De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen

1671 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 21 Februar. De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen. Konsultiert 20 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/b27pn8zc4x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zesde Jaargang. Nu m mer i. Prijs per nummer : 10 centiemen. 21 Februari 1914. DE KRONIJK rfiUtfSTEtfiïxL EÏTERE/f-/ûOJ^EEl £ff SPORT-V/M/tCHtypLGEMEEf/E ££LM6£/f ' r^;gài I' -mm » >' WEEK BLAD * , Abonnements Pri/s : 5 Frank en per Jaar. • — flcin Monc/igin gen vo/gen s oiteree/iAernst. • * — Er wordt verslag gegeven over aile boek- en muziek-werken waarvan ons exèmplaren geworden. «> Aangesloten bij het Verbond der Periodische Belgische Nieuwsbladen. Voor aankondigingen zich le wenden lot het bureel : St. AKDRIESSTRAAT, 36. . ' • 1 r ' Ter gelegenheid van de Carnavalfeesten, zal "De Kronijk,, aanstaanden Zaterdag NI ET verschijnen. INT kOMNKLIJk VLAAHSCtt CONSEItVATOHII!»!. Wij hebben in ons vorig nummer verklaard, dat onze confrater « Caro-lus » een goed geschreven artikel af-kondigde ter verdediging van het be-stuur van Meester Emiel Wambaeh, bestuurder van het Koninkl.Vlaamsch Conservatorium. Wij voegden er bij dat wij dit schrijven geheel beaam-den.Wij meenen goed ie doen bedoeld artikel in onze kolommen over te ne-men, opdat onze lezers er zouden kunnen kennis van nemen en zelf oordeelen aan welken haat en wraak de derde bestuurder van onze Vlaam- sche Muziekschool ten prooi is. * % * « In het laatst verschenen nummer van den « Mercure d'Anvers » is een alleszins kwaadaardig artikel verschenen, regelrecht gericht tegen den Bestuurder onzer kunstinstelling, Meester Emiel Wambaeh. « Twee veronderstellingen zijn rao-gelijk : ofvvel is het artikel in kwes-tie geschreven onder den invloed van hevig persoonlijken wrok tegen Meester Wambaeh, ofwel is steller ervan niet het minst op de hoogte van het door hem behandelde thema en ging hij zijninlichtingen putten aan gansch verkeerde bron. « 0. a. beschuldigt hij vlakweg een drielal professors als hebbende gémis aan bevoegdheid om het hun toevertrouwde ambt te vervullen. Voorloopig gaan \ve onzen confrater niet volgen op dit terrein, maar zul-lener later gereedelijk op vveerkomen. « VVat echter wel dient besproken en betwist te worden is de gevolg-trekking die hij maakt, dat Meester Wambaeh verantwoordelijk dient ge-steld te worden voor die door « Le Mercure » vastgestelde zwakheden. « En daar willen we nu 00k wel even op ingaan. « De « Mercure d'Anvers », na. een zeer bedenkelijke en verdachte hulde aan den onsterflijken stichter onzer Muziekhoogeschool, Peter Benoit, meent hier eigenlijk de gelegeuheid gevonden te hebben, om bloemen te strooien ter nagedachtenis van hem, die aângeduid was om Benoit's reu-zentaak te vervoorderen en te volein-den, aan Jan Blockx. « Als den grootsten eerbied ons steeds bezielt voor hen die heenge-gaan zijn, meenen we, dat om waar-heidswille en in voorkomend geval nooit mag verzwegen worden wat dient gezegd. Wij zijn daarenboven niet de aanleidende oorzaak van wat hier volgen gaat, we antwoorden slechts op hetgeen « Mercure d'Anvers » uitlokte en vooruit zette. « We houden er 00k aan vooral te doen uitschijnen, dat het hier nie den toondichter Blockx,maar wel der « Bestuurder van het Kon. Vlaamscl Conservatorium » geldt. « De « Mercure d'Anvers » zegt « Blockx fut le digne successeur de Be noit, et il continua son œuvre en hommi de bien. » De ce Mercure d'Anvers » dient ni te weten,dat, als iemand bewijs gegeven heeft, minder geroepen de opvol ger van Benoit te zijn, het wel Jar Blockx was. « Als iemand minder het « werk >; voortzette van zijn ontwerper, dar was het dezelfde. « Met 't goedvinden van den «Mer cure d'Anvers » zullen we daar ni voor 't oogenblik niet verder over uit wijden. Moest hij er anders over oordeelen en het « waarom » zooals he « daarom » eischen, dan vindt hij on: seffens gereed... 'tisons gelijk waa: de scherven der gebroken potter \liegen kunnen. cc Om ons in korte woorderl uit t< drukken, mogen we den « Mercurt d'Anvers » leeren, dat de taak du Meester Wambaeh zich op de schou ders laadde,ruim zoo zwaarisals die gene, welke Benoit zich voorgestek had. Vooraleer te kunnen voortwer ken aan het plan van den nooit ver geten stichter, hoeft hij eerst he kwaad uit te roeien en te hersteller wat zijn voorganger verbrod heeft En dat is geene kleinigheid. Zelfs kunnen we niet voorzien dat dit in de eerste jaren reeds een voltrokken fei heeten cc kan. » ccWat er 00k van zij, Meester Wambaeh heeft tot.hiertoe bewezen met d( beste intenties bezield te zijn. Of hi het tôt een goed einde zal weten te brengen, zal de toekomst uitwijzen. cc Om nu met feiten en bewijzen voor den dag te komen van 't kwaad. gesticht door den vorigen Bestuurder, zullen we eenvoudig gebruik malien van het door den «Mercure d'Anvers» erkende en aangehaalde kwaad : cc De drij door hem voornoemde professors werden benoemd « ondei het bestuurschap van Jan Blockx ». Wat wenschte de M. d'Anv. nu, dat Meester Wambaeh daar voorloopig aan verandere ? Nog een ander kwaad willen we aanhalen, opgerakekl door den « Mercure d'Anvers » en uitge-baat tegen den huidigen bestuurder. cc II existe des professeurs donnant les cours élémentaires et moyens. On les paye... entre 250 et 40Ôfrs. pai an. » cc Inderdaad, dat is ongelukkiglijk maar al te waar. Er werden er als zoo danig een heel regiment benoemd onder 't bestuurschap van Jan Blockx. De M. d'Anv. zou echter eerlijkheids-lialve er hebben mogen aan toevoe-jgen, dat, Meester Wambaeh zich beie- vert aan dien wantoestand een einde te stellen; geleidelijk en in de moge lijkheid der omstandigheden; waarvan hij dan reeds een begin heeft ge-maakt, namelijk, met eenige dier cc moniteurs », benoemd onder 't be-stuur van Jan Blockx,te doen verhoo-gen als cc bijgevoegd leeraar. » « Dat zijn daden, meenen wij. cc ln hoever nu Jan Blockx ce zelf » in beschuldiging kan gesteld worden [ voor de onder zijn beheer gepleegde feiten, willen we desnoods met den ( M. d'Anv. wel eens in 't klare trek-ken. Overbekend is het immers, dat de vorige bestuurder gedurig onder i invloed stond van derde personen,die hunnen wil aa'n hem opdrongen en misbruik maakten van zijne zwakheid t in zake ce durven op'reden. » « Dat diezelfde intrigante personen nu in ce Vriendelijke Miel » het werk-tuig hoopten te vinden, dat Jan ^ Blockx in hunne l.anden was, laat zich eenigszins verstaan. Gemakkelij-t ker begrijpt men dan 00k hunne woe-. de, als ze gewaar worden dat ze enkel ' stuiten op de onwrikbaré krachtda | digheid van ee IJzeren Miel», want ailes pleitten goede en ten voordeele , der karakter-vaslheid en hechte wils-4 kracht van den huidigen Bestuurder, \ die zich nu eenmaal in 't Loofd gesfo-ken heeft de school met de princiepen van ce Peter» te doen zegevieren en I niet de school van eng-bekrompen onbenulligen. ce Om te sluiten, nog iets : de dom-. me scheldwoorden aan het adres van Meester Wambaeh in 't geniept toege-stuurd,zullen dezen laatste steenkoud laten, daar zijn we van overtuigd, evenmin als hun onhandig franskil-. jons-gehassebas, ons, flaminganten, kunne in 't harnas jagen. Deaanval, nu gericht tegen den Bestuurder,gaat , 00k de instelling aan. Maar dàt belo-ven we den «Mercure d'Anvers» : dat hij ons steeds op zijnen weg vinden zal, om elken aan val af te weren — en te verdedig n wat ôrizen hoog-moed, onze glorie en on zen tros uit-maakt.ce En nu is het woord weer aan den ce Mercure d'Anvers. » » Boeland. CARMïAL-VERTOOMGE! De vertooningen voor den Carnaval zijn als volgt vastgesteld : THEATRE ROYAL Zaterdag 21 Februari : Rêve de s Valse. Zondag 22 Februari : Madame Butterfly en Les Mousquetaires au Couvent. Maandag 23 Februari : Carmen, ' met Mej. Carchery van de Opéra j Comique van Parijs, en Surcouf. Dinsdag 24 Februari : La Fille s du Far West en La Fille de Madame ( Angot. KON. NEDERLANDSCHE SCHOU WBURG Zaterdag 21 Februari, om 8 uur (aile abonnement ge'dig), eerste opvoeringvan Mijn Qom uit Hof-land en Salomé. Zondag 22 Februari, om 2 1 4 uur, dagvertoonit g : Margaretha Gauthier, 's Avonds, om 7 uur bui-ten abonnement) : — De Hoogste Liefde en Mijn Oom uit Holland. Maandag 23 Februari, om 7 uur (buitin abonnement) : Houten Clara en De Weg naar de Hel. Dmsdag 24 Februari, om 7 uur, (buiten abonnement) : De Familie Meyer en De Ongeloovige Thomas. VLAAMSCHE OPERA. Zaterdag 21 Februari : De Her-bergprinses.Zondag 22 Februari : Lied vart den Heer Halewijn en De Bedelstu-dent.Maandag 23 Februari : De Vrij-schutter en Christ'!. Dmsdag 24 Februari : Martha en De Lustige Boer. » M .«1 .«1 të *1 ,€ Ê *1 S ftH » SI | ONS LEVEN De Kroisijk„ is {ekoop : Boekhandel : Van Tassel, Melkmarkt. » » Nationalestraat. » Smets, Begijnenstraat. » Siems, Kathelijnevest. » Glorieus, Montignystraat. » Roelans, St. Pieterstraat. » Hellenbosch, Beeldekensstr. nevens de Klappeistraat. Kiosk : Teniersplaats. » Gemeenteplaats. — M. en Mevioaw Firmin de Braeke cer bifden hunne genocdigden, heden Zaturdag een eetmaal en dansfeest aan < n de salons van het Hôtel St Antoine. ( — Wij vernemen met genoegen dat 1 ieer luitenant Stephan Thompson, die ' jevaarlijk ziek is geweest, merkelijk /erbeterd is. c c £ De model-schapenbeenhouwerij * J. H. MAES-MUNDLER ' ; Melkmarkt, 5=7, Hntwerpen c SUCCURSAAL : Overdekte Markt, Van I vVesenbekestraat, kraani23. TELEFOON c 5042. ( Levert het best en gezondst vleesch. Aile t ie hôtels, restaurants en beenhouwers der s ;tad en provincie bevoorraden zich in dit ;root huis. RUND-EN KALFSVLEESCH Ooh groaten handel in Matrassenwol. — * ( Te Wilryck werd Dinsdag het hu 1 velijk ingezegend van Mejuffer M. Wel- " ens, met den heer L. Verschueren. De juwelijksmis werd opgedragen door len Eerw. Heer J. Verschueren, profes- r ;cr bij het St. Stanislas College te Ber- 1 :hem, broeder des bruidegoms, bijge- ^ îtaan als subdiaak, door den Eerw. Heer 1^. Willems, broeder der bruid. KQNiNKLiiKE MAATSCHAPPI1 VAN DIERKUNDE. Zaterdag 21 Februari, om 10 ure Groot gekostumeerd Galabal Volledig symphoinsch Oi kest onder de leiding van den heer VAN HAVERBERGHE. Om middernacht Groot Ballet met medewerking der jufiers van de Dalletkc rpsen van de « Théâtre Royal » ;n « Scala » en de beroemde Gaety Girls In de Restaurant ?.ullen verschillende orkesten de nieuw-ste mélodieuse arias uiivoeren. Van af 7 are worden extra-diners gediend aan 10 fr. ; ieder persoon die dineert zal vrij tojlating hebben tôt aile de zalen de balzaal inbegrepen. fnkoomprijzen voor Heer of Dame 5 fr. voor Heer en Dame : 9 fr. — Kaarten op voorhand genomen 20 p. h. vermin-dering voor de leden. — 's Avonds aan 't winket : voor een heer 10 fr. voor eene dame 6 frank. — Op het galabal van den Weled. Gouverneur der provincie en Mevrouw baronnes van de Werve en van Schilde dat verleden Zaterdag plaats had in de Salons van den Provincialen Raad heeft de grootste geestdrift geheerscht. Allen die te Antwerpen naam hebben in de î.ooge wcrt-ld waren daar aanwezig.Ooli van Brussel waren aanwezig de heer Mi-îister van Zeewezen, post en telegrafen ;n Mevrouw Paul Segers ; prins de Li-jne, enz. enz. — Het huwelijk van Mejuffer Troch, dochter van den heer Guill. Troch en ?an Mevrouw, geboren Rommers, met den heer Léon De Schutter, secretaris 1er gemeente Wommelgbem, zoon van VI. Léon De Schutter, en van Mevrouw, jeboren Veroft, heeft Dinsdag plaats jebad. Onze gelukwenschen. Koopt UWe Horlogiën en Juweelen 3ij L. BOON, Groenplaats, 17. — Het feest van het Rood Kruis, dat Donderdag 5 Maart plaats heeft, belooft ;en gi ootsch mondainiieit te zullen wor-len. Bij de lede n van het uitvoerend Co-niteit waarvan wij reeds de namen ga-,'en, hebben zich nog gevoegd : MM. majoor Coppenjans, overste van len algemeenen staf, en de kapitein-:ommandant Lannoy, het leger verte-^enwoordigend, terwijl de heeren kolo-îel Leclef en luitenant Frieling in 't co-niteit de burgerwacht zullen vertegen-voordigen. Wat het feest zelve betreft, laar is de bijval van nu af van verzekerd. /I. Fontaine heeft eene buitengewone pvoering beloofd van Juweelen der Ma-lonna en al de groote handels- en finan-iehuizen hebben reeds zeer belangrijke ommen er voor ingeschreven. Groote Keus van Tortues, Calori-èresin allen aard. — Geëmailleerde Cuisinières. —Ch. PLATTEAU, Vle-ninckxveld, 14. — Telefoon 2220. — Heer advocaat en Mevrouw Lau-ent Fierens, die op Zaterdag, 14 dezer, n hun pracutig hôtel der Gerardstraat :en feestmaal hunne genoodigden aan->oden, hebben voor heden Zaterdag we-lerom uitgenoodigd. tMORISONS' Waschmachien wordt een m? and op proef gegeven in ge- brochuur nummer 178 J. L. Morisons Dambruggestr. I09 Samenwerkende Maatschappii voor Antwerpen en voorgeborchten DE HULPBÂNK Gesticht in 1906 Sint Qommarusstraat, 4, Antwerpen Leent aan matigen intrest, kleine sommen tôt 200 fr., weder te geven met wekelijksche of maandelijksche afkortin-?en- — Bureel open op de werkdagen van y tôt 7 7/2 ure 's namiddags. ••••••••• ••••••••€ GUILLAUME CAMPO KUNSTHaNDELMR 4, Parochiaanstraat, 4, ANTWERPEN. INKOOP, VERKOOP en VERWiSSEUNG Bestendige tentoonstelling van Schilderijei der meest gekende meesters in de Zaa BUYLE, Meir 129, te Antwerpen. Van 10 tôt 6 ure, vrije ingang. 999999999 99999999^1 ? n KUNSTPHOTOGRAPHIE & | I NIJVERHEID EN SPORT fa IWED. G. HA1LEUX - MENS ? '£ Leuerancier van r.et Leger 'À , î Vestingstraat. 240 f / I Berchem-Zurenborg | ï (De tram van 't Park stopt voor 9 ^ het hiais). fs Elektrieke Instellingen. Liclrt-Kracht-Teleptioon-Bellen-Li^fitreklamen HERSTELLBvIQE^N JACQ. MAUW Vrijheiilstraat, 49, Antwerpen. Plannen es ontwerpen gratis. MAXÎGE PRIJZEN

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De kronijk van kunsten en letteren, tooneel en sport, financie en algemeene belangen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1909 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume