Het Vlaamsche nieuws

2775 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 16 Januar. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 21 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/td9n29qx0x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zaterdag 16 Januari 1915. Eerste Jaarg. Nr 3 Prijs : 5 Centiemen door geheel België HBT Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maai per week VOORNAAMSTE MEDEWERKERS : - Lode Baekelmans. — Jan Bruylants, — Mr Arth. Cornette ~ Vlct, De Meyere. — Ant. Moortgat. — Ary Delen. — e.a. BESTUUR: Hoofdopsteller : Alîons BAEYENS Beheerder: Ant, VAN OPSTRAET BUREELEN: Roodestraat, 44, ANTWERPEN Telefoon 1990 AANKOND1QINOBN : Tweede bladz. per regel . 2.50 J Vierde bladz. per regel . 0.35 Derde id. id. . 1.00 j of volgens overeenkomst. Doodsbericht 5.00 Onze Konmkiîjke Âkademie van Schoone Kunsten in gevaar EEN BEROEP AAN DE BEVOEGDE BESTUREN Onze Koninklijke Akademie van Schoone Kunsten is in gevaar. Indien er gecne onmidellijke en afdoende raaat-regelen getroffen wordeu zal die inrich-ting, — die een bij uitstek Antwerpsch initiatief is, — met al wat er aan toe-behoord : Prijs Van Rome, Instituut, enz., in onze Vlaamsche stad geleefd hebben. En we zullen dat ailes dan wel-rlra in Brussel zien herrijzen. Wat wij zeggen gaau is voor niemaud een ge-heim: Sinds ettelijke jareu werd et in de Franschgezinde Brusselsche kunstmid-dens,gesteund door de lioogere bedienden van het Ministerie van Schoone Kunsten, die alleu vijandig zijn aan Antwer-pen en zijii kunstbeweging, geijverd om de Akademie in onze stad ten onder te krijgen. Zulks geschiedde zelfs met de onuitgesproken goedkeuring vau zekere hoofden onzer kunstinstelliug. Hier vau lioeven geene bewijzen voorgebracht. Al wie eenigszins op de lioogte is van ons artistiek leven kent de gebeurtenis-sen die zich in de laatste jaren hebben voorgedaan. We willen niet terugkomen opfeiten die in het verleden liggen. Wij willen enkel wij zen op wat er ten huidi-gen dage geschiedend is. Zooals we onlangs geschreven hebbeu, is het onderwijs hernomen in al de ge-stichten onzer stad De Akademie van Schoone Kunsten maakt alleen uitzonde-ring op dieu algemeenen regel. Wij zijn op inlichtingen uitgeweest en ziehier wat wij desaangaande van officieele zij-<le vernamen: h Het is onnoodig de lessen in de Akademie te hernemen, daar de kursussen » niet zouden gevolgd worden. Inder-» daad, de meeste jonge lieden bevinden » zich aan het front of in deu vreemde. » Dat was al. Die bewering is echter onjuist. Wel is het mogeiijk dat een gedeelte, laat ons zelfs nemen het grootste gedeelte, van de oudere studeuten dienst doet in het Belgische léger, en er daarbij nog enke-len iugelijfd zijn bij het Roode Kruis, maar dat is ruim gerekend. Vele studen-ten van de hoogere klasseu bevinden zich insgelijks in de stad en voor deze moeten de leergangen hernomen worden.Maar niet voor deze laatste alleen ! De leergangen dienen vooral hernomen in de lagere klassen, voor de knapen en meisjes van twaalf tôt en met zestien en zeventien jaar. Of moeten die van aile lessen verstoken blijven omdat zulks beliefd aan een paar meneeren die zich als hooge-priesters vau het kunstonder-wijs in onze stad aanstellen ? Naast de officieele reden die voor de niet-heropening ingeroepen wordt be--taan er andere redens die enkele bon-zen verplichten de Akademie geslotc-n te houden: J, De heer bestuurder en een groot gedeelte der heeren professoren bevinden zich nog altijd in den vreemde en weigeren in de stad weder te keeren zoo-lang er eene vreemde bezetting is. 2. Meerdere plaatsen van prof essor én bij de Akademie én bij het Hooger Instituut zijn open verklaard, en de be- voordeelde kandidaten, diegenen onder-steund door de Franschgezinde ministe-rieele côterie van Ernest Verlant, Lam-botte e. a., bevinden zich insgelijks in den vreemde.Op allerhandie wijzen tracht men hunne benoeming mogeiijk te ma-ken. Allerlei middelen zijn daartoe goed. Wat geeft het dat onze jeugd van aile teekenonderwijs ontzegd blijft als zij maar zekerheid hebben dat hunne krea-turen eens zullen benoemd worden. Tegen dezen onregelmatigen toestand moeten wij ten zeerste protest aanteeke-nen. Wij willèn, en de bevolkitig met ons, dat in de Koninklijke Akademie van Schoone Kunsten van Antwerpen, eu ook in het Hooger Instituut van Schoone Kunsten, de leergangen onver-wijld zouden hernomen worden. Wat uoodzakelijk bleek voor het Vlaamsch Konservatorium is nog meer van noode voor de Akademie. Wij doen dan ook een beroep op de openbare besturen op-dat ze te dien einde de vereischte maat-regelen zouden nemen. Koning Albert heeft, gelijk we zeg-den, te Veurne verklaard dat er slechts twee soorten van goede Belgen waren: diegenen welke aan het front vechten en diegenen welke in hun stad, in hun dorp, aan hun dagelijksche taak zijn en alzoo medehelpen aan het herstel van het normale leven. En het normale leven herstellen is arinoede en mizerie bekam-pen.Niets kan men iuroepen om de maan-denlange sluiting van eene officieele in-richting te wettigen, tenzij men de Ant-werpsche Akademie met al de neven-staande instellingen en prerogatieven wilde doen vallen ten profijte van de verfrausclite Brusselsche kunstmiddens. Daarvoor werd reeds hc-rhaaldelijk ge-kuipt en wij vreezen dat, lia den oorlog, indien er aan ons verzoek geen verhoor mocht gegeven worden, het niet hernemen der teeken- en schildersleergangen, als eeu bewijs te meer van het verrai van de Antwerpsche Akademie zal uit-gebaat worden. Nooit, zelfs niet in de moeilijkste perioden van onze geschie-denis, in de 17de en 18de eeuwen, is de Antwerpsche Akademie gcsloten gewor-den.Wij drukken hier dan ook de hoop uit dat men ons verzoek zal willen inwil-ligen, dat de Akademie hare deuren zal openen, en de heefen bestuurders, be-heerders en professoren die niet op post zijn zullen aangemaand worden dezen onmiddellijk te komen innemen, zooniet dat zij ambtelijk zullen vervangen worden.En wij wenschen ook dat de open-staande plaatsen onverwijld zouden aan-gevuld worden door de benoeming van degelijlce kunstschilders, geene côterie-înenschen, ondersteund door de Brus-selsche-Franschgezinde middens, maar mannen van talent waaraan we, zelfs op dit oogenblik, geen gebrek hebben. Aan de Gemeente Antwerpen en het Provinciaal bestuur onverwijld in ge-meen overleg de vereischte maatregelen te nemen. P. Schrikkelijke Aardbeving in Italie 32,000 SLACHTOFFERS Rome, 14 Jan. — De verliezen, door dt aardbeving teweeggebracht, worden ge-schat op 12,000 dooden en 20,000 gekwetsten.NIEUWE AARDSCHOKKEN Rome, 14 Jau. — Dezen morgen rond drie ure werd een nieuwe schok gevoeld In eenige stadswijken vluchtte de bevol king vol schrik het veld in. TE AVEZZANO EN SORA Avezzano, 14 Jan. — Met de troeper zijn tal van. krijgsdokters aangekomen Er zijn twee veldlazaretten opgericht. Het reddingswerk is zeer moeielijk, in gevolge de erge vernieling der huizen die veelal nog slechts puinhoopen zijn. Onder de puinen van 't m'eisjesgymna sium liggen 150 schoolmeisjes begraven waarvan tôt hiertoe slechts één levenc werd opgehaald. Twee werden als lijkei geborgen. De straten liggen geheel onder he puin. Alleen de groote plaats is vrij ge bleven.Het reddingswerk w»rdt 's nachti bij fakiwlH«ht vo»rtgc«t. De koning bezichtigde aile puinen en woonde de reddingswerken bij. 's Avonds keerde het koningspaar naar Rome te-rug.Avezzano, 14 Jan. — Volgens de be-richten tôt 7 ure 's avonds, zijn er tôt hiertoe 200 dooden en 160 gewonden uit de puinen opgehaald. Sora, 14 Jan. — Aile door de aardbe-1 ving niet ingestortte huizen zijn zoo erg beschadigd, dat zij ontruimd moeten worden. Troepen van verschillende wapens zijn tôt hulpverleenen aangekomen. Zij zijn in tenten en loodsen gevestigd. Brood en andere levensmiddelen worden onder de overlevenden verdeeld. De bladen schatten het aantal slacht-' offers van de aardbeving in de omstreken van Avezzano en Sora op 25,000. IN ROME t 1 Rome, 14 Jan. — De aarbeving heeft 1 in geheel Rome veel ontroering gewekt. Er zijn geen slachtoffers. De boog van de t oude Volkspoort is gescheurd ; een to-■ rentje van het ministerie van financies is i ingestort ; een beeld van den voorgevel van d* St-Jan van Lat#r*n«nk«rk is op het plein neergestort ; de koepel is beschadigd. Het beeld op de Antoniazuil op het Colonnaplein schijnt van zijn plaats geraakt te zijn. De aardbeving heeft ook eenige lichte schade aan het Vatikaan toegebracht. De Paus bevond zich op het oogenblik van de aardbeving in de bibliotheek ; hij knielde neer en bad. Vervolgens beval hij inlichtingen in te winnen omtrent de ge-volgen van de aarbeving en de aange-richte schade. In de St-Pieterskerk zijn 150 ramen van den koepel gebroken ; andere schade is er niet. Wel zijn enkele oude scheuren opengegaan. Een blok van de buitenste zuilenrij van de St-Pieter is van zijn plaats geschoven. Rome, 14 Jan. — Uit de tôt nu toe in-gekomen berichten blijkt dat ook Sanpe-lino, Paterno, Cerchione, Collarmele Pes-cina, Garzo, San Benedetto Mars! groo-tendeels vernield zijn. Avezzano is een puinhoop en biedt een verschrikkelijken aanblik aan. Duizenden en duizenden kubieke meters puinen zijn daar ontstaan. Groote blokken steen hin-deren het reddingswerk. Soldaten en amb-tenaren beginnen krachtdadig de oprui-rning.Men verwacht verder helpers en ge-zondheidsafdeelingen. Er wordt beves-tigd dat het aantal overlevenden in Avezzano niet meer dan tien per honderd van de bevolking bedraagt. De van Avezzano naar Tivoli komende treinen brengen gedurig gekwetsten mee, waarvan er vele in het ziekenhuis te Tivoli zijn opgenomen. De overlevenden van Avezzano en Sourcola deelen vreese-lijke verhalen mee van het verschrikkelijk ongeluk dat hen getroffen heeft. Uit Sora aan Liris wordt gemeld : 's morgends om 8 u. 14 werd een nieuwe schok gevoeld. De inwoners, door paniek aangegrepen, snelden schreiend uit hunne huize,n. De stad is bijna geheel vernield. Bijna twee derden der huizen zijn ingestort ; de anderen zijn beschadigd ; vele zullen moeten afgebroken worden. Het Palazzo Rossi begroef bij zijne in-storting twintig arbeiders, die daar aan 't werk waren. Men beweert dat vierhon-derd personen aan de ramp zijn ten offer gevallen, waaronder vele beambten en leden van voorname families.Talrijke soldaten zijn ter hulp gesneld. DF. KONING EN DE PAUS BIJ DE SLACHTOFFERS Rome, 15 Jan. — De koning is 's na-middags te Avezzano aangekomen, om de plaats der ramp te bezichtigen. Tôt hiertoe zijn meer dan honderd lijken gevon-den.De redders vonden ook talrijke gekwetsten onder de puinen. De licht gekwetsten worden in bijzon-dere treinen naar Rome gebracht. Rome, 14 Jan. — Volgens de bladen begaf de Paus zich des namiddags uit het Vatikaan door de Sint-Pieterskerk naar het lazaret Santa Maria bij het Vatikaan, om de uit het aarbevingsgebied aangekomen honderd gewonden te bezoeken. Hij verdeelde ondersteuning aan allen, liet zich bijzonderheden van de ramp verhalen en maande de gekwetsten aan te vertrouwen op Gods barmhartigheid. De Paus heeft hierbij het gebied van het Vatikaan niet verlaten. Waarom zijn d@ Ouiîschers niet gaarne gezien ? Onder dezen titel tracht Dr Konrad Lange, in den u Gen. Anzeiger » (Dus-seldorf) de ware reden te ontsluieren der weinige vriendschap,welke men de Duit-schers in 't buitenland toedraagt. Niet tengevolge van de oorlog zelve, meent hij, want deze toestand was reeds zoo, voor den oorlog uitbrak. Onze begeerte om de buitenlandsche talen te leeren, 0111 intiemer met het buitenland oui te gaan zou eerder een sympathie moeten verwekken, venolgt hij. En nochtans waren we in de nu ver-bondeue landen, ja zelfs in het meeren-deel der neutrale landen steeds weinig gaarne gezien. Is het ons zoogenaamd « militarism » of « prussianism » die deze stemming heeft verwelct? Vergeet men dan dat Frankrijk in verhouding tôt zijn uitge-strektheid meer militaire maatregelen nam en dat Engelands « marinism» daar-tegen opwegen kan ! Men heeft darna er de Duitsche ple-zierreizigers voor aansprakelijk ge-: maakt, Zijn ze dan indringender, anti-pathieker dan de Engelsche Badeker-rei-zigers?Neeu, beweert Dr Lange, de oorzaak is in de laatste tien jaren te zoeken, want vroeger was de instemming heel wat vriendelijker tegenover ons. De oorzaak, de eenige ware oorzaak, zegt schrijver, moet enkel gezocht worden in de concurentie. En tôt staving dezer bewering voert hij aan: « Sedert we in handel en nijverheid snelle vorderingen maakten, en het buitenland indrongen, wil men van ons niet meer weten. Dat de Duitscher iu 7«ker« mindere volksklassen van het bui tenland indrong, dat b. v. in Engeland meer Duitsche dan Engelsche Kellners te vinden zijn, dat jonge kooplieden zich in meerdere Engelsche en Amerikaan-sche kantoren hebben vastgezet, dat laat men zich nog welgevallen. Maar dat ook groote kooplieden, fabrikanten, ingénieurs en vertegenwoordigers van anderen hoogeu beroepsaard hun land binueukomen en buitenlandsche kou-kurrentie komen maken, kan men niet gedoogen. 't'**- Âchler heï front Aan de korrespondentie van een Bel-gisch ziekenverpleger wordt 't volgende outleend : Zoo juist kom ik van Mardyck, een plaatsje bij Duinkerken, aan de kust, waar acht dagen lang een zwaar en pijn-lijk werk mijn deel was. De scholen en openbare gebouwen en eenige particulière woningen zijn hier ingericht tôt hos-pitaal. In de school liggen thans behoor-lijk gescheiden en verzorgd 133 typhus-lijders : 47 Franschen, 16 Engelschen en 60 Belgen. In het liefdehuis liggen er nog 76 en in het hôtel Le Lion 19. Met 10 ver-plegers hebben we 123 lijders te verzor-gen. Een mijners medeverplegers, de heer Jan Sleeuwen, uit Brussel, is giste-ren aan typhus gestorven. Het weer is afschuwelijk slecht. Door den regen heerscht aan 't front betrekkelijke rust. De loopgraven dreigen vol modder te loopen, voor zoover zij niet reeds half onder water staan. IN DE HOOGE VOGEZEN Thans, nu er vooral weer iu den Bo-ven-Elzas gevochten wordt, is het niet van belang outbloot deze streek, gelegen in de Hooge Vogezen eens te beschrij-ven.De bergen zijn hier gemiddeld 1000 1 îeters hoog ; de groote Belchen tusschen Than en St. Amarin wordt als hoogste berg, der Vogezen beschouwd en meet 2450 m. De helling der Vogezen zijn naar deu Rijn toe uiterst steil, naar Frankrijk zeer heuvelachtig, een om-standigheid, die het offensief der Franschen werkelijk vergemakkelijken, de verdediging der Duitschers bemoeilij-ken.Van uit Belfort beheerschen de Fransclren eerst den vooruitgeschoven hoek der Sundlanderijen, welke het Rijndal door de Belfort-valeien aan het Rhone-dal verbinden. Albummsterol, Gottestal, Bernhards-weiler, Unter-Sulzbach, aldus de gan-sche streek tôt Daunerkirch is bijna sedert het begin van den oorlog in handen der Franschen gebleven. Zoolang het Duitsch leger geen overmachtig offensief tegen Belfort kan daarstellen, zullen de Franschen in die streek wel mees-ter blijven. Van uit Belfort beheerschen de Franschen echter ook het Dellerdal met de plaatsen, Seewen, Dollern, Oberbruclc, Kirchberg, Niederbruck, Maasmunster, Over Giromagivy voert namelijk een voortreffelijke, licht opgaande baan door het dal van Savaureuse tôt boven op den grenskam der Fransche « Belchen ». De Fransche « Belchen » wier grenzen door het nabijliggende sperfort Servance beschut wordt, beheerscht het gansche dal. Ook hier is het Fransch offensief natuurlijk Eindelijk kan vanuit Belfort over de Fransche «Belchen», bijzonder van uit de nabijheid van St-Maurice, over deu Vogezenpas bij Bussang (Col de Bus-sang), gemakkelijk een aanvallende operatie tegen het Lorgtal worden aan-gevat door de Franschen. Tegenover Remiremont en St-Maurice hebben de Franschen dan ook het gansche grens-gebied bezet en in het haast onmogelijk te verdedigen dal zijn ze meester Van Krïith. Obéra, Urbis, Wessering, St-Amarin, Thann, Oud-Thann en Steiu-bach geworden. Het doel der laatste aanvallen van de Franschen beoogt Mul-hausen.Oorîogavontuur van den Keizer De keizer werd, zoo vertelt een in Berlijnsche couranten opgenomen veld-postbrief, tijdens zijn bezoek aan het Argonnerwoud,in een hol gebracht,waar hem door een artillerieofficier aan een echt buffet een glas wijn werd aange-boden. Toen de keizer uit het gezellig ingerichte onderaardsche verblijf te voorschijn kroop, zag hij tôt zijn niet geringe verbazing een geheele compagnie Franschen tegenover zich. Toen trad er een oude onderofficier van de landstorm naar voren en zeide : « Majes-teit ! dat zijn gevangenen die ik hier heb gebracht, opdat ze U ook eens zouden zien. » KRONIJK VAN DEN DAG VLAAMSCHE SCHEURKALENDERS Wij lezen in de «N. R. Ct», van den E. D. B., korrespondent te Antwerpen: De jaarwende (ik riskeer maar een nieuw woord, vermits daar vraag naar is bij taalvrienden !) heeft hier het gémis van een ding van dagelijksch nut scher- , per laten voelen : wij hebben geen scheur-kalenders in onze taal. In vredes-tijd is een Vlaamsch kalender al een zeldzaam-heid. De Duikalmanak van Guido-Gezelle was zeker een der merkwaardigste. Een Antwerpsche vereeniging had in de laatste jaren op zich genomen om groote kantoorscheurkalendcrs in de wereld te helpen en schoot met dit propaganda-werk (zoo was 't ook bedoeld) goed op. De oorlog heeft dit jaar zeker het tijdig ter perse leggen belet. Nu moet iemand, die er prijs op stelt een Vlaamsch kalen-dertje op zijn kamer te hebben hangen, de halve stad afloopen en vindt nog niets. Natuurlijk ware dit een taakje geweest voor het Algemeen Nederlansch Verbond. Maar vermits dit verbond er blijkbaar niet op bedacht is geweest, mocht het wel een zaakje voor de Nederlandsche papier- en kantoorhandelaars zijn. Ik ge-loof niet, dat er eenig bezwaar kan tegen zijn dat uit Noord-Nederland zoo spoedig mogeiijk eenige duizendtallen scheurka-lenders naar Vlaanderen worden ge-stuurd. Ze zullen daar bij velen welkom zijn. Zegt niet een Vlaamsch spreekwoord : aile baten helpen ? VOOR LUIK. — Sedert Vrijdag ver-trekt dagelijks een extra-trein van Rotterdam via Velo-Eysde naar Luik. Hier-mede zullen 3000 ton levensmiddelen, uit Amerika aangekomen, vervoerd worden. VLAAMSCHE KUNSTZANGERS IN 'T LEGER. — De baryton Villies ligt gekwetst te Namen. De ténor Mertens die in September als vrijwilliger dienst nam heeft het reeds tôt sergeant-majoor gebracht eu bevindt zich te Cherbourg, waar hij « instructeur » is voor de recruten. DE OVERSTOOMINGEN IN DUITSCHLAND. — Uit de Rijnstreek en ook uit de zijdalen van den Rijn komen berichten van groote verwoestingen door het hooge water aangericht. Laag-gelegen streken van het Wuppergebied zijn overstroomd en vele huizen moesten ten spoedigste ontruimd worden. Talrijke kleinere fabrieken waren genood-zaakt hun bedrijf te staken. Storm en regen duren voort, zoodat men moet re-kenen op nieuwen was van den Rijn. DE TUNNEL ONDER HET KA-NAAL, — De Fransche bladen bevatten een stuk van den afgevaardigde Gauthier de Clagny, die Frankrijk en Engeland aanmaant het veelbesproken plan van een tunnel onder het kanaal zoo spoedig mogeiijk te verwezenlijken. Hij wijsf op het voordeel dat de bondge-■nooten thans van een zoo gemakkelijk gemeenschapsmiddel zouden hebben en geeft in overweging nog tijdens dezen oorlog zoowel te Dover als te Calais met het werk te beginnen. De tunnel — aldus de schrijver verder — zou tevens een symbool zijn van de vriendschap, die voortaan Engeland en Frankrijk vereenigt en het verkeer en den handeltusschen beide landen ten zeerste bevorderen. EENE DIAMANTSLIJPERIJ TE SCHEVENINGEN? — Het Haagsche Correspondentiebureau schrijft : Tegenover de tegenspraak in het weekblad van den Algemeenen Neder-landschen Diamantbewerkersbond, kan worden bevestigd, dat wel degelijk te Scheveningen besprekingen zijn ge-voerd over toekomstplannen, waaronder de stichting van eene diamantslijpenj aldaar behoorde, en wel in «Antwerpia» de club van juweliers en makelaars in diamant, uit die stad geweken, en die dagelijks in het hotel-restaurant « Al-tenburg » te Scheveningen bijeenkomen. Een vasten vorm hebben die besprekingen niet aangenomen, maar 't plan is geopperd en wordt overdacht, evenals andere voornemens, waarvan de ten uitvoer legging samenhangt met den loop welke de oorlog zal nemen, en de vraag of deze al dan niet binnen afzieu-baren tijd zal eindigen. DE GEINTERNEERDE STUDEN-TEN. — Nu dat de geïnterneerde Belgische studenten allen vereenigd zijn in het kamp van Amersfoort, zullen de lessen onmiddellijk herbeginnen. De kursussen zullen gegeven worden door de volgende leeraars : Collard (Leuven), Michotte (Leuven), Halkin (Luik), Siverin (Gent), Van Puyvelde (Gent), Wauters (Luik), Dr. Eggen (Gent), majoor Rabozee, kapitein Bau-delet, kapitein Gillet, luitenant Blutz. Later zullen waarschijnlijk nog komen : professor De Muynck (Leuven) en Van der Linden (Luik) en eenige anderen, waartusschen M. Frans Van Cauwelaert, die thans in Italië is. M. de professor Schrijnen (Utrecht) en eenige andere professoren van de Utrechtsche Universiteit, alsook de professor Vander Haeve (Groningen) heb-nen ook hunne medewerking toegezegd. DE DUlTSCHJb OFJrlCitRtiS. — De Diutscue overneid, in overeenkomst net net gemeenteDestuur, heelt besioten iat 111 ùet vervoig de otticieren loge-nnt zullen kunnen verkrygen ten pri-/aten titel bij de bijzonderen. 'lot hiertoe verscnaite het gemeenteDestuur logement aan de otficieren eu ian de troepen der bezetting, en de of-ucieren werden gehuisvest in de gast-noveii op kosten aer stad. Het agentsenap Woiif, dat ons dit tiieuws meedeelt, voegt erbij : indien dé mwoners der stad bereid zijn aan de of-ucieren te verhuren moeten de overeen-jekonien huurprijzen onmiddellijk be-caalt worden. Deze vrijwiihge verhu-ring heett mets gemeens met het ver-phehte înwonen bij den burger. VERB1NDING MET DE VLAAN-DERfcN. — Het is mogeiijk met de post m briefwisseling te treden met de volgende plaatsen in Vlaanderen : Gent, iuielt, Kortrijk, Aalst, iiccloo, Deynse, Beernem, Auaenaarde, Geeraardsber-gen, Deridermonde, Lokeren, ist. JNi-tiiaas, Eertvelde. De briefwisselingen voor die bestem-mingen moeten op de volgende gijze verzonden worden : Een eerste omslag, niet gesloten, draagt de naam en het adres van den be-stemmelmg en de aanduiding van het adres van den afzender. Die omslag is zelf gesloten in een anderen omslag, gesloten of niet, voldoende getrankeerd en gericht « An die Etappen inspection Gent. Postlagerund Brussel. » Alleen de brieven en kaarten zijn toe-gelaten voor dien dienst. Nochtans zullen deze niet aan de bestemmelingen af-gegeven worden, doch bewaard blijven cer beschikking van deze laatsten aan de Kommandatuur van hunne plaats. ONZE BEVOORRADING VERZE-KERD. — Ten stelligste wordt ons nu verzekerd dat door de onverpoosde wer-king van het Hispano-Amerikaansche Komiteit, de bevoorrading van onze stad en ons land, in 't algemeen zou goed als verzekerd is en dit voor zoolang de bezetting duurt. Aile landen hebben de volstrekte ver-zekering gegeven de reizen, het laden of lossen der schepen, waarvan de la-ding voor ons land moet dienen, door aile beschikbare middelen bij te staan en te vergemakkelijken. Te Rotterdam zullen aile schepen gelost worden. Door ons gemeentebe-stuur zijn maatregelen genomen om met eigen lichters en toogbooten de lading naar onze stad over te brengen, om alzoo de vervoerkosten zoo gering mogeiijk te maken. Zoo zal het alleen niet gebeuren voor de stad, maar dezelfde lichters tn slee-pers zullen ook geledigd worden om het voedsel naar het binnenland te voeren. Zulks mag goed nieuws genoemd worden, dat eenieder met uiterst groot ge-noegen zal vernemen. EENE STRAF TOEGEPAST OP DE GEMEENTE HOBOKEN. — Niet-tegenstaande de bewaking door de gemeente en de Duitsche soldaten tijdens de nacht ingericht, was er ander-maal telefoondraad overgesneden. De gemeente is door de Duitsche overheid eene geldboet van 1000 franken opge-legd welke dadelijk moest betaald worden.OVERDREVEN. — Er wordt ons gemeld dat in een drietal winkels der 5e wijk 1.50 à 2 percent afgehouden wordt wanneer men Duitsch geld ter wisseling aan biedt. We verzoeken de personen in kwestie in deze benarde tijden een weinig men-schelijker te handelen en hopen die overdreven uitbuiting een einde te zien nemen. VOOR DE HULPBEHOEVENDE VLUCHTELINGEN. — Onder den naam van « Troost in Nood » is te Vlis-singen eenen kring gesticht, met het doel de hulpbehoevende vluchtelingen te ondersteunen. Brussel Van heden af zal « HET VLAAMSCHE NIEUWS » regelmatig om 3 uren 's middags in gansch Brussel te bekomen zijn aan 5 centiemen. « HET VLAAMSCHE NIEUWS » verschijnt elken dag op vier groote bladzijden. Verkoopers worden gevraagd en kunnen zich aanbieden in de «Coq Tourné ». Mechelschestraat, 24. Onze Iezers die in BrusseJ het begin van het mengelwerk « De Ellendigen » willen bekomen wenden zich : Place Sainctelette, 29, Brussel. L,. L

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume