De legerbode

594193 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 02 Juni. De legerbode. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/z02z31pg0f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

den Dinsdag, Donéerdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransclie en Nederlandsche exemplaren. ■ TYPEN EN SCHETSBN VAN HET FRONT ■ Steenstraete Hij was vergeten — al te zeer vergeten zelfs — éfie slag van Steenstraete, waaraan de heer Viviani lierinnerde in de redevoering die hij te Ottawa uitsprak. Op einde April begonnen,— en niet in Februari, zooals de Fransche minister bij vergissing zegde, — liep hij slechts ten einde rond half Mei. Het was bij het begin van deze krijgsverriehting dat de vijand voor de eerste maal stikgassen gebruikte. Verrast, uit hnn lood geslagen, weken Franschen — territorialen — en Ëngelschen eerst achteruit en moesten terrein prijs geven. Maai' de Belgische grenadiers aan | de linkerzijde, en dan de Kanadeezen aan de rechterzijde, en vervolgens ondersteund door twee Fransche regimenten, die in allerhaast per ; autoraobiel werden aangevoerd, deden deze laatste poging mislukken, waardoor de Moffen het beproetden het Yser-front door te breken oin paar Kales op te rukken. De heer Viviani heeft met rcden den helden-ïnoed van de Kanadeezen verheerlijkt : De Franschen kennen den bewonderenswaardigen roi f door het 135s, door het 418e en door de Zwaven i gespeeld. Ik twijfel er niet aan of mcn zal eens I net aandeel door onze grenadiers en het 3e linie I "—alsook door onze artillerie — genoinen in den weerstand aan de Duitsche poging, alsook in de | '/egenaanvallen, die ze vervolgens geheel tôt iuotigheid doemde, in het voile licht stellen. Ih heb een levendige herinnering behouden B *an onze aankomst in den sector op een regen-! achtigen Aprilmorgen van 1915. De grenadiers | kwamen juist uit de loopgraven terug. Zij waren j er nu reeds verscheidene dagen lang en liadden i voortdurend gestreden. Zij waren uitgeput van | termoeienis en het dorp waar zij op af stapten leek hun wel een aardsch paradijs. Het was het ! rustkantonnement ; daar zouden zij eindelijk het I dak van een schuur boven het hoofd, en wat j stroo onder de leden hebben : Zij waren tevre- Per opeenvolgende lagen had het slijk de fficestcn onder hen bedekt, van af de schoenen J tôt aan den kraag van de kapot en, in het ake-I porgenschenieren, sehenen zij reeds in I khaki gekleed. Het gelaat was eveneens vol [ J&odder, maar nog zwarter dan de rest ; te mid-| den van al dat slijk schitterden de oogen met Wonderen glans, oogen waaruit de koorts van S den slag nog niet geheel verdreven was. I Men ondervroeg ze en, bij stnkken en brokken, | Verhaaîden zij de wederwaardigheden van den I slag ; zij deden vizioenen voor het oog oprijzen, I die voor immer in hun herinnering zullen ge- I Krift hlijven. O ! Niets van de woordenkra- I menj welke de in het oorlogs-journalisme gemo- I ouizeerde schrijvers zoo graag in den mond van I onze jassen leggen als deze uit het heetst van I met gevecht komen. Neen, de jassen vertellen I Juin mdrukken heel eenvoudig. Het waren die I ,an rnenschen voldaan hun plicht te hebben vol- ■ bracht en tevreden te zij n ontsnapt aan den dood, I ûie, m dit gevecht, een nieuwen en afsckuwelij-I Kga vorm. had aangenomen. I m!i- n*et voor 11 vrienden lezers, niaar voor mij, dat een uitvoerig verbaal van I oen slag bij Steenstraete, buiten delijst valt dezer I t^iif waaraan gij wel een toegevenden blik I wiit gunnen. Het zou mij bijzonder aangenaam I geweest zijn het voile licht te doen schijnen op I eCÏL i ,door grenadiers en door het 3» linie I jesïe.j ' — zonder dien van de zware en van I T ^artillerie te vergeten, — tijdens deze be- I Su ,APril~en Mei-dagen van 1915. Maar ik wilde de gelegenheid niet laten voorbij gaan, Il u! hler gehoden werd, om een woord van ■ » c*Cn Van afscheid te breagen aan de dooden an bteenstraete, en een groet vau bewonderinsr I *aa de anderea. .Sialsy. NIEUW SUCCES van il Eslgîsc&c ïratpia ia IfrDn Zij aemen Majoor Wintgeus gevangen (Mededeeling van het Belgisch Minister ie van Koloniën in datum 3i Mei iqij) Een contingent Belgische koloniale troepen heei't zich bij de Britsche strijdmaehten gevoegd, die tegen 's vijands laatste weerstandsbrandpun-ten in Zuid-Oost-Afrika opereeren. In verschillende kolonne's oprukkend, hebben de Belgische troepen het huidig operatiegebied bereikt en zijn thans in voeling met den vijand op 20 km. bezuiden Kaluia. In den nacht van 22-23 Mei nam een pa-troelje van het 6" bataljon majoor Wintgens gevangen, die bevel voerde over de Duitsche troepen in het N.-W. der kolonie, tijdens het Belgisch offensief in igiô. Eene praclitige Huide van Generaal Sir Douglas Haig aan de Belgische Artilleristen De kolonel, bevelhebber van het 13e regiment artillerie, heeft voor enkele da^en — meidt het frontbladje La Commère du IIe à Saint-Eloi — hieronderstaanden brief van den Britschen opper-bevelhebber, in datum van 6 Mei 11. en gericht aan Z. M. den Koning der Belgen, ter kennis van het onder zijn bevel staande personeel gebracht : « Sire, « Nu, na twee jaar dienst met het tweede Britsch ïe ger, het overige gedeelte van het Belgisch J 13e A. gaat teruggetrokken worden, verzoek ik eerbiedig Uwe Majesteit, opperbevelhebber van het Belgisch leger, mij te gedoogen dat ik Hem de verzekering te kennen geve, hoe zeer ik de door het regiment bewezen diensten waardeer en hoe zeer ik betreur het te verliezen. Het regiment werd van het begin af gebruikt in eenen sector, waar er in harde voorwaarden steeds fel werk dient geleverd. Het personeel heeft steeds spontaan opgetreden, wanneer men om dees medehulp een beroep deed, met heerlijke toewijding en plichtsgevoel zijnen dienst vol-bi-acht, en alzoo de bewondering verwekt der oversten, waaronder het heeft gediend, en der makkers van het Britsch leger, met wie het heeft eamengewerkt. « Met de verzekering van mijn nederige toewijding, heb ik de eer te zijn « Uwe eerbiedvolle, « D. Haig. » Mechelsche Geesteîijken in het Gevang- Priesters uit het bisdom Meehelen, ten getalle van 19, werden veroordeeld tôt eene zekere som boete om te hebben geprotesteerd tegen de ont-voering van personen die vrije ambten uitoe-fenden.Daar geen van hen de boete had willen be-talen, zullen zij bij gevolg ieder 20 dagen ge-vangenisstraf moeten uitdoen. Qpeenvolgentlijk, bij groepen van vier, moeten zij de hechtenis ondergaan. De heer kanunnik Vrancken, par-tikulier sekretaris van Z. E. den kardinaal-aartsbisschop ; de E. H. Tessens, leeraar in de zedelijke godgeleerdheid aan het groot-seminarie ; de E. H. Barbé, onderpastoor te Meehelen, en de E. H. Gornelis, onderpastoor of leeraar te Meehelen, hebben hun twintig dagen gevangenis-straf reeds uitgedaan. Daarna zijn vier andere priesters hun plaats in de gevangenis gaan innemen ; dat zal zoo herhaald worden tôt al de veroordeelden aan de beurt zijn geweest. tfosi' de BEigisGhE S?Fi]|S|iïïsngsnOîi m Suitschland — Oatvangen 5 fr. : Gift van tien luitenant-kolonel stafadj. PokxuSj G. 141. Van Rechts en Links —,— Generaal de Lallemand, die bij de Belgischa regeering te Havre het Fransch département van oorlog vertegenwoordigde, verlaat zijnen post. Het vertrek van den achtbaren generaal zal levendig betreurd worden door de leden der Belgische regeering en kolonie. De generaal gaat een gewichtig ambt bekleeden bij het hoofd van den generalen staf, generaal Foeh. <3* * * Fransche en Belgische officiers uit het kamp vàn Torgau aan de Elbe hebben onlangs het Hnwelijk van Fientje Beulemans vertolkt. Lui-tenant Einiel Goenen, van het 8e linie, speelde de roi van Beulemans. Ter studie : De Winkel-jvffer.*. if De Fransche regeering heeft aan de koningin van Bumenië de gulden niedalje verleend der besmettelijke ziekten, als belooning van de heerlijke toewijding der Bumeensehe vorstin, ten bate van al de werken van menschlievendheid. * & Den 10 Juni aanstaande, zal in Frankrijk do nationale dag of den dag van het leger van Afrika en van de koloniale troepen gevierd worden. Die dag is ingericht door de Fransche regeering en staat onder het voorzitterschap van den heer Pichon, senator, gewezen minister vau buitenlandsche zaken. De opbrengst zal gestort worden voor de werken tôt bijstand aan deze troepen en aan hunue familiën. « * * Eene smakelijke historié komt ons uit Amerika toe. Een blad uit Lima (Peru), vermeldde in groote drukletters <r de dood van baron von Bissing » en gaf het portret van den overledene met eene kleine levensbeschrijving. Maar, hor-resco referais, deze enkele regelen levensbeschrijving stonden onder den photo van den heer Brand Whitlock, den zoo volksgeliefden gezant. Een drukkersgast had zich van portret vergist. Daar de heer Brand Whitlock in Lima wel bekend is, heeft de bevolking zich fel vérin a a kt ten koste van dit blad. * ■Se. % Naar men mededeelt, zal de heer Marconi, die tôt de Italiaansche zending in de Vereenigde-Staten behoort, zich met den heer Edison in ver-binding stellen. De twee uitstekende geleerden zullen te zamen de degelijkste middelen opzoelten om de duikbooten te bestrijden. * * « Het zijn niet alleen de Belgen die om hunne taal door de Duitschers vervolgd worden. Nu eischen de Duitschers dat er voortaan in Polen Duitsch gesproken worde. In de scholen worden de meisjes met de roede bedreigd zoo zij blijven Poolsch spreken en de meester heet met veraeh-ting « Polacken », de kinderen die bij hunne spe-len hunne moedertaal gebruiken. Het is steeds het aloude verdrukkersregiem dat door de Pruisische woestaards wordt aange-wend.¥ * # Een der aardigste straten van Londen is voor-zeker de Fleet street, welke de « straat der dag-bladen » is. Blijkens een statistiek is het rijtuig-verkeer in deze straat sinds een jaar afgenomen. 2,036 autobussen en 808 auto-voertuigen rijden gemiddeld dagelijks in die straat, terwijl het jaar te voren, dit cijfer nog 2,643 autobussen en 1,413 automobielen bedroeg. A # De verkoopprijs van de voor het verbruik be-stemde raven werd door het Duitsch voedings-beheer op 1 mark 10 tôt 1 mark 30 vastgesteld. Deze prijzen mogen met 20 pfennig verhoogd worden in de steden van meer dan 100,000 in-woners.a # VerSorei» te Crombake, een portefeuille met portretten, brieven en aoressen van familieleden. TvfUjj te bezorgen aan Jansseks Ladislas, C. 55,6 c. 2 Juni 1917 Nnmmer 429

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume