De legerbode

663 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 26 Dezember. De legerbode. Konsultiert 28 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1c1td9nn3w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE LEGERBODE den Dinsdag, Dondevdag en Zaterdag verschijnende »3T,n»rr«""! ! ■ •• ■■m... ■■ Dit blad is VOQR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compag-nie, escadron of batterij ontvangt tien o£ vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. ■fi^i^Wffff^WhVTT?rlirf'rWn?»«nrrT—"-r ~rr -r-rrT-n-T «.m. — ' III ■■■■m II ■Hli—IMH fis ftlwispi van Belf en naar MMM "HP Anfwocrd op xvat de Duitschers tôt zoogezegdc Rechtvaardiging inbrengeii Wanneer mon enkcl de mannen in rekening brengt, bedraagt liet aaatal werkeloozen in Beîgië geen 500,000 persoaen. Het juist cijfer is 34*6,089. Bovendien is er een zelcer aantal, dat elcchts nu en dan geen werk heeft. De bondgenooten bebben nooit geweigerd de aan de Belg'isehe fabrieken en werkhuizen ïioodigo grondstolfen te leveren. Maar om den Daitschers niet tôt speelbal te dienen, bebben zij geëischt dat Duitscbîand liun de waarborg gaf, dat dein yervaûging der inbeslaggenomene grond-estoffen ingevoerde produkten niet op hunne heurt zouden worden aang'eslagen. Tijdens bet tweede semester van bet jaar 1915, bad eene groep Belgische nijveraars aan de Duitscbe overheid praktisebe middelen aangeboden oui de desiderata der bondgenooten in te willigen ; het aanbrengen der nijverheidsprodukten zou op dezelfde wij ze aïs de voedselbezorging, onder de leiding van het Nationaal Komiteit en onder de fceseherming van dezelfde vertegenwoordigers der drie waarborgende mogendheden, gesèhie-des.Met bet geld voortkamende van den uitvoer der l'abrikalen zou raen opnieuw grondstoflen aankoopen, Dit viel in het water. Het rijks-bewind te Berlijn weigerde eene algemeene ver-bintenis aan te gaan, maar verkoos besluitselen in elk bijzonder geval vopr zich te bedingen. Met moest eenszijds aan de drukking van de Baitsche nijveraars, die den volkometi onder-gang der Belgische nijverheid betraehten, en anderzijds aan die der krijgsoverheid toegeven, die, in dat geval, bet verlangen koesterde groe-pen tijdelijk werkelooze mannen in België te feekobden om ze desnoods te kunnen gebruiken. Het volstaat de door de Duitsche overheid, se-âert den 11 December 1914 tôt dezen dag geno-men reeks besluiten te doorloopen, om vast te' stellcn dat de nationale nijverheid beurtelings van al hare bevoorradingen en voortbrengings-Kiiddelen beroofd en alzoo verlamd werd. Niet alleen werden de door de Duitschers bruikbaar geachte raachienenwerktuigen door dezen weg-gevoerd, om tôt den aanmnak van oorlogsmate-tieel in de nieuwe fabrieken, die zij in hun land bebben opgericht, te dienen, maar de Belgische nijveraars werden belet de weggevoerde machie-wen te vervangen en hunne arbeiders terug aaa . het werk te zetten. Om eene kenze te doen onder de machienen van de Belgische fabrieken, die hun zouden te pas komen, heeft de Duitscbe overheid Duitscbe «ededingers van die fabrieken afgevaardigd en dezre mededingers hebben, ongohoord feit, hun bezoek in die fabrieken ten nutte gemaakt, om er al de vaste instellingen, ovens, enz., te doen afbreken,om alzoo de Belgische markt onmiddel-Jijk na den oorlogtot machteloosheid te doemen, ©ergelijk feit heeft zich namelijk voorgedaan in de Ateliers de Construction électrique van Char-leroien in de fabrieken van Maubeuge. De provincie Luxemburg, waar de nijverheid enbeduidend is, had het minst te lijden van die «peischingen, wellie in het overige gedeelte van pet land werden in praktijk gesteld; ten einde de werkeloosheid te voorkomen, had het hulp-Uomitcit eene reeks werken doen ondernemen, "waartoe het meerendeel der bevolking werd aanzoeht mede te werken. Zoo heeft dit komiteit. sinds het begin van den oorlog, 7o0 lcilom. buurtspoorwegen doen aanleggen, 624,000 hec-taren moddergrond doen draineeren, 1,100 hec-taren braakland doen beplanten, 3,000 mestkui-en beerputten doen bouwen, kerkhoven doen 'nrichten, waterleidingen doen aanleggen en Verbeteringen in stallen doen aanbrengen ; voor «ie werken heeft het 9,340,000 fr. nagenoeg uit-6laitelijk in dagloon uitgegeven, som, waarin de •peabare raacbten, provinciên, gemeenten en staat slechts een aandeel hebben bstaald van 4,790,000 fr. Werken van denzelfden aard waren ontwor-fpeB en goedgekeurd, ja reeds deels aangevangen ; waar plots moesten die werken stop worden fwet, aaur luid vaa tcreleu die aan de gemeeu- tcbesluren werden overgemaakt. Die bevelen worden in het archief dier besturen bewaard. De Duitschers ontvoeren studenten, rente-niers, landbouwers, dienstboden, werklieden van in gang gebleven werkhuizen, en die boop slaven wqrdt opgeladen, zonder dat die onge-lukkigen den tijd wordt gegund afscheid van de hunnen te nemen. Voor aile inensehelijkheid — en de Duitschers boften er zoo fei mede — wordt hun, zooals te Nijvel, aangeraden wat handreisgoed mede te nemen. Het ware dus bespottelijk te spreken over een bijzonder on-derzoek over elk bijzonder geval. Luitenant-generaal Hurt bekent in zijn mededeeling aan de bqrgemeesters van Brabant dat : « Het Duitsch beheer noch den tijd noch de middelen heeft om een onderzoek over den toestand van elken per-soou in te stellen. Men gaat hier dus met de meest volstrekte willekeur te werk. Dat men niet alteonlijk de werkeloozen we« gens hunne werkeloosheid oplicbten wil, blijkt uit wat er in zekere metaalfabrieken, te Merbes-le-Gbiteau, te Pâturages gebeurde, waar de bazen gedwongen werden 20 t. honderd van hun Î>ersoneel af te staan. De Belgische nijverheids-jazen beweren zelfs in hun protest dat zij voor-beeklen kunnen aanlialen van kunstmatig ver-oorzaakte werkeloosheid, o. a. dat men met voorbedachten rade bazen en meestergasten uit zekere werkhuizen heeft weggenomen en men, met alzoo zulke inrichting ofzulk werkhuis van werkleiderte berooven. oi'zulke groote koolmijn in de Kempen in beslag te nemen, tal van arbeiders, die daar hun kost verdienden, heeft op de straat geworpen. Aanhouding van eencn Senator De Telegraaj vermeldl, de aanhouding en de wegvoering naar Duilsohland van den heer Magnette, senator van Luik. Reeds in het begin van den oorlog, werd de zoon van den senator van Luilc aangehouden en naar Duitscbîand vervoera, waar liij steeds geïnterneerd is. Om Duitsche Treineu te voeren Acht maehinisteu van den Staat, wonende te Brussel, kregen bevel Duitscbe treinen te voeren. Zij hebben geweigerd. Eene opsluiting van drie weken op de Konunandantur, met afwisse-lende bedreigingen en beioiT.cn, kon hunnen weerstand niet breken. Treinen met Weggevoerden rijdea Brusseî voorbij Zondag, 3 December 1916, tusschen 3 en 6 1/2 ure 's avonds, reden zeer twee lange treinen, bestaande elk uit 30 tôt 40 wagens van derde klasse, en 3,000 mannen bevattend, voorbij de statie van St-Pieters-Jette. Elk compartiment was opgepropt met menschen, waaronder er velen den vijftigjarigen leeftijdhadden bereikt, en door Duitscbe soldaten werden bewaakt. lu de Omstreken van Antwerpen De ontvoering wordt in de omstreken van Antwerpen voortgezet. Te Eeckeren werden al de weerbare mannen op de Groote Markt verza-meld; 170 werden er ontvoerd, waaronder 120 niet werkeloozen en niet gebrek lijdende lieden. Te Burght, werden al de werklieden van het guanofabriek OllendoriF, alhoewel aan het werk zijnde, medegevoerd. Kinderen aan hun Moeder ontrukt Luidens eene mededeeling van het blad Les Nouvelles van Maestrieht, in datum van 21 December, werden kinderen en steunen van fami-lies in het groot-hertogdom Luxemburg ont-voeid.De Duitsche Vrouweu De ontvoerde Belgen werden bij hunne aan-komst in Duitscbîand overal op uitjouwingen, scheldwoorden en bedreigingen door de Duitsche vrouwen onthaald. Het blad La Belgique, van Rotterdam, legt het gedrag dier wijven, die, bij voorbeeld te Aken, tegen de weggevoerden tôt handtastelijkheden wiiden overgaan, volgender wijze uit. Deze vrouwen handelen alzoo, daar zij hun kroost niet meer kunnen voeden en begrij-pen dat de aanwezigheid dier Belgische arbeiders slechts de raatsoenea kan doeu venuia-' I dercu. DE TOESTAND Op het Beîgisch front, was de artilleriestrijd tamelijk vinnig op den rechtervleugel en vooral te Dixmuide en bij Het-Sas. Een Duitsche nachtpatroelje werd ten N. van Steenstraete met verliezen afgeslagen. Op het Britsch front, artilleriestrijd ten N; en ten Z. van de Ancre, aan de Somme en bîj Loos, Yperen en Meesen. De Britsche zware artillerie heeft batterij-standplaatsen vlak tegenover Neuve-Chapelle en Festubert bestookt. Onze bondgenooten voer-den metwelslagen verassingen uitnabij "Yperen, Hcbuterne, Armentières en de Ancre, dienden den vijand zware verliezen toe en namen hem krijgsgevangenen. De Duitschers hebben op hunne beurt eenen raid op Boesinghe uitgevoerd; maar de verliezen der Britten waren maar gering. Uit aanvullende inlichtingen nopens den raid der Britten, den 2! December, ten Noorden van Atrecht, blijkt dat twee Duitsche loopgraafliniën in vollen dag op een front van 400 meter werden, overrompeld ; al de dekkingen werden vernield en 5S Duitschers gevangen genomen. Op het Fransch front, was de artilleriestrijd tamelijk vinnig in het gebied van Louvemont, Les GhambreVtes, Hardaumont, Quesnoy en Ganny. Bij verrassingen, slaagden de Franschen ten O. van St. Mihiel er in, vijandelijke posten te vernielen en krijgsgevangenen te maken. Bij een verrassing in het gebied Roye, werden den vijand verliezen toegediend. In Champagne, werd de vijand, die eene verrassing ten W. van Auberive wilde uitvoeren, teruggeslagen. Op het Russisch front, hebben onze bondgenooten aanvallen aan de Bistritza en naar Lahowce toe afgeslagen en krijgsgevangenen gemaakt. In de beboschte Karpathen hebben zij ver-sebeidene heuvels bezet, eenen tegenaanval afgeslagen met zware verliezen voor den vijand en meer dan 300 krijgsgevangenen gemaakt. Jn Rumenië heeft de vijand de Russische voor-hoeden teruggeslagen nabij Rymnik-Saret ; hard-nekkige gevechlen hebben plaats in de streken van Ralcowitcheny, Wadou en Floresei. De Russen drongen des nachts bet dorp Ro-ciorn binnen, vernielden 4 kanons en dooddeh een schadron. Op eene hoogte na, welke hij ten Z. van Ka-kovicoli heeft bezet, werd de vijand overal in bedwang gehouden. In Dobroedja, zijn de Russische troepen gedwongen naar het N. te wijkcn; zij hebben even-wel ten O. van het Babaday-meer eene neerlaag aan de Bulgaren toegediend en 113 krijgsgevangenen gemaakt ; tal van vijanden verdronkenin het meer. Een fel kanonvuur in het Donau-gebied. Op h«st Italiaaasch front, artilleriestrijd op verschillende punten van het front, inzonder- 5 heid fel in het gebied van den Tonale, in da Sedro-vallei en op de Karst (heuvel 144). Aan de Pasubio en aan de Boven-Astico heeft de Italiaansche artillerie bewegingen van vijandelijke kolonnes verstoord en werkers uiteen-gedreven.Op de Karst, hebben onze bondgenooten en-kele beuvelen bezet en eenen aanval op heuvel 144 afgeslagen. Ten Z.-O. van Goertz, werden kleine vijandelijke afdeelingen teruggedreven ; deze lieten enkele krijgsgevangenen in de handea der Italianen. Op het Saloniki-front, werd de artillerie-strijd ten N. van Monastir voortgezet. De Britsche troepen hebben nabij het Doiran-meer eenen raid uitgevoerd, en den vijand verliezen toegebracht. Hardnekkige plaatselijke gevechten hebben naar heuvel 1030 toe plaats gehad. ïn Egypte. — De Engelsche cavalerietrsepen hebben de gansche sterke vijandelijke stel/ing van Maghdabok ingenomen en z,i3o krijsge-çangenen, twee kanons een gewichtig oorlogs-materieel buitgemaakt en den vijand zware verliezen toegediendç. f36 Becember 191© Nummer 361

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume