Het Vlaamsche nieuws

2152 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 24 Oktober. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 23 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dj58c9sv8t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

çi/oensdag 24 October K917 Derde Ja&rga&g N.< 294 Prijs : <3 Ccntie'm voor g-ehee? rîefgii Het Vlaamsche Nieuvvs Verschljnt T maal in de week ABONNEMENTSPRIJZEN : f(W Un maand I?5 fjor 3 u«»n<i 5.— f«, I nuitti Toor «• j«» I8— Redaktie, Beheer eu AankondijJinjjen : *4. ROODESTRAAT, U ANTWERPEN j| DE OPSTELRAAD : Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met de vaste medewerking van Hoogieeraar Dokter Antoon JACOB Elke tnedewerker is persoonlijk ver-antwoordelijk voor zijn schrijven, en bintlt niet heel «le Redaktie. AANKOND1G1NGEN: Twi'#d« blad, d«n regel 2.50 Dôid* id. id. 1.— Vierd# id. id. 0.5P Doodslmichl 5.— OFFICIEELE BERICHTEN ii ■! i ■■ ■ — — VAN OOiTSCHE ZiJOE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Maandag. 22 Oktober. — Officieel:In Vlaanderen zijn de aanvallen in den vroegen ochtend met uitzojjdering van een geringe terreinwinst van den vijand bij holdhoekjbenoorden Langemarck,mis-lukt. Ook aan d£n weg Meeaen-Icpfiren liep een krachtig-e Engelsche aanval te pletter. Ten Noordoosten-van Soissons is de ge-schutslag, na een tijdelijke verslapping-, 'sochtends wederom tôt voile kracht aan-gçzwollen.De totale buit op Euzel, Moon en Dageu vermeesterd, bedraagt meer dan ;o.ooo gevangenen en meer dan ioo^ka-nonnen, alsmede talrijk oorlogsmateriaal. m OOST/HOHG. L\Mi weejien, Maandag 22 UKtooer. — ui-ficieel : BALKANFRONT Een aan den Westelijken oever van de Skoembi door Oostenrijksch-Hongaar-sche en Duitsche troepen ondernomen aanval heeft hen in het bezit van eenige Fransche stellingen gebracJht. Van het Oostelijke gevechtsterrein aiets bijzonders. ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Aan weerskanten van den weg dcpr den Rollepas in het Pellsgrino-dal en in het Marmolata-gebied is de strijd opge-vlamd.Bij den Monte Sief gelukte het, een vijandelijk steunpunt op te blazen. Tege-lijkertijd in he Cordocoledal aanvallende stormtroepen drongen tôt in de tweede vijandel-ijke li-nie, brachten den vijand avare bloedige verliezen toe en keerden met eenige gevangenen terug in de stel-ling, van waar ze waren opgebroken. VAN 8ULGMBSCHE 2IJ0E Sofia, Maandag- 22 Oktober. — Offi-cieel:ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Mat geschutvuur. BALKANFRONT Aan den bovenloop van de Skoeinbi ûebben Bulgaarsche afdeelingen met Duitsche troepen den vijand verdreven van een punt' waar hij den vorigen dag had stand gehouden. Wij namen vier ma-chinegeweren. Twee tegenaanvallen van <ten vijand om het punt terug te nemen fferden bloedig gekeerd. Op den Westelijken oever van het Ochridameer is de artilleriebedrijvigheid bij Bratindol en Forsnowo weer begon-oen.Met ons vuur sloegen wij den aanval van vati een vijandelijk "bataljon af. Van-ochtend werdi de onderneming na langdu-% geschutvuur herhaald. 's Middags vedervoer daaraan hetzelfde ongelukkig lot. Benoorden Bitolia (Monastir) heeft ons vuur sterke vijandelijke verkenningsaf-dttlingen ,die onze stellingen trachtten te oaderen, verjaagd. Bewesten de Wardar v€r\voed belemmeringsvuur. Tusschen de Wardar en het Doiranmeer bleef het vijandelijk geschut hardnekkig bezig met wq overvloedig gebruik van granaten. Zijn vuur tegen onze stellingen zwol dikwijls tôt roffelvuur, maar de înfante- ne is daarna niet in touw gekomen. • WM ÏORKSCHE ZiJOE turksche FRONTEN ^onstantinopel^ Zaterdag 20 Oktober. E O'ficieel : pP het gevechtsterrein in Palestina c»ben ruim twintig eskadrons Britsche Galerie, gesteund door een gelijk getal '«tomofrelen, • een verkenning onderno-in (]e richting- Bir es Saba. Den i8n uklober was deze strijdmacht terugge-"okken.Op het front aa"n de Dîala artilleriege^ 'tchten. Perzische grens een verg-eefsch» 'tstvalspojing der Russen. —— ——— VâN ENGELSCHE ZIJOE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Maandag 22 Oktober. — Offi-cieel : Vanochtend vroeg hehben wij aar sveerszijden van den spoorweg Ieperen-Staden plaatselijke aanvallen uitgevoerd. De Fransche troepen werken samen Of onzen linker^leugel. De vooruitgang bij deze operaties is, naar gemeld wordt, bevredigend. V'ÂN RIJSSSSCHE ZiJOE RUSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIJN St-Petersburg, Zondag 1 Oktober. — Officieel : Geweervuur en patroeljegevechten, Ten Westen van het Narotsjmeer steld< de vijand verzoeningspogingen in he werk. Aan de uitmonding van de Buzci ii;n Roeroenië hebben wij door ons vuui verkenners verjaag-d. In de Oostzee heef de vijand geen enkele aktie ondernomen Onze uitkijkposten hebben niets gezien m ITALIAANSCHE ZIJOE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Maandag- 22 JÛktobèr. — Offiii cieel : In den loop van den dag van gisterer is de infanterie niet in het geweer ge weest. De geschutslag, die langs heel he front op hoog peiî bleef, was vooial in d< gebieden van Piezzo en Tolmein alsmed* bezuiden de Wippach van opmerkelijkt kracht. TELEGRAMMES DE DUIKBOOT- EN MIJNOORLOG Berlijn, 22 Oktober. — Officieel : Door oorlogshaadelimgen der middel rijken zijn in de maand September bi elkaar §72.000 ton bruto van de voo onze vijanden nuttige tonnemaat aa.i koopvaarders in den grond geboord Daarmee klimmen de suecessen tôt ni toe, door den ongebreidelden duikboot oorlog behaald, tôt 6.975.000 ton bruto TER ZEE Berlijn, 22 Oktober. — Officieel : De Engelsche monitor, die in dei flacht, voorafgaaîide aan den 19den Ok tober ter reede van Duinkerken. werd ge torpedeerd, is, gelijk uit naderhand bin nengekomen rapporten der strijdkrach iten, die daar bij betrokken ware;n, blijkt door den aanval van onze torpedostirjd kracbten "tôt zinken gebracht. Berlijn, 22 Oktober. — Off!cieel : Het officieele bericht van den Russi schen generalen staf, d.d. 19 Oktober waarin de torpedeering van eeh lMe sehip der Markgraf-klasse en van eei transportschip, door een Bngelsche duikboot. werd- medegedeeld, is een verzin. sel. De gemelde aanval is op de Duitsch< linieschepen zeker opgemerkt, doch all< afgevuurde torpedo's hebben hun doé gernist. Weenen, 22 Oktober. — Officieel : Den 18den dezer hebben gedeelten dei lichte Oostenrijkscb-Hxmgaarsche strijd-krachten ter zee onder leiding van der kruiser « Helgoland » een uitval in de Zuidelijlce wateren der Adriatische Zec gedaan om de transportent d:er tegenpartr in de war te sturen. Daarbij heeft n.e^ goen vijandelijke schepen opgemerkt, ofschoon het Oostenrijksch-Hongaar-sche smaldeel zich een poos in de buurl der Italiaanselie kust ophield. De aanvallen, door vijandelijke vlie-gers en een duikboot in den ochtend van den 19dcn tege;n de 0^tenrijksch-Hoi> gaarsche eenhedon ondernomen, bleven zonder uitwerking. Een Italiaanscli vliegtuig werd in brand geschoten_. Het i's verloren. De Oostenrijksch-Hongaar-sche vliegertroepan bestrooiden in het Z.W. opgedaagde overmaehtige Italiaa11-sche strijdkrachten ter zee, die buiten zicht van onze schepen waren, voorspoe-dig met- bommen, waarbij een Italiaan-sche torpedojager door een daar vlak bij inslaande bom blijkbaar werd bescha-digd. De strijdkraehton ter zee en de vlie-gera keerden voltallig en OiUverlet terug Onderwijstoestariden te Antwerpen en elders Er gebeuren zonderlinge dingerr in het onderwijs en, wanneer men ze onbevan-gen beoordeelt, voelt men çle hoogst-dringende noodzakelijkheid die wantoe-stand'en krachtdadig te keer te g-aan. , Aan een anderen kant gelooft de goede gemeente al wat men haar wil wijsma-t ken. Wij achten het daarom noodig eenige van die feiten bekend te maken, om misschien, door middel van de pers, iets hier en daar te doen veranderen. ANTWERPEN I. Een paar maanden geleden verscheen vanwege het Ministerie van Weten-schappen en Kunsten een omzendbriel (3 Aug. 1917, ie sektie, n. 5538) aan het onderwijzend personeel, het verheugend nieuws brengend," dat aile achterstallige ; jaarwedden moesten betaa^ld worden dooi | de besturen van gemeentelijke, vrije er aangenomen lagere scholen. In dezer omzendbrief kwam letterl;jk voor : « Doch, als een hoogstdringende noodzakelijkheid dient er nog eens op gewezer te worden, dat de gemeentébesturen de achterstallige wedden voor 1915 en 1916. aan het onderwijzend personeel moeter vereffenen... » » Het uitkeeren van 'de volledige staatstoelagen kan hiervan afhankelijk gemaakt worden. » Ondanks dit schrijven, dat in de pen verscheen, wist een spreker op de meer , tiing in de zaal « El Bardo » op 30 September laatstleden te vertellen, dat het niei j. waar was dat de stad verplicht werd dooi ' het Ministerie tôt het betalen van dt , achterstallige wedden ! Deze menheei [ voegde er bij, dat het gemeentebestuui alleen verplicht was te betalen net als ir 1913. Eerste leugen dus ! In de tweede plaats zeide dat heer-schap, dat de stad de wet wel zou volgen zoo ze toekgen ontving. Volgens hen had ze die niet ontvangen in de afgeloo pen jaren 1,915 en 1916, zoomin als ii I9I7- .. We zijn op inlichtingen uitgegaan ei i hebben moeten vaststellen, dat dit eei : tweede leugen is!... Gaat die zoogezeid< l verdediger van de belangen van het per . soneel misschien eerst zijn wijsheid aai 1 officieele bron lialen, om te weten wat hi - op de meeting moet zeggen ? Wat er ook van zij, in 1915 ontving d< stad Antwerpen aan Staatstoelagen fr. 404.303; in 1916: fr. 373.720 zonde: de adultenscholen, en in 1917 reeds fr 91.800, terwijl eerstdaags een tweede af korting betaald wordt van fr. 117.400. I: dat soms niets??? Daar er nog voortdurend klachten in kwamen over het niet regelmatig beta len van de wedden, heeft het hooger be » stuur aàn de stad Antwerpen een tweedi " schrijven gericht, 13 Oktober, Jiaar ver plichtend vôôr den in December 1917 achterstallige, onwettig gedane afhou dingen volledig ui't/ te betalen op straff< . van onttrekking van <}e staatstoelagen Zoo het onderwijzend pei soneel dus eer . lang bekomt waarop het sinds zoolang l recht heeft, is dit niet toe te schrijver . aan de goedjonstigheid van het gemeente . bestuur, maar heeft zulks te danken aat : het Vlaamsch département bij het Mi : nisterie van Wetenschappen en Kunsten. Ziedaar de zuivere waarheid. II. Hoe men het echtpaar Frans Var Cuyck, leeraar en leerares aan de stede-lijke jongens- en meisjesnormaalscholer liet heengaan verd-ent ook bekend gemaakt te worden. De heer en mevrouw Frans Van Cuyck zoudcrédit jaar op rust-geld gaan. Het afscheid van Frans Var Cuyck was vanwege sommige van zijr ( kollega's koel, zonder meer. Wat echtei met Mevrouw Van Cuyck gebeurde, loopi waarlljk de spuigaten uit. De leerlingen hadden een geschenk g& kocht voor hun leerares en natuurlijk betaald. Zoodra de bestuurster, Mejuffei Farazijn, dit vernam, kwam zij er tegen op, liep met het geschenk terug naar den winkel, vroeg het geld terug en deelde het aan de leerlingen terug uit. Deze moesten een briefje van huis medebren-gen, dat ze het geld teruggekregen hadden. Zij beweerde, dat er geen geschen-ken mochten gekocht worden. Waarom mocht dit echter wel gebeuren voor den heer Dr. Flor Boonroy, die gedurende eer jaar een, kollega met ziekverlof vervan-gen had? Let wel op, wij keuren dit laat-ste niet af, wel integendeel, leerlinger . mogen hun leeraars immer dankbaar zijn. Maar waarom die twee maten en twee gewichten? Wij weten het wel, Frans Van Cuyck en mevrouw Van Cuyck, zijn allebei ge-zond Vlaamsch-vaderlandsch-gezind en dat is een doorn in het 00g van velen in het bestuur. Laat ons ze hier voor hun lange en trouwe dienstjaren, — erkend door het gcmeentebestuur, vermits ze tôt de • hoogste plaatsen opklommen, — openbaar hulde brengen en laat het hun een troost zijn, dat hun leerlingen en aile flaminganten ze beiden hoog waardeeren en trouw vereeren als degelijke, werk-zarne krachten in het onderwijs, die on-einaig meer voor het vaderland gedaan hebben, dan veel lawaaierige, haatdra-gende en nietswaardige nulliteiten onder hun belagers. In andere steden wordt men na zulke lange loopbaan bij het afscheid door het Kollege van Burgemeeser en Schepenen onvangen. Waarom gebeurt dat hier niet? III. In onze stedelijke normaalscholen heer-schen nog andere wantoestanden. Bij de jongens zijn er een drietal leeraars die in plaats van les te geven, bij iedere gele- • genheid., in iedere les de flaminganten af-breken en belasteren. Gaan die feiten : voort zoo zullen we man en paard noemen ■ en feiten en namen bekend maken. Door degelijk toezicht konden ze gelukkig gedurende het eindexamen hun kwade prak- • tijken niet doorvoeren en om hun ■ Vlaamschgezindheid geen leerlingen doen - vallen. In de meisjesnormaalschool is de toe-! sta;)d schandelijk. We vestigen er de aan-dacht op van den heer inspekteur H. Ab(/ele. 1 In het eerste studiejaar werden meis-jes gebuisd om hun Vlaamschgezindheid. ■ Dat gebeurde ook vroeger met anderen. » We weten immers nog wel hoe in 191^ 1 het Algemeen Nederlandsch Verbond te- • gen de verfransching in dit gestichi 1 moest optreden De bestuurster, Mejuffer Farazijn, ver 1 biedt nog sfeeds aan de leerlingen Ne 1 derlandsch te spreken : Deze dame heeft ook een bijzonden ■ manier om nieuwe leeraressen voor ) stellen. De pas benoemde leerares an d< i Nederlandsche taal werd met één enkeîei Nederlandschen zin aan de leerlinger - voorgesteld, iets als : « Dit is de nieuw< : leerares in het Nederlandsch ». Daarnî • ging de bestuurster dadelijk voort in he • Fransch, om in die Nederlandsche les d< " leerlingen aan te sporen zich toch voor ' al goed toe te leggen op de studie en he spreken van de Fransche taal, daar di ■ uiterst voornaam was, en zoo meer, be • siuitende met de vraag : « N'est-ce pas " mademoiselle? », waarop de nieuwe iee 5 rares antwoordde: «Certainement, ma " demoiselle la directrice. »! ! ! En zooiet ? gebeurt in het jaar 1917, onder eei ■ Vlaamsch Middenbestur, in de Vlaam - sche stad Antwerpen waar het Neder landsch de officieele taal is, in een Vlaam " sche normaalschool, en dat ongestraft Hoe is. 't mogelijk ! i IV. L In de lagere scholen werd door de we van 1914 en de uitgevaardigde uitvoe ringsbepalingen de studie van de Fran sche taal verschoven naar het 6e studie jaar. Wat doen nu sofnmige hoofdonder wijzefs? Ze zenden de leerlingen van d< • dagschool naar de Fransche lessen van d< adultenschool, wat door reglementen er omzendbrieven verboden is. We roeper er de aandacht op in van het staatstoe-zicht. Zulks is o. a. het geval in de ge-meenteschool van de Schoolstraat. Dç pas aangestelde sub-kommissîe voor toe-passing van artikel 20 kan een onderzoeh instellen of zulks ook nog elders gebeurde. Er moet krachtdadig ingegreper worden. V. In den 4n graad îs ook niet allesMn or-de. In sommige scholen worden nog vak-ken door middel van het Fransch onder-wezpn. Er mogen slechts 3 uren Fransche les gegeven worden. Een van de bestuur-ders doet nu o. a. het snelschrift in he1 Fransch geven, om aldus de leerlinger een paar uur in de week meer Fransch te leeren. We duiden voorloopig de schoo niet aan, maar komen op dit feit en der-gelijke eerstdaags terug. Morgen spreken we over Brussel er nog wat. H. B. HET VREDES-BUREAU. — Men zendt ons ter opname : N Reeds opgericht einde Juli 1917, heeft van voor eenige weken eene aanzienlijke uitbreiding genomen in zij ne werking. Het voert o. a. in zijn programma : « Het geven van inlichtingen voor hetwelk het zich gansch belangloos ter beschikking der bevolking stelt ». Het V. B. heeft voor doel de Vredes-beweging te bevorderen. Het is gevestige DiepesCraat, 172, Antwerpen. MEETINGS VOOR DEN j,VREDE. — Fïet <\ Verbond voor Wereldvrede >i (België) r-cht de volgende mebtings in : LIER. — Zondag 28 dezer, te 11 To-renuur, groote meeting voor deai vrede in de zaal « De Nieuwe iCongo », Antwerp-schesiraat, L, er. De namen der spiekers zulle;a eerstdaags bekend gemaakt worden.MECHELEN. — Op Zondag 4 No-vember a.s. zal er in deze stad eene groote vredesmeeting gehouden worden. WIJKMEETINGS TE ANTWERPEN. — De eerste dezer w;jkmeetiiigs heeft plaats op Zondag 28 dezer, te 11 1/2 Torcnuur, in de zaal u Apollon », Brederodestraat, 111', Antwerpen. De namen don sprekers worden eerstdaags bekend gemaakt. KLEINIGHEDEN. — Het Vlaamsch Korrespondenfcje-Bureau uit Antwerpen deelt mede : « Wanneer wij* de aandacht van onze bestuurhjke overheden of van personen, die buiten de Vlaamsche beweging leven, vestigen op bijzondere tekortkomingcn tegenover onze Vlaamsche taalrechten, dan wordt gewoonlijk de bedenking ge-maakt hoe het mogelijk is dat wij aan deze kleinigheden zooveel aandacht ver-leenen. Het l.jken inderdaad dikwijls maar kleinigheden voor personen die be doelde feiten afzonderen van de omstan-digheden waaruit ze voortkomen en ze als alleenstaande gevalletjes opnemen, In de werkehjkheid staan de zaken even-wel anders. De gewraakte bijzondere . zijn te beschouwen als symptomen, al; bepaalde uitingen v;an een algemeen stel sel, dat met de gevoeligheden en met . rechten der Vlamingen geen rekeninc . houdt. Het Vlaamsch wordt door dei band behandeld als een noodzakelijl . kwaad, als een lastig geval dat men nie » ontgaan lcan, maar de vrijwillige mede ; werking, de natuurlijke, ongedwongei i verzorging van ons taalrecht, de behoeft L om aan de Nederlandsche taal in on » openbaar en bestuurlijk leven uit eigei L beweging de plaats der gelijkgerecht:g t heid in te ruimen is er niet. En deze we ; tenschap brengt onder de Vlaminge; . een gevoei van onbehagen, een onver ; rnijdelijîce vervreemding teweeg tegen ; over onze staatsinrichting en bestuurlijk . organen; de ervaring van dit gebrek aa. , medegevoelen met onze rasbelioeften ver . oorzaakt bij de Vlamingen een bestendig - prikkelbaarheid, die hen iedere tekortko 3 ming, wellicht gering op zichzelf, zo> 1 pijnlijk doet ondervinden, want zij i - voldoende om hen er aan te herinnerei - dat zij ten slotte toch maar als lastpostei . door de Belgische administratie wordei [ beschouwd en behandeld. » Aldus « Vrij België» in zijn numme van 21 September. Het is evenwel onzes inziens niet vol t doende, de kwaal aan te wij zen ; mei . moet ook hçt geneesmiddel durven toe t . dienen. Met platonische wensthen krijg . men het kwaad niet weg. Het moet me . wortel en tak worden uitgeroeid en to ; decentralisatie van den Belgischen staa. : moet derhalve onverwijld worden overge 1 gaan. Een eerste stap in deze richting i: rëeds de Bestuurlijke Scheiding. OORLOGSRECHTSPRAAK. -Overmacht. — De liandclaar die niet ! stàat zou zijn z'.jne verplichtingen na U komen zonder de bepal ugen en réglé menten door de bczettende overheid uit-gevaardigd, te overtreden, wordt var deze verplichtingen ontslagen uit redei: van overmacht yoortspruitende uit der ooilogstoestand. In dezen zin werder reeds tal van oordeelen door het gereclu uitgesproken. TEGEN C<E VERVALSCHERS. -; Men wcet dat de rcchtbanken er toe be voegd zijn — en onzes inziens zouden zi. altijd vain dit recht gebruik meeten ma ten — tôt het doen aanplakkcn van di veroor déclin gen de zij tegen verval [ schers u'itspreken. Het Hof van Verbre-■ kingcheeft, door een onlangs geveld oor deel. beslist dat de wet gecnerlei tijd 1 of plaatsbcperking oplegt aan dit recht door art'kel 502 van het strafwe.tboek aai de rechters toegestaan. STAD en LA.ND Iets ?oor isdâr®n dag Wat we jjoed moeten weten 1 Als ge dc-nkt aan de Naclitwaclû en de Staalmeesters van Rembrandt ; aan den Sçhuttersmaaltijd. en Lie Overiieden (hot schoone Nederlandsche woord vour offi-cieren) va n Smt-Seb^stiaans boelen van Bartliolomeus van der Helst ; aan de K.ol-veniers en Hoplieden vau Jf'raiis Halj ; aan al die prachtige burgervendels ; die gilden en g'enootschappen bij den iccat-disch, he; geuzeuvaandel ompiooid ; die kooplieden, patr;ciërs ui; de nanuel we-reld ; die legeraanvoerders en regenten —-burgers als edelheeren en landvoogdeii ; aan het tijdstip dat Holland op hetzelfde oogenblik bezat : V011 dei en Hooft ; Tromp en Ruyter ; Rembrandt, van der Helst en Frans Hais — hoewel dit roem-rijk zevental begint eu eindigt me; cett Vlaming — als ge daar aan denkt dau zoudt ge gen-eigd zijn uit te roepen : Hoe is in 't plompe lood het edel goud TierwandelA en ge zoudt meenen tegenover dieu glo-rierijken tnomf van de burgerij, van de kooplieden. aj nog een "est « van mest en mi-.t u, een land van commis-voyageura en sjacheraars voor u te hebben ! 't Is 't bioskooppubliek van Amsterdam ; het \voud-be-Fran5ch-gedoe van de Haagsche snobs, die oiis dieu flauweu, onbehaaglijken indruk geeft. Doch het ware Holiaud staat er nog flink t-n degelijk, en dit Holland begint van licverlede gtnegenheid t» betoune» voor Vlaanderen. M;iar 't is daarop niet dat wij de aandacht willen vestigen ; zoo we terugden-ken aan het manhaftig Holland van de zevenCiende eeuw, 't is bij 't lezen van de taal die de kooplieden weer voereu nu Engeland en Amerika begonnen zijn met onze Noorderbroeders te kiievelen, te sar-ren en uit te hongeren, juist gel.jk met Griekenland werd gedaan. Onze lezers weidi dat Engeland aan Holland de gunst heeft onttrokken 110g ' telegramnien over Engelsche kabela le ; sturen, zelfs niet naar de koloniën, Wij onderlijnen het woord gunst, erm-dat de Engelsche bladeQ het zoo uitleg-; gen. ' Het is een zeer verkeerde voorstelling, wânt het geldt hier geen gunst. maar een recht dat door Engeland wordt gekreckt l en verkracht. Het wederlandsch telegrafenverkecr is , geregeld door een verdrag on^er do Sta-' ten en ^.rt. 1 luidt : j « De Hooge verdragsluiteiide Partijen » (waarbij HollandJ Keiuien aau ieuer het » recht toe om door uuddei van ue inter-: » nationale telegrafen berieuien zen-» den.«. Nu schorst Engeland willekeurig s dienst ten opzichte van Holland. , Prof. Struycken zegt : « Engeland outhoudt ons dus niet een , gunst. maar ontneemt ons een. rech; o;n . on;, te. dwingen ons naar h et Engelsch 3 inzicht (betreuende ae JJa.tsche uoorvue-5 ren) te tehikkeil, » ! En hij vraagt : ! « Is het rechtvaardig dat men zulk een ! dwaOgmaatrcgel neemt, terwijl tr.en uit-drukkelijk zich heel'; veroonden geschil-r len van rechtskundigen aard of betref-fende de uitleggmg van verdragen aan d-o beshssing van net iie^ienuiy nui vau Arbitrage te VGraveuhage u- onderuer-* pem?» ~t u De leidende staatslieden in de oor-t logvoerende landeu, die vtaar sieeds-den mond vol hebben van « rechl » eu u goede t trouw » in de interOatioiiaië verhoudm-gen, mogen begrijpen, dat de neutrale volken meer waarde hechten aan h un ne daden in het heden dan aan hunne dekla-màtien voor de toekomst. » Ge ziet wat we zouden worden indien Engela&d zegevierpnd uit den oorlog : moest treden en onbelemmerd en almach-tig het Engelsch inzicht kon doorvoeren I Wij wensehen geen Duitàfiland dat de _ wet zou stellen aan Europa, doch even-min een aloverheerschend Engeland, want de zee- en werelddwmgdaBdij \an ! dit land zou ondraaglijk z:jn voor het meniehdôm. Wat Engeland deed met Indië, Egypte, Transvaal, Oranje-S'.aat, Kaapkolotlic, nog onlangs metiGrieken'.and en nu met Holland, geeft ereen wrangen voorsinaak van. Er kan voor ons, en voor aile kleine landen, niets bet^r voorkomen dan een onbesliste oorlog en een vcrzoenings~ vrede. Onbeperkte macht maakt men-schen en Sta'.en tôt onuitstaanbarc dwin-gelanden.'t Is ook de taal, die de heer van Aalst, voorzitter der Ned. Handel Maatscljap-pij, tôt Wilson richt, welke gelezen. dient

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume