Het morgenblad: volksdagblad

2809 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 30 Juni. Het morgenblad: volksdagblad. Konsultiert 22 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n00zp3x58z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

J?W8anfl-. l. ir rro mnstiap 30 Jruni ft?T4 9 p.finîifii.5M».n hef niH»R3Ar HET MORGENBLAD Jtanteondigingerç g blt-dzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 t nanciëele, » » * » 1.00 .Yiadsnieuws, per grooten regel » 2.03 J^clamen, » » % » 1-00 "egraienisberichfç * 5.00 VQL.KSDAGBLAD jLîîe meôedeelipgen te zenden aan M." J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antwerpea Me» sehrijft in op het bureel Tan h et blad en op aile Postkantoren . fkDSTE!T.R A AFl - Qtt>y A ANKnNT&ïftINfiF.N • £>£>1 <£ {AhOGaneBGaeR'&esa s I Een jaar, S fr. — ® maandeti, 6 fr. I 6 maanden, 4 tr. — 3 maanden, 2 fr. S BUITENLAND, het port tejauiten. I Aanhondiffingen w&rcten ook ontvangen. Hoor M. 1. LESECrUEjet C°. «Office de Pu» hhrilp "NtRUHatraatJtp. Ttmtxxcl. >!grijseli]l aoari$t&!j mM m te De ontroerinçg le Weenen riai De heizer vieent tlji- de keizer lxet beriolit van don e; ontving was zij no oolfooriug îk.Jc om aanzien. Trane ontapron-r Vïtie oogen en mon kon hom hoo-inur:ïJ&len : "Versciirikkelijk ! ver-kelijk. Op deze wereld zal mi.i dan O^bespaarJ zijn geblaven ! " wordt «evreesd dat dezo gebeurte-;n noodlottigen indruk zou kumien >nen op de gezondlieidstoestand des p- H;ii zal keizer Frans Jozcf nuar n terugkeeren. jgjtijding van do trasisclie dood van vroonprins en zijne vrouw, heeft, ; men wel denkcn knn, groot.e weigenheid vcrwekt te Weenen. On-^e|lijk werden velo vlaggen halftop , chen. d 3 lire werd het gerucht van den js 1g: op den aeorodroom bekend.waai -,r, vliegmeeting gegeven werd, bijge-_ft door aartshertog Karel-Albert. In acrbeginne wilde men er geen gelool .Jieohten, doch de oîficieele bevesti-„ T bleef niet lang uit en de meeting ■ S opgesehorst. îl het land door, overigens, heeft de J»g een bijzonder pijnlijken indruk iîTfckt.- vooral in Boliemen —de vrouvs . .. den aa.rtshertog was van geboort< Oheekscho — en in Tyrol waar d< ip.-ins bijzonder gaarne gezien werd p - » ^rsooniijkheid 7/, van den vermoopds 8s de dood van zijnen kozijn aarts p Rudolf, was prins Ferdinand d< j-4?pvolger van zijnen machtigen oom ' * pr-î£ ooïiig Franz Jozrcf. ïKi _ v'-n moest de last van eene dubbek op zijnen schedel drukken. «a had de verscliillige talen van he! ,ts(r- en koninkri.ik niet aangeleerd.Kot t ' jeger voorzien dat hi.j ooit met d« Tien de Europeesche problemas zot u oplossen. Maar niet zoodra had hij ^ '-bjdzakelij kheid d-ezer taalkennis in K i ot hij zette zich met vlijt aan dit sfvoidie eu zulks met den besten uit ,1C Hij doc.xreisde het Oosten en ga "rrh opzieûbaiend boek, zijœ hrdrak rln het licht. «r 1907 tiet de <jutl0 keiz-er niet to< tûj zioh in het na^t met het medebe r van het onmetelijkc Tjjk jnliet. Ds keizer steunde zich ij verzueh )p de kwestie van zijne keizerlijkt xechten. Het eenige dat de kdZCr deet zija neef spoedig tôt den gra^vai l raal der cavalerie doen opklimm^a. iit is eerst in 1907 dat de kteizer het Ans de grûote krîjgsoefeningen vei E-) piaata aan zijne zijde te namen. Sjtte zag men hem meer aan de zïjd p>'het staatshoofd en nevens zijne broe j was In hat wit, zijn broeder, aarts nPg Qtto, in het rood als Hongaarsch ~jr.ia1. gekleed en aartshertog Eerdi ]l aiet den blauwen doiman der Tj r Jsohe jagers. / iai verbeelddertde drie neveu van de Pjoadei potentaat de drie rassen hie ^fr dezeHde keizorkroon vereenigd, d Vmaansche, de Slavonische, de Latijn .srware een of and ère grooteplecl ,reid aan het Hof plaats greep, za| ■■ den troonopvolger zelden te Wee " Zijn keize^lijke oom hield hem vei ■S" if van aile staatkundige inmenging ^"Was alsof de grijsaard de overtuig'm i->dat zij hem nimmer te pas moest ko (, «n hij den scepter niet moes >n 7, î^aaien, daar de dood, de groot ftigster van tronen en kronen, zij is<3i, oD-varslenst bestaan oer zo ' ien, dan do geknakte uitgeputte l< "<:halm van den stokouden vorst. (it is eerst toon de aanhechting va ïll lië'-Herzogowma don last al te zwas i kte voor de 84-jarige schouders va eJ keizerlijken arm dat de aartsherto •lïdadig optrad. a zie, het is juist deze.annexaj.ie di t het leven kost en zijne kindere Kkt tôt dubbele weezen. Hij kwai r woordeix lezen van vrede en lie ton het besluit is geweest eene daa ,p haat en onmanscjïelijkheid. 1ans te meer druipt er bloed op de r< ien van de keizer- en .koningskrooi Brasse! rUmondero uitgaven van de dagtilade si-rekklien gisteren namiddag met blii Knr-,'.ijfid de tijding van het vree&e e drama te Sarajewo. Om 9 ure eers E«n het olficieel bericht ter legatie toe ir terstoni eene massa rouwbeklagei t itroomdeii, in allereerste plaats van d m van het dipio-matisch korps en v»j ^aû»*sters te Bxuasel verbly;vcnd^ Onze minister van buitenlandsche za-ken werd officieol over de tweevoudige moord ingelicht door den Belgischen ge-zant te Wœnon wien terstond last gege-ven werd aan de Ûo-tenrijkscli-Hongaar-sc'Îip regeering het rouwbeklag van het Bel?iseh gouvernement over te maken. 1 ' n telegram van liet Hof van W eenen is in den laten avond ten paleizo'van Brus-sel toegekomen en onmiddellijk naar Zwit-serland doôrge_zonden waar onze Voïsten zicii bevinden. Dezen morgen zal de grootinaarschalk van 't hof een bezoek brengen aan de 1 legatie van Oostenrijk-Hong;uië. Onze Koning moest den 7n Juli Bern bezoeken ; dat bezoek zal nu waarsehijn-lijk uitgesteld worden, daar het Hof den rouw zal aannemen. Oser des) eet*sïen aansiag Dienaangaande volgende bericht : Het tuig was een "fleschbom" die vol nagels en gehakt lood stak. De knal was zeer sterk. De ijzeren blinden van maga-zijnen uit de buurt, werden op verschei-dene plaatsen doorliageld. Een 20-tal pcr-sonon, — waaronder een deel vrouwen en kinderen —, werden licht gekwctst. In den loop van nanoen, lieten zij zich ken-i ! nen. Een bediende van het provinciaal gouvernement werd erg gelcwetst door de ■ bomscherven. Ten stadhwïze «asï Sarajeafo 1 Na dam eersten mislukten aanslag was 1 de aartshertog het voorwerp geweest van geestdriftige ovaties. > Het prinselijk paar werd plechtig ten stadhuizs ontvangen. De aartshertog en zijne vrouw waren nog eenigszins ont- ! raerd, doch hadden hun goeden Inim be- waarii. . ' " Met bijzonder genoegen, zégrfe " hij tôt 1 den burgemeester, ontvang ik hier de ver-zekexing van uwe onwankelbare trouw, ; en uwe gehechtheid aan Z. M. onzen 1 keizer en koning. Ik bedank u met 1 vreugde, heer burgemeester, om de geestdriftige ovaties van uwe bevolking, die aldïis haar genoegen heeft laten blijken ■ ovor het nie* gelukken van den aanslag. » En in Servisch-CroatLsche taal veraocht hij meerimaals met aandrang de bevol-E king van Sarajewo zijn hartelijken cîank- • .over te brengen. Vervolgens drufete hij den wensch uit s de gekwesten van de® bomarenaamslag te • bezodiem. Hij-ging, eilaas, zijne .dood te- > gentoet. | De Landdag «an BOsnië'-Herzegowïna t," Zondag namiddag nog is de Landdag •in buitengewone zitting bijeen gekomen. i De voorzitter drukte zijne verontweerdi- - l'oing uit over den aanslag en zijne diepe ;d3'jefheid over de tragische dood van den 3 -krooin»rins en' dezes vrouw. , .| Hij bcvestigde de onwankelbare trouw en verknochtSeid der vergadering aan den . keizer en het keizerlijke huis. 3 Hij besloot zijne aanspraak met drie _ hoera's, welke door de afgevaaTdigdeo <herfaaald werden. Keizer Wilhelm «erwittisd Q Keizer Wilhelm werd over den aanslag r verwittigd ap zijn yacht "Meteor". Hij s onderbxak teret-ond de k-oers, een voor-beeld dat door de andere yachten gevolgd werd. De ooriogsschepen kregen bevel de L" vlaggen halftop te hangen. De Engelsche ? ooriogsschepen handelden envenzoo. De keizer zond onmiddellijk een tele-gram aan keizer Frans Jozef. Het bericht van de tragische dood der ? kroonprinsen verwekte diepen indruk te - Berlijn. Vele bladen zijn' ongerust over t de staatkundige gevolgen van dees jam-a -merlijk drama. p Pfieds'eed _ De telegrammen gewagen verder van hel rouwbeklag, dat betoond wordt te Kome, te Londen, te Madrid, te Parijs, kortom. in de hoofdsteden der verschillende lan-1 den. a 2- Eene verwittiying Uit Weenen veniaeint men dat de mi-e nister van Servie, verleden week hel n Oostenrijksch gouvernement verwittigd n had, in naam van zijn P,3geormg, dal E- de policie kennis had van een beraain-i den aanslag tegen den aartshertog, doch er werd geen rekening van gehouden. i. Anderzijds meldt men uit Sarajewo dal i. -mon daar sinds eenigen tijd eene Ser-"vische bewegmg gewaar werd Eene maand geleden hadden losrlingen van hel Q gymnasiuim van Mostar hun professer ■' bedreigd en aangevallen. Men heeft toen ' officieron in kleedij moeten beschermen, die door de menigte beleodigd werden. I Te Belgrado en te Celiinje 3 Tengevolge van den aan&lag op aarts-i hertog ïVans Ferdinawî; werden giste- - (Tes. avond, op-bovel -van de- politie, al de openbare vermakelijkheden geschorst. De koffiehuizen werden gesloten.De gar-nizoenen zijn in de kazernen geconsi~ neerd. —•. Het bericht van den aanslag verwekte diepe ontroering te Celtinje. De regeermg heeft haar rouwbeklag ge-maakt bij den gezant. _ van Oostcnrijk-Hongarië.Te Anteeriien Heer Burgemeester Jan De Vos heeft zich dezen morge® naar, het Oostenrijksch consuiaat begeven om er n'-xmens de bevolking zijn rouwbeklag uit te dmklcen. Fia den aanslag te Sarajewo Uit Weenen wordt. gerucld : Na den laf- ; fen aanslag werden t^irijke huiszoekingen 1 gedaan bij vcrdachte kerels. Verscheidë- \ nen dczer poogden te vjuchten, maar werden aangehonden. iU de Oostenrijksche bladen wijden zeer lange artikelen aan den aartshertog. Allen brengen hulde aan de groote gaven van den vermoorden staats-man. Met hem vcrdwijnt cen figuur die bs-zield was met groote energie, icts wat het koningdom zoo zeer naodig heeft. De aartshertog was eerder koel van aard en was juist niet zoo volksgezind als wïjlen aartshertog Rodolph. Doch hij was beslist en zou een uitstekende mo-nark geweest zijn. De Keizer, na de noodlottige tijding ver-nomen te hebben, heeft alleen het ontbijt geriomen. Frans-Jozef zou heden Maandag, om 2-ure te Weenen toekomen. Qeiukkig Eiuweiijk Al de bladen zijn het eens oni de hooge bnrger- len huiselijke dcugden te roemen van den gedooden aarts-hertog.Deze leef-de in de voorbeeldigste overeenkomst met zijne vrouw en daaruit ontstond voor bèiden het hoogste en zuiverste huise-lijk geluk. Aan het Engetech hof De koning heeft een rouw van acht dagen bevolén. Al de dagbladen spreken hunne ver-ontwaapdj£>ng uit en drukken hunne deelnemsug uit in den rouw van den ouden keizer. Dndnik te Belgrade Het nieuws heeft te Belgrado een on-gielioorideii indrulj; verwekt. letdereen dr«kt deetoeming uit voor den grijzen monark, die pas van eene zware ziekte is opgestaan. Keizer Frans Jozef Alhoewel diap aamgedaan, heeft de keizer tôt in deffl. avond gewerkt en verscheâdcne personen ontvangen. De staat zijner gezondheid heeft niets ■ te wmschon overgelaten. Iss Stalië Ook de " Tribuna " dxukt haar af-.grijzen uit en geeft lucht aan de eer-biege'' sympathie die men gevoelt voor den grijz«n monark, die niet alleon eeo bondgenoot van Italië, maar een trouw vriond is. Officceele hekendenafeing De " Wiener Zeitung " meldt in eene bijzonjdere uitgave het nieuws van het ■overlijden van den aartshertog. Zij wijdt een roerend artikel aan de snagiedachfcenis van brffte afgestorv&nen, en herinnert dat het vorstelijk echtpaar te midden van de toejuichingen der be-volking in Sarajevo was aangekomen. De " Wiener Zeitung " doet dan de waardigheid van het leven des aarts-hertogen uitschijnen en het hooge besef dat hij had van zijnen plicht. Zij herinnert zijne eenvoudige levens-wijze en zijne voorliefde voor het fa-milieleven, die hem aller eerbied ver-zekerde.In het vervullen der plichten van zijnen staat, was hij cen voorbeeld voor allén. Do herinrichting vam. leger en vloot zijn grootendeels zijn werk. Al wat de grootheid der monarchie en het geliik harer bevoïking kon uitma-ken, bèvorderde hij uit al zijne kraoh-ten.De rouw, bij zijn afsterven in zoo tragische omstandigheden, is even groot aïs de liefde die hem omringde in zijn leven. De " Wiener Zeitung " besluit ha&x artikel met een treffenden groet aan de figuur van den ouden keizer,wiens har-teleed vandaag door de gansche bevoïking wordt gevoeld. Duitsche pers Al de dagbladen wijden sympathieke opstellen aan de nagedachtenis van bei-fle afgestorvenen. De conservatieve bladen zijn vooral om de toekomst becTucht. De " Berliner Neuesten Nachrichton zegt dat de rouw van Oostenrijk, ook een rouw voor Duitschland is. Do" Deutsche Tages Zeitung " schrijft: Het is ' mogelijk dat de nieuwe toestand het D'uitscho Rijk stelle voor het ne-îmen vai;.. Oen ernstig besluit. Mogen op het gepast oogenbJik de leiders van het Duitsche Rijk er op vocrbeireid zijn. De " Mprgenpost " zegt : De buitenlandsche gevolgen van dezen aanslag, zijn zoo aanzienlijk, dat het ergste ge-vroesd mag worden. De sociaiistische " Vorwàrts " schrijft: Franz Ferdinand valt als slachtoffer van een even vateçh als verouderd stelsel waarvân hij' de veriegenwoordiger was. De kogels die hem troffen, treffen ook het geloof en hot volhouden van àezen verouderden en totaal uit de mode ge-raakten staat. De samenzweering Mon meldt uit Woenen : Men keifft hier zeer sterk de policie van Sarajevo af, omdat zij niets heeft gedaan om den aanslag te voorkomen, hoewel zij zeer goed wist dat er se-d4rt eenige dagen samenzworingen ge-smeed werden. Verlet'on week werd door de policie van ïlostar een reiziger aangehouden, in wiens bczit- men wapens en docu-monten vond. Deze aanhouding stond in verband met de ontdekking van eene goed ingerichte samenzwering, door de Bosnis&he policie. Men had ook het bewijs gekregen dat er te Sarajevo een aantal revolutionai-ren war&n aangekomen, die als zeeir gpvaarlijk bekend stonden. Mien denkt dat er onder de policie medeplichtigen zijn van de rovohitionairen. ^ HF BMJLN Belangrijke gift De bekende a,utoraobielfabrikant Ford van New-York, heeft verscheidene mdl-lioenen frank beschOcbaar gesteld voor de sitiehting van een werk, bestemd. tôt bestrijddng van den kanker. De vierde graad in het vrij onderwijs Met het oog op de iirrichting van den vierden graad, jx oreonkorastig de i|ieu-we Schoolwet, zijn ex door de kerke-lijke overheden onderrichtingen gestuurd naar de opzieners. Zulkè opdat er,tegen de opening van het volgend echooljaar, in da hoogere klassen schikkingcn worden genomen om onmiddelKjk de eorste begrippen van versohillïge handwerken aan ta leeren. Bescherming der Kindsheid De magisti'aten der Kinderrechtbanken on die van berroep, hebben gisteren hun algemeene vergadering gehouden, welke door den heeir minister van JusMoie bij-gewoond werd. Na de vergadermg heeft de aehtbare minister en mevrouw Carton de Wiart de roagastraten tesr tafel genoodigd, alsook de hooge ambtenaren van de afdeeling der kinctorbescaorining en de bestuurders der Weldaàigheids-scholen van den Staat. Heer Pruidhoini-me, kinderrechter te Rysel, werd ver-eerd met de ridderorde der- Kt&col. ■ rii Nog ailoos dazelfdsn - Dertig jaar geleden, na den schandelij-ken val van het laatste liberaal ministe-rie, erkenden de blauwe bladen dat hunne vrienden zich altôos gedragen hadden als echte domkoppen. Zij hadden te veel pastoors geëten en waren gekreveerd (' twordt letterlijk zoo gezogd) aan de gevolgen eener slechte spijsvertering.De zeldzarne liberalen, die nog iet of wat ge-zonden zin hadden, verklaarden toen ook dat de kreet : "A bas la calotte !" lom-pe onzin was. De liberalen van heden zijn geen-zier-ken beter of slimmer dan de dominerik-ken die in 1884 " lcreveerdend aan eene slechte spîjsverteering. Immers, een liberaal blad van Charleroi schreef dezer dagen : "De kreet : A bas la calotte ! xal altoos meer strijders vereenigen dan "God wil het". De eerste is altoos he-dendaags ; de tweede is buiten de mode". Heel het liberaal programma ligt dus nog altijd besloten in een kreet die niets is dan lompe onzin, in een kreet die de liberalen • in hunne warc gedaante stelt, als versteende godsdiensthaters en pas-toorsvreters.Ten andere, hunne blaadjes die echte vrijmetselaarspapierkens zijn geworden, bewijzen het overvloedig. Moet het dan verwonderen dat zulke partij ' altoos zieltogend zal blijven ? AUTMMELUK Gisteren morgen, kwam op de baan van Parijs naar Toulouse een automo-biel gereden, toehoorende aan heer Adoli Sailly, notaris te Limoges en geleid dooi dea stoker Emiel Blondy. Eensklaps zwenkte de automobiol, viel van zekare hoogte van de baan en de twee personen, die er - in. zaten, -werden dood op-genomen. In de Koninklijke Vlaamsche Académie De plechtige operthare vergaderisog der KoninMijke ^aiannschs Academî© voor Taal en Letterfcuittde, had Z'ondag mid-dag te Gemt, in de groote feesïzaal dea-Academie plaaès. Een buitengewoon tal. rijk publiek woonde deze pà-echtàgh^id bij. Op het verhoog had pfetats goaasaen minister Helleputte. De vergadering w-erd geopead tbowr een op eenvoadig-hPirtelijken toon uitge-sproken welkomstrede aan den }ieôr minister, door den heer kaaramnik, Amaat Joos, bestuurder. E. H. Hugo V^enriest epaa®; over : "Wie en wat ik ben-? " Geestdriftige toejuichingen «iegr-oetten dB meestccrlijke rede. DE COÏilSSIE OEK XXXÎ Maandag morgen heeft te Bxussel da commissie hare laaiste zitting getÉfjuden voor de vacantie. Op voorstel van heer Prins werd et besloten meedeeling te vrageo van het ontwerp der inlijving van de voorsteden bij Brussel. Er werden daarop nog eea paar pun--ten besftroken. Het algemeen princiep^an geiheentelijk referendum wsard v«r%¥<grpeii. De commissie zal in October weer Mjeen-Ikomen en dan aile weken eeo» «aeteten, van 10 tôt 1 ure. Zaak Wilmart en Gonssoda Zitting -ma Heer- erpert BEOKHRS -rooindJ;, n^vetr-zoek van M. Siaaid ojxcâïétm gefeemrd, naar aanlei'dipg van het gasooes, verk>-ren tegon de maatscîiappij Metinerlea-ateru neuzen. Dan spreeld; heeir BKfSNS «s«e de zaken waaaàn WS&tstafe was keld eu over <te daar dese» geleden. Heer expert HA33KPB fearaggerjoepe». zegt, dat de fîctieve refcemiagen âiernâeo om de rekeotog Wiîro^rt ie vergjootm. Vervolgens getuigt bacr B3Œ®S3®È, door de verdeâïgjug geJast met ««no tegen expertise. Heer BEOIvHBS, teroggesBoepen, t» etrijdt de vooi-aîtsettinigien v»n heer^Blaav bier en houât de basfeàteetea van verslag staande. De zitting van dan wamââa<g WBnàSb»-steed aan t hoomi van «sperte»i®aJiiaa>. delen over dm gettâe£fpceû toeaçand -non Wilmart, wat heftige uiHoki. VoortesettâiDg- Dk«s3£®« : r m ■■ .ji- i <0, i | Fe»ankf»iUNc VreeseKJke dood " In" het doip Forest was àa padbteroe iRuchon bezig bnood te baKkart,tawa bans kleedsnen vuur vattaa. Door vlammein amrîog)3, oja- gelukldge naar boiten en sperong t» v<v-t.er. Kort daaorna haald® raetn nag edecSïta een vTeeselijk yerbraad Kjk «p. ' n&m GenieentcverkJezicgen Gistaren hadûen adnàœstiafesso kiezingon plaats mot algenieeîi staœsecht. te Venetië en Bergamo. De constitutioneel-katholieke BJat tièoot feerde. t ; ■ Sïînerïka De wederopbouw van San Francisco Het is nu aeiht jaar geleden dat Sian Francisco gedeeltelijk door b.pand werd varwoest. Sindsdien werden voor zôowat 2364-78,000 dollars nieuwe geboaiwen op gerioht, hetgeen ongieveer tw-ee deirden der waarde der wraielde g^boi.wvea oit maakt. Hoewel het aantel nteuiroe gefcoaiwm, 27.000, minder bola-aagl da® es verwoest werden, meent roon, dat, dani zij de betetro houwvooi'waardon, tham meer bewoonbare plaats is dan -wwtr dw ramp. — * Geruchtmakesde mrÉalhg Het eedgereeht van Aken konrt don staA te breken over eene moord, voor «jukolg maanden gepleegd, in eene pastorij van do Belgisch-Hoilandseh-Duitsche grene. Zij werd druk besproken, en zelfs be-trok men den eerweerden herder va» 't dorp in deze bloeddge zaak. Zekeren Hahn, eon beenhouwersgast, had zich met een misdadîger.Voetkor sc.-heetsn, vereenigd, en beiden schuimdçn 't'ijdens verscheidene weken het RoertteL-k©n kaal. jlc- bg9lûten..aii - Sa Jte.-w***-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het morgenblad: volksdagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1908 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume