Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1224 0
01 Oktober 1918
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Oktober. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Konsultiert 24 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tb0xp6vw5p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

UJordt uerspreit) en werzorx)eo a an ôi De 5û(ûeten uan fietltanton REKEHSBi^iISS | ùi<? Bun^oDres QDoeuen Qoor de.EHMM83 ftfmoezenier^Inuaiîedeiite S-^Dresse f en E. H. EYG&MANS, A.u.moezenier, Z 316, 2e Bat. Hoera ! Triomf ! Hoera ! Viei jaren zuchlle België onder de liiel van (ion geh'aten vijand ! Vier jaren stonden onze heldhaflige jongens pal aan den Yzer- de Ther-mopilen van ons land- en mel stalen wil en ijzeren vnist, hielden ze stand en riepen den vijand toe : Niel verder !... Vier jaren drukte «le overweldiging loodzwaar <>p de schouders van onze ongelnkkige landgenoôlen... maar ze bleven « indeerolables ». Yervoeringen, lia-telijke verordeningen, kleingeestige plagerijen... gevang... dood, niets kon den Belgen nioed en vertrouwen doen verliezen... en ze keken den overweldiger in de oogen en snauwden hem toe : « Wij zijn hier hij ons ! » HerleesL nu den praehtigen hrief van onzen gevierden Car-dinaal Mercier « Vaderlandsliefde en Stand-vasliglieid ». line moest die laal, die de uil-driikking was van 'I volk, den Duitsch in 'I gelàat zweepen, en zijn trots kwetsen. Hij had de machl en de kanonïien... en 'I Belgiseh volk en hukte niel en bleef pal in zijn lijden. » « De knieval of de dood » ! *1 Antwoord : « geen orizer knielen zal ! En nu daagt aan "l Ooslen, de blijde zoniii? van de zegepraal en vtyi de verlossing ! Onze Yzerhelden grepen 'l knallend geweer en onl-rukken aan den vuigen vi jand de eerste brok van den heiligen Vadeigrond ! Ze vechlen als leeuwen, onze jongens, en ze sterveri als hel-den ! De gansche wereld staart met bewondè-ring en aandoening op dat kleine léger da! den eersten stoot van liet germaansclie heir al' beukte, en nu, na vier jaren krijg, den trol-schen. vijand, nog doodclijke wonden toe-brengl ! Eere en roem aan onze jongens, aan u, dappere Kempenzonen die getrouw, aan de leuze onzer jongens van den Boerenkrijg, zoo talrijk in diclile drominen, naar't wapen greep voor de verdediging onzer haardstèe ! Dank aan hun is ons land weldra vri j ! Dank aan hun gaan we weldra naar vader en moeder ! Dank aan hun ! En dank aan onze dooden ! W'ij leven : zij hebben ons leven, onze vrij-heid betaald met hun bloed en hun leven ! NN'e buigen met eerbiéd h et lioold voor die helden. Brons en mariner zullen hunne na-men bewaren voor de wereldgesehiedenis, eu later zullen onze kinderen niel aandoening luisteren naar de wonderfeiten van die helden van den Yzer ! Maar voor ons, christenen, is dat onvoldoende. lïet aandenken onzer gesneti-velde broeders nioeten we in eere bewaren en (rod bidden opdal 11ij hunne ziel schenke wal de Katholièke liturgie noeml « lucem et requiem aeternam » « liet lieht en de eeuwige rust ! » Ze selionken voor ons hun leven... zullen wi j hun ons vurig gebed weigeren ? En zoo die heilige pliclit vervuld is, duur-bare zonen van de lieve Kenijjen, dan mag de zoetste lioop ons liai t doen kloppen. Weldra thuis hi j ons vader en ons moeder ! Weldra 't land vrij '? In Memoriam, Petrus W'illénis sohrijfl ons dat Auqust Van Gorp van (";isterlec roemrijk sneuveldc voor 't Vadcrland, den eersten dag van den aanval. Onze vriend August was een dapper en moèdig soldaat Sot bel einde toe aan zijn pliclit getrouw. Hij vie! op 't oogenblik dat we zegevierend naar huis gaan weerkeeren. Beste niak-kers, vergeten we niet dat liet dank is aan onze lield-haftige gesneu.velden dat wij weldra vrij zullen leven en onze gelief'den weerzien ! We zullen God bidden dat bij aan onzen betreurden vriend de eeuwige rust Nommer 2(5. met tgelating deh Mlitaï : ovehheid Ociober 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Sainte-Adresse von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume