Het nieuws van den dag

518009 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 16 Juli. Het nieuws van den dag. Konsultiert 12 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/183416v21r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Oertîgste jaargang Nr ISS 2 centlemen per nummer Brasse!, Donderdag 16 Jyll 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN S M masaden • 4 irtmk. * Pu* ma* 8 Ir*ni Toor flolland ». 11 — Voor de andere landen van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL* Zandstr&at, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBLAD G-esticht door Jan ETJYG-HE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel TELEFOON A 7948 AANKONDISINGEN : Cevraatitls en aangebodon piaatsen. Gewone, per kleine regel... 30 & h de week. . 60 c. 'sZonclags. 75 c. Id.,'s Zondags 40 S, voor 2 groote regels. ' , , * ! Iederen regel meer : 30 c. in de week; 2' bladz- P»regel. . 2 fr. en 3 fr. | 40c sZo àags. oh te kehe 1!.,yTre èi ïr'. Een beetje geschiedenis Voor wat het onderwijs aangaat, leven wij ncg altijcl onder de bepaling van het axtikel 17 der grondwet, die den 7 febru&ri 1831 door het Xationaal Congres gestemd werd. Dit art-ikel 17 luidt alzoo: «Het onderwijs is vrij ; aile belettende maatregel is verboden; het beteugelen der misdrijven wordt slechts door de wet geregeld. Het openbaar onderwijs op de kosten van den Siaat gegeven, wordt insgelijks door de wet gersgeJd ». ' Als de grondwet zoo duidelijk de alge-heele vrijheid vaa het onderwijs uitroept, en voor de officieele scholen zelf niet de minste willekeur duldt, ma&r de tus-sohenkamst der wet en der wetgevende Kaiaers ver ois oh t, vragen wij hœ het komt dat de Staat nu sohier overal zijnen zeg laat hoaren, programmai oplegt, en de koaknrrencie doet aan de vrije gestichten? Hoe is het mogelijk dat liberalen en socia-listea, in al de gemeenten waar zij mees-ter zijn, de vrije scholen tra.cb.ten dood te nijpen, om met geweld al de kinderen naor «hunne» scholen te jagen? Het is hier dat de geschiedenis ter sprake komt, en zonneklaar aantoont dat wij, katholie-ken, jaren en jaren lang, veel te inschikke-lijk en te goedzakkig geweest zijn, en onze grondwettelijke rechten niet krachtdadigi genoeg hebben laten gelden. Het moet uit zijn met die vreesachtigheid ; en aile ver-dere aanslagen tegen onze vrijheid van onderwijs dienen streng beteugeld te wor-.den.In 1834 en 1835, drie of vier jaar na het afkondigen der grondwet, begonnen de liberalen, ondanks het axtikel 17, de hand te leggen op het onderwijs. Maar, groote God, hoe voorzichtig gingen zij daarin te werk ! In het wetsontwerp, dat hij daarover nederlegde, bekende de liberale staatsman Ecgier, dat hij om met de grondwet vrede te hebben, niets anders wilde, dan hier en ter op ide kosten van den Staat eene school te openen, die als toonbeeld aan de : viqe gestichten zou kunnen voorgesteld worden. « Iedereen, zei hij, zal alzoo wedie-veren om beter en beter te onderwijzen; ! en ailes zal tôt den algemeenen vooruit-i gang van het land strekken. » De katho-heke staatsman Adolf Decha.mps, broeder Tan wijlen kardinaal Dechamps, was niet-temin achterdochtig : — « Het weze zoo, I schreef hij in zijn verslag; maar het moet versta&n zijn dat die tusschenkomst van I den Staat niet eeuwig duren zal, maar slechts zoo lang als zij nuttig is. » Katho-lieken en liberalen waren het ten anderen ééns, om de vrije soholen met milde gel-deljjke toelasen te ondersteunen. j ilen tweede stap werd gedaan in 1842: dezen keer was er geen kwestie meer van hier en daar eene modelschool op te rich-ten, maar wel van overal op Staatskos-ten een openbaar onderwijs in te voeren, levens het vrij onderwijs. Wij zeggen «ne-vens» het vrij onderwijs, want al de liberalen zwoeren bij hoog en laag, dat er niemand op dacht die officieele scholen 'tegen» de vrije scholen te stellen : neen ! de eene zouden nooit vijandig worden aan de andere. Bovendien de hevigste liberalen van dien tijd, zooals de vrijmetselaar Verhaegen, die de loge universiteit van brussel cesticht heeft, verklaarden op aile tonen da.t zij den godsdienst en de Kdeleer in de scholen als onontbeerlijk aMschouwden. Den 9 augusti 1842, riep ^ebea.u in voile Kamer uit, dat een on-godsdienstige onderwijzer een echte plaag zou, en Delfosse zei dat het uitzinnig 's het ondei-wijs van den godsdienst te "illen scheiden. De ka.tholieken laten zich gezeggen, en de wet kwa.m in voege. ' Het duurde niet lang. In 1850 stonden de officieele scholen reeds « tegen » de gestichten en zochten hun door eene ttqdig-e ooncurrencie het leven onmogelijk te maken. Voor het middelbaar onderwijs. college's, atheneiims, enz. deden de libe-®len, die aan het hoofd van het land wa-eene wet stemmen, die eene echte oor-Wgsverklaring was ; in de lagere scholen tturfden zij nog zoo verre niet gaan ; maai °ider den duim verwekten zij honderden ea honderden moeilijkheden om feitelijk tot denzelfden uitslag te komen. In de ^ddelbare scholen hield de godsdienst °P van verplichtend te zijn; alleenlijk een Priester mocht, als hij wilde, er de noodige lessen geven. Eolin, die later in het vrij-®let!>ela.axsministerie van 1878 eene heil-looze roi spelen moest, was echter de ®®rste om te zeggen en te herzeggen dat godsdienstig onderwijs hoogst wensche-% was: «— De godsdienst, verklaarde hij. op den voorgevel van onze atheneums jpken, en aan iedereen laten be,grqpeE p zijnen invloed hoog waardeeren. > Pjaats van zich scherp tegen die over-'eldiging va,n den' Staat te verzetten, zoch-en de katholieken eenige verzachtinger ™ bebomen, en zij lieten hunne vijander a°oBiaals begaan. 1879 werd er nog een verdere stap ge-: doeh nu viel het masker van het, ge-cht der liberalen ; en met de ongelukswet aQ Piet Van Humbeek onaaliger gedachte' nis, woedde de akelige schooloorlog, dien wij ooit in België beleefd hebben. Scholen zonder God. mee'sttri zotider g-loof, corlog te^en de vrije gestichten, onzijafig en on-godsdienstig onderwijs : ailes kwana in eens te berde ! De liberale ministers wilden bo^-vendien niets gemeens meer hebben met den Paus, en braken aile betrekkingen met hem af ; een ©fficieel schoolonderzoek werd tegen de vrije scholen geopend, aile gelde-lijke toelagen werden afgeschait in een Vv'oord, het was het ontehristenen van ge-heel ons volk, dat op bevel der vrijmetse-laarsloge op touw gesteld werd. Nu liep de maat over; en in geheel het land, van de kleinste gemeents tôt in de grootste steden rezen de katholieke scholen als van zelfs uit den grond. Ivliljoenen en miljoenen werden mildelijk door dq katholieken uitgeggven om de schoone ziel van het kind te vrij waren van het bederf; streng werd de ongeiukswet door de bis-schappen van België verooi'deeld ; en de uitslag van den strijd was, dat de liberale kerkvervolgers in 1884 weggejaagd werden van het bewind des lands. Zij zgn het nog. Nu scheen het oogenblik voor de katholieken gekomen om ten voile aanspraak te maken ®p al hunne gro>ndlwettelijke rechten en eens voor gosd de vrijheid van het onderwijs stevig in te richten en ze volgens al de grondbeginselen van 1830 mildelijk te ondersteunen. De ongelukswet van 1879 werd inderdaad afgeschaft; maar wij moeten wel de zaken zeggen gelijk zij zijn, de noodige krachtdadigheid schoot te kort. De twee opeenvolgende schoolwetten van 1884 en van 1895 waren uiterst gebrekkig, en lieten aan de liberalen en aan de soeialisten, die in-tussfhen opgekomen waren, onvoorzichtig toe een doorslecht. en godsdiensthatencî onderwijs in te richten op de kosten der bela-sting-betalers, terwijl de vrije katholieke scholen van de meeste hvilpgelden verstoken bleven. In zake van onderwijs waren vrijheid, gelijkheid, rechtveerdigheid in vele streken ijdele woo>rden. De nieuwe schoolwet van M. Poullet is beter dan hare voorgangsters, omdat zij de vrije scholen duidelijk erlcent en de vrijheid der huisvaders ernstig waarborgt. Maar met de verplichting tôt 14 jaar is er wederom eene onberadene toegeving gedaan; en nu reeds zien onze vijanden uit (o-m* de wet te « saboteeren ». zooaJs zij zeggen, en hare goede bepalingën te ver-ijdelen; Met beide handen nemen zg aile toegevingen aan; maar op oneerlgke wijze schikken zij, niettegenstainde de wet onze rechten nog erger dan voorheen onder de voeten te trappen. Wat moet er geda®D worden? Streng moeten aile aanslagen tegen onze rechten en tegen onze vrijheid beteugeld worden : hier rekenen wij op de krachtdadigheid van den heer minister die niet mag toelaten dat zoo iets straffeloos ge-beure. De katholieken, betalen de vrijheid, die hun overblijft, duur genoeg om ze niet gereedelijk te laten verbeuxen. De ondervinding leert bovendien dat eene politiek van toegevingen, van insethik-kelijkheid en overdrevene gematigdheid, op verre na de bestc niet is. Wij vragen dat er geene toegevingen meer gedaan worden, maar dat men de begane fou ten zooveel mogelijk herstelle en de reohten onzer vrijheid meer en meer eerbiedige ! Onze vijanden mogen nooit betrouwd worden. HIER EN DAAR De koniîi&lijke ïamiiia ta lîaœeii. — Op 2 augusti aanstaande zullen er te Namen groote feestelijkhedea plaats hebben, ter ge-tegenheitd der biijde intrede van den koning en de koningin. HH. M.M., vergezeld van de jGnge prinsen, Ballen rond 10 ure 's mor-gends aa.nk-omen en in de statie ontvangen worden door de burgerlijke en militaire over-heden, waarrta zij naar het provinciaal paleis Kullen geleid worden, wasi een ontbijt plaats heeft. HH. MM. zullen zich vervolgens naax de citadel begeven, om er den schooloptocht b'ii te wonen, alaook eene schouwburgvertoo-ning in open luoht. 's Namiddags zullen de vorsten een bezoek brengen a-aji de kathe-draal van St-Aubain, waar zij zullen ont-vangen en verwelkamd woriden door Z. D. H. Mgr Heylen, hisschop toii Namen, die reeds door deri groot-maarschalk van "h Hof ver-wittigd is. In de stiad aa.1 er ter gelegenheid vten het koninklijk bezoek een prijskamp voor gevelversiering plaats hebben. Die burgerwacht en al de maatschappijen der stad zullen de haag vormen op den doartibcht van den koninkiijken stoet. 's AvorucU is, er verlichting en concerten. De ffein9entebedieudem. — Dtoor het Na-ticnaal Verbe nd der gemeentfebedienden is een veraoelcschrift gestuurd ^-i.n den minister van binnenlandsche zaken. Dlaarin wordt ge-vraagd dat de minister opnieuw het vraag-stuk zou onderzoeken van de waarborgen die moeten verieend worden aan het personebl van den burgerlijken stand der gemeente-besturen, ten einde aan die bedienden de ambtsvastheid te verzekeren. Volgeerne steu-' nsn wij het verzoek van het Nationaal Ver-; bond, en wij hopen dat de minister het ten • spoedig-ste zal inwilligen. Voor de slaohtofîers van Serajsvo. — De duitsche katholieken, te Brussel gevestigd, hebben woensdag aiea-gend in de Ste-Magda-lenakerk eene mis doen opdragen tôt lafenis der ziel van wijlen aartefeertog Frans-lfer-i dinand vaji Oostenrijk; en van zijne gemalin. Tussohen de aanwezigen bemerkte men Z. Exe. M. von Below-Suleske, gezant van Duitschland te Brussel en zijne twee sekre-toarissen, MM. von àtuum en von Rhein-baben; Z. Exo. graaf Clary, gezant van Oos-tenrijk-IIangarië, en zijne eohtgentwte ; MM. Becker en Neusester, voorzitter en ondervoor-zitter van het « GesellGnverein. » De E. P. Leyendecker, reator van de duitsche zending, die de mis o}»droeg, hield na het Evangelie eene korte aanspraak, waarin hij hulde bracht aan de deugden vani den vermoorden aartshertog. De prijs Bastin. — Dank aan de tus-schenkoimst van edelmoedige onbekenden heeft. het schepencollegie van Brussel nog twee bijg'evoegde prijzen, ieder van 100 fr. kunnen verleenen aan kandidaten die voorg'esteld waren voor den prgs Bastin. De bekroonde werkmeisjes zijn mej. Alioe-Jeanne Oraps en Maria-Josephina Vanden Kerokhoven. Aanval op Brussol. — Aanstaande week zal het garnizoen van Antwerpen een aan-val doen op de stad Brussel, die zich natuur-lijk heel kranig zal vea-dedigen, nu vooral dat men weet wat men van zin is. 't Zal in aile g-eval wel gaan zonder bloedvergietsn, maar, als 't opnieuw warm wordt, zou er toch wel kunnen zweet gelaten worden. In den nacht van 22 to>t 23 juli Zal het antwerpsch garnizoen afzakken in de richting van Vilvaorde. À\'a eene rustpoos te Mechelen, zullen de troepen hunne marsoh voortzetten en Vilvoorde aanvallen, dat zal verdedigd worden door een deel van het garnizoen van Brussel. 's Anderdaags rukt het aanvallend le-ger op naar de hoofastad; de oefeningen zullen duren van 8 ure 's morgends tôt 6 ure 's avonds. Ven-olgens trekken de aanvals-troepen langs Mechelen terug naar Antwerpen. In het leger. — Luitenant-generaal de Selliers de Moranville, die de aanstaande groote krijgsoefeningen zal besturen, heeft een maatregel genomen die onze sold&ten zeer welbom zal zijn. Hij heeft besloten dat de seldaten een warm eetmaal zullen krijgenj 's moigends, vôôr het vejrtrek ; dat eetmaal zal 's "nachts bereid worden. Ieder soldaat za] dan nog een reserve-ratioen meekrijgen voor 's namiddags. Elaapwagens van derde klas. — De minister van spoorwegen in Pruisen heeft besloten op de groote duitsche lijnen, te be-ginnen met deze tussohen Keulen en Berlijn, sla^pw^gens van derde klas in te richten. Die rijtuigen zijn reeds besteld in de Sfcaats-werkhuizen en de minister denkt dat zij tagen den 1 mei 1916 zullen kunnen in dienst geeteld werden. Zou men dat in België ook niet kunnen in voeren? Sodert jaren zijn de restaurant-wagons op al de duitsche lijnen toe-gankelijk voor de derde klasreizigers, zonder prijsvermeerdering. Een nuttige boom. — In sommige streken vah Zuiu-Amcrika, vooral in Columbië, groeit een boom die 30 à 35 meters hoog woadt en algemeen bekend staat onder den naam van koei- of melkboom. Hij bevat een sap dat de kleur heeft van melk en den smaak van zuren room. Juist gelijk de boe-ren in ons land 's morgends vroeg de koeien gaan melkein, ziet men in Zuid-Amerika de mannen in de vroegte naar den koei- of melkboom gaan. Zij maken eene insnijding, vangen het verkwikken&e sap op en brengen het naar nuis ; ook gaat men heel dikwijls aan den boom zelf drinken. Niet alleen ver-sebaft die nuttige boomsoort den vermoeiden reiziger eene looele rustplaats onder zijn lom-mer, maar daarenboven biedt hij hem nog verkwikking en voedsel. ^ Staatknndig Overziclit NEBERLAND Woensdag morgend hadjden Se lijkplech-tigheden plaats van kolonel Thomson, te D'orazzo, in den dienst van den prins von Wied, gesneuveld. Ten 9 1/2 ure werd de lijkkist van de « Noord-Braband » op de Han-delskaai, tie Amsterdam, ontscheept, waar eene rouvfkapel gemaak't was. De krijgsmuzieken voerden tlreurmarsohen uit. De stoet werd vervolgens samengest'jld ; al de officiers te Amsterdam in garnizoen namen er deel aan ; alsook een grooit getal burgerlijke en militaire overheden, waartusschen de vertegen-woordiger van de koningin, en afdeelingen troepen. De lijkwaigen was door veertien on-derofficiers omringd, en de hoeken van het baarkleed werden door vier kolonels gedra-gen. Eene macht van kronen, waai-tus3chen deze van koning Wilhelmina en prins Hen-drik der Nederlanden, werden in den lijk-stoet gedragen. Verscheidene redevoeringen werden uitgesproken, onder andere door den minister van oorlog; narnens de regeering; door den bevelhebber van het veldleger; door den oionsul-generaal van G-riekenland te Amsterdam, namens het grieksch gouvernement, enz. De weduwe en de doohter van kolonel Thomson woonden de rouwplechtigheid bij. De broeder van den overledene, kapitein Thomson, bedankt» diep ontreerd voor de bewezen eer. Op den doortocht van de kaai naar de sta.tie verdrong zich eene opeengepakte me-nigte. Ten 12 ure 17 vertrok de trein naar Groningen, waar de begrafenis plaate hïid, eveneens met groote militaire eer. Het tiende regiment infahterie uit Haarlem, waartoe kolonel Thomson behooide, was door eene afveei-diging officiers vertegenwoordigd. FRA1VHKMK Zooals men weet heeft minister Malvy en président Poincaré, in uitvoering van de ha-tielijke Combeswet, een besluit geteekend waarbij 138 onderwïjsgestdchten, door Broe- derâ en Zustieçg bestuurd, gesloten worden. Deze tiergende taaatregel heeft noodlottige gevolgen voor het openbaar onderwijs. Men heeft! berekend dat aileen te Parijs door deze vervolgingismaatregelen 10,500 kinderen op jStraat worden gezetj; in de volkswijk van MoiitBouge worden 850 leerlingen uit de Sint-Vincentiusscholen verdreven. In verschillen-de arrondissementien van Parijs zijn de ge-meenltescholen overbevolkt. M. DHirsent, het hoofid van he't onderwijsdepartement, zelf, schat da:t 52,000 kinderen, tengevolge rai het besluit, een trijd lang van aile onderwijs zullen verstoken blijven. — In een geneeskundig weekblad Van Parijs staat de uitelag afgekondigd van een onderzoek dait Dr Dauchez geopend heeft over de geboorfccrjfers in Frankrijk. Dit onderzoek duurde drie jaren en betirof de kleine burgerij en de ambachtslieden. Het bleek dat in de workliedenkringen het neo^malthusia-nism meer en meer ingang vindt. Die geboor-te cijfers werden verschaft door 25 brief-wisselaars în 25 departismenten. Zij betrof-fen 1200 gezinnen, -waarMan 600 geiosvig en 600 Çxngeloovig. De lîatbolieke gezinnen tel-den 3719 kinderen, de niet-geloovigen 1641. D^£ is het sprekend bewijs, zegt Dr Da,u-chez,v dat de katholieken Frankrijk zullen herepbeuren, zoowel onder godsdienstig als maa.tiscbappelijk en politiek opzicht. God geve hjeib 1 —■ Woensdag morgend moest M. Poincaré uit Parijs naar Cherbourg vertrekken en daar insohepen aan boord van den superdread-nougkè « France », het grootste schip van de fransche krijgsvloat, om zijne reis naar Rwsland, Zweden en Dlenemarken !te onder-neiaen.M. Poincaré en M. Viviani, eerste minister, zijn slechts woensdag te middernacht uit Parijs vertrokken, en wel naar Duinkerke, waar zij donderdag morgend rond 5 ure, aan-kwamen. Ten 6 ure is de « France », van Cherbourg gekomen, aaar Kusland ver-trokken.Het was ten gevolge van de verlenging van den pa<rlementairen zitfcijd tôt woensdag avond, dat de président zijne reis moest uit-stellen. Verscheidene pantserschepen begelei-den het fransche admiraalschip. Dien 20 juli aa,ns'baande ssal de Président der Republiek te Kroonstad aankomen. • — Dânsidag heeft M. Clemencean, ïn den Senaalt, gevraagd dat de legerkommisçie t^-dens het pailem.enba.ir verlof een onderzoek zou openen over de erge besohuldigingçen no-pens de stoffelijke inrlchting van het- leger, die wij gistœren gemeld hebben. M. Viviani eerste minister, antwoordde dat het leger inderdaad het noodige krijgsmaterieel misiti, dooh dat men volop voor 't ontbre-kende aian *t zorgen is. Na een akkoord tusschen de kommissie, de regeering en M. Clemenceau, werd de volgende dagorde met algemeene stemmen bijgetreden: « Die Senaat gelasb zijne leger-kommissie hem, na het verlof, een verslag over den tioesband van het krijgsmaterieel voor te leggen. » Men is benieuwd de beslhiten van dit verslag te kennen. — Men za-1 zich herinneren dat de brieven-dragers van Parijs onlangs eene kleine revo-lutie gehouden hebben omdat de kommissie van financies, van dein Senaat, hun een kre-diet geweigerd had, dat moest dienen om hen eene veigoeding voor woonst uit te keeren. DSnsdag heeft de Senaat aan de brievendragers toegegeven en met. 146 stemmen tegen 113 het krediet gestemd. DUÏTSCIÏLAMB Dit jaar aal Duitschland de soin1 van 2.245,633,000 mark aan zijne nationale ver-dediging besteden, 't zij 1,769,700,000 mark voor het leger en 475,000,000 mark voor de vloot. De duitsche regeering is van zin snel-varende en verdragende kanons te bouwen voor de verre zeeën. ENGELAND M. de minister Asquith heeffi in het La-gerhuis verklaard dat hij hoopt de Kamer in augustus în verlof te zien gaan. Hij vroeg dat men vooraleer uibeen te gaan verscbil-lende financieele schikldngen befcreffende het Home-Rule, en veo-volgens de hervorming van de Lotrdskamer en de verbetering van de warkmanswoonsten zou stemmen. De minis-etier wenscht de wijzigingen aan het Home-Rule ontwerp toekomende week aan de dag-oirde der Engelsche Kamer gebiacht te zien. — Dinsdag avond heeft de Lordskamer de Home-Rule-welt in derde lezing gestemd. — Zarfierdag aanstaande zal koning Joris, te Spithead, de grootste vloofcschouwing, die ooit in Engeland zal plaats gehad hebben bijwonen. Zullen aan de indrukwekkende echouwing deel nemen : twintig dreadnoug-hts, vier gepantiserde kruisers, vijf en dertig krui-sers, twintig beschermdje kruisers, vijf en veertig 'lichte kruisers, honderd zeven en tachtig terpedoweerders, drie en tachtig tor-pedobooten, negen en vijftig onderzeesche boo-ten, zeven mijnleggëre, dertien kanonneer-boo-ten en tJwintig trossohepen; 't zij in 't geheel vier honderd drie en negentig oorlog-schepen. Twintig watervliegmachienen en vier bestuurbare ballons zullen eveneens aan de vlootoefening deel nemen. Dat kan ùogal tellen I — De Ulstersche protestianten, 'te Belfast, die na de redevoeriug van sir Edward Carson eene dagorde stemden, waarbij zij hunne ver-kleefdheid betuigden aan den persoon en aan den troon van koning Joris, hebben een tweede dagorde gestemd, luidend als volgt: « In 't vooruitzieht van dein nakenden strijd tegen het ho'œe-rule, vragen wij aan onze leiders van vooruit te gaan en het noodige ta doen, daar wij, naar 't voorbeedd onzer voorvaderen, wij ons op onze hoede gesteld en besloten hebben, met Gods gratie, het ge-vaar te gemo&t te gaan, in plaats van het af te wachten. » Deze dagorde getuigt van de oorlogszucht die de dweepende protestajiten. van Ulster thansi beheersent Vain hooger hand worden alla mogelijke po» gingen aaiigeweud ota het uitbresea van eed burgeroorlog in Ierlaad te veorksmen. OOSTENRÎJK-BONGARIE Telkens er oorlogsgevaar is tlusschen Oes* tenrijk en een ander land, is de oude keize< Fraiis-Jozef een avertuigd vei-dediger van dea virede. De toestand met Servie is nu nogaj ei-g '^espannen, en zulks kan men licht be« grijpen na den aaaslag van den kroonprinS; Frans-Jozef heeft echter aan verscheidena hooggeplaabste personen verklaard de vastW hoop te koesteren dab ailes met Servi® in den minne zal opgekist worden. De keizeB heeft ook zijn verlangen uitgedrukt dat nie' mand in Oostenrijk, Servië zeu uitdaa-en of be-leedigen ; hij is noclittuas zinnei^ de noodigi maatregelen te nemen om de servisohgezind» heid iu sommige stlreken van het keizerrijM in te fcoomen. ETAI.SE De ita-limen hebbea opnieu'w Bl^g taoe« tien leveren in Tripoli tanië. Dla araben haddefl hun Icamp lie Neinen opgsslagen; er bevon» den zich daar 600 c muiters » met twe0 kanons. De italiaansoli.e troepen hebben diS kamp met de bajonet iiagenomen, platgebrand en bezet. Wanneer de troepen naar hun gar-niaoen van Mamna. teruakeerden, werden zij door de araben herhaaldelijk bestookt; da aanval kon spoedig afgeslagen worden. D« araben verlorea veel daod^n, waartusschen drie hooWlieden, en veel gekwetsten. Langal italiaanscJae zijdie werden vqf askaries ge< dood ^in acht en dertig geJtwetsb. i Er is iets veranderd in Turkije ! De eerafcS vrouw van den sultan, vergezeld van verscheidene eeredamen van 't paleis, en twe« prinsessen heeft, te Oonsttajitinopel, de open« bare pleohtigheld bijgewooad der uitdeeling| van de diplomas aan de leerlingen der turk-sohe ziekenverplseg'terssGhool eene afdeeling] vaoi de Roode Halve Maan. Het was de eer-sbe maal dat de « sulbanej» in 't openbaaa verscheen. — De dagbladen van Oons'tlantinopel meldeij dat vijftien leden eener grieksche bende nabi| Rechadassi vermoord zijn. Dte grieksche me-tropoiiet te Constantinopel verKlaai-t dat d9 vermaorden geene baudietten waren en VTaagll dla.t de kommissie van de fcurksch-grieksch« uibwijking een streng onderzoek over het bl,oe« dig voorval zou openen. SERVIE De begrafenis van baron von Harfcwjg, HWI russischen gezant te Belgrado had dinsdagj plaats in de servisehe hoorastad, en waa grootseh en indrukwekkend. Vroeg in dea morgend reeds sboad eene aanzienlijke menigte op den doortooht van den lijkstoet geschaard.-Al de winkels der stad waren gesloten. Rondi 9 ure kwamen een aantal hoo-gÊeplaatste per-sonen voor het gezantsoliap aan. Het lijlB werd naar den lijkwagea gedragen door de leden va.n het gezaatsohap. De hioeken vaal het baaikleed werden gehouden door M. Pa-cjaitcih, eerste minister, il. Micbatte de Welle, gezant van België en twee andere diplomaten, allen oœringd door de leerlingen der militaire school. Eene afdeeling soldaten en een aan. tal afgeveerdigden van de versohillende streken van Servië openden den stoet. Na hen kwamen tien officiers die de eereteekens van den afgestorvene op kussens droegen. De kronen waren op verscheidene rijtuigen geladenj die van koning1 Peter en van den kroonprin* werden echter door twee onderoft'iciers gedragen. De weduwe van M. von Hiaxtwig es hiare doohter leidden dea rouw, vergezeld door den eersten gezantschapsraadsheer, baron von Stracndtman. In den stoet bemerkte men al de leden van het diplomatisck korps, de generaals en officiers van het garnizoen, een aantal hoogere ambtenaars en eene sufveer-diging der danien uit de hoofdstiad. Meer dan 50^000 mensohen volgden den stoet tôt vooi de grieksch-o-rthodoksclie kerk waar ptrinsea Joiis en Pa.uwel hem aiwaohtten. Die plechtige zielmis werd dan gezongea door den mefaropoliet, bijgestaan door verscheidene bisschoppen en ai de geestelijken uit de hoofdsbad. Na den dienst werden twe® lijkreden uitgesproken, de eene door den me-tropoliet eu de andere door M. Pachitch. De lijkkist werd door de leden van hetf diplomatiek korps buiten de kerk gedragen. In' dezeltde orde als voorheen, toog de stoet rta.n naar het kerkhof waar de stad Belgrado een praalgraf gesebonken heeft aan de famili» Hiartwig, tusschen de rustplaatsen van twee groefte servische Vaderlanders, Milanowitsch en Teadorowitech. Op het kerkhof spirak Mi, Neotorovitsch, voorzitter van den gemeente» raad der hooidstad, eene laatste lijkrede uit. Te Belgrado zal de naam Barfawig geschon-ken worden aian de schoonstie straab der stad. De bajideLskamer heeft. reeds 10,000 franlï geschonken voor het oprichten van een staiid-beeld aan den overleden russisohen gezan|^; een der groctlste weldoeners van Servië. Ver. scheidene dagbladen hebben te dien einde ook inschrij^ngen geopend. — Het gorucht volgens hetwelk de ledeB van het oostenrijksch gezantscbap zondag buiten de hoofdstad naar Semlin zouden gevluchtl zijn, wordt gelogenstraffc. Om aile woelingen en aile (aanslagen te voorkomen, had men lai-rijke policiemannen in den omtrek van het gèzantschap geplaatst; schier al de stratea waren bezet. 't ïs echter onwaax dat 1000 gerv daTmen en soldaten het oostenrijksch gezajit-schap zouden bewaakt hebben. Een derde ge-ruclit wordt gelogens trai't, volgens hetwelk; in het Kalimogdanpark betoogingen zouden plaats hebben tegen Oos tenrijk en tegen Bulgarie.MEXICO Alhoewel generaal Huerta. srich niet' bevond tusschen de mexikaansche ambtenaars die, dinsdag,. aan boord van de « Eïspana » van Mexico5 naar Vera-C'ruz vertrokken zijn, heeftf de regeering der Vereenigde-Staten aanzeg-ging gekregen dat men het ontslag van den generaal, als président vaa de mexikaansche Republiek, aile oogenblikken verwachten mag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het nieuws van den dag gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brussel von 1885 bis 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung