De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

570584 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Januar. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Konsultiert 25 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/zg6g15vg0k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

NR 50 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEM ueigiscn orgaan voor ae provincie Aniwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRÏOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze vvelgemeende leuze is : Noch Vlaming, nochWaal, maar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. Wij vinden volgend vlugschrift in onze brieven-jus, dat wij hieronder vertaald laten volgen : VAN PEBORGH EN WILSON. Een schrijver van de zoogezegde « BELGIQUE » tieeft daarin, ten voordeele van den vrede, een arti-kel geschreven. Iereen weet dat dit dagblad, aan de Duitsche censuur onderworpen, niets mag schrij-ven wat de Duitschers mishaagt, en schrijft vele dingen, zoo goed gemaakt om hen te behagen, dat zij zelven er nooit zouden aan denken die anders te schrijven. Dit was zeker het geval met een artikel in datum van 4 Maart, tôt elken prijs den vrede eischend ; ja, TOT ELKEN PRIJS, want men vindt er geen zweem van eenig protest of voorbehoud, zelfs niet tegen de herhaalde officieele aanmatigende uitlatingen van von Bethmann, in ons land maatregelen te nemen 2n waarborgen te verzekeren tegen den « te- *ugkeer van Belgische aanvallen tegen Duitschland, n Juli 1914 !!! » Wie echter in België onder het algemeen toezicht fp Duitsche censuur onmiddellijk den vrede eischt londer meer, zonder zelfs eenig voorbehoud nopens ie onderwerping, waarvan de Rijkskanselier eene iitdrukkelijke voorwaarde gemaakt heeît, verklaard ieze zich bereid de aangekondigde voogdijschap te âanvaarden. Hit is zuivere onderwerping aan de inbrekers van 3 Augustus 1914, die toen hunne misdaad erkenden rlet is eene daad van verraad jegens het vaderland. Maar er is nog wat anders. De schrijver van de « Belgique » heeît niet al-eenlijk de bekende voorschriften van het pacifisme 3pééne iijn willen stellen, voorstellen van eene bij-sonder verdachte sentimentaliteit, en ontkende in -ene staatsomwenteling, waarvan het einde juist sou moeten zijn de bestraffing en het machteloos ïiaken totnieuwe wandaden, de algemeen bekende schuldigen aan den huidigen oorlog, zij die hem ge-wetenloos en misdadig ontketend hebben^ als da-ders of medeplichtigen, door het ultimatum van 23 Juli aan Servie. Want de beschaafde wereld moest de opschud-ding in aile landen vergeten hebben, veroorzaakt door deze onbeschaamde uitdaging, zonneklaar tôt een algemeenen oorlog voorbedacht, alvorens aan de door Duitschland verspreide legende geloof kun-nen slaan, « dat de oorlog hen is opgedrongen door eene wereld van vijanden ! » De schrijver van de « Belgique » heeît dus zijn oproep tôt den vrede willen inkleeden. Hij Heeft de Belgen dezen smaad naar het hoofd geworpen dat, onder ons, de bestrijders van den vrede vooral, zoo niet uitsluitend, diegenen zijn, die belang bij den oorlog hebben, oî er niet door lijden : « patroons, oversten, dikwijls trotsche beschermers waarvan de menigte afhangt ! » Het is misschien uit vrees, al te veel afbreuk te doen aan de uitgestrektheid zijner onwaardige en leugenachtige beschuldiging, dat het orgaan der cencuur tusschen die boosdoeners den Koning niet noemt, de ministers, onze officieren, onze soldaten, gansch het heldhaftige leger aan den Yzer, waar op dit oogenblik zeker niemand voor het vaderland den vrede droomt, gelijk welken vrede, mits het maar vrede wordt ! Welnu, zulken vrede, een onteerenden vrede die onderwerping, zedelijke en stoffelijke vernietiging van ons volk onder de afhankelijkheid der vervloek-te en verwenschte natie na zich zou sleepen, gelijk von Bethmann hem wenscht, voor zulken vrede is een man rechtgestaan te Antwerpen, èen senaatslid, M. Léon Van Peborgh, om te smeeken dat men hem ons onmiddellijk schenkt ! Aan dit smeeken heeft hij echter een gansch bij-zonderen vorm willen geven. Hij heeft het aan den schrijver van « la Belgique» gericht, 't is te zeggen aan het dagblad zelî dat bij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting gehört zu der Kategorie Clandestiene pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume