Het morgenblad: volksdagblad

2009 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 29 Juni. Het morgenblad: volksdagblad. Konsultiert 19 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rr1pg1jx9v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

7e jaarîjaiig. I/a TL-nï-^TZaiirSYJïJA VWJ&OR Maarsac 28 ion» ss?4 2 ceniietRen heî nuravn&r HET MORGENBLAD ~ ~y . .'. V* • -'- *T"*1 -* y i - : *~ ■" '' '"J ^ass?«oira(à'KSBïîse3a 3 4e bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 Financiëele, » » » » 1.00 Stadsnieuws, per grooten regei » 2.00 I.Reclamen, » » * » l.OO Begrafenisberictif, » 5.00 VOL.roDAGBLAD AUo taededeelingen îe zendon aan M.' J. BAMPS, Bestuurder, I^atîonalestraat, 54, Antwerpefc Men schrijft in op iiet buroel van hct blad en op aile Postkantoreo Teîefoon : GPSTELRAAD : &371, — AANKONDIGINGEN : 33Î4 Hfooirasaes5?eiî5Sen! g S Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, S fr. j 16 maanden, 4 îr. — 3 maanden, 2 fr. j | BUITENLAND, het port te buiten. 1 Aankondigingen worden ook ontvangen. door M. J. LE.BEGUE et C°, «Office de Pu* blicité, 35, Nteuvotràat, te Brus sel* Afgrijselijk anarchistisch complot Drinkgewoonten iTians hebben wij het over de oorza ken van het alcoolisme, en hier zoudei wij ver, zoer ver kunnen œtweiiden.Doc! wij beperken pris liefst tôt eenige voor ®aœe oorzalcen, die wij, kost wat kost moeten trachten te ov-exwinnen, willei we tôt een degelijken uitslag korcen. Nu hebben wij het over de drinkge woonten. I>it is wcl bij urtmTHïtendbsi< do draak met hondcrd koppen. Mon heeî echoon er hier een af te slaan en daa: eon, overal komen niquwe, nog mee: sohrikwekkende booïden to voorschiin di-dreigen ailes te vorslinden. En waarlijk, uiterst vorinakelijk i-3 het en de moeite waard, om onze brave nuchtere en matige (?) miEnschen een: jxa te gaan, in hun dagôlijkschen wan Gel, te zien wait ze zooal opdoen pes Ôag, en dat... zondcr zat te zijn... Du: 8even ze matig en doen geen overdasd' tVij hebben het nu oVer driukgewoontei Sn 't algemeen, d'us. over. die gewoontei (die wij woorvinden, niot bij csne kla< van mon6)che,i, maar over hcol het voik Uuttig ware het, dat icdcr van ans zij 3 levenswandel zoo eens naging. en toepas eing deed. Het besluit volgt dan al® vai zelf. Men ontooct een vriend op straai, mei vraagt naar den staat van gezondhoie van vrouw en kmdercn... en in lustiges ■tout ga-at men dit mot een© pint of bor If'er'bezegelen. Ieder betaalt et ôéa! Het zolfde ove/rk©mt mot een anderen vriend iEen pachter koopt o! verkoopt een kalf een koe of een os, of wat 00k; de koo^ tnoet bezegeld wordeai in de berberg Een kind wordt goboren; bij 't aange •'mi, bij 't doopen, bij 't korkgaan, eer reeks kapellekens worden bezocht om Song lfe<7611 te begroeten, en tiiuis etiroom bet dan van hier of wijn ! 't Wichitj< Bter£t... zelHe processie... zelfde dorst.. om 't verdxitt te versmoren. ■ De. koude drïngt door de kleederen jn»n voelt haar o-njr 't lichaam... gatro oen druppel o.m to verwannen. Loop het zweet integendeel \an het voorhoofe en is het ademhalem lastig flaa.r de warm ta u benauwt, gauw oen dt-^ppel om t( Ven-koedeni ! Men drinkt vqot het eten. om 't gensaJckelij'ker binnen to ktijgei na bet eten, oxn het verteren te bevoo deeligen. Voor uwen elaap, eem slaa; motske ! Als mon ontvv-aakt 00k een slo tjko om zich .to verfrisselien en Quks ti !>and te slaan. Een student krijgt et rDuis... hij zal drinken op zijn oragek en op zijn tociconiend examen. Hij g !ukt integeoidecl, dan drinkt hij op ( gezondheid der professoren. Men ga, naar 't weric : om zich spierkraeht b te zotten, een flitnken diklcop! Binst h werk, idem; na het werk, îrrag men 1 wel eenige pakken. Is het schoon v/eder, men gaat d: buitan in en, bij pot en pint geniet me van jo sohoone natuur; is het slecht w des-, bruipt men achter de kacliel in < herberg cf te huis, en men zet er eei goedo pint op. Ontvangt men bezcelc, ( flosch n:oet op tafei om i^et wedérzlt te vieren, of mon dan lust^of dorst h« of niot ! En zoo gaat hct voort. il ce! ons levcrn, ons draaien en lce ren, ons doen on Iaten, ailes komt o zoo te zeggen r.eer op pint of boire en geen omstandiglieid in 's mensche leveiï kan men nog aantreffen sonder < een drinkgewoonte ininig aan verbonde is. En toch nict iomaitd die wil gezeg hebben, dat hij onmatig is ! Och, neei het is er maar een. Maar maakt de bJ lane, 's avonda, en dan ? Toit de pii tea en bcrr^îtjes van een braven bu: ger, die 's Zondags naar d;e mis gaat van een werkman die moegesloafd tbu komt... van een huisniooder die nu e dan bezoek ontvangt. Och aeen, er geen alcoolisme ! Msar 't erg&te van die drinkgewoonfc is, dat zij de mensehen de gowoonte va drindiien geven, lien dus maken tôt gi woonte-drinlcers, dat zij îeeren drinkei Wog dus met de drinkgowoonten ! Z moeten weg. Maar do eenling is onsnacl tig om die verkeerde gev^oonten van Iri na beel de maatschappij te veranderei Zulk een werk kan alleen g'esebiode door de verecndo kraebten van vclei door vereenigingen, door bonden. Bn daarom zijn drankbestrijdersbonde noodig. 1 : ! CHIP De eeweliîjge van Frasnes Viijdag is de eeuwelinge van Frasnes-lOz-BaiiSsenal, îrfad. wed. Gérard, geborer Norbertine Fourdin, haar 103e jaar in-gotredon. Zij is niettemin nog aHijd ge-zond- en kloek. De groote legeroefeaingen ■ Ziehier eenige inlicbtingen over dep aard der groote logcroefeningen. Ilot Zni-derleger, met twee afdeelingcn (5o en 60) aaznengetroltken op de Semois, zal in de .venondeistelling den linkervleugel vormen van een leger, komende uit bet Groot-Êertogdoni Euxemburg en uit D'uitseb land. Het Noorderlegex, 6amenigotrokkeri te Ciney en bestaande uit eene volledigf Efdeeling, zal daarenboven, in de veron-derstelling, drie afdeelingen tellen, verte-gemvoordigd door den staf van de 2e, 3e «n 4e legerafdeelingen, waarvan de troe-pet evenwel geen deel nemen aan de legeroefeningen. De Noorderpartij zal den rechtervieugel verbeelden van een léger dat de Mi»as overgestoken is en door Lu-xombuTg tegan den overweldiger oprulit. Heel waarschijnlijk zal luitenant-generaal .Guiette, algemeeno opziener van 't voet-vo&, -het seheidsgerecht besturen. Heel het opperbevelhebberschap van het leger zal aan de oefeningen deel nemen. Geboorte-cijfers Het "Journal Officiel" kondigteen ver-Blag af van den bestuurder van bot sta-tistlsahe buroel over de bevolliing van Frankrij I; gedureside hei jaar 1913. Er blijkt uit, dat verleden jaar 745.539 ge-boorten worden aangegeven tegen 703.638 sterfgevallen : een overschot van geboorton dus van 41.901. Bovendion werden 34.119 kindoren dood geboren, £>0 bedooldo cijfers geven 183 geboorten en 178 sterfgevallen op de 10.000 inwo-ners.HJet oversehot van geboorton, dat dms in -Frankrijk 41.901 bedroeg, beliep in 1912 in Duitschland 839,8S7, in Oosten-rijk 309,704, in Hongarië 274,169,in En-peland on Yt'alcs 385,800, in Italie 493.197. Het kloineie aant-i.1 geboorten kwaro voor in het département Gers met 12E op do 10.000 inwoners, het gxootsto ir bet département Pas de Galais met 26( op de 10.000 inwoners. Het dep. Calva dos w<ies het grootste aantal sierfgeval . Ion aan met 230 op de 10.000, bet dep ■ Crouzo haû het minste met 141 op d< •10.000. Geduronde de période 1903-1912 bedroef het gomiddelde sterfteoijfer ini Frankriji ■ 19.1 op do 10.000 inwoners. Hooger ge ; middelde wijzen aan Rusland (298) ,Biu mcjiio (2510 > Hongajiô (250) , Spa.nj< (245), Bulgarie en Servie (230), O'os tenrijk (228) , Italie (211) . Lager ge mlddaHe hebben : Duitschland (181) lorland (172), Bolgàë (162), Schotta.nc (161), Engeland en Zwitserland (149) Zweden (116), Nederland (.145), Deno marken ,(1®)» Noorwegen (140). Dieven op ronde te Lauvye Op het gehucht De Lauwberg, aan doi Kleiiput, werden twee kerols aangehoudoi die in de gemeente reads vorscbeiden< dieistallen gopleogd hadden. In den mor gen w-aren zij mot drieën, waarvan ei een eene hondenlcar geleidde, te Lauwc toegekomen. ÏSveo hunner trad6n eene berberg binnen, terwijl de derde bij de lcar bleef. Na een glas bier bestedd te hebben, gingon de eersten naar de lrooi en maakten er bet een en het andoi van weerde buit, verborgen bet ondei hunne kleederen en wisten er modo buiten te geraken en wiorpen het op do kar In de berberg "Do Oasino", stolen zij een schoon konijn; wat verder, in de herberg -"'De Koopman", eeni® wasch-goed. Do dochter dor eersto herberg had den diefstal bemerkt en vorwittigdo hare brooders, die op soek gingen die car in gehikten twee der dieven aan te hoTi-don en in de handen der gendarmen van Piockhein over te leveren. Do kerel mot de hondenkar had het hazenpad geko-zon. Beide kerols werden Zalerdag mor-gen naar Kortrijk ovorgobracht en er ter besehikking van don procurenr des konings opgesloten. Een ervan is van RouS3elare en de ar.dsre van Iseghem. . .—— De Engefsche vfoo! in de D\iMsche m\m De "Daily Chroniclo" spreekt in ee hoofdartîkel leedwezen uit over het fe dat do oponbare meening in Engelar zoozee-r in beslng wordt g-onomen dot de vraagetukken van binnenla«dseho p litiek, dat zij niot gonoog aandacht g ven aan bot bezook van een Britsol vlootdivisie aan Bluitscho wateren. M voldoening bestati{;t bet blad dan, dat ( koelheid die bij bet vîootbezoek van : jaar geleden tussehen beido lande heerscbto, plaats hoeft gomaakt voor ha telijker gevoelens. "Wij mogen lhatns hopen, besluit e "Daily Ohroniclo", dat hct ijs voorgoe gebroken is en wederzijds een jia lijkseh bezoek in het programma va beide vloten zal worden opgenomen. Is veel jaren geledon dat eon Duitsel vloot Engelsehe watere-n beeît bezoeh Als dat het volgend jaar gebeurt, zij wij ovortuigd, dat het Engelsehe vol do Duitçehe schopcn evon liartolijk z; ontvangen, als de onzo te Iîiel zijn b grOCt. . , ' ' ; i . Te Kic3 De stad heeft den E'"";elseben admira: on een aantal boofdo'ficieren van beit vloten een noemnaal aanisboden, waa: aan de opperburgemeoster den gastc welkom heeft geheoten en de hoop ui gesproken dat het 't T 'uitsrbo en 't El gefsebe volk vorgund mogo blijvCn, zic uitsluitend in vrcodzamen wodstrijd mi elkaar te meten. Admiraal Warrender sprak een wooi van dank voor de liartelijke en pas vrije ontyangst der Engolsche vloot e zeido verder : Et zijn roonsehen di meonen dat Duitsediland en Engelan hand in hand moeten gaa-n, en andere da.t beâde rijken in vijandschap togoi over .^elkander moeten staan. Met de opperburgemeester lx"n ik ecliter va oordeel dat de vrccd'same wodstrijd tuf seben beide volken me>et voo-rtduren. Te SJroonsîad Do Iooizorlijke fajiiilio Iieeft vandaa aan boord vain het yacht "Aloxandra ^op reedo van Kroonstad het Engelseli smaldoel bczichtigd en daarna op h< ^Imjraalschip aan een noonmaal aang< zeten. De Engclscho gozant was oo tegoawoordlg. . -, , , , , SeirtMjft ssp'É le Osstsnd In de Kapollestraat had een sehrikk-lij'k ongehik plants. Een electriekbowe: kerr was bozig herstollingcn te doen aa den voorgevel van bot liotel St-Doni, Torwijl hij zieb op oono ladder bovoix sloog doze opoons omvor on do elei triekbewerker tuimcldo naar boneden. IL noodlot wilde dat elootriekbowerker e ladder juist op eencn voorbijganger t recht kwamen die buiten konni's te gronde stortte. Bedi«nden van het bolU snolden toe, nainen het slachtoffer op c brachton het 'thotol binnen. Een gencesJioor werd in allerhaast on bodon on diondo den gekwetsiede nood go zorgen too. Doze, een genaaœde I Ver.., geboron to Koebals, or wonend< rue do Notre-Dame, on zich tijdelijk dj. -zijno familie to Oostonde bovindend, ha twee vreoselijke Invotsuron bokomen aa het hoofd. De wonden moesten op ve: eclioideno plaatson genaaid worden. Hi Blaclrfoffer kloeg over bovige inwendig pijnen. Na de noodigo zorgen ontvange te liebbon, werd hij naar zijn appart< ment de Smet de Naoyoriaan, 8, ovei gchTacht. Wat de eloctriekbewerker betreft, dcz kwam er met den schrik van af. N zieh een weinig berstold te hebben, ko hij zijn werk hernemen. Door oen zoi dorling samentroffen zag de vrouw va het sJachtoffer, dio naar bot strand trol het ongeluk gobeuren, doeb eene vr©en delingo zijndo, zotte zij haar wog vooj zondor iniichtingen te nomon. Ecrst lt ter vernain zij, dat het haar ecbtgiCnoe was, dien zij had zion binnendragon, Cïerstroomingeiv in Zusd Chim Het Zuiden van China wordt door ovei stroomingon geteisterd. De Pckiang end Sikiang zijn buiten haar oevers getrede en hebben in twoe districten van Kwar toong grooto verwoestingen aangcriohi Dîtizonden menschcn zijn dakloos. Oo' het Siangdal is overslroomd. ■ tn. TM.wi--— . ■ ■■■ r 'i..rattym lirn, In den loop van een bezoek aan SaravejQ, hootdstad van Bosnie, wordt de aartshertog troonopvolgt | Frans-Ferdinand van O os tenrijk en zij ne gade vermoord Een nSeuw ^eucopaS aan QssîenrijlfcB Bis ^Een niouw treurspel heeft weer eons <3 Keizerlijko familie van Oostenrijk, reex] zoo mciiigmaal en v^reed door 't noodh getroffoii, in rouw gedompeld. Hct staat gesobreven dat de oude Ke zer, alvorens in iiet graf te dalon, al el ranrpen en bit'erheden van het lsven hie beneden zal smaken. De meest lang© rc geering zal ook de meest bewogen en d moost vruehtrijko aan dramatischo b( proevingen zijn. De goede oudcrling, onlangs nog or derhevig aan oene erge ziekte, overlcefd deza slechts om konnis te nemen van d niouwe dTama dat God — wiens besluito ondoorgrondolijk zijn, — hem als oi porste beproeving voorbohield. Die vroemde aaneonschakeling van ram pon, welke eipvolgerrlijk hct. zeer christe vorstenhuife heeft gcîroffen, geeft ruiir schoots stof tôt nadenken. De broede van den buidigem heersohonden keilze werd geîussilleerd ingevolgo een vonni van den Mexicaanschen lcrijgsraad; zij cenige zoon, aartshertog Rudolphe, stiei eene geheimzinnige dood ; de zuster de Keizerin vond haar eindo te Parijs i den brand van den WcldadigheidisbazaT zijne vrouw zolve, de Keizerin Elisa beth, do oE-begi-epon heldin, werd vei rnoo^d door eon Italiaanschen anarchif te Genève; do Keizcr zelf werd bijnahe slaohtoffcr van een aanslag in 1853. E nu wordt dezo droeve Iijst nogeecs vei groot. . " , ■*, , Keizer Frans-Jozef • ■■.■■hiii—iww—n»-| p-iM—HiiHMiiwii —wi—m i WWÏÏ 1 aie ai ae treurspeien, welKe zo< wreed zijn liuis treffen, overJeeft. Het eersSe nie;nss «an 't feïî Zieb door wellc snelbericht wij het tra gisch feit vernemen : f •• i*. • - « ' :J 1 -1 Saiavejo, 28 Jaid • 1914. Wanneer de aartshertog, troonopvoîge van Oosteari'k-Hongarië.prins t-erdinan< en zijne gade, de hertoginvan Hohenberj în rijtuig door de straten reden, vuurdi een man revolverschoten op hen af. Beiden werden doodelijk getrofîen a bezweken eiskele stondea andie» Tssee œpwo?gesj?ij!îe aaiss3aa;«n ç Ma aaîa eene team ia zijïn Oîjêsnaiîïj wos*tJïdia aariSïîerfiogen zijne BPOUÏW ® meî peHoêuerscËioSeD» wea,raiGOfcJ ■ t De aartshertog Frans-Ferdinand en zijno gado, de hertogin van Hohenbearg bega-•_ ven zioh naar het stadhuis, waar eeno 0 ontvangst was geregeld, wanneer eeno r bom tegen de auto werd geslingerd, doeb de aartshertog kon ze met do hand aî-'e woron. De bom ontplofto als de auto v voorbij was, maar de personen, dio in de voigendo auto zaten, graaf Boss-Wal-L. dock en de aido-d©-camp, luitenant colo-e nol Merizzi, v/ordon licht gekwetst. ^ In 't puibliek v/ea^ien zes personen min a of meer org gewond. Do dader van den aanslag is e»n lotterzetter vaa Trobin-je, Cabrinovie gesnaamd, die aaastonds werd ^.angiohojiden. a Na de ontvangst ojp het stadbtsis, vor-. voigdo do aartahertog zijn tocht p«r au-r to door do straten dor stad .Een leerling r van 't Lyceum, van de 8e klas, Princip s gonaamd, van Grahove, \Tiurdo dan vor-a scheldeno rovoilverschoten af op do auto •f van don aartsbortog. Dtezo werd gotrof. r fen in 't gelaat, en de hertogin van He>-n henberg, zijno vrouw, aan den onder-; muk. D© aartahortog troonopvolger en zijno - gado werden naar den" Koaak gedra-t gen, waar zij woldra den laatsten snik t gavon. a De dader van den tweeden aanslag is - ook aangebouden. Do monigte, woodond, wildo de bsidï" ;mo,ordenaars lynciion. Ce sSsctîîoîSers De aartshertog Frans, Ferdinand,Charles, Louis, Joseph, Mai-ie, van Oo3fen-rijk-Este, is de oudste zoon van 't tvvee-de bed van den aartshertog Charles, Louis, tweeden broeder van keizer Frans Jozef. Hij werd tôt de gebeurlijke troon-opvolging ^ geroepen, na de tragischo dood van 's keizears eenigen zoon, den aartshertog Rodolphe, dio zieb den 30 Januari 1689 uit 't lev-en hielp. Hij was geboren te Gratz, den 18 De-, cember 1863 en had te Reichstadt, den 3 Juli 1900, met de linkerhand Sophie,lier' togin van Hohenborg gctrouwd, geb'orcn gravin Cbotelc do Ohotkowa en Weguin, geboren te Stuttgart den 1 Maart 1868 I * $ $ Het ongelukkige paart had drij lcindo. ron : prinses Mario Sophie, Françoise, Antcmie, Ignacie Alberte, geboren to Ko-nopischt den 14 Juli 1901 : prins Maximilfen-Oliarles-François-MicbcL Hubert-Antoine- Ignace- Joseph-Marie, geboren te Weenen den 19 Septembor 1902; en prins Ernosb-Alpbonsev-Charle&-Fran-çois- Ignace-Joseph-Marie-Antoine, geborc» te Konopisfcht den 27 Mei 1Q14. 1 o. * ^ A A De vader van aartshertog Frans-Feràl-nand. aartshertog Charles Louis, tweede t broeder des Koizers, geboren den 30 Juli 1843 is gestoTven den 19 Mei 1896. Zijn tweedo buwelijk, — waaruit Fraos, Ferdinand is gesproten, — werd bij vol-maoht voltrokken den 16 October 1862 en in persoon te Venetië den 21 October met Anoncinde, prinses vaai Bourbon-Sieilie, goboren den 'M Meert 1843, overleden den 4 Mei 1871. HeS liezcek van den saptehe!>tog aan Sapawejo - De aartshertog was sinds enkele dagen in Bosnie, waar hij de militaire manœu-vers bijwoondo. Hij had, in een dagor-der, de wakkerheld der troepen geloofd en al de officieren gohikgewenscht. ^ 't Is een feompSoS Men deakt dat hot complot nitgaat .van » inwon'ors van Bosnie, dio zich tegen de ■ annexatio verzetten. Die annexatie dagtec-kent rœds van over verschcîôeno jaren, 1 De Kefzer SseorS naar ScSioenbruiHt l-Eon enfi]bericht nit/feeW àe s ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het morgenblad: volksdagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1908 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume