De legerbode

991 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 10 April. De legerbode. Konsultiert 06 Dezember 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dj58c9rs53/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron ot Jbatlerij onlvang-t tien of vijfLien Fransche en Nederlandsctie exemplaren. 'S lûÉip IffjBBFiii Voor de derde maal, sinds 's kaisers horden on s arm landeke overrompelden, werd 's Konings verjaringsfeest op vreemden bodem gevierd. Ôveral waar een Belg vertoeft, zal de dag pan 8" Àpril voor dezen een dag geweest "zijn van ingetogenheid en herinneringen. Hij zal gedacht hebben aan zijn zonen, aan zijn broe-c!ers,die door cen roemrijken Vorst aangevoerd, het laatste stukje gronds tegen den roofgierigoa indringer verdedigen. In bezet België zal die dag ook een dag van ingetogenheid en verwach-ting geweest zijn. Nooit missehien zullen de harten zoo vuiig geklopt hebben van innige vreugde en zalige boop, bij het gedaclit van het nakend uur van den terfegkeer naar het geliefd vaderland, naar de duurbare onzen. Ds V/enschen der Regeering <i Bij gelegenlieid van 's Konings ver-jaardag-, welke hedcn door al de Bclgen wordt gevierd, verzoeken de ïeden der regeering eerbiedig Uwe Majesteit de vurige (vcnschen te willen aanvaarden, wetke zij hunnen doorlachligen Vorst, de verpersoon-lijking van het Vaderland en van de nationale eer, aanbieden. « Na de Groote Amerikaansche republieJe zich hee/t aangeslolen bij de zaak der bond-genooten, bij (le zaak van het recht en van de door het Duitsche impérialisme bedreigde onafhankeli/kheid der naties, en niet alleen haar onschatbaren moreelen steun maar ook ■ hare machtige militaire samenwerking aan die grootsche zaak verleent, mag verdrizkt maar cnoverwonnen België met steeds toe-nemcnd vertroaxven den uitslag le gemoet zien van den strijd, ivelken het dertig rnaand reeds volhoadl. De adem van den zege en van de bevrijding licht de plooien van zijn vlagge op en versterkt de ziel van al zijn sonen, en ver&taalt hiin weerstand. « De leden der regeering zijn overtaigd mer dan ooit de tolk te zijn van de gevoelens der natie, op (vie 's vijands kaiperijen geen val hebben, maar cvelké stevig aan de natio-naleeenhcid gehèchi biijft, thans haren roemrijken Vorxt toejaicht en dezen opnieuw de hulda van hare onveranderlijke toewijding veiniruwt. « de Broqueville, Carton de Wiart, baron Beyens, Berryer. Poullct, Van de Vyvere. Helleputte, Hubert, Segers, Renkin, giaaf Goblet d'Alviella, Hymans, Vandervelde. » Telegram van de Kamer der Volksverlegenwoordigers. Kamens de Landskamer, orgaan der natie, en to'on de staatsmaehten, die daàrin hun kracht en steun vinden, verzoek ik Uwe Majesteit eerbiedig, bij gelegenheid Uvan we verjaring, de ffelukwenschen te willen aanvaarden van 's Lands Volksvertegenwoordigers alsmede de vorzeke-ring van hun trouw en diepe gehechtheid aan de Koninklijke Famiiie. De dageraad van de verlossing. die elken dag Mderder wordt, laat reeds de stralen.de klaarte Tan den zege ontwaren, welke ons geliefd en Weliswaar verminkt, maar met glorie om-sîfaald, en eerlang uit zijn puinen opslaand België îal teruggeven, dat nog mooier en nijveriger zal ■tforden, dank zij der medewerking van al zijn Oairw vereenigde zonen, die hun Koning, het ïmnebeeld van Vaderlandsliefde en Rechtscha-peuheid toejoienen. Fr. Sciioll^eut. Antwoord van den Koning aan Voorzitter Schollaert Ik ben zeer gevoelig aan uw telegram en bedank n voor uwe vaderlandsche wenschen. Ik deel uw vertrouwen in de lotsbestemtning ons gelifcfd Vaderland. Albert. Te Ste-Adresse De Groet aan de Vlag Naar het gebruik, werd 's Konings verjaardag Wet de cérémonie van den vlaggegroet gevierd» v<56r de villa Louis XVI,waar het ministerie vaa oorlog deels gevestigd is. Eene talrijke menigte was daar gekomen, namelijk de Belgisebe kolonie te Havre, alsniede talrijke Franschen, om onze driekleur alsookom de vlaggen der bondgenooten en van Amei'ika te begroeten. Waren op de pleçhtigheid aanwezig : De leden van het Belgiseh kabinet, de staatsministers, leden van het diplomatisch korps,talrijke opper-, hoofdoflicieret!, officieren, ambtenaren van aide departementen ; de schout-bij-nacht Didelot, krijgâgoeverneur, en voornaine personen van Frankrijk en van de verbonden landen. De invalieden van het dépôt van Ste-Adresse, voor het meerendeeî met de Krijgsmedalje of het Oorlogskruis op de borst, vertegenwoordigden het leger; zij hadden met hen buniie fanfare, onder de leiding van den heer Taneré. De Belgische plaatsbevelhebber, generaal graaf de Grunne, heeft de vlag begroet met de kreten : Vive la Belgique ! Vive le Roi ! (Leve België ! Leve de Koning !) welke geestdriftig dooi* de omstaanders werden herhaald en ge-volgd door de tonen van de Brabançonne. Daar-na weerklonk het : Vive la France hospitalière l (Leve gastvrij Frankrijk!) ais een kreet van dankbaarheld ter eere onzer bondgenooten. Hymne aan Koning Albert Het feest, waarop ook de padvinders onder de leiding van scout-master Van Leerberghe aanwe-zig waren. eindigde met de uitvoering van de Hymne aan Koning Albert van II. Aribaud. ge-zongen door de koorzangei-s van de artillerie-inrichtingen van Graville, onder de leiding vaa den heer Paternotte, en begeleid door de harmonie dierzelfde inriehting,onder de leiding van den heer Deneus. Men kreeg daar de prachtîge, helle soprano-stem van Mej Jane Pagaud, zangeres van het Opéra van Rijse!, die reeds zoo menigmaal aan Belgisclie kunstfeesten welwillend hare medewerking verleeiule, alsmede het prachtig orgaan van den heer Chemay, heidesi-bas van den schouwburg van Gent, die de Brabançonne gloedvol zong, te hooren. Het feest werd besloten met enkele krijgshaf-tige en vroolijk-galmende aria's en eene prach-tige Hymne aan de vlag door voornoçmde zang-kring.Te Bordeaus Een Belgiseh militair muziekkorps was daar Vrijdag avond toegekomen om de pîechtigheid op te iuisteren. Onze makkers geuoten het beste 4 outhaal van wege de stcdelijke overheid van Bordeaux en werden in stoet naar de kazerne van Grusol opgebracht. Zaterdag avond, gaf de muziek een concert op den Franschen schouw-b'jrg. en Zondag morgen. nam het deel aan een plechtig Te Deum dat in de kathedraal werd gezongen. Te Londen. Den 8 April had er een groot vaderlandsch feest plaats in de prachtige feestzaai van His Majesty's Theatre, Haymarket. .Dit feest werd gegeveu door het Belgian Artistes Gommitec, onder de hoogere bescherming van den heer Paul Hymans, onzen gezant te Londen, en met de goedkeuring van lu t ministerie van kunsten en wetenschappen, ofîicieel vertegenwoordigd te Londen door den heer Lambotte, bestuurder vau fraaie kunsten. Het feest mocht een echt kunstfeest geheeten worden. Het muziekkoi-ps van het 4" karabiniers, onder de leiding van den heer Mahy, en talrijke puike kunstenaars, werden daar uitbundïg toegejuicht. Ile 0ntïB8rîi!p!i m Bolgen aaar Biiltscltafl De Nouvelles de Maestrieht berichten dat een trein met Belgische geàeporteerden den 24 Maart uit Brussel is vertrokken. Het waren jonge en struische kerels welke werden ontvoerd om in de Duitsche koolmijuen te gaan werken. Onderwege, heeft die trein werklieden te Antwerpen, Leuven, Luik en andere sîedeu opgoladen, zoodat er 6 à 700 man te Aken van deu trein stapten. Os Vareenigde-Sfatefi lieta den Qoilog sa» Ouiîschland ïeiklaard Ondanks de tegenkanting van onverbeterîijk® !)acifisten hebben de Amerikaansche Senaat en ïamer respeetievelijk met 82 stemmen tegen 6 en 373 stemmoa tegen 50 het ingrijpen in den oorlog goedgekeurd. De ooriogsstaat bestaat das hepaald tn«-schsn da Vereenigde-Statsn en Duitschland. Telegram van den heer de Broqueville aan Voorzitter Wilson De minister van oorîog, hoofd van het Bel» gisch Kabinet, heeft volgend telegram aan Z. E. àen heer Wilson, voorzitter der Vereenigde* Staten, gestuurd : « In de maand Augustns 4914, besloot de Belgische regeering bij Uwe Excellentie voetstappen aan te wenden, zooals zij er nooit had gedaan. Die bemoeiing was eene akte van geloof en boop in de moreeie grootheid der met België bevriende Repubiiek. Ons volk. gering door het aantal, maar sterk door zijn onwrikbaren wil, had als het voorgevoel dat het bij uw volk en bij u, heer Voorzitter, die het zoo edel vertegen-woordigt, steun wegens zijne rechtschapenheid» en den wrekenden arm zijner martelie zou vinden. Het weet ook onderscheid te maken tns-schen de groepen, die den aanval op het recht hebben gevoerd en die, welke gemeend hebben dezen te moeten volgen, onder den aandruk wellicht van een valsch begrip der solidariteit, welke werd aanvaard otn andere doelpuntea dan de kostelooze aanranding, waarvan de be-schaving in 1914 het slachtoffer was. « 's Konings regeering heeft tegenover de edel» moedige Vereenigde-Staten eene onvergetelijka schuld aangegaan. « Zooals in Augustns 4914, rekent het dat Ame-rika hen zal bijstaan, wien het WGrdt aange-wreven ais rechtschapen, vrije menschen te hebben gedacht en de eer gediend en niet geveild te hebben. s De Belgische regeering begroet met innige vreugde en eerbiedvolle bewondering de beslis-sende daad die, dank zij Uwer Excellencié, den man, de natie en het menschdom ter eer® strekt. « Broqueville. » Telegram van den heer Carton de Wiart Anderzijds heeft de heer Carton de Wiart, minister van jnstitie, aan den heer James Beck, attorney generaal van de Vereenigde-Staten, eea telegram gezonden, dat luidt als volgt : « De erkentenis van BelgiÔ dat strijdt en lijdt sinds dertig maand voor de gerechtigheid en dô eerbiedigiug van het recht onder da naties. zal nooit hen vergeten wier edel en moedig initia-tief zoo krachtig heeft bijgedragen om der Ame-rikaner meening te toonen, waar het belang van de menschheid en van al de Vrije Slaten lag.6 De Belgische Zending in de Vereenigd e-Statea De herinnering opwekkend, aan het sympa-thievol onthaal dat in September 4914 door <ien Koning der Belgen naar voorzitter Wilsou gezonden zemiing ten deel viel, geeft de heer Carton de Wiart, in een telegram aan den heer Wilson, op volgende wijze aan zijne gevoelens uiting : « Ik wil geen stond verwijlen, om u, aïs hoofd dier zending, mede te deelen, welke diepe ont-roering ons aangreep toen wij de groote Repubiiek met zulke gepaste waardigheid en verheven moreel zagen aanduiden, waar de gerechtigheid * en het belang van het menschdom liggen in den verschrikkelijken oorlog, waartoe de gerechtigheid werd geleid. s De heer Lansing, staatssecretaris, heeft namens voorzitter Wilson volgenderwijze goantwoord : « De Voorzitter belast mij u in zijn naam eï» in den naam van het Amerikaansch volk te bedanken wegens uwe minzame boodsehap van voldoening en verzekert u dat het Amerikaansch volk, nu het zich bij de zaak der bondgenooten, \ O April 1 P1 7 Nnrnmer 406

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume