De legerbode

1946 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 19 September. De legerbode. Konsultiert 21 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7s7hq3sr7n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

19 September !9l<f nummer 9 DE LEGERBODE den Dinsdag,Donderdag en zaterdag verschijnende Dit blaci ts VUOR PL SOLDA r£.ï\l foestemd ; iecere compagnie, eseadrsn of featterij ontvangt tien Fransche en tien Nederiandsche exemplaren. M— ■■■■ : _ __ _ : ... AI de duitsche plannen storten achtereenvolgens in duigen i Wij mogen voortaaa verzekerd zijn Van do nederlaag der Duitechcrs ! ï>oor de bondgenooten versla^en. jkeeren taj in wanorde naar de grens ïcrug. Op den Franschen grond dieu aîj nauwalijks veertien dagen gele-fjeri als overwînnaars betraden laten Mi duizenden dooden aohter, alsmede gewonden, gavangenen, vluchtelingen, kanonnen, rijtuigen en sansche fcransporten zelfs ! Ver-schrikt over het Russisch gevaar, werpen zij in voile haast al hunne troepen die zij maar vinden kunnen <op de Oostergrens, in de dwaze Jtnop den in val van de ontzagliike leget£ van den Tzaar te stuiten. Het ftpook van den aft'ocht bedreigt ganscb. Duitschland en de bloedige Kaiser, bevende door al zijn leden, zièt zijne lastste hoop vcrzwinden, aajtfâf al zijne plannen, de eene na de anderen, ellendig zijn ineenge-«tort : 1.) Vôor het ontkatenen van den raoxisterachtigfiten oorlog die de ge-schiedenis ooit heeft gokend, heoft hij- aan Engelaud de meest machia-vélische voorstellen gedaan opdat het onzijdig zou blijven en Frankrijk aan zijn lot overlaien. Ertgeland heeft geantwoord met Duitschland den oorlog le verklarën en heeft de grootste krachtinspan-ning geleverd die bet ooit beproef-de. Verder heeft het Japan tegeo de Teutoonsche horden in het har-jias gejaagd. — Is één ! *2.) Door zijne onteerende yoorsfél. len heeft de onnooze'e Ka;ser Pel-^rië aangeboden cm zijne eer voor een handvol gond te verkoopen en aan de Ba.rbaren vrijen doortocht te verleenen. ' Het Belgischo léger, fier door zij-nen heldhaftigen koning aangeyoerd, fs met woccle bij deze beleediging opgesprongen, en heeft den hardnek-kigsten wederstand aan den inval-ler geboden. — Is twee. 3.) Attila II. vol misprijzen voor ons leger, waande zich op enkele •uren van Luik meester te maken. Hij stort plots 100,COO man tegen de dappere vesting. Generaal Léman doet hun eene bloedige neerlaag jij-den. Tienduizenden van Duits >bc lijkon bedekken den bodem. — is diia. i.) De Duitschers hadden het voor-nemen gemaakt België zondar slag of stoot door te trekken en, :c *nirider dan 8 dagen, aanziealijke le-germachten op de Fraasche Noor-dei'grens te verzamelen, om het leger onzer bondgenooten, te over-vaJlen terwijl het zijn samentrek-king aan 't verjezeniijiiOn was. Drie weken zijn hun echter noo-dig geweest om zich cea doortocht te banen, ons leger naar Antwerpen terug te dringen on met de Fransch-Engelsche troepen in vosling te ko-snen. En zulks niet eenmaal in Frankrijk, maar in ons land, te Doornijk. Bergen en Charleroi. Zij meenden den tegenstrever te verras-son en vonden hem voorbereid. — Is vier.! 5.) Het plan der Duitschers be-stond in het omsingelen van den linkervleugel der vorbonden légers en le trachten zoo spoedig mogèlijk eene beslissende overwinning te be-halen die Frankrijk in gevaar zou brengen. Zij hebben echter goed reuzachtige krachten te werpen op dezen linkerkant. 80,000 Engelschen bieden heldhaftig weerstand, en het gehikt de Duitschers niet er door heen te breken. Stap voor stap wijkt de linkervleugel der verbonde-nen achteruit, de dood in de Duit-sche rangen zaaiende. Het leger der bondgenooten, in plaats van zich te laten vers!aan, bepaalt zich er toe terrein prijs te geven zonder zich echtcr te laten uiteenrukken, en het werd sterker naarmate het terug-trad, terwijl de Duitschers vruchte-loos hunne krachten uitputten. — Is vijf. 6.) De Kaiser heeft zijne legers tôt onder dé muren van Parijs ge-bracht. ; hij waant zich reeds /an de overwinning zeker. Maar de Franscbe hoofdstad durft hij niot aanvallen. Hij voell dat de krachten hem ontbreken en begint bang le worden. — Is ses. 7.) Parijs te rechter zijde lateud, meenden de Duilsehers zeker van de overwinning tè zijn, door zich op den Franschen linkervleugel te storten die zich op de Marne bad gevestigd. Reeds verkondigen zij eene zekerc overwinning. i. En plo'.s^ lijk door eene reuzach-_ tige sprmgveer oewogen, gaan a< Fransch-Engelsche legers tôt, der aanval over, ze storten overai o\ den vijand, zij dreigen op hunn« benrt hem te omsingelen en doer hem in wanorde wijken, toi 1GC kilometer ten Noord-Oosten van Parijs. In plaats van eene overwinning vinden de Duitschers eene nederlaag. — 1s zeven. 8.) Het Bélgisch leger eenmaa.] terug naar Antwerpen gedrongen. beeldt de .Kaiser zich in dat bel zich niet meer verroeren zal. Drie maal reeds heeft dit leger de ver&chanste etelling verlaten waar het in veiligheid is en sieeds nieuwe kraohlen verzamelt, en drie maal heeît het de Duitschers rloen wijken, lionderden gevangenen mee-! gevoerd, hunne verschansingen ver-: iiieligd, en duizenden manscbappen buiten gevecht gebracht. — Is acht! 9.) Er niet in slagend het Bel-| gisch leger te verni etigen, meenden de Barbaarsche horden tôt hunne doeleinden te komen door de bevol-king schrik in te boezemen. Zij hebben onnoôzelen vermoord, steden en dorpen geplunderd en in brand gestoken, zij hebben zich gedragen a!s de meest brutale en bloeddorsti-ge ellendelingen, weike ooit de ge-schiedenis zag. Maar zij hebben al-leen bereikt dat de haat den weer-stand van ous volk en ons leger nog heeft gestaald, en dat de ver-ojjtwaordiging van heel de be-schaafde wereld over heu is geko-men. België weérstaat meer dan ooit. — Is negen ! 10.) De Kaiser meende dat de Oostenrijkers, de deelgenooten in zijne wreôd aarei gh eul. yoldoende sterk zouden zijn om do E-ussen te verslagcn. En het zijn de legers van den Tzaar welke die van Franz-Jozef totaal hebben verpletterd nu, en naar lYeenen opriikken. — Is tien ! 11.) De Duitschers waren zeker de Franschen beslist te overwinnën. vôôr dat de Ru s s en Duitschland zouden binnenvalJon. Met do hulp van de Engelschen zijn de Franschen echter overwin-naar. en de Russische inval wordt zoo dreigend dat de Duitschers in aile haast troepen naar de Ooster- grens moc-ten zenden. — Is elf ! 12.) De Kaiser meende Parijs zc gevierend binnen te trekkfcn en he zullen de bondgenooten zijn di naar Berlijn rukken. Do Kaiser meende België ei Frankrijk van de kaart van Euro pa te vagen. En het is het Duit sche Rijk dat op zijne grondveste; waggelt, in afvvachting dat het in eenstorle — zooals al het overig — onder de onverwinbare krach van al den haat dien het tegen zicl ^elven heeft gewekt. ■ < ••'•m De Belgische Heldenmoet Zij zijn over onzen bodem heen getrokken, do benden van misdadi gers. Met hunne bloedige laarze: hebbenî zij, de lijken vertrappsl'. van onze zonen en priesters, ! rijke oogsten van onzen vruchtba ren grond. Eeuwen glorie die in d steenen onzer steden stonden gebei teld, zijn ineengestort onder lutnu granaten die geeno schoonhcid «en den. Het zwaard der ongerechtig lieid geheven, zijn de Barbarei vooruitgerukt, gelijk gewetenlooz' verwoesters, het vreedzame, goede dappere kleine België, makende to een velu van verscnxiiaang. Zij hadden gemeend hieï voorbij + gaan en ons te vermoorden zonde: dat wij den tijd zouden hebben eei kreet van haat of -woede te slaken zij hadden gemeend een klein ci steeds vreedzaam land ang'st in t boezemen, zij hadden gemeend om leger met één ademtocht omver t blazen. Maar, machtig en grootsi-ii in woorden welke eeuwen lant weerklinken zullen, als heldengeluid heeft onze Koning hun doen verne men hoe groot een klein volk zij; kan. Hij sprak, en de spottende hor den stormden op tegen Luik. In dei reuzar-htigen sfcri.ïd vielen 57,000 (t) Duitschers op vier dagen tijds. Ôn ze vijanden waren met verbazinj geslagen, en werden boos : wie ziji toch de mannen die ons hebben te gengehouden ; -welk is dat gifeterer nog miprezen leger dat heden zoe verschrikkelijk wordt ; wfe zijr deze helden ? En ja., zijn wij zelf niet venvon-derd geweest over ons eiger la'acht ? Het denkbeeld van den oor Iog beldeedde zoo'n geringe plaak in de zedeiijko opvoeding ■N'au ons volk ! Misschien dachten wij wc: aan eene mogelijko mobilisatie in ge-val van een Fransch-Duitseh ge-sebil, maar aan een oorlog, en nog wel een oorlog tegen Duitschland ! Wat konden wij tegen een goed af-géricht léger van 5 miljoen man, sedert langen tijd aan al de eischen van den oorlog gewend. En noch-tans, welke schitterende reeks van overwinningen en hoeveel helden-moed ! Luik, Haelen, Aerschot, Diest, Mechelen, Dcndermonde, Vil-voorde, Leuven ! al deze namen zullen met gulden lcfteren in het ge-echiedboek geschreven wordon. Zonder deze gevechten, zal de ge-schiedenis zeggen, zonder de dap-perheid der Belgen, zouden de ver-bonden legers geen tijd gehad hebben om zich klaar te stellen. De prachtige uitslag door onze troepen behaald was de eerste stap naar hunnen zegepraal. A Nu, dat eenige t'jdruimte ons reeds van de Luiksche dagen scheidt, dat het vaderlandsche ideaal op prash-tige wijze is wakker geworden,zouden wij het gevoe] van ho'dhaftig-heid niet beproeven te ontleden, dat gauseh het volk en het leger bc-zielt ? , Onze bewonderenswaardige sol-ten hebben één tegen tien gestro- i den s waar hebben zij die wils» j lîracht en dien moed gevonden V Wij gelooven dat de moed hèi machtigste wapen is van hen die.da i ongerechtigheid weten te bestrijden. | Hoe lager en wreeder deze ongerechtigheid is, des te hooger stijgt de heldenmoed. Om den onschuldîge te vei-dedigen wordt de vreedzam* , mensch verschrikkelijk. De naat vergroot zijne zedelijke en lichame-| iijke kracht. De eerlijke man wordt een wreker van het recht en hij ver-oordeelt. Hij die weet dat zijne ^aak groot en edel is, vreest den dood niet Hij staat er t^genover en be-• heerscht ze. Het denkbeeld eene on-' gerechtigheid te herstellen is sterker dan de dood. . Koning, Vaderland, Vrijheid ; deze woorden doen het harte kloppen î Het is de geheiligde erienis waarva?» wij de bewakers zijn. Wee hem die ze aan zou raken ! Het is de vrijheid van ons zeli ; en die van de toekomstige geslaoh* , len welke wij verdedigen. En daar-jOm is het dat onze soldaten vech* ten als leéuwen, en daarom zuller wij zegepralen. (1) Dit cij.er werd door Duifeeh# dagbladen bekend. ; « De Duitschers zijn barbaarscher dap de furken Een Hollandsch oorlogscorrespon-dent, die ook de krijgsverricbtingen in de Balkanstaten heeft meage-maakt, schrijft in d® "Maasbode", van Rotterdam, den 12n Septem'ier : " Arm Belgiët ! " Op onzen vijfdaagschen tocht cloor uwe schoone streken, die nu juist achter ons Iigt, hebben wij staan weenen, als bij het stervende lichaam van een wreed mishandel-den mensch. " Och, meen niet dat wij overdxe-ven gevoelig zijn voor lead en rouvr _ welk een - feodog over volk en land brengen kan. Wij hebben eenmaal j gestaan te midden van den oorlëœ-. brand in Turkije, in ds woeste, on-besohaafde streken van Ma-cedonië, waar het oorlogsmonster ook op all^ w il zen zijn verscheurende klauwen uitsloeg dat bloed en vonken vaa vuur naar a.lle kanteh wegsph.tten. " DOCH DE DUITSCHERS IN BELG1E HEBBEN DE ZOOGEHEÈ-TEN ONBESCHAAFDE SERV1ERS EN TURKEN ÏN BARBAARSCH* HE1D OVERTROFFEN. " " Nergens hebben wij in den Bal-" kan zoorn algeheel verwoestings-" systeem gezien als thans van "de " Duitschers in België. " Dan verhaalt de oorlogscorrespon-i dent de manier van opfereden der Serviers, in geval het bewezen was dat Macedonische burgers op solda/ ten geschoten hadden, en besluit : "Wij durven dan ook gerust ver* " klaren dat het optreden der Ses " viërs in den jongsten Balkanoot ' ïog veel menschelijker en beschaaf. " der is geweest dan het woest ge-" weld, waarmeê de Duitschers "in " België hebben gowoeld en thana " nog woelen. BRAND, ROOF EH " MOORD IS HUN DEVIES. • Een volk dat in staat is zulke gruwelen stelseimatig te bedrijven, — want het gebeurt op hooger be-vel — moet wordon weggeschrapt van de kaart van Europa. Hoe dlk. wijls is er i mm ers niet gezegd «a geschreven, dat de aanwezigheid van de Turlcen op Europeesch grondge bied een smeî was voor de Euro-pecsche beschaving. Welnu, Duitsch» land heeft zioh lager ^«astald 4^ Turkije. Het v«cdroiHiô;l '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume