieden. De voorwerpen zullen van 7 tôt 14 Maart avond, Meirplaats 6,twee-de veidiep, uitgestald werden van 9 tôt 13 en van 15 tôt 18 uren; 's Zondags enkel van 9 tôt 12 uren. De te koop gestel-de voorwerpen zijn Matten, Linnen, Si-garen, Kantwerken, Meubels, enz. De schriftelijke aanbiedingen zullen door ambt van deurwaarder geopend Worden in het lokaal De Bomstraat, 11. Huis van vertrouwen. Yoor ver-koop en irtkoop van eigendommen en gronden uit ter hand, wende men zich tôt het huis B. Du Moulin. More-tuslei, 81. — Dinsdag avond werd er in het pa-leisvan Brussel, dcorden koning tn de koningin, een diner aangeboden a?n den Franschen toondichter Saint-Saëns. Er waren slechts enkele genocdigden : M. Klobukowski, de Frarsche gezant te Brussel en Mevrouw Ivlobukowski,graaf d'Aerschot, kabinetsoverste van den Koning ; baron Buffin ; gravin d'Oultre-mont, eeredame der koningin en de or-donnancieofficieren des konings. Prins Leopold woonde 00k het diner bij. M. Saint-Saëns voerde, te zamen met M. Eduard Deru, violonist van het Hof, eenige zijner muziekstukken uit. Beiden werden door den koning en de koningin levendig geluk gewenscht. VRflflGT HETBÇOOD^^p ^ - van de groene broodkarren met paarden. — De herstelling van den koning gaat goed vooruit en niet het minste spoor meer overblijven van het ongeval waarvan hij onlangs het slachtoffer werd. De geneesheeren \die Z. M. verzorgen zijn zeer tevreden over de gcede vorde-ringen, en hopen dat de koning tegen de maand April volkomen zal hersteld zijn. Zeer merkwaardig de nieuwe len-temodellen voor 1914 in Tailleur kostumen en Gekleede Bloezen in het Damenconfectiehuis, 56,Ommeganck-straat.Damen Paletots, de grootste keus, Confectie-magazijn, 56, Ommeganok-straat. tw"ŒL rHEEEsn ^LLAUMVcâmpo* Eiekt™keJ"steiii"»e"- i DE ME!-rifNK fWED. fi. HALLEUX • MERTERS f Llt,Hr*bS'S™" I heel Belgie. Sint Qommarusstraat, 4, Antwerpen 4, Parechiaafistraat, 4, ANTWERPEN. | Leverancier van het Leger | l A r\ IVyi A I I\A/ 1 JoZl9e—°m Leent aan matigen intrest, kleine ' INKOOP, VERKOOP en VERWISSELING f VeStînOStraat 240 ï U AU^. M A U W | met prijzen aan sommen tôt 200 fr., weder te geven met Bestendige tentoonstelling van Schilderijen S. i» , _ , & Vriihoirlctfoot AQ Antuiaman ■ J. L. Morisons wekelijksche of maandelijksche afkoi •tin- j der meest gekende meesters in de Zaai J Berchem-Zurenborg ^Il Vrijheiustraat, 49, Antwerpen. M namhriifffi'estr 10^ een — Bureel otien oi> de werkdacen BUYLË.Meir 129, te Antwerpen. i (De tram van't Park stopt voor { Plannen en ontwerpen gratis. IJarribruggestr. IUS) gen- vur ee op-n Van 10 tot 6 ure'vnje ingang" ^ het h«is>- â MATIGE PRIJZEN

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1909 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume