Het Vlaamsche nieuws

3107 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 15 Januar. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 21 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/z60bv7cp0p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vriidag X$ januari 1915. Eerste Jaarg. Nr 2 hbt — rrtis : 5 ue nemen aoor geneei «eigie Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van Belgié. - Verschijnt 7 maal per week V00RNAAMSTE MEDEWERKERS : »de Baekelmans. — Jan Bruylants. — Mr Arth. Cornette. Vict. De Meyere. — Ant. Moortgat. — Ary Delen. — e.a. — —llll I %-WlWEMBJ—aiBfcir, BESTUUR : Hoofdopsteller : Alfons BAEYENS Beheerder: Ant. VAN OPSTRAET BUREELEN: Roodestraat, 44, ANTWERPEN Telefoon 1990 AANKONDIG1NGEN : Tweede bladz. per regel 2.50 | Vierde bladz. per regel . 0.35 Derde id. id. 1.00 j of volgens overeenkomst. Doodsbericht 5.00 Belooningen aan de Stadsbedienden Het College van Burgemeester en Schepenen heeft, in zitting van Dinsdag 29 December 1914, het volgend hesluit i genomen: Het College, overwegende dat verscheidene bedienden blijken gegeven hebben van bijzondere toewijding en uitzonderlijke \erdiensten gedurende den lmidigen oorlogstoestand; vindende anderzijds ,dat voorstellen tôt vergoeding voor deze diensten enkel met goed gevolg kunnen onderzocht worden, vvanneer al deze diensten aail clkander kunnen getoets worden; Ijeslist te wachten tôt de toestand weer normaal zal geworden zijn, om de belooningen wegens voornoenide diensten van het personeel vast te stellen. Na de bevorderingen die in zitting van den gemeenteraad van den vorigen dag waren uitgesproken, heeft dat be--lr.it wel eenige ontroering verwekt in de middens der stadhuisbedienden. Waarom, vragen zich de bedienden ai, wordt er nitsluitend aan sommige politiebedienden eene bijzondere ver-hooging en aan gansch liet korps eene geldelijke belooning toegekend, wijl al de andere bedienden van het Stadhuis — waar een bureel, het inilitiebureel, /.ich op bijzondere wijze onderscheiden heeft, en dag en nacht aan de taak was, daarbij gansch vergeten werden? Men wijze niet op de beraadslaging hierbo-ven afgedrukt, want deze regelt de kwestie als een begrafenis van eerste kl as. Uitstel is aehterstel en van ach ter-stel komt in administratie niet veel meer te recht. Ik wil hier de verdediging voordragen van de bedienden die, van het uitbre-ken van den oorlog af, dag en nacht op de bres hebben gestaan, die gewerkt hebben zoolang er te werken viel voor het Belgische leger. Op één Augustus 1.1., wanneer de oorlog onvermijdelijk werd, moest de dienst heel en al geor-Staniseerd worden. Niets was voorzien, niets bestond. Ailes was nieuw, geene voorgaanden. Het kwam er op aan wijs beleid en goed doorzicht te toonen. En dat hebben zij getoond. Alleen den tweeden dag van de beschieting der stad, wanneer het bombardement woed-de in al zijn heftigheid, hebben zij hun post verlaten, aangegrepen door den schrik die eënieder bezielde en die, op slot van rekening, zeer menschelijk is. Zoodra de toestand het toeliet waren zij terug op post. Tegen de straf die hen wachtte, na lmnnen terugkeer, namelijk eene beris-ping arnbtshalve toegekend en de afhou-ding van wedde welke nog geschieden moet, hebben zij geene bezwaren geop-perd. Zij hoopten nog op een gebaar van strenge eerlijkheid : wie streng straft moet ook goed beloonen. En de belooning geldt hier voor twee maanden en acht dagen overwerk, van I Augustus tôt en met 8 October, met nachtwerk er bij. Al dien tijd hadden de bedoelde bedienden te zorgen voor de rekwisities van noode voor het Bel-gisch leger op oorlogsvoet, voor de in-kwartieringen onzer soldaten en voor duizend andere dingen meer. En het was voor hen allen reeds eene nuchtere verrassing geweest toen er, na de eerste maand van overwerk, geen spiake van vergoeding bleek te zijn. Vergoeding, men was er nochtans te allen tijde zoo mild mede ! Overwerk ! De bedienden van het militiebureel had-ckn er zoo menigmaal om getracht. 't Waren altijd dezelfde bureelen die overwerkten en voor hen lag er nooit iets in 't vet. Neen, waarachtig, zegden zij, de Goden hebben ons niet lief, en de Goden dat zijn de hoog-geplaatste heeren die over hun lot beschikken. En nu, dat het overwerk toch gekomen was — een overwerk dat aldra een slaven-werk bleek — nu werd het niet betaald. Men nam het weer al leutig op en men zegde: — Ons bureel ligt onder een slechte stee. Voor eenmaal dat we overwerk hebben — en welk overwerk ! — is er geen sprake van vergoeding. Maar philosophisch nainen zij het op. Het schoonste deel is ons bevallen meen-den zij. Met meerder liefde wijdden zij zich aan het bevoorraden van onze moe-dige soldaten. Het Vaderland zo-u vvel-licht eens minder ondankbaaï zijn. J a, enkele woorden van waardeering werden toch tôt hen gesproken, namelijk door den heer Schepene Strauss, die, enkele uren vôôr zij, den dag vaij de beschieting, de stad verlieten — ik herhaal het, zij waren door den schrik aangegrepen — verklaarde : « Uw bureel is oyerheerlijk van opofferingsgeest geweest. » Dat troostte hen een weinig en zij gingen in de meening dat zij hunnen plicht, gansch hunnen plicht, hadden volbracht. Het Belgische leger was immers in aftocht? Zoodra het in de stad weer houdbaar zou wezen, zouden zij hunne taak komen hernemen. En zôo geschiedde het. Zij ondergingen hun straf met gela-tenheid, gelijk ik hierboven zegde. Maar nu komt er wat anders bij. Een nieuw collegiaal besluit verleent aan sommige klerken van het gemeentebe-stuur, die tijdelijk aan het militiebureel zijn toegevoegt geweest, alleen tijdens de regelmatige buréeluren, een bijzon-der voorrecht : zij worden eervol aan de dagorde geineld ! Daarnevens komen de bedienden -van het bureel zelf, zij die dag en nacht aan de taak waren, niet eens in aanmerkht ç. Dat kan niet; dat mag niet. Maar we kunnen niet geloovt n dat het College van Burgeîneester eii Schepenen deze zaak grondig heeft ingezien eu w'illen ^annemen dat het vetkeerele-lijk is ingelicht geworden. liet- zal dan ook volstaàn, hopen wij, ët zijn aau-dacht op te trekken opdat recht gegeven worde aan wie recht toekomt. H. B. Oorlogsnieuws Sinds het begin van den oorlog is een bijzonder type in leven geroepen, die u het âllerlaatste nieuws weet mede te deelen : hoe t precies met den oorlog staat ; hoe de wederzijdsche legers hun plan hebben ; hoe lang het ailes nog duren zal ; welke plaatsen,welke forten reeds dagen gevallen zijn ; wàt voor het publiek wordt verzwegen ! Waag het niet een ongeloovig ge-zicht op te zetten : dan sluit hij u den mond met het traditioneele bewijs, namelijk : briefwisseling of ongeoorloofde dagbladen, die hij in bezit heeft, maar... toch aan iedereen niet toonen kan uit vrees voor onaangenaamheden met de overheid ! Laat u, lezer, toch door zoo'n deer-niswekkende praatjes geen illusies op-dringen, maar denk aan het na-deel dat dergelijke valsche geruchten kunnen berokkenen, Vooral daar zij zich seffens verspreiden. We ondervonden het nog deze laatste dagen met het zoogezegde bericht dat sommigen dier alweters met de meeste overtuiging beweerden te hebben xi en aangeplakt hier aan het gouvernements-gebouw : 0 os tende laffelijk (want ze gaven er de bijzonderheden bij !) in handen der bondgenooten. En dit nieuws liep als een vuurtje dusdanig rond dat duizenden lieden, die eens te meer aan den onweerlegbaren toon, aangeslagen door de uitstrooiers niet konden weer-staan (er zijn nieuwsjes die men toch zoo gewillig aanneemt) tevergeefs tus-schen de talrijke « Bekanntmachungen » en « Verordeningen » aangeplakt aan be-doeld gebouw, naar 't hoogbelangrijke bericht uitzagen ! Zoo was het ook met den... val van Metz, die aan de alweters ook al uit heel bijzondere geloofwaardige bron was medegedeeld : en hoe dikwijls zaten de verbondenen niet al in Thielt, in Gent, in Wetteren, ja zelf s tegen Beverën? ! Uitbazuiners van dergelijke berichten vergeten dat zij hierdoor het gemoed van een volk aan een nadeelig over-eu-weer gesjouw onderwerpen, hetgeen de ergste gevolgen na zich kan slepen ! Ze bewijzen het volk dat op dit oogen-blik zoo'n teere vereeniging daarstelt, een slechten dienst en stellen zicli over-igens vanwege de overheden aan strenge vervolgingen bloot. Het volk moet den waren toestand inzien, zooals hij ■werkelijk is ! Valsche droombeelden of teleurstellingen moeten aan de bevol-king worden gespaard. Daar waar de officielle telegram-agen-cies soms over het wel of niet nemen eener herberg, eener dorp straat of Schrikkelljke Aardbeving in Italie BRSTATIGING DER AARDBEVINC Woeusdag deelde het Kon. Ned. Me teor. Instituut van den Haag de volgen de bevindingen mede : Heden morgend werd aan het Meteo rologisch Instituut te De Bildt eene ster ke aarbeving geregistreerd, waarvan he epicentrum op ruim 1300 kilometers af stand ligt. De eerste voorloopers werden waarge nomen om 6 u. 55 min. 33 sec., tijd vai Grëenwich ; het epicentrum bevindt zicl in eene richting tusschen N. W. en N N. W. of tusschen Z. 0. en Z. Z. O. il gelegen. waaruit als plaats van den aarc volgt de Atlantische Oceaan tusschei Schotland en IJsland of Midden-Italië. MEN VOELT AARDSCHOKKEN TE ROME Rome, 13 Januari. (W. T. B.). — De zen morgen om 7 u. 55 m. werd hie: eene sterke aardbeving gevoeld, die on der de bevolking grooten schrik verwek te. i IN DEN OMTREK VAN ROME EN TE NAPELS De schrik der bevolking Rome, 13 Januari. — De aardbeving die in Rome wàargenomen werd, heeft ook den omtrek van Rome getroffen. In ' Napels 'heeft men rond 8 ure 's mor-geris, eene 20 seconden aanhoudende aardbeving waargeno'men. De bevolking schrikte hevig en snelde de .straat op. VERSCHEIDENE HUIZEN VERWOEST. — TWEE PERSONEN OM GEKOMEN i * De paniek l u Puzzuoli heeft me ook de aardbeving gevoeld. In Monte Rotondo werden verscheidene huizen, waaronder ook het gemeentehuis, beschadigd. Twee perso- - nen zouden omgekomen zijn. Ook uit Caserta, Civita Vecchia eu - Grosseto, evenals uit Ombrië kwamen - berichten over aardschokken, die overal groote paniek verwekten. Duizend personen gedood te Avezzano Het « Giornale d'Italia» meidt, dat er in Avezzano slechts achthonderd personen de aardbeving overleefd hebben. Daar de bevolking van Avezzano 11,000 man bedraagt, zouden er meer dan 10,000 dooden zijn. DE GANSCHE STAD VERWOEST De latere berichten uit Avezzano, luiden îteeds erger. De stad is geheel ver-nield. De verbinding met de naburige plaatsen, waar de gebouwen en de spoor- wcgMiuio evcuttiî» ic uiMuiiu NOG BIJZONDERHEDEN Rome, 13- Januari. — Het Middenbu-reel voor meteorologie en geodynamiek deelt mee : In Rome had de aardbeving plaats te 7 u. 53 m., 's morgens en duur-de 15 tôt 20 seconden. Zij was golvend van aard en volgde de richting van Oost naar West. De heftigheid groeide aan tôt lialfweg d,en duurtijd. De grootste hevigheid schijnt de aardbeving te hebben gehad tusschen Rome en Aquila. De observatoriums in Italie meldeu nit de verschillende plaatsen • pVAgj.. ! none is geen schade, geene slachtoffers. Te Giuliano Romano zijn twee personen gedood. Te Avezzano is het statiegc-bouw ingestort en zijn talrijke doodelij-ke ongevallen voorgekomeu. Er is hulp ter plaats gezonden. Het gerucht loopt dat Ajelli, in het distrikt Avezzano, erge schade heeft ge-leden en dat daar vele menschen gedood zijn. Over de aardbeving, die hier en daar zeer hevig en aanhoudend gevoeld werd, meldt men nog de volgende bijzonderheden : In Monte Rotondo stortte het twee verdiepingen hooge stadhuis heelemaal in ; een onder wijzer eu een leerling werden gedood, verscheidene andere personen gekwetst. Eenige huizen vertoonen sterke scheuren. In de kerk van Fermo brak eene paniek uit, waarbij verscheidene personen erg gekwetst werden. Te Veroli zijn verscheidene huizen ingestort ; andere. werden sterk beschadigd. Twee personen zijn daarbij omgekomen, zes werden erg en verscheidene licht gekwetst. OVERGROOTE SCHADE Rome, 13 Januari. — Over de uit-werkselen van de aardbeving in de pro-vincie en te Rome wordt nog gemeld : Te Terre Cajetani werd schade aange-richt; er zijn daar ook menschen omgekomen.Te Marano Agosta zijn de statie, de campanile (klokkentoren) -en eenige huizen ingestort. Er schijnen ook menschen gekwetst te zijn. Te Filettino, district Frosinone,zijn verscheidene huizen ingestort en de kerk beschadigd; twee -personen werden gekwetst. De stad Torricale, in Sabina, is erg beschadigd; er werd ook een persoon gedood. In Tivoli werd een man gedood. is uuucrurvheu. Te Monte I.anico werd de telegraaf erg bt--chadigd. Te Cinetoromaua werden eenige huizen gescheurd, eveneens in Zagarolo eu Ferentino. Veel schade werd aangericht in Palestrina en Fiuggi. Te Jeaue is de klokkentoren ingestort. Te Peragia heeft m en een sterk en aarcl-schok gevoeld, die vij seconden aanhield en groote paniek Ttroorzaakte. Te Capua voelde men drie schokken na "clkander. De bevolking vluchtte verse brikt op de stTaa|. In tal vajl andere ])laatsen nog werd de schok gevoeld, die hier en daar ver-gezeld ging van onderaardsch gerom-mel. PI et observatorium op den Monte Cassino is erg beschadigd. In Subiaco is de kathedraal in gevaar. Op vele plaatsen is de telegrafische ge-ineenschai) met Avezzano onderbrokeu. De aardbeving heeft ontzaglijke seha-de aangericht, namelijk in de provincie Chieti. In de hoofdstad Chieti zelf zijn talrijke huizen ingestort, onder andere het telegraaf bureel Te Seira Monaeeska zijn twee personen gedood, vele gewond en talrijke huizen ingestort. Te Tettomanogello, waar velle huizen bersten vertoonen en andere ingestort zijn, is er een doode en een gewonde, eveneens te Semvalsentino en te Musel-lano.Te Sora liggen veel menschen onder de puinen begraven en men vreesd dat het lantal slachtoffers hier aanzienlijk is. De steden en dorpen in de provinciën Peruggia en Terrano hebben zwaar ge-leden.Uit de provincie Aquila wordt gemeld dat er minstens 40 personen gedood en verscheidene honderden gewond zijn. De prefekt heeft troepen en sanitair materieel gezonden naar Poggio, Sassa, Terniparte, Cugnano, Amiterno, Gas:-liano, Atorno en Roio. Ook in de steden Terrano, Ancona, Avellino, Campo Basso en Cassino werd de aardbeving waargenomen. Overal verwèkte het groote opschudding, doeh richtte in deze steden slechts lichte of hoegenaamd geen schade aan. ZIE LAATSTE BERICHTEN OP DE DERDE BLADZIJDE. eener enkele loopgracht in uitvoerige betwistingen uitwijden, moet men er van overtuigd zijn, dat de tijd uit is van het verzwijgen van behaalde voor-deelen of oudergane nederlagen. Een enkele kilometer, één loopgracht, één dorpstraat, één herberg kan het wel verschillen; voor het overige zijn de ambtelijke berichten, die in onze bla-den verschijnen, de eenige juiste en vol-komen dezelfde als de ambteijke tele-grammen, die in vreemde bladen (zelfs diegene in België niet toegelaten) inge- . lascht. Enkel van vrij commentaar moe-ten wij (fcis, in het bezette land, natuur-lijk onthouden. Lieden die werkelijk een dagblad kunnen lezen, zullen dan ook inzien, dat zelfs het integraal overnemen van Duitsche artikels in onze bladen zijn , hoogste waarde en belang bezit. Een eerlijk dagbladopsteller beseft, vooral in deze droeve tijden en onder de hui-dige omstandigheden, zijn dure plicht oneindig beter dan den gewetenloozen alweter, die bij Jan en alleinan met. . bijizondere berichten te koop îoopt ' H. S. Vraagt Heden aan a! onze verboopers den GEILLUSTREERDEN ALMANAK Het Lacherke voor 1015 Versierd met ongeveer 500 plaatjes aan 10 Cesiiëemen De inhoud is even belangwekbend aïs iangenaam : De Klachten van den Porter; Een angstvolle Luchtreis; De Kluchtige Smokkelaar ; Vastenavond-îret; Ik ben tôt trouwen geschikt; De Reis rond de Wereld in éénen Nacbt ; De Wonderbare Kapstok; De Naboot-ier; Nieuwjaarswee, enz., enz. Wie zich eenige genoeglijke uren wil yerschafïen mag niet nalaten onzen 4LMANAK te koopen. De prijs is in !iet bereik van ieders beurs 10 CENTIEME* KRONIJK VAN DEN DAG VOOR ONZE LANDGENOOTEN. — Men is begonuen op n. 28 aan de dokkeu met het lossen van het schip n Thérèse », gansch gevuld mçt eetwa-reu en dat ons toegezonden werd dooi het Kanadeesche volk. Het grootste gedeelte bestaat uil bloem en zeer vele vaten aardappelen. Op elk van de kolis is een wit papiei geplakt waarop het volgende opschrifi in het Fransch staat : « Voor de Belgen, met de bewondering en de sympathie van de bewoners der provincie Nieuw-Schotland » WIE HELPT ER MEE? — Bij der fotograaf Henri Becker, place Communale, 27, te Molenbeek-Brussel, Schut-lershofstraat, 20, Antwerpen, werd eer-tijds eene lichtteekeniug gemaakt, voor-stellende twee meisjes, blijkbaar gezus-ters, in eerste-kommuniekostuum, var gelijk maaksel. De lichtteekening werd door een ge vallen Belgische soldaat, tijdens de ge vechten rond onze stad, aan eenen En gelschen soldaat overhandigd. Zoo kwam zij in handen van een En gelschen dagbladschrijver, die haai overhandigde aan eene dame onzer stad met verzoek aan het geval de noodige ruchtbaarheid te geven opdat de fami-lie alzoo over het lot van den vader zou worden ingelicht. VOOR ONZE KINDEREN. — Voor eenige dagen hebben we gemeld dat een NederlandscJ^ Komiteit naar ons land gekomen was met de zending kinderen van de behoeftigste onzer landgenooten naar het edelmoedige Holland over te zenden. Ongeveer 1600 kinderen zijn reeds vertrokken en het aantal zal, zeer waar-schijulijk, op 5000 gebracht worden. ONVERDRAAGZAAMHEID. -i-Niettegenstaande aile krachten moatfen vereenigd blijven om onze waardigheid van Belg hoog te houden, gaan de kle-rikalen steedsi voort partijdig werk te ! verrichten. Zoo in de j.l. genieenteraadszitting te ■ Borgerhout, werd iemand, die de plaats • niet toekwam, tôt hoofdonderwijzeres benoemd. Er was een kandidaat, Me-vrouw K..., die op aile punten de voor- ■ keur moest hebben, en die 32 jaren ' dienst telde, doch haar man was libe-, raal... en ze werd effenaf geboycotteerd. Gevareu der Onderzeeërs De gevaren, waaraan de onderzeeër: en hunne bemanning zijn blootgesteld wordt evenzeer overdreven als dit dei vliegers. De moderne onderzeeërs blijvei niet steeds zooals hunne benaming he zou doen vermoedeu, onder water. L zijn veel meer onderzeeërs, die er voo: gebouwd zijn, om bij gelegenheid oude: te duiken en verder te varen in onderge doken toestand, hetgeen eerder dei naam van « duikbooten » verrechtvaar digd. Daar ze tôt betrekkelijke dieptei moeten duiken (soms tôt 60 meters) moeten hunne wanden zeer sterk zijn opdat zc aan de sterke waterdrukking 11 zulke diepten kunnen weerstaan. Da geeft hen bij eene botsing met anders schepen een groot voordeel, zoodat he bij zulke aanvaring steeds heel wat er ger is voor het auder schip dan voor dei duikboot. Het kan soms wel eens onde: bijzonder ongelukkige omstandighedei voorkomen, dat een onderzeeër dooi een groot stoomschip dusdanig wordt ge raakt, dat hij eronder geplet wordt vStaan de luiken dan open, dan kan he voorkomen, dat een- zoo sterke en snell: waterdrukking volgt, dat een reddinj. onmogelijk is. Toch is dit gevaar juis bij de moderne duikbooten, die ras er sterk opstijgen en zoozeer boven he watervlak uitsteken, uiterst gering. In het |lgemeen is het gevaar var botsing voor duikbooten niet grooter zelfs eerder kleiner als voor ander< selieepstypen. Anders echter is het bi, een botsing onder water, die voor anders schepen dus niet in aanmerking komen Bijzonder wanneer de onderzeeër om ge lijk welke reden met ingetrokken pe reoscoop, in andere woorden, zondei oogen vaart, kan hij dit gevaar soms niet voorkomen. Dan zijn nochtans de duiktanks, dit bezijden de eigenlijke schéepsromp be-schut door een sterke buitenwand zijr aaugebracht, geheel gevuld, en stellei: dus degelijke buffers daar. Nochtans blijkt het binnenkomen var wsfter 't zij gelijk om welke reden, zelfs wanneer de boot zich boven water bevindt maar tôt duiken gereed is, steeds erg gevaarlijk, vooral wanneer de macht der wateruitblazers de sterkte van den waterdruk niet evenaard.. Als ver-dere gevaren dienen nog beschouwd de olie-ontploffingen, die niet zelden voor-kwamen, zoolang men enkel lichte olie-motoren voor de onderzeeërs kon ge-bruiken, aangezien de lucht bij de voorhanden zijnde tempera tu ur steeds verdampen en met de lucht een ontplof-baar mengsel daarstellen. Toen werd de zwaarolie motor uitgevonden, en dat be-hoedde vele menschenlevens. Ook knalgasontploffingen kunnen bij het laden van akkumulatoren voorkomen en gevaar opleveren. Natuurlijk zijn de ladingsbatterijen der akkumulators van bijzondere ventilatie-inrichtingen voorzien om dit gevaar te vermijden. Maar het ligt in de natuur van ailes wat door menschenhanden tôt stand kwam, dat zich samentreffende toevallen kunnen voordoèn, dat zelfs de voorbeeldigste kontrool- of zekerheidsinrichting hapert. Dat is nu eenmaal op onderzeeërs niet anders dan op gewone schepen. Maar de ondervinding leert nochthans, dat het aantal ongevallen op onderzefeërs aanhoudend vermindert, alhoewel het aantal onderzeeërs bestendig, aangroeit. Men leert steeds meer de gevaren te vermijden en ze te voorkomen. Terechfwijzing Tengevolge eener drukfout is een zin-snede in de Duitsche logenstraffing be-> treffende de Fransche beschuldigingen 1 tegen Duitsche troepen, opgenomen in ons blad van eergisteren, verkeerde-1 lijk uitgedrukt: De zinsnede moet lui-: den als volgt: « Meermaals werd bevestigd, dat zich gevallen hadden voorgedaan, waarin Fransche soldaten aan hulpelooze Duitsche gewonden door brutale bajonet-1 steken in het lijf, hoofd en oogen, door kolfslagen of oversnijden der keel en 1 andere schanddaden om het leven brach-ten. Het opsluiten van gewonden, het 1 vastbinden van onbekwame soldaten j; aan boomén en païen en van op korten ; afstand omverschieten, de uitmoordiçg ; van hulpelooze ambulanciers van uit hinderlagen, afsnijden van geslachts-cleeien, openreten van den buik, uitste-' ken der oogen, afsnijden der ooren en net vastspijkerën van gewonden aan den grond, talrijke beroovingen van gewonden en dooden — aile deze schanddaden zijn bevestigd (wij drukten ver-' Keerdelijk weerlegd). Waar Fransche ; troepen kampten, stelden deze daden ; een bereeleneerde getuigenis daar aan ! welke zijde de kultuur- en zedenlas-i teraar te zoeken zijn. Aile de hierboven aangehaalde schan-dige daden van Fransche troepen werden door beeedigde getuigenis van ge-l loovenswaardige personen bestatigd en zullen ter gepaster tijd veropenbaard 1 worden ah antwoord op de kritiek. D ; Procès van een tooneelspeler tegen de Tooneelvereeniging onder het bestuur van Her-. man Heyermans De eerste kamer der rechtbank van \msterdam heeft vonnis gewezen in een ■ procédure van den tooneelspeler C. H. tegen de N. V. Tooneelvereeniging, bestuur Herman Heyermans Jr. In Augustus was H. niet verschenen op de generale repetitie van: «Een Hu-welijk onder het Schrikbewind», hetgeen zijn onmiddellijk ontslag tengevolge had. H. stelde daarop een actie tôt schadeloos-stelling in tegen de Tooneelvereeniging wegens verbreking van het arbeidscon-tract. De kantonrechter, M. F. Kranen-burg, heeft aan H. de vordering toege-wezen en de Tooneelvereeniging veroor-deeld tôt een schadeloosstelling van 900 gulden, verminderd met 150 gulden ver-strekt \oorschot. Van dit vonnis is de: Tooneelvereeniging in hooger beroep gekomen en de rechtbank heeft gisteren ni dit hooger beroep uitspraak gedaan. Zij vernietigde het vonnis van den kantonrechter, nam aan, dat het wegblijven van de repetitie in strijd was met de arbeids-overeenkomst en veroordeelde H. tôt een schadeloosstelling aan de Tooneelvereeniging van 600 gulden vermeerderd met 150 gulden voorschot, benevens tôt beta-ling der kostèn ad 185 gulden. Brusse! Van heden aî zal « HET VLAAMSÇHE NIEUWS » regelmatig om 3 uren 's middags in gansch Brussel te bekomen zijn aan 5 centiemen. « HET VLAAMSÇHE NIEUWS» verschijnt elken da;: op vser groote bladzijden. Verkoopers worden gevraagd en kunnen zich aanbieden in de «Coq Tourné». Mechelschestraat, 24. mm uni n m -■■nnnif™^ry'--M——————

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume