Het Vlaamsche nieuws

1675 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 25 Oktober. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 19 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8s4jm2536w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Donderdag 25 October xgiy.. I-erdé Jaar^aiBg N 295 Prijs : O C«ntiera voor geheel beig-f.ë Het Vlaamsche Nieuws verschijn* *7 maal lia de week ABONNEMENTSPRIJZEN : ft* Un maand 1.75 fHf J**»nd 5— fuc fi miainl !•— fotr i"* 14— Redsttiî, Behstr es Aankoniifiagen : 44, ROODESTRAAT, 44 ANTWSRPBN DB 0PSTELRAAD: Rai VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDS Met de vaste meiswerking r*a Ho»gio#r*ar Dckter A:iUan JACOB Elke medewerker is persoonl:jk ver-antws»rdeiijk v««r zijn schrijvea, en ïindt «i»£ are: «le Redaktie, AANKONDIGINGEN : S Twwdd blad, don regel Z.5i | D«rd* mL j4. 1.- IVi«rd« id. . wà. ®.5 5.- OFFICIEELE BERICHTEN EN aaiïSCHE ZI JOE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Dinsdag- 23 Oktober. Offi-ciecl : Bij het bosch van Houthuîst is de vijand bijna geheel uit het gisteren ver-meesterde geb:ed teruggeworpeii. l'eu Noord-Oosten van Soissons wordt aog verbitterd op de Noordelijke helliiv {en van don Chemin dis Dames aan «eerskanten van den weg naar Laon ge-rochten. De Franschen drongen daar tôt Cbavigflon op. Bezuiden Filain zijn for-iche aanvallen mislukt. In het Oosten niets van beteekenis. m 00ST/HÛW0. ZI JOE ITALIAANSCII gevechtsterrein VVeenen, Dinsdag- 23 Oktober. — Offi-cieel:Op de hellingen van den. Monte San Gabrieie zijn twee iamelijke zwakke aanvallen van den vijand in een gevecht met handgranaten mislukt. Op de andere gevechtsterreinen geen strijd van beteekenis. ê m\ 8ULGMRSCHE ZIJOE Sofia Dinsdag 23 Oktober. — Offi-ticel : , ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Op het Dobroedsja-îront zwak g-e-ichutvuur bij Tulcea. BALKANFRONT Ondanks het slechte weer en den aan-koudenden regen nam de werkzaamheid van het geschut in den namddag en tij-dens den nacht in hevigheid toe beoosten het Prespa-meer, in de Tseraa-bocht, op den Oostelijken oever van de Wardar en bezuiden de stad Doiran. In het Stroe-na-dal bedrijvigheid van patroeljes. VSS TURSSCHE ZIJOE turkschÏTfronten Konstantinopél, Dinsdag" 27 Oktober. -Offiçieel : De Engelschen hebben aan het front Tan de Diala 21 d'ezer met drLe bataljons infanterie de Turksche stellingen aange-7allen, maar een tegenaanval van ons drcef lien gêheel terug. Van de andere fronten niets van be-Ung-.M FP.ANSCHE ZIJOE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Dinsdag 23 Oktober. — Offi-«el:De aanval, vanochtend bij den molen in Laïîaux bezuiden Laon ontketend, teeft zich voor onze wapenen zeer gé-iikkig ontwikkeld.Wji vermeesterden de kammen,die we overschreden en waar-,an we de glooi'ingen aan de andere zijde kzçtten. Wij vorderden ter diepte van drie ta. op het aanvalsfront van acht km. Wij hebben het fort Malmaison, bij het kgin van den aanval bezet, de dorpen "lemant, Les Valions "en Chavignon in 1 lunden. We trokken daar voorbij, bezet-fcn het ravijn van Chavignon en hebben ^ vlakte van Laon v66r ons. Wij maakten 3000 gevangenen en ver-'vtrdcn ig kanonnen. De strijd duurt 'oort. m RUSSSSCHE ZIJDE WSSISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN _St-Petersburg, Zondag ri Oktober. — Olficieel : Er hebben ter zee geen gevechten fats gehad. Aan den ingang van de r'ische Golf zijn Duitsche duikbooten ïts'gnaleerd. Onze observatieposten hebben in de van Riga groote vijandelijke str jd-J'isporten van troepen opgemerkt. snochtend om 10 uur zijn de Duitschers, ^°nze troepen, die de kust bewaàktcn, hebben gebombardeerd, begonnen te ontschepen op Werden, ten »«ten van het eiland Moon en tegelij-?"ijd de baai van Matzal, 12 werst ten "««den daarvajj- (Beido landings- plàatsen liggen op de kust van het vaste-land van lîitland.) Ten Noorden van Werder hebben wij, sloepen met paarden opgemerkt, die de kust naderden. "1 wte kompagnieën infanterie, op Werder ont-scheept, drongen onze posten, cij' het Westelijk decl van dit schiereila.id hezet hielden, achteruit. mi ENGELSCHE ZIJOE WESTELÎJK GEVECHTSTERREIN Londen, Dinsdag* 23 Oktober. — Offiçieel : Niet lang- na het inv^llen van de duis-ternis heeft de vijand een van onze nieu-we posten in het Zuidelijk deel van het bosch van Houthuîst aangevallen en onze troepen genoodzaakt over korten af-stand terug te trekken. De rest van onze terreinwinst hebben wij gehandhaafd en bevestigo. Het weer is onvast. Vannacht heeft het geregend. m IHUMISCHE ZIJOE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Dinsdag 23 Oktober. — Offiçieel : Onze stellingen op den Monte Piano (Mesurnice?-meer) werden gisteren krachtig door Oostenrijksch-Duitsche af-deelingen bestookt. De vijand werd met ernstige verliezen teruggeworpen. Een loopgraaf-gedeelte, dat tijdelijk in han-den van den vijand bleef, werd door onze storm-afdeelingen in den vroegen och-tend heroverd. Op het overige front blijft de pîaatselijke strijd over het algemeen levendig*. Aan het einde van het Corde-vole-dal en aan den ingang van het Pa-dola-dal werden vijandelijke afdeelingen teruggeworpen. Op verscheidene gedeelten van het Julia-front duurde de geschutstrijd gedu-rende den. ganschen dag- met hevigheid voort. De weersgesteldheid begunstigde de luchtwerkzaamheid. Twee vijandelijke vliegtuigen werden door een onzer vlie-gers neergeschoten. Een Duitsch toestel stortte bij Gargaro binnen onze linies neer, een ander benoorden Podlaka v66r onze linies. TELEQRAMMEN DE DUIKBOOT- EN MIJNOORLOG Berlijn, 23 Oktobe» — Offiçieel : In de Noordelijke'wateren zijn door de aktie van onze -duikbooten opnieuw 15.000 ton in den grond geboord. Onder de vernielde schêpen waren een bewapend en waarschijnlijk met erts geladen stoom-schip, verder de Engelsche schoener « Halcyone » met een lading steenkool en de « Joshua » met porceleinaarde naar Dieppe. Een van onze d'uikb.ooten heeft in het Kanaal een gevecht gehad met een duik-bootval, ni. met een driemastschoener, welke op voor den waarnemer onzichtba-re wijze was bewapend. Bij dat gevecht kreeg het zeilschip twee raakschoten, n.l. één door het want en één in de romp. UIT ENGELAND Londen, 23 Oktober. — De korrespoin-dent van de « Daily Telegraph^» bij de arbeiderspartij schrijft, dat de intvoeren-de raad van de arbeiderspartij en de parlementaire kommissie uit het vakver-eenigingskongres een/&ubkomm:ssie heb-ben gevormdl, om te trachten de internationale opnieuw in het leven te roepen. De subkommissie heeft Sidney Webb, Macdonald en Bowerman opgedlrag-en, de' doeleinden van de arbeiderspartij te her-zien. Er is reeds aanmerkelijke vordering mee gemaakt, maar de verschillende afdeelingen van de Engelsche arbeiderspartij zijn het nog verre, van eens. DE ENGELSCHE VLOOT Londen. 23 Oktober. — Admiraal Sir Cecil Burney is tôt vlootvoogd aan de Schotsche kust benoemd als opvolger van wijlen Sir Frederick Hamiltoni. UIT AUSTRALIE Londen, 23 Oktober. — De « Times » verneemt uit Sydney : Men erkent rond-uit dat het vrijwilligersstelsel in zijn tes genwoordigen vorm mislukt is. De voor-standers van den militairen dienstplicht trachten de bewegi^g- *nieuw leven in te blazen, maar het parlement zal waarschijnlijk nu niet naar een voorstel tôt invoering van dienstplicht wlllen luis-teren. Voor den Gouden Kelk en het ( Van der Meulen-Fonds ; ■ In elks stad, dorp en gehucht van Viaandereo moeî er gewerkt worden om het Van der Meulen-Fonds te dosn stigen. De opbrengst moot zôô indruk.vekkead zijn, dat het overal, vooral te Havere, een aamvijzing w&ze van wat Viaanderen wil, hoe het zelîstandig wil worden en hoe cins volk stemiea zal al wie om zijn Vlaamschgezindheid getroffem wordt. Met dezellde taal en dszelfde aansporingen zetten andera regcïringen h un volk aan de oorlogsle<2ningcm te teiekeneo. Ons belang is even groot en even groot is onze ofJorvaardigheid. Duizenden Vlamingen mocten inteekenen voor deze hul- < de en dszen strijdpenning. Vierde Lijst Gustaaf Schelstraete, Auwegem 6.— Opdat de Politieke scheiding uit- R- H. 1.25 geroepen worde 1..— Vrouw Slachmuylders Dilbeek 5.—- Vlaand'rens Raadi gunstige vre- I'ostbeambte Lcdekaart Hr 629 1.— desvoorwaarden uitwerke 1.— il. Van der Putt. Stratum 6.25 En een référendum beslisso 1.— Alf. Berthen 1.25 Vader : Waarom weigeren veel oru Van den Bergli, Mechelen 5.— derwijzers het achterstallige L. S.mons, Neerlandcn 6.25 vierde hunner jaarwedde? 2.50 A. C. Raydt, Amsterdam 12.50 Zoon : Omdat dit op bevel van den Và-ndcmmeulen, T^enen 5.— Duitsch uitbetaald wordt 2.50 A. Van den Brande, Antwerpen 5.— Door het kruis naar het lieht 2.50 Omdat ilc Vlaming be.n, L. A. 5.— Dre Hermans 1.25 Twee Vlamingcn 25.— Een lezer-on'derwijzer 0.25 Uit ecrbied voor de waarheid 5.— Als Priester eeren wij U nog meer, J. De ICeyser, ICuregem 5.— nu Gij Uw Viaanderen durft be- J. D., Brussel 7.50 minnen 1.— Eeue flamingantisehe vrouw 5.— F. Van Hemeldonck, Antwerpem 5.— F. V. G. , ^ 2.50 Jette Solis ' 6.— Onder wijstoestanden te Aiitwerpen en elders BRUSSEL H. Te Brussel gaat het ook niet zooals het Tegen saix>toering van het Vlaamsche behoort. De btaatskommissie voor artikel Ministerie wordt niet opgetreden. In de 20 zet liaar werkzaamheden ottverpoosd meisjes-staatsnormaalschool van de Ber-voort en arbeidt met volharding en taai kcndaelstraat werden de meisjes opge-geduld aan haar reuzentaak. Ze onder- maakt zich niet aau het eindexamen te zoekt school na school, dient rapporten onderwerpen. Er greep dan ook geeH in en doet per klasse en per school voor- eindproef plaats. En toch blijft die be-stellen tôt vervlaamsehing, maar... die stuurster in dienst en zet haar onheil-voorstellen worden door de scholen, op brengend werk voort. Aan de leerlingen eenige lolfelijke uitzonderingen na. niet werd beloofd, dat ze toch zouden ge-uitgewerkt. Men spot in sommige mid- piaatst worden, tegen beter weten in. Die den s met de Kommissie en volgens ons school jnoet gesloten worden. met rc-cht en reden. * * * Waarom grijpt het Hoofdbestaur niet Door Kar-dinaal Mercier werden onder-in? Waarom worden niet onverbiddelijk zijzers-examens ingericht. Om aan de aile staatstoeîagen onttrokken en weer- dipioma's een quasi-officieel karakter te barstige scholen ges^oai-n, tôt ze tôt be- geven riep. men de liulp in van een staats-tere gevoelens komen? Hebben de lei- inspekteùr, die mede de afgeleverde di-ders dan nog niet geleerd en ingezien, pionia's, — ze zijn onwettig - teckende, dat dit de eenige weg is om er te komen, aldus de kaudidaten versçhalkend. Dat dat aile andere middelen plaasters zijn heerschap giag buiten zijn recht. Hij op een houteit been. treedt aldus op tegen het bestuur, dat hij Het werk van de Kommissie heeft ver- vertegenwoordigt en verbreekt aldus den der bewezen, dat slechts een middel op eed van gfctrouwheid aan 's lands wetten, den duur zal heipen, de grondige wijzi- door hem gezworen. Hij moet afgestéld ging van areikel 20, namelijk het invoe- worden. Wij bouden zijn naam ter be-ren van het regionaliîeitsstelsel. Aile on- sc^iikking van liet Middenbestuur even-derwijs, lager, middelbaar, hoogpr, nor- als verder bewijsinateriaal. maal lcunstonderwijs en technisch onder-wijs van staat, provincie en stad, gesub- sidieerd of totaal vrij MOET in Vlaan- Qok ^ d£ ; ktie t het~iamlen-deren m het Nederlandsch gebemen. di Na het illspekteursexamcu van Daarbij moet de sanktie komen, dat elke maand tot maand vcrschoveil te hebben, school ot onderwijsgesticht. dat zich aan wordf. £r nu 0ng^0felijke wijze ge-■dezen regei met onderwerpt - op a»der ianterfaat met hct benoemen. Verschil-gebicd blijven ze vnj - gesloten wordt. leu<J kantons hebben titularis eU Zoolang men daar met toe oyergaat, intusschen wordt er overal gcUnoeid en koiut nicn tot mets. Ook moet het staats- de w£t njet u;tgevoerd. De leerplicht toezicht toegang knjgen tôt de gansch- wordt onvoldoende toe'gepast en van de vnje scholen om daar, -wat de taal-van het taaiverordeningejl komt in vcel kantons, onderncht aangaat en daarvoor alleen, fe. brek ^n toezicht niets terecht. toezicht uit te oefenen. Zooals wij het voorzagen is daardoor Tevens moeten dadelijk de"bewaar- weer een gansch jaar verloren zoo men scholen volledig vervlaamscht worden en niet dadelijk de benoemingett uitvaar-verplicht ingericht worden, om de ver- digt. De leerlingen zijn in klassen inge-fransching in de kiem te dooden. deeld. Om ze van klasse te doen verande- ren en de zaken wettelijk in orde te ALGEMEENHEDEN ' brengen is het zoo goed als te laat. E" dan is men in de bureelen van het Mid-l denbestuur en ook elders verwonderd, dat er van veel uitgevaardigde verorde-... , , _ , , . ningen, uitvoeringsbepalingen beschik- Waarom wordt ergeç-nkomaf gemaakt | bcsiuitên, omzendbrieven en met het openen van de nonnaalscholen dit|meer niets te rec'ht komt. Ik kan het van Ukkel en Gent? Er is een groot te , . , .. kort aan ondèrwijzers en men lanterfant. s S JP ■ ^ Op den duur blijven de leerlingen weg. * * • Waarom wordt er ook niet gezorgd Wij geven dit ailes in overweging van voor het bezetten van de ope^staande het Ministerie van Wetenschappen en plaaUen in het leeraarskorps? Zulks kan Kunsten, van den Raad van Viaanderen niet te vlug gebeuren. Wij weten het on- en van allen wien het aangaat om in aile gehoorde feit. dat sommige lessen in som- hooger aangehaalde feiten ten spoedigste mige vakken gedurende het afgeloopen verandering te brengen. Het wordt meer jaar niet gegeven werden^ Dat mag niet dan tijd. laUger zoo blijven. H. B. STAD en LAND ZIJ DOEN ER GEEN DOEKJE*S )M. — Naar aanleiding van een « Fête le la Wallonie » die de te Parijs vertoe-'ende Walen onlangs hadden ingericht )laatst de « Opinion Wallonne » die in d< "ransche hoofdstad verschijnt, een geest-Iriftig hoofdartikel dat meer dan ééi )ladzijde inneemt, waarin de deugden ■echten en voorrechten van het Waalschi as op aile tonen worden bezongen ei cona gedaan. De censuur heeft er he^ jewetensvol in huis gehouden, waar he )lad dan heel vinn g op antwoordt met di :itaat uit een verklaring van W lson c Je regretterais de perdre le bénéfic' l'une intelligente et patriotique critique» [Het zou mij spijten de voordeelen vai îen verstandige en vaderlandslievend' mt ek te moeten derven.) Het is echter van beteekenis dat die zelfde oensuur geen aanstoot gevondei leeft aan den volgenden passus in he noofdartikel : « La révolution de 1830 fut une révo .ution française... Au lendemain de cett révolution, on neutralisa la Belgique, c [>etit pays français qui n'avait jamais ces sé de regarder du côté de Paris. » .(De omwenteling van 1830 was e©; Fransche omwenteling... Onmidd-sdlijk n drie revolutie hseît men Bdgië gs 11 outra liseerd, dit klein© Fransch land, dat nooi tiad opgehoud^n de blikken te wende; naar Parijs.) Z:edaar! België is « un petit pays fran ^ais » ! Een weinig verder jubelt de heer Ray nond Colleye er om, want hij is het di Dovenstaande waarheden in een rede ver iondde, dat thans de tegenstand tegen di denkbeelden gebroken is, en men allerwe je de ontwikkeling bijwoont van « ui nouvement très chaleureux en faveu l'une alliance franco-belge », (een z-se io:stdr:fiige beweging ten gunste vai sen Fransch-Belgisch verbond.) De redenaar legde er nadruk op dat d aeweging zich afteekent in Belgisch niddens in Frankrijk, Engeland en Ne ieriand. Wij kunnen niet aannemen, da bij daarmee de passieve Vlaamsche mid dens in Holland bedoelt, want « Vrij Bel ^ië » zal niet nalaten een hoogst beden kel jk gezicht te zetten tegenover ee Fransch-Belgisch verbond, omdat het we ten moet wat heil(?) er voor Vlaandere van iedere eenzijdige Belgische buiter landsche politiek te ver.wachten valt. Onze konfrater « De Gazet van Bru? sel » piaatst — en d t sluit goed aan b het bovenstaande — het volgende bc richtje : « De «'Opinion Wallonne» te Parijî brengt hanenspelden en hanenvlaggen i omloop. Ook propagandabriefkaarte voor de Waalsche kunst en het Waalsc tourisme. Wg,nneer komen die mensche op een eiland terecht? » Of liever, wanneer krijgen ze de dek< raties die aan de Vlaamschgezinden wei den afgenomen? HET GELUID VAN HET KANO^ VUUR. — Lezers vragen ons hoe h< versch'jnsel te verkiaren, dat men in c laatste dagen, onder andere in de.omtre van Rotterdam, bijna onafgebroken g< ôchutvuur verneemt. Het geluid is sterk< dan ooit te voren. Van tijd tôt tijd trille de ruiten. Bij Ieperen is het geschutvuu reeds meermalen sterker geweest dan d laatste dagen. Dit is dus vermoedelij evenmin de bron van het hier vernome geluid als de luchtovervallen in België e de beschietingen van Oostende. Troi wens men hoort duidelijk voortgezet'e niet afgebroken vuren. Daar het verschijnsel precies even ou is als de groole artillerieslag aan d Aisne, veronderstellen wij, dat het dez is, dien men hier verneemt. Men bedenk daarbij, dat het geluid van kanonvuur b :irkeIvormige strooken hoorbaar pleeg te zijn. Tot op zekcren afstand van de ge luidsbron hoort men de ontploffinge van het geschut rechtstreeks. Gaat me verder weg. dan verneemt men het gelui. [liet of zeer zwak, totdat eindelijk wee 2en gebied komt, waar men het weer du: delijk hoort. Ook tijdens dezen oorlog i dit verschijnsel meermalen waargenc men. Zoo vernam men het bombardemen van Antwerpen met bijzondere duidelijk heid te Zwolle. Hct bombardement b Ieperen was in September zoo duidelij hoorbaar in Zuid-Limburg', dat men aa oefeningen in de buurt van Maastricl zou denken. De huizen trilden hier e daar. Zoo is het zeer wel mogelijk, dat me nu hier in den omtrek den artilleriesla aan de Aisne verneemt. Het is het een g nieuwe, wat in de laatste dagen op d Westelijke gevechtsterreinen gebeurt -e de aanvan^ van dien slag valt s amen mi het oogenblik, waarop men hier dat g1 luid is boginnen te hooren. (N. R .C.) î«ts voor i£é''rm dat Onze Jongens in krijgsgevangcnschap Aan het hoofd van de eerste lijst, ten s voordeele van het Priester Van der Jieu-. len-Fonds staat : l ta/sie stoïi.ng van de Vlamingcn van , Goctiiigen, 168 ir. 75. : Die edelmoedigiieid van onze Vlaam-i sche soldaten in kr.jgsgevaiigenschap 1 heeft hier de menschen <.iiep getroï.en en E dit kranige voorbeeid is een spoor^-ag t geweest voor velen om ook h^-n penning : te zenden. - \\ ij vinden geen woorden om de be-• woudenng en genegenheid, die wij voor 1 die koene Vlaain ciie jougens gevoelen, ; uit te spreken en 't is ons een vooridu- r'end zelfverwijt dat wij niet meer voor ■ hen doen. 1 De taak der Aktivisten is zoo veelvou-' dig en veelzijdig ; elke dag wordt zoo danig ingen<jiiien dat we wel verpkcht " zijn soms de schoonste dee.en van onzen = Vlaamschen akker braak te laten liggen. s Onze wagen zijn ook geplaveid, gelijk " die van de liel, nie; goede bedoenngen en lofwaardige inzichten, maar de onmid-1 dellijke en meest nabijgelegen taak rooft 1 den tijd en belet de vexvvezenlijking. " Toen wij met Bonus en Rous.eeu de kampen en kominando's bezoch:en, wa-1 ren wij het eens dat de allereerste en allerdringendste noodzatekjKheid was, vanwege de Duitsche overheid te ver-krijgen dat iemand bestendig de kain-l pen zou afreizen ; zich zou gelasten met het regelen van allerlei moeilijkiieden, die een driejarige afwezigheid uit den familiekring liai verwekt eu opgehoopt ; l en vertrouwetismaii zou weten om aile klachten te aanhooren, "u te gaan en r over te brengen, tevens de betreKkingen , met ouders eu bloedverwantcn zoo\i_ei mogelijK te yergemakkelijten. O'Kier-hantleiingen werden aangeknoopt. Dat ; zij een gun^tig Oesiag kiegen, uanken w.j aen Kaiua van f Luaaueien, die de kieacne zaaK met ^root bc.e.d en zonuer tijuvers±nu."g uoeirtlreei, en Gaa. vuur onvoyrwaaràe.ijKen loi verdieni. unze jongens en nu'n ïamiueleaen weten en , waaraeeren wat voor nen in élit opzient kon veriiregen worden. 1 z.ij zijn ook gerukkig om de keuze van den v e r Lr o u w en^in an uuor ueu ivjud tan Viaanderen aan ue Uuitscne overheid . voorgesteld en door deze aauvaarj. j 't was geen Kieine zaak, want een kie-scher, een moeinjker, een zwaarder op-dracht keunen wij met. i Er is daar een onverzwakte toewijding, n een dagelijkscne opoilering, en vooral n een eenijke opvatting van, ziju taak voor h noodig, die slechts zeer weiiuge men-n seneu kunnen geven. Er hoeft begnp en geduld, sclirander-i- heid en goedhe.d, naast de heilige ^eslo-■- tenlieid van een bieciitvaaer. ue moet kuiUVan luisteren, oren desnoods, naar de vçrtrouwelijke ii.edcucéii"£i;ii en bui-" selijlce aangelegenheucn ooa van de een-voudigsten onaer hen, want le.uand die ® zijn gemoed eens kan uitsior.en voeit v zich reeds geholpén e" half geaoos.. Kunnen luuieren is wellicht Ue moeinjk-1 ste taak en zeldzaainste gave die er ue-staat, héel wat kostelijker zells dan eeu goe-e raadsman zijn. _ Ook to-en de l<aad van Viaanderen Cyriel Rousseeu aanduidde, den eeiiiou-digen trambeciicude oen oe^aafden, uar. telijken volkâjongen, geeu als Uoua e11 n eerujk als goud, was un m ai.e opzich-ten de gelukkigste en wijste keuzc d.e j kon gedaan worden. e 't 1s waar die keuze drong zich op. e Rousseeu was de man, die sinds twee eu e een half jaar, op eigen hand en 1U suiie j toeïwijdiug br.etwisoeinigen, lange, on-t eindige brie;wisselingen met de krljge-_ gevangenen had ondernonien. !t Is een geluk dat onze goede vrie'Kl ! Cyriel geen letterkundige is, want clan j zou hij, zooals wij heai keunen en hij r aangelegd is, op één jaar zooveel boek-. deelen schrijvcn als Conscience op zijn s gansche leven. Rousseeu heeft een gcze-_ gende, weldadige schrijfwoede. Toen t hij nog trambediende wa.. en 't rijtuig - al cens leeg liep, stond hij overeind in de j tram te kribbelen. een eeeitonig. eerivor-v mig, regelmatig ge clirif;, net cen kraàn-n tje dat loopt. doch dat klcnrlcos en effen t ailes geeft wa> het vat in heeft, en dat is n hier zuivor. helder, opreeht. Wat een plaag zou zijn in de letterkv.nde :s een n onsçhatbarc weldaad voor onze solda en g en voor hun gezinnen. Cvriel vertelt al-e les. mets is te m:'n of te gering voor hem e en dàt juist is wat gevraagd en verlangd n wordt, wat genoegen doet. tevroden stelt t -en de harten verzadigt. Die gave bezit Cyriel Rousseeu in den hoogsten graad en geen mensch ter we-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume